Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ŘÍJEN 2008


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

7. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 10. 2008 v Děčíně

Přítomni MUDr.:  Sellnerová, Plhoň, Čapková, Slavík,  Ullrychová, Louková, Popelka

Omluveni MUDr.:  Johanidesová, Kořínková, Englerová, Corn

Čestná rada MUDr.:  Černá,  Milič, Lazarová, (omluveni: Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.:  Sucharda, (omluveni: Lešanovská, Faiferová, Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Černá k minulému zápisu – diskuse k poplatkům u gynekologů – recepty za hormonální antikoncepci.

MUDr. Sucharda – napsal dotaz na Ministerstvo zdravotnictví – kvůli stanovení poplatku – je poskytování zdravotní péče ženám s antikoncepcí péče hrazená ze zdravotního pojištění? Zatím neobdržel odpověď.

 • Diskuse - Ve Středočeském kraji Voj. ZP rozeslala gynekologům, že se předpis o HA řadí mezi nehrazenou péči, tudíž mohou poplatek vybírat, pokud není účtováno pojišťovně. V zákoně o zdravotních službách, v příloze, by mělo být vyjmenováno. Minimální kontakt spojený s dispenzarizací. Mělo by být uveřejněno v oficiálním materiálu.
 • Nesmějí být směšovány dvě věci – regulační poplatek + poplatek za administrativní úkon. U antikoncepce bylo vždy akceptováno kontrolní vyšetření, nikdy nebylo vykazováno jako minimální kontakt.

Závěr: Vyčká se na vyjádření Ministerstva zdravotnictví, které oslovil MUDr. Sucharda

MUDr. Černá učiní dotaz na MUDr. Dvořáka (SSG).

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o problematice regulačních poplatků

Dotázala jsem se (e-mailem) ředitele krajské pobočky VZP MUDr. Veselského, zda ZP hradí předpis hormonální antikoncepce a jeho zástupce odpověděl, že ANO (minimální kontakt).

Závěr: MUDr. Plhoň byl pověřen představenstvem, aby zpracoval upozornění pro ambulantní specialisty,  MUDr. Sucharda připravil kuchařku „Regulační poplatky“ v ambulantní praxi – zestručněné informace z webu budou rozeslány všem našim členům s průvodním textem (množící se dotazy pacientů a stížnosti na vybírání regulačních poplatků).

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Dne 17.9.2008 ve Varnsdorfu se uskutečnila schůzka členů RK OS ČLK Děčín, kde byly některé kauzy uzavřeny.

Id. č. 08-32-049 p. V. si stěžuje si na PL MUDr. J. (PN - šetří MUDr. Sucharda). MUDr. J. uvedl, je ochoten se pacientovi omluvit. Panu V. byl odeslán dopis, zda má RK OS ČLK Děčín zprostředkovat schůzku s MUDr. J. a s p. V., kde by se mohlo vyjasnit, či mu postačí zaslání písemné omluvy. Schůzka dosud neproběhla (MUDr. J. je delší dobu mimo republiku). 

Id. č. 08-32-008 p. J. si stěžuje, nebyl přijat k ošetření a nebyly mu předepsány léky. Pacient nebyl přijat do péče MUDr. P. Návrh na zahájení DŘ. Nebylo shledáno odborné pochybení, ale administrativní. Spis předán na dnešním zasedání ČR OS ČLK Děčín.

Id. č. 08-32-214 p. B. si stěžuje na lékaře interního odd. KZ. a. s. - Nemocnice Děčín. Stížnost na neprofesionální postup personálu nemocnice na interní ambulanci – úmrtí p. P. Podavatelka stížnosti je zastoupená advokátní kanceláří JUDr. Z. P. Stížnost byla zaslána ještě jednou přímo na OS ČLK Děčín rovněž z advokátní kanceláře JUDr. P. dne 28. 4. 2008. 

Id. č. 08-32-323 p. I. udává ve svém dopise ze dne 7. 4. 2008, že musela uhradit regulační poplatek 30,- Kč, přestože nebyla lékařkou vyšetřena. Dne 24. 6. 2008 rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK o zařazení mezi stížnosti, přiděleno id. č. RK OS ČLK jedná o návrhu smírčího řízení, které by měla provést ČR OS ČLK.  Původně se připravovalo smírčí řízení, ale RK podala návrh na zahájení DŘ.

