Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
LISTOPAD 2008


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

8. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo 5.11. 2008 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Johanidesová, Čapková, Slavík, Kořínková, Englerová,  Popelka

Omluveni MUDr.: Plhoň, Ullrychová, Louková, Corn

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Šrámková (omluveni:, Dragounová, Milič)

Revizní komise MUDr.: Sucharda (omluveni: Faiferová, Lešanovská, Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 • [průvodní dopis k informacím k regulačním poplatkům] - splněno – rozesláno e-mailem 16.10.2008 (připraven i dopis pro pacienty, kteří se dotazuji na regulační poplatky)
 • [zajistit přednášející na seminář o depresích] - splněno – potvrzena účast MUDr. Holanové 26.11.2008
 • [napsat dotaz na Ministerstvo zdravotnictví – stanovení poplatku – vymezení péče hrazené ze zdravotního pojištění] - obdržel odpověď od náměstka ministra zdravotnictví Pavla Hroboně, ale jeho odpověď není zcela jasná, přislíbil ještě další odpověď po přezkoumání zákona.

MUDr. Černá -

 • [dotaz předsedovi SSG MUDr. Dvořákovi - regulační poplatky u předpisu antikoncepce] - dosud odpověď neobdržela.

MUDr. Popelka –

 • [zajištění zasedací místnosti na listopadové zasedání (Dýmník)] - splněno.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o nově vydanému závaznému stanovisku ČLK - Závazné stanovisko ČLK č. 1/2008 „Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami“ schváleno představenstvem ČLK 18.10.2008. Jedná se v podstatě o kopii materiálu EU.

Návrh novely Seznamu zdravotních výkonů – Vnitřní připomínkové řízení k návrhu novely vyhlášky č. 134/98 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Id. č. 08-32-049 p. V. si stěžuje si na PL MUDr. J. (PN - šetří MUDr. Sucharda). MUDr. J. uvedl, je ochoten se pacientovi omluvit. Panu V. byl odeslán dopis, zda má RK OS ČLK Děčín zprostředkovat schůzku s MUDr. J. a s p. V., kde by se mohlo vyjasnit, či mu postačí zaslání písemné omluvy. Schůzka dosud neproběhla (MUDr. J. je delší dobu mimo republiku). 

Id. č. 08-32-214 p. B. si stěžuje na lékaře interního odd. KZ. a. s. - Nemocnice Děčín. Stížnost na neprofesionální postup personálu nemocnice na interní ambulanci – úmrtí p. P. Podavatelka stížnosti je zastoupená advokátní kanceláří JUDr. Z. P. Stížnost byla zaslána ještě jednou přímo na OS ČLK Děčín rovněž z advokátní kanceláře JUDr. P. dne 28. 4. 2008. 

Id. č. 08-32-239C pí. R. podala stížnost na ARO Nemocnice Děčín. Stížnost podána 2. 4. 2008 RK ČLK v Praze. Paní R. si stěžuje na špatnou pooperační péči jejího manžela, který zemřel. (Šetří MUDr. Faiferová)  Pověřená členka RK OSL Děčín – návrh na nezahájení DŘ – nevina. Připravuje se rozhodnutí.

Id. č. 08-32-306 p. B. si stěžuje na kruté a neetické chování MUDr. J. Stížnost podána 23. 4. 2008 RK ČLK v Praze. P. B. podal stížnost na lékaře, který v nemocnici ošetřoval jeho matku, která zemřela (Šetří MUDr. Strachoň). MUDr. J. nebyl ošetřujícím lékařem pacientky, nebylo zjištěno pochybení. Je zpracováno rozhodnutí o nevině lékaře, v nejbližších dnech bude odesláno.

Id. č. 08-32-442 Mgr. G. podala stížnost na MUDr. I. (gyn. por. odd. ). Dne 18. 6. 2008 podána stížnost pro zanedbání péče v těhotenství. Podcenění stavu pacientky při přijetí na gyn. por. odd. nemocnici. Po akutním převozu byla porozena dvojčata, následně zemřelo jedno dítě. Stížnost byla odeslána 18. 6. do Prahy k zaregistrování se sdělením, že MUDr. I. není členem OS ČLK Děčín. Dne 10.9.2008 bylo doručeno rozhodnutí PČRK, že věc bude šetřena na OSL Žďár nad Sázavou. Brzy ovšem došlo rozhodnuté RK ČLK delegovat řízení z důvodu vzdálenosti do OS Děčín. Delegaci RK přijala – informována RK ČLK.

Id. č. 08-32-592 Pí. M. si stěžuje na MUDr. M.– podáno e-mailem 19. 8. 2008 - stížnost na výběr regulačního poplatku. Vydání receptu bez přítomnosti lékaře s požadavkem úhrady regulačního poplatku (nakonec nebyl zaplacen). Odesláno 29. 8. 2008 RK ČLK v Praze k zaregistrování. V Praze zaregistrováno – rozhodnutí doručeno 24.9.2008.  V Praze zaregistrováno – rozhodnutí doručeno 24.9.2008. MUDr. Sucharda odeslal dotaz na právním odd. zda může být šetřeno, když ve stížnosti figuruje zd. sestra MUDr. M. a lékař vůbec nebyl přítomen.Právní odd. potvrdilo, nemůže být stížnost řešena. Stížnost odmítnuta.

Id. č. 08-40-620 pí. M. dne 3. 9. 2008 osobně podala v kanceláři stížnost - žádost o prošetření péče o její matku (ročník 1928) v nemocnici v Děčíně. O události informovala ředitele nemocnice, není spokojená s odpovědí MUDr. Briestenské. Přiloženy přílohy – korespondence a lékařské zprávy (celkem 22 listů). Kauza odeslána 4.9.2008 do Prahy k zaregistrování. Na vyžádání bylo doručeno Rozhodnutí PČRKČLk MUDr. Naxery – stížnost přijata a bude řešena v OS ČLK Ústí nad Labem, kde je registrován MUDr. Š.

Id. č. 08-32-635 pí. Š. si stěžuje na dětskou lékařku MUDr. R. – podáno 24.9.2008 osobně v kanceláři. V dopise je popisován stav nemocné dcery. Připojena lékařská zpráva dětského neurologa a návštěvy u PLDD. Rozhodnutí PČRK – stížnost přijmuta, bude řešit RK OSL Děčín.

Nové stížnosti

Id. č. 08-32-676A pí. V. podala dne 8.10.2008 žádost o prošetření okolností, které vedly k úmrtí jejího otce (r. 1921). Léčen na chirurgii, zemřel na interně. Dopis byl 8. 10. 2008 odeslán RK ČLK v Praze k zaregistrování.. Rozhodnutí PČRK – stížnost přijmuta.

Id. č. 08-29-399 p. D. podal stížnost na lékaře Nemocnice Sokolov. Dne 8.10.2008 doručen dopis MUDr. Merhauta - usnesení RK ČLK č. 2008/43 z 51. zasedání ze dne 6.9.2008 z důvodu vhodnosti o delegaci kauzy z OSL Sokolov do OSL Děčín.

Id. č. 08-32-607 pí. M.  – stížnost na neetický přístup PL MUDr. J. a neoprávněné vykazování úkonů pojišťovně. Doručeno zaregistrované z RK ČLK v Praze dne 23.10.2008. Šeřením pověřen MUDr. Strachoň.

3.11.2008 doručeno na vědomí – e-mailem – podnět Bc. Michala Janka – Děčínská pohřební služba. Adresováno Zdravotnické záchranné službě, na vědomí Krajskému ředitelství ZZS Ústí n.L. + ČLK Děčín. Žádost o vysvětlení situace, kdy posádka RZS Děčín měla údajně volat k převozu zemřelého konkurenční firmu. (Posouzení MUDr. Suchardy: nejedná se o stížnost v kompetenci ČLK, jde o stížnost na ZZ a to nikoliv na odborné pochybení. Není jasné, zda se týká lékařů. RK OSL Děčín si vyžádá závěry ZZS a pokud by snad bylo prokázáno pochybení lékaře, bylo by řešeno jako etické pochybení).

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Id. č. 08-32-008 p. J. si stěžuje, nebyl přijat k ošetření a nebyly mu předepsány léky. Pacient nebyl přijat do péče MUDr. P. Návrh na zahájení DŘ. Nebylo shledáno odborné pochybení, ale administrativní. Senátní řízení svoláno na 30.10.2008. Senát se usnesl, samotné disciplinární řízení splnilo účel i bez uložení disciplinárního opatření.

Id. č. 08-32-323 pí. I. udává ve svém dopise ze dne 7. 4. 2008, že musela uhradit regulační poplatek 30,- Kč, přestože nebyla lékařkou vyšetřena. Dne 24. 6. 2008 rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK o zařazení mezi stížnosti, přiděleno id. č. RK OS ČLK jedná o návrhu smírčího řízení, které by měla provést ČR OS ČLK.  Původně se připravovalo smírčí řízení, ale RK podala návrh na zahájení DŘ. Senát svolán na 30.10.2008. Senát se usnesl, samotné disciplinární řízení splnilo účel i bez uložení disciplinárního opatření, poplatek bude lékařkou pacientce vrácen.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vystavení licence

MUDr. Lucie Burešová – žádost o licenci pro obor praktické lékařství pro děti a dorost. Podáno 23.10.2008. Doložen atestační diplom z pediatrie z. r. 2003, potvrzená praxe na lůžkovém odd. i v terénu, zápisy v indexu, pracovní smlouva s MUDr. Kozlíkovou, potvrzení o účasti na vzdělávání. Odesláno do Olomouce s doporučením k udělení.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Svatava Otisková - do OSL Děčín přihlášena z OSL Kutná Hora k datu 30.10.2008. Pracuje na dětském odd. KZ., a.s. – Nemocnice Děčín.

Žádost o vystavení Diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Eva Faiferová – posoudila prim. Ullrychová- podmínky splněny, diplom bude vydán.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/08/008 (regist 17612-2008) Sekretorický zánět středouší

Pořádá: MUDr.Věra Pokorná – ambulance ORL Děčín + Varnsdorf

Přednášející: MUDr.Věra Pokorná – ambulance ORL Děčín + Varnsdorf

Program:

 1. Sekretorický zánět středouší – MUDr.Věra Pokorná –ambulance ORL Děčín + Varnsdorf
 2. Alergické rinitidy – MUDr. Věra Pokorná
 3. Kazuistika

Datum: 19.11.2008 od 18:00 hodin – Dýmník v Rumburku

Seminář je určen pro: praktické lékaře i další, kteří projeví zájem.

Přiděleny 2 kredity.

32/08/009 (registr 17649-2008) Periferní nervy, depresivní porucha, domácí násilí

Pořádá: OS ČLK Děčín

Přednášející: MUDr. Eva Faiferová - neurologická ambulance Děčín a MUDr. Marta Holanová - psychiatrická ambulance Brno

Program:

 1. Syndrom karpálního tunelu – MUDr.Eva Faiferová – Ambulance neurologie Děčín

 2. Polyneuropathie z hlediska PRL – MUDr.Eva Faiferová

 3. Problematika depresí v klinické praxi – MUDr. Marta Holanová - Psychiatrická ambulance Brno

 4. Poznatky ze znaleckého zkoumání pachatelů domácího násilí – MUDr. Marta Holanová

Koná se: 26: 11. 2008 v 16:00 ve velkém sále Magistrátu města Děčína.

Ohodnocení: Za účast na semináři budou započítány 4 kredity.

Koordinátorem akce: prim. Jana Ullrychová.

Akce bez poplatku.

32/08/010 (registr 17694-2008) Lipidy, ateroskleróza

Pořádá: OS ČLK a Lužická nemocnice Rumburk

Koordinátorem akce: MUDr. Petronela Lacková

Program:

 1. Lipidy a ateroskleróza

 2. Ateroskleróza precerebrálních tepen – MUDr. Jan Novák, interní odd. a neurologická ambulance nemocnice UL

Datum: 27.11.2008 – od 17:00 hodin – velký sál – Dýmník v Rumburku.

Ohodnocení: budou započítány 3 kredity

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z 52. zasedání RK ČLK 3. a 4.10..2008 v Olomouci

 • Zápis z 53. zasedání RK ČLK 31.10. a 1.11..2008 v Olomouci

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 30. 9. 2008

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 18. 10.2008

 • Zápis z porady předsedů ze dne 14.10.2008

 • Seznam licencí k 20.10.2008, 4.11.2008

 • Kandidáti na viceprezidenta:

  • MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

  • MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

  • MUDr. Lubomír Nečas

 • Informace ke XXII. Sjezdu ČLK, který se bude konat 7. – 9.11.2008 v Praze, za OS ČLK Děčín zúčastní se zúčastní 2 delegáti. MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík, MUDr. Corn se omluvil.

 • Pozvánka na seminář – Přínosy včasné léčby pro systémy zdravotní a sociální péče – 21.11.2008 v budově Poslanecké sněmovny

 • Pozvánka na Právní seminář ČLK – 22.11.2008 od 9:00 do 18:30v Praze

  • Téma: Co je lege artis, co přípustné riziko a co nedbalost, Problematika znaleckých posudků v medicíně, kazuistiky.

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ:

 • Pozvánka na VŘ:

  • obor kardiologie (MUDr. Havlík) – 5. 11.2008 od 12:20 hodin v Ústí nad Labem. K účasti pověřen MUDr. Tomáš Milič, za obor byl Krajskému úřadu doporučen MUDr. Špaček. Do VŘ se přihlásila i Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

 • Změna registrace:

  • MUDr. Zdeňka Skalová Dimitrovová – změna místa provozování – (Česká Kamenice, Náměstí 28. října 818)

  • MUDr. Blanka Andršová – změna místa provozování (Rumburk, Krásnolipská 738)

 • Zrušení registrace:

  • ke dni 8.1.2009 na vlastní žádost MUDr. Pavly Foretové.

Další korespondence :

 • z ČSSZ doručeny informace k novému zákonu č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.- účinnost od 1.1.2009.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Slavík svolal na 12.11.2008 od 17:00 hodin schůzku PL v Děčíně – (malá zasedačka MM Děčín I informace pojišťoven).
 • Informace o změnách v nemocenském pojištění po dohodě s OSSZ sdělí paní Kounová a p. Bc Hechterová na další plánované schůzce, která se bude konat 10.12.2008 od 17:00 hodin ve velkém sále MM Děčín O schůzku projevili zájem i ambulantní specialisté.MUDr. Sellnerová sestaví pozvánku.
 • P. Kalvas zpracoval k 15.10.2008 hospodaření – proti plánovanému rozpočtu narok 2008.
 • P Hamerníkové byla schválena odměna.
 • Podle rozpočtu a výsledku hospodaření se příští rok zvýší odměny za náhradu času na 150,- Kč/hod. Do konce roku se ještě vyplatí náhrada času, která byla dosud vyplacena s připočtením 50% vyplacené náhrady.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová – pozvánka pro kolegy na 10.12.2008 – informační schůzka o novinkách v nemocenském pojištění.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster