Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Základní informace o ČLK

Česká lékařská komora je samosprávná organizace lékařů (s výjimkou zubních lékařů, kteří mají vlastní komoru), jejímž hlavním úkolem se dohlížet na kvalitní výkon lékařského povolání, zajišťovat další vzdělávání lékařů a půřípadně i řešit stížnosti na výkon lékařského povolání. Každý lékař, který v České republice vykonává lékařské povolání, musí být členem lékařské komory.

Česká lékařská komora se ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy podílí i na zajišťování a zlepšování organizace poskytování zdravotní péče občanům a připomínkuje plánovaná opatření i nové a novelizované právní předpisy.

Základní organizační jednotkou České lékařské komory je okresní sdružení lékařů, jehož  členy jsou všichni lékaři, kteří v daném okrese pracují nebo bydlí. Okresní sdružení lékařů se schází nejméně jednou ročně na okresním shromáždění, provozuje vlastní kancelář, vede seznamy lékařů a volí své samosprávné okresní orgány i zástupce do celorepublikových orgánů.

V čele okresního sdružení lékařů je předseda okresního sdružení, přímo volený všemi členy. Předseda pak řídí činnost představenstva okresního sdružení lékařů, které je voleno okresním shromážděním a které je nejvyšším orgánem okresního sdružení lékařů v období mezi okresními shromážděními. Představenstvo volí ze svých řad také místopředsedu okresního sdružení, který zastupuje předsedu.

Okresní shromáždění volí ještě revizní komisi okresního sdružení lékařů, která je kontrolním a disciplinárním orgánem okresního sdružení, a čestnou radu okresního sdružení, která vykonává disciplinární pravomoc vůči členům okresního sdružení a může udělovat disciplinární opatření dltky nebo pokuty až do 30 000 Kč.

Okresní shromáždění nakonec volí i delegáty na sjezd České lékařské komory - ti zastupují okresní shrokáždění na sjezdu a volí centrální orgány České lékařské komory: prezidenta, viceprezidenta, představentvo komory, revizní komisi komory a čestnou radu komory.