Id. č. 08-32-306 p. B. si stěžuje na kruté a neetické chování MUDr. J. Stížnost podána 23. 4. 2008 RK ČLK v Praze. P. B. podal stížnost na lékaře, který v nemocnici ošetřoval jeho matku, která zemřela (Šetří MUDr. Strachoň).  Zpracovává se rozhodnutí o nevině lékaře, nebylo zjištěno pochybení, MUDr. J. ani nebyl ošetřujícím lékařem pacientky.

Id. č. 08-32-239C pí. R. podala stížnost na ARO Nemocnice Děčín. Stížnost podána 2. 4. 2008 RK ČLK v Praze. Paní R. si stěžuje na špatnou pooperační péči jejího manžela, který zemřel. (Šetří MUDr. Faiferová)  Pověřená členka RK OSL Děčín – návrh na nezahájení DŘ – nevina. Připravuje se rozhodnutí.

Id. č. 08-32-442 Mgr. G. podala stížnost na MUDr. I. (gyn. por. odd. ). Dne 18. 6. 2008 podána stížnost pro zanedbání péče v těhotenství. Podcenění stavu pacientky při přijetí na gyn. por. odd. nemocnici. Po akutním převozu byla porozena dvojčata, následně zemřelo jedno dítě. Stížnost byla odeslána 18. 6. do Prahy k zaregistrování se sdělením, že MUDr. I. není členem OS ČLK Děčín. Dne 10.9.2008 bylo doručeno rozhodnutí PČRK, že věc bude šetřena na OSL Žďár nad Sázavou. Brzy ovšem došlo rozhodnuté RK ČLK delegovat řízení z důvodu vzdálenosti do OS Děčín.

Id. č. 08-06-441 Pí. H. žádá o posouzení postupu lékařky MUDr. C. při zhotovení sluchadla, které je pro pacientku nefunkční. Stížnost byla odeslána 18. 6. do Prahy k zaregistrování se sdělením, že MUDr. C. není členkou OS ČLK Děčín. Dne 10.9.2008 bylo doručeno rozhodnutí PČRK, že věc bude šetřena na OSL Mělník.

Id. č. 08-32-592 Pí. M. si stěžuje na MUDr. M.– podáno e-mailem 19. 8. 2008 - stížnost na výběr regulačního poplatku. Vydání receptu bez přítomnosti lékaře s požadavkem úhrady regulačního poplatku (nakonec nebyl zaplacen). Odesláno 29. 8. 2008 RK ČLK v Praze k zaregistrování. V Praze zaregistrováno – rozhodnutí doručeno 24.9.2008. MUDr. Sucharda se dotáže na právním odd. zda může být šetřeno, když ve stížnosti figuruje jen zd. sestra a ne lékař.

Nové stížnosti

[bez čísla] Pí. M. osobně podala v kanceláři stížnost - žádost o prošetření péče o její matku v nemocnici v Děčíně. O události informovala ředitele nemocnice, není spokojená s odpovědí MUDr. Briestenské. Přiloženy přílohy – korespondence a lékařské zprávy (celkem 22 listů). Kauza odeslána 4. 9. 2008 do Prahy k zaregistrování, zatím nebylo doručeno rozhodnutí.

[bez čísla] Pí. Š. podala 24. 9. 2008 osobně v kanceláři .V dopise je popisován stav nemocné dcery. Připojena lékařská zpráva dětského neurologa a návštěvy u PLDD MUDr. R. Dopis byl 25. 9. 2008 odeslán RK ČLK v Praze.

Id. č. 08-32-087 Dopis p. Š. – doručeno 24.9.2008 - adresováno předsedovi RK OS ČLK Děčín – žádost o písemné sdělení, kdo vyřizoval jeho vyšetření na očním odd. v MN v ÚL a konkrétně v jakém znění bylo formulováno. Odpověď zajistí MUDr. Sucharda

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Na jednání předány originál spisy kauzy p. J. (Id. č. 08-32-008) a kauza p. I. (Id. č. 08-32-323) k řešení ČR OS ČLK Děčín.

Id. č. 08-32-087 p. Š. proti MUDr. E. Spis byl odeslán společně s námitkou 18. 6.2008 Čestné radě ČLK k dalšímu jednání. Zatím není znám výsledek.Dle informace na sekretariátu RK a ČR v Praze bude ČR ČLK požadovat posudek přes VR u Oftalmologické společnosti.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Ilavská Jaroslava - členství převedeno na OS ČLK Litoměřice. Pracovala v Děčíně na RDG.

MUDr. Eduard Urbanský – členství převedeno na OSL Ústí n. Labem. Pracoval jako alergolog v Nemocnici Děčín. Pracuje v Ústí nad Labem.

Žádost o vystavení Diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Andrej Popov, MUDr. Markéta Nácovská a MUDr. Ivana Kubíková – posoudila prim. Ullrychová. Podmínky splněny, diplomy budou vydány.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

nebyla podána.

Připravuje se

Na pořádání semináře se informovala pí. Eva Petružálková (SANDOZ). Chtěla by v severní části okresu uspořádat seminář s kardiologickou tématikou (23.10.) 1.10.2008 byla podána informace, že seminář bude pořádat Sdružení PL – MUDr. Vodičková. Pí. Petružálková se domluví s MUDr. Faieferovou na uspořádání neurologického semináře.

MUDr. Pokorná bude přednášet na semináři 19.11.2008 v severní části okresu pro PL – pokud bude zájem, mohlo by se zopakovat i v jižní části okresu. Přednášky by měly být s tématem Sekretorický zánět středouší a jeho léčba + sdělení Alergické rinitidy a jejich léčba. Seminář by měl být pořádán ve spolupráci s firmou Schreing Plough (Mgr. Kalová). Program není ještě sestaven

(Z minulého zasedání: Oprava: – MUDr. Faiferová má připravenu přednášku na téma: Periferní nervy, sy karpálního tunelu snadno a rychle. Zatím se nenašel spolupořadatel akce.)

Diskuse: Seminář se zaměřením na bolesti horních končetin (syndrom karpálního tunelu), diabetická polyneuropatie

Bylo by dobré společně s neurologickým seminářem uspořádat i přednášku – deprese. MUDr. Sucharda zajistí přednášející, podle jejích možností bude stanoveno datum pořádání semináře.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z 51. zasedání  RK ČLK 18.7.2008 v Olomouci (informace o delegování kauzy z OS ČLK Sokolov na OS ČLK Děčín) - zatím nebylo doručeno
 • Seznam licencí k 24. 9. + 26. 9. 2008
 • Pozvánka na poradu předsedů – 14.10. 2008 od 15:00 hodin v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce (XXII. Sjezd ČLK se koná 7. – 9.11.2008 v Hotelu Pyramida v Praze 6.
 • Informace ke XXII. Sjezdu ČLK, který se bude konat 7. – 9.11.2008 v Hotelu Pyramida v Praze 6.  - ubytování delegátů – zúčastní se 3 delegáti. Za MUDr. Plhoně, který se omlouvá,  se zúčastní zvolený náhradník MUDr. Slavík.
 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 19.9.2008 – důsledky navrhované zrušení zákonů č. 20/1966 Sb a č. 160/1992Sb.

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Registrace - změna:
  • Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Lužická poliklinika – změna odborného zástupce - vnitřní lékařství a ošetřovatelská lůžka – MUDr. Jiří Mayer
 • Nová registrace:
  • MUDr. Kateřina Palacká – praktické lékařství pro děti a dorost, Poštovní 1254, Varnsdorf.

Další korespondence :

 • nedošla

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Dotaz p. Ladislavy Rylichové – poplatek 30,-Kč za opakovaný recept. 
 • K. Z. – Nemocnice Děčín – MUDr. Briestenská potvrdila bezplatné zapůjčení zasedací místnosti v  Nemocnici Děčín – budova C
  Zasedání v r. 2009:
  • 7. 1. 2009 Děčín
  • 4. 2. 2009 Rumburk
  • 4. 3. 2009 Děčín
  • 1. 4. 2009 Děčín
  • 6. 5. 2009 Rumburk
  • 3. 6. 2009 Děčín
  • Červenec/Srpen xxx
  • 2. 9. 2009 Děčín
  • 7. 10.2009 Rumburk
  • 4. 11.2009 Děčín
 • MUDr. Plhoň přepošle vypořádání připomínek - zápis z Koalice soukromých lékařů, kterého se zúčastnila z MZd ČR MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně pro zdravotní péči.
 • Dohadovací řízení – PL – dohoda, AS – nedohoda.
 • Ing. Rűkl vykonává funkce ředitele MN v Ústí nad Lanem - na ředitele K.Z. a.s.Nemocnice Děčín je vyhlášen konkurz
 • Prodej laboratoří K.Z.– byla ustanovena odborná komise k přešetření
 • Informace o dotačním programu MZd ČR - získání dotací na školence – pro rok 2008. 
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sucharda

 • průvodní dopis k informacím k regualačním poplatkům
 • zajistit přednášející na seminář o depresích

MUDr. Černá

 •  dotaz předsedovi MUDr. Dvořákovi  SSG – poplatek za recepty HA

MUDr. Popelka

 •  zajištění zasedací místnosti na listopadové zasedání (Dýmník)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster