Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
duben 2008


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

3. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 4. 2008 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Englerová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Johanidesová, Kořínková, Plhoň

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová (omluveni: Milič,Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Strachoň, (omluveni: Richter, Faiferová)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová:

 • [poslední upozornění řediteli Nemocnice VDF - členství v ČLK MUDr. Smolinského] - Další dopis odeslán 31.3.2008. Dnes volal MUDr. Jára, napíše představenstvu odpověď, MUDr. Smolinského upozornil na nutnost členství v ČLK již po obdržení prvního dopisu. Opět ho vyzval k podání žádosti ke vstupu do ČLK.
  2.4.2008 - zkontaktoval nečlen ČLK MUDr. V. Smolinský předsedkyni OS ČLK. Sdělil ji, že je ve výpovědi. Odchází zpět na Slovensko, kde je členem Komory. Napíše čestné prohlášení, že nebude pracovat jako lékař na území ČR.
  Dopisy upozorňující na povinné členství v ČLK byly odeslány na ředitelství nemocnice Děčín + Rumburk