Kontakty a další informace

RYTÍŘ / RYTÍŘKA LÉKAŘSKÉHO STAVU


Stavovský předpis České lékařské komory č. 14

(ve znění novely schválené 14. sjezdem delegátů )

 

RYTÍŘ / RYTÍŘKA ČESKÉHO LÉKAŘSKÉHO STAVU

§ 1

Východiska

(1) Česká lékařská komora (dále jen "komora") zřizuje titul "Rytíř / Rytířka českého lékařského stavu", kterým se uděluje čestné ocenění lékařům, kteří se zvláště mimořádně zasloužili o český lékařský stav (dále jen "ocenění").

(2) Tento předpis stanoví postup udělování a podmínky, za kterých je ocenění udělováno.

§ 2

Způsob ocenění

(1) Česká lékařská komora uděluje čestný titul

RYTÍŘ ČESKÉHO LÉKAŘSKÉHO STAVU

EQUES ORDINIS MEDICORUM BOHEMICORUM

(dále jen "titul").

Současně s udělením titulu uděluje komora i stejnojmennou stříbrnou medaili.

(2) Komora uděluje titul za každý rok vždy nejvýše jednomu lékaři.

(3) Titul je slavnostně udělován zpravidla k 19. říjnu, výročnímu dni vzniku komory.

§ 3

Kandidát ocenění

K ocenění může být navržen kandidát, který

- je lékařem,

- je občanem České republiky, jen výjimečně jiného státu,

- zasloužil se mimořádně o rozvoj medicíny, etiku povolání lékaře, humanismus nebo projevil mimořádný a statečný občanský či lékařský postoj.

§ 4

Navrhovatel ocenění

Ocenění může navrhnout kterýkoliv lékař v České republice.

§ 5

Postup navrhování

(1) Navrhovatel zašle písemný návrh na udělení ocenění čestné radě okresního (obvodního) sdružení lékařů komory (dále jen "okresní sdružení").

(2) Součástí návrhu musí být povinně životopis kandidáta a zdůvodnění návrhu.

(3) Čestná rada okresního sdružení je povinna návrh projednat a po schválení s písemným stanoviskem ho postoupí čestné radě komory.

(4) Termín k předání návrhů čestné radě komory je zpravidla do 31. května každého roku. Návrhy došlé později budou vráceny zpět čestné radě okresního sdružení s tím, že mohou být podány v následujícím roce.

§ 6

Výběrové řízení

(1) Posouzení návrhů došlých z okresních sdružení provádí čestná rada komory výběrovým řízením. Při tom nedoporučí návrhy, které nesplňují podmínky § 3 až 5, případně vyzve navrhovatele k jejich doplnění. Ke všem návrhům se písemně vyjádří a postoupí je grémiu komory pro udělování titulu (dále jen "grémium") nejpozději 31. července běžného roku.

(2) Grémium tvoří předsedové čestných rad okresních sdružení a čestná rada komory.

(3) Grémium svolává president komory vždy nejpozději 15. září běžného roku do 60-ti dnů od projednání návrhů čestnou radou komory, pokud byl čestnou radou komory postoupen alespoň jeden návrh na ocenění.

§ 7

Jednání a rozhodování grémia

(1) Grémium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů grémia.

(2) Grémium projedná jednotlivě všechny kandidáty, jejichž kandidatura byla doporučena čestnou radou komory.

(3) Návrhy čestnou radou komory nedoporučené projedná grémium pouze, bude-li s tím souhlasit nejméně polovina přítomných členů grémia.

(4) Po veřejném projednání všech návrhů následuje tajné hlasování, při kterém každý člen grémia hlasuje pouze pro jednoho nebo žádného z navržených kandidátů.

(5) Ocenění je uděleno tomu z kandidátů, který získal nejvíce hlasů, avšak pro něhož hlasovalo nejméně dvě třetiny přítomných členů grémia.

(6) Nezíská-li žádný z navrhovaných kandidátů alespoň dvě třetiny hlasů, proběhne druhé kolo tajného hlasování. V něm se hlasuje pro toho z navrhovaných kandidátů, který získal v prvním kole nejvíce hlasů; při rovnosti hlasů na prvních místech se hlasuje pro všechny kandidáty s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole.

(7) Ocenění je kandidátovi uděleno jen tehdy, pokud pro něj hlasovalo v druhém kole nejméně dvě třetiny přítomných členů grémia.

§ 8

Předání ocenění

Ocenění předává zvolenému lékaři president komory na slavnostním shromáždění, případně na nejbližším sjezdu komory.

§ 9

Kniha cti

(1) Zřizuje se Kniha cti České lékařské komory. Do Knihy cti České lékařské komory budou zapsáni lékaři, kteří budou vybráni grémiem. Za kalendářní rok může být do Knihy cti zapsáno nejvýše deset lékařů.

(2) Do Knihy cti se rovněž zapisují nositelé titulu Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu.

(3) Grémium vybírá kandidáty na zápis do Knihy cti České lékařské komory z lékařů, kteří byli podle § 4, § 5 navrženi na titul Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu a tento titul jim nebyl udělen.

(4) Překročí-li počet kandidátů, navržených podle § 4, § 5 počet deset, vybere grémium z navržených kandidátů pro zápis do Knihy cti deset lékařů. Výběr se provede hlasováním jednokolovým nebo dvoukolovým tak, že každý člen grémia označí na hlasovacím lístku deset kandidátů. Absolutní počet dosažených hlasů určí pořadí kandidátů jednokolového hlasování. Při rovnosti hlasů se koná druhé kolo hlasování. Dojde-li znovu k rovnosti hlasů, bude výběr proveden losováním.

(5) Hlasování se koná vždy až po ukončení aktu volby Rytíře/Rytířky Českého lékařského stavu podle § 7.

(6) Do Knihy cti České lékařské komory budou dodatečně zapsáni všichni Rytíři i kandidáti na titul Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu, kteří byli nominováni od vzniku tohoto titulu v roce 1996.

§ 10

Zrušující ustanovení

Zrušuje se Stavovský předpis č. 14 - Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu ze dne 1. 8. 1999.

§ 11

Účinnost

Tento Stavovský předpis č. 14 - Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu nabývá účinnosti dne 20. 11. 2001.

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster