Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
leden 2001


1. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. ledna 2001 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Čapková, Englerová, Hruška, Kovtun

Omluveni MUDr.: Čermáková, Popelka, Flusek, Dragounová, Tošovský

Čestná rada MUDr.: Mikš, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Host MUDr.: Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS - PŘÍPRAVA OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

Všechny uložené úkoly byly splněny

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy - příprava okresního shromáždění 2001

Organizačně:

 • pozvání zatím přijal ředitel ZP  Ministerstva vnitra (dodatečně - 9.1. dopisem přislíbila účast i ředitelka regionální pobočky METAL-ALIANCE)

 • občerstvení bylo objednáno

 • budou vyvěšeny plakáty na obvyklých místech (poliklinika, nemocnice) a zaslat sms zprávy na mobily (zajistí kancelář)

 • byla podepsána smlouva o organizaci a zabezpečení akce na Střelnici

 • na prezentaci přihlášeno 6 firem: (9.1.již 7)

Obsahově:

 • Náš návrh do komisí (bude doplněno o návrhy vyslovené přítomnými lékaři)

  • v mandátové komisi: MUDr. Čermáková

  • v návrhové komisi: MUDr. Čapková + 2 členy z pléna

  • ve volební komisi: MUDr. Sucharda

  • v předsednictvu budou: MUDr. Plhoň, MUDr. Ullrych, MUDr. Flusek, MUDr. Šrámková, hosté z centra (není pevně stanoveno, stejně se o složení předsednictva bude hlasovat)

 • Předseda přednese zprávu o činnosti představenstva

 • Předsedové RK a ČR přednesou zprávu o činnosti za uplynulý rok

 • Místopředseda přednese zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu

 • Bude nejprve nutno znovu nechat odhlasovat zda i letos mají být doplňovací volby mandátově.

Předseda apeluje na všechny členy představenstva, aby vyvinuli maximální úsilí a informovali své kolegy a známé o nutnosti účasti na OS  z důvodu nutnosti schválení rozpočtu na rok 2001. Nebude-li OS usnášení schopné, bude o rozpočtu rozhodovat centrální ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 009/00 pan J. J. x MUDr. S.

Stížnost na způsob provedení vyšetření dítěte při službě lékaře v Nemocnici Děčín. Zápis MUDr. Lešanovské z jednání  byl 11.12.2000 odeslán k podpisu p. J., který souhlasí se stažením stížnosti. Zpět doručeno 27.12.2000. Proto MUDr. Sellnerová předala 28.12.2000 ČR s návrhem na odložení.

Ev. č. 011/00 pan Z. U. x MUDr. S.

Postoupeno k přímému vyřízení z OkÚ dne 25.10.2000. Ve stížnosti je popisováno ošetření manželky p. U. při výkonu služby LSPP MUDr. S. a Rychlé záchranné služba. Předběžným šetřením pověřen MUDr. Matiášek. . Na základě dodatečné zprávy MUDr. Olejára, který pacientku ošetřil, byli manželé U. MUDr. Sellnerovou pozváni na jednání. Došlo k rozporu, protože MUDr. S. sdělil, že pacientku ošetřil, což manželé U. popírají. Předsedkyně  RK svolala členy RK na schůzku dne  11.1.2001 od 16,00 hod.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 008/00 pí. J. K. x MUDr. B.

Stížnost se týká možného zanedbání péče. Stížnost byla předána ČR 31.10.2000 s návrhem na zahájení DŘ. Senát se konal 15.12.2000. Bylo uloženo disciplinární opatření peněžní pokuty. Rozhodnutí nabylo právní moci, nikdo se neodvolal. Předseda ČR předá do kancelář v nejbližších dnech oznámení MUDr. B. o úhradě pokuty s termínem uhrazení do 1 měsíce. /uhrazeno hotově 8.1.2001/

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Kateřina  P a l a c k á – podáno 8.12.2000 – licence pro obor neonatologie. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Odesláno s doporučením do Olomouce, zatím nebylo v zápise.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. Iva  M a t u š á k o v á – nastoupila na MD. V roce 2001 nehodlá vůbec pracovat v oboru. Podáno 7.12.2000 - žádost o úlevu v placení na rok 2001. Na základě diskuse a upozornění ze strany MUDr. Suchardy došlo ke zjištění, že v usnesení z XII. Sjezdu ČLK nejsou lékařky na MD uvedeny jako neplatící !

Z tohoto vyplývá, že by měly platit jako pracující nebo jim může OS poskytnout úlevu, ale s odvodem jako za pracující. Do Centra by byl odvod uhrazen z našeho rozpočtu. Přestože bylo na sjezdu jednáno, že nebudou lékařky na MD členské příspěvky hradit a nebude se za ně odvádět, v usnesení toto není. MUDr. Sucharda přednese tento problém na zasedání centrální RK MUDr. Merhautovi, které se bude konat 19.1.2001. Do této doby nebudeme lékařkám, které jsou na MD a nepracují sdělovat výši členského příspěvku na rok 2001.

Revizní komise ČLK se usnesla, že ani letošní, ale ani loňský stavovský předpis č. 7 (Příspěvky) neuvádí lékařky na MD jako zvláštní kategorii ani v ustanovení o výši příspěvků, ani v ustanovení o odvodu do centra. Proto je jednoznačná povinnost OS odvádět za ně jako "jiné lékaře", tedy indexovaných 620 Kč.
Je zcela na jednotilivých OS, aby na základě individuálních žádostí rozhodlo o úlevě ve výši příspěvku, případně až na 0 Kč, s tím, že povinný odvod musí OS uhradit ze svých prostředků.

MUDr. Lucie  B u r e š o v á – žádost podána 3.1.2001. Je MD, od ledna bude mít na dětském odd. příslužby (2krát do měsíce), pracovat na plný úvazek bude snad v září 2001 nebo v lednu 2002.

Představenstvo stanovilo příspěvek ve výši 500 Kč s podmínkou, že začne-li v průběhu roku pracovat, bude muset uhradit příspěvek v plné výši.

MUDr. Hugo  E n g e l h a r t - žádost podána 3.1.2001- nepracující důchodce, žádá o úlevu v placení, bude příležitostně zastupovat MUDr. Váchu.

Představenstvo stanovilo příspěvek ve výši 500 Kč, protože se jedná o zastupování v malé míře.

MUDr. Denis   P a t o č k a – dne 28.12.2000 oznámil, že ukončil výkon lékařské praxe a že nepracuje. Současně byla zaznamenána platba 300 Kč (nepracující důchodce). Telefonicky bylo domluveno, že zašle čestné prohlášení, které bude založeno do dalších let.

Představenstvo souhlasí s platbou 300 Kč.

MUDr. Jaroslav  M i k š – žádost podána 3.1.2001 – nepracující důchodce s nepravidelným zaměstnáním během roku.

Představenstvem byl stanoven příspěvek ve výši 700 Kč, protože s odvozením minulého roku byly zástupy četnější.

MUDr. Jitka  D r a g o u n o v á – žádost podána 3.1.2001 – žádá o úlevu, pracuje v úvazku 0,5. Představenstvo neshledalo důvody k poskytnutí úlevy. Jednohlasně schváleno, že příspěvek musí být uhrazen v plné výši.

Představenstvo určilo klíč k posuzování slev při určování výše členského příspěvku:

NEPRACUJÍCÍ DŮCHODCI a MD (čestné prohlášení / u MD žádost) 300 Kč
DŮCHODCI a LÉKAŘKY NA MD s občasnými zástupy 500 Kč
DŮCHODCI s pravidelnými zástupy 700 Kč
LÉKAŘI PRACUJÍCÍ na 0,5 úvazku a výše bez úlevy tj. 1350 Kč

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

Město Děčín – žádost o vyjádření podána 29.11.2000. Stacionář pro děti s opakovanými respiračními onemocněními a immunodefekty dosud provozovala Nemocnice Děčín, která ho jako ztrátový již nechce provozovat.
Lékař – odborný zástupce - je MUDr. Michal Marek (mladší) – licence pro obor pediatrie.
Adresa: Děčín IX, Na Pěšině 322.

Souhlasné vyjádření vydáno dne 14.12.2000.

(Po právním rozboru Zákona č. 160/92 Sb., o nestátním zdravotnickém zařízení, vyplynulo, že není nutné, aby byl zakládán nový subjekt, stačí, když zřizovatelem i provozovatelem bude Město Děčín, ale musí být znám odborný zástupce a budou muset mít samostatné účetnictví a další náležitosti. V zařízení nebude pediatrická, natož immunologicko-alergologická ordinace, stačí jen odborný dohled pediatra, který může rovněž rovněž vykonávat funkci odborného zástupce. Představenstvo bere na vědomí.)

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Irena  P o k o r n á – pracoviště interní odd. Lužické nemocnice, z důvodu změny pracoviště, žádá o přeregistraci na Prahu 8. Výpis zaslán 7.12.2000.

MUDr. Taťána  R o s ů l k o v á – pracoviště interní odd. Lužické nemocnice, z důvodu změny pracoviště, žádá o přeregistraci na Prahu 10. Výpis zaslán 2.1.2001.

Představenstvo bere na vědomí.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Soňa  K a š p a r o v á – pracoviště odd. ARO Nemocnice Děčín – vrácena zpět na OSL Ústí nad Labem (do 30ti dnů nekontaktovala kancelář, dle tlf. informace chce zůstat registrována v Ústí nad Labem)

Představenstvo bere na vědomí.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/01/001 Problematika ischemické choroby srdeční

Přednášející: prof. MUDr. František Kőlbel, DrSc.

Pořádá MUDr. Goldammer a firma Servier

Akce se koná dne 16. 1. 2001 od 18,00 hod. – restaurace U Přístavu, Labské nábřeží 10, Děčín IV

Seminář nesplňuje požadovaná kriteria pro registraci, hlavně dobu odborné přednášky 2 hod, proto nemohlo být zařazeno do registrovaných akcí. (BK bez kreditů).
MUDr. Goldammerovi bude oznámeno, že nelze za tuto akci přidělit kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Informace SÚKL–opatřeních při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv – listopad 2000

 • Vyhlášení výběrového řízení

  • Dne 4.12.00 na provozování Dětského stacionáře pro děti s respiračnímu chorobami Děčín – Bynov pro území města Děčín  a okolí. Uzávěrka přihlášek 11.1.2001.  Představenstvo doporučilo k účasti ve výběrové komisi MUDr. Vlastu Čapkovou.

  • doručeno vyhlášení výběrového řízení na ordinaci PL pro dospělé Benešov n.Pl. do 12.1.01. Představenstvo doporučilo MUDr. Vladimíra Kovtuna k účasti při jednání výběrové komise za OS ČLK. Bude oznámeno na RZ OkÚ (nutno předem oznámit datum konání VŘ)

Centrum ČLK:

 • Pozvánka předsedům ČR a RK k účasti na slavnostním udělení titulu „Rytíř českého lékařského stavu“ za rok 2000. (Koná se 12.1.2001 v 16 hod v Nové galerii na Pražském hradě - MUDr. Mikš i předsedkyně RK MUDr. Sellnerová se akce zúčastní, slavnostního aktu se zúčastní i předseda OS který bude v Praze na schůzi předsedů.

 • Porada předsedů 12.1.2001 v 10,30 hod .(Kongresový sál Nemocnice Na Homolce)

 • Zápis bloku RK ze dne 13.12.2000

  • Informace : Od 1. ledna 2001 vejde v platnost novela č. 449/2000 , kterou se mění vyhláška MZ č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění pozdějších předpisů, takto :

   • Kapitola 2 "Obecná pravidla pro vykazování výkonů" v části 6 "Nositelé výkonů" se poslední věta zrušuje. Z toho vyplývá, že dosažený stupeň atestace není nutnou podmínkou úhrady výkonů. To znamená, že úhrady se řídí doposud platnou dohodou . Lékaři s I.atestací mají výkony hrazeny jako by měli atestaci II. st.

 • Seznam schválených licencí ke dni 18.12.00

 • Vyhláška MZdr.ČR ze dne 13.9.1995 o znaleckých komisích (221/1995 Sb.) byla novelizována (návrh) - mění se jen územní příslušnost jednotlivých územních komisí.

Další korespondence :

 • Dne 20.12.2000 doručena z kanceláře v Praze /MUDr. Merhaut /  stížnost paní H. L. z Rumburku. Dopis předán předsedkyni RK MUDr. Sellnerové k posouzení. Dopis paní Luštinové byl adresován ministrovi zdravotnictví ČR, MUDr. Fišerovi, ve kterém žádá o svolání ústřední znalecké komise za účelem posouzení, zda byl při stanovení diagnosy a následném léčení otce p. Luštinové (p. J. B., r. 1936, který byl hospitalisován na neurologickém oddělení děčínské nemocnice) dodržen správný postup. Stěžovatelka žádá zejména o :

  • Podrobné prošetření a posouzení celého postupu výkonu zdr. péče u jejího otce (od přijetí k hospitalizaci na neurologickém odd. 25.10.00 až do jeho úmrtí dne 29.10.2000) Dne názoru stěžovatelky nebyl její otec až do své smrti adekvátně léčen.

  • Sdělení důvodů a účelu vynětí ramenních kloubů, loketních kloubů a kolenních kloubů po smrti na PAO nemocnice Děčín.

Kopie žádosti nám byla  postoupena Revizní komisí ČLK v Praze.

MUDr. Sellnerová se nedomnívá, že jde o stížnost. ČLK byla pouze žádost paní Luštinové zaslána na vědomí! Představenstvo doporučuje RK, aby co nejdříve učinila dotaz na MZdr. ČR – odbor kontroly, zda skutečně bude ustanovena znalecká komise.

(Dne 8. 1. doručeno rozhodnutí předsedy Revizní komise MUDr Merhauta, tlumočené MUDr Suchardou, že naše RK má zahájit vyšetřování této stížnosti. Současně byla na vědomí dána kauza i z Okresního úřadu. Názor MUDr Merhauta je ten, že v případě, že ministr ustanoví znaleckou komisi, má se vyšetřování této kauzy na půdě ČLK pozastavit do doby než padne verdikt znalecké komise krajské či ústřední.) Kausa bude předložena k posouzení revizní komisi OS na její schůzce dne 11.1.2001.

 • Dne 2.1.2001 doručeno oznámení MUDr. Lukáše Čermáka, že vystupuje z ČLK, protože nevykonává (a v budoucnosti ani nebude vykonávat) lékařské povolání v léčebné a  preventivní péči na území ČR. Ke dni 3.1.2001 mu bylo ukončeno členství ČLK.

Představenstvo bere na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Plhoň informoval přítomné o uzavření přihlášek do konkurzu na ředitele Nemocnice v Děčíně, který byl vyhlášen přednostou Okresního úřadu. Jednání výběrové komise se za OS ČLK účastní předseda MUDr Plhoň.
  Dne 9.1.2001 předseda pozvánku k jednání výběrové komise obdržel: bude se konat 16. 1. 2001.

 • Účast MUDr Suchardy na jednání OS ČLK
  Představenstvo OS ČLK Děčín žádá MUDr. Suchardu, aby se i nadále zúčastňoval zasedání představenstva, i když již není předsedou revizní komise OS ČLK Děčín. Jeho účast na jednání je nutná nejen pro činnost revizní komise a čestné rady OS ČLK, ale i jako redaktor internetové prezentace OS ČLK. Náhrady za cestovné a náhrady času,  spojené s těmito činnostmi, mu budou propláceny stejně jako členům představenstva.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • dopisy ohledně platby čl. příspěvku na r. 2001- MUDr.: Burešové, Bačové, Engelhartovi, Mikšovi

 • dopis MUDr. Goldammerovi – o neudělení kreditů při školící akci

MUDr. Sucharda:

 • Ověří, zda stačí, aby v žádosti o registraci NZZ byl jen jeden OZ za celé NZZ a ne odborníci jednotlivých oborů.

 • Prokonzultuje s MUDr. Merhautem členské příspěvky pro lékařky na MD

 • Problematika dopisu p. Luštinové – zda RK trvá na zařazení dopisu mezi stížnosti s přidělením ev. čísla.

MUDr. Hruška:

 • zajistí místnost na jednání v Podhájí

Kancelář :

 • budou vyvěšeny plakáty na obvyklých místech (poliklinika, nemocnice) a zaslat sms zprávy na mobily.

 Příští zasedání představenstva by se mělo konat
dne 7. 2. 2001 od 15,00 hod.
v Rumburku
(Podhájí - interna )

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis) (zpět na obsah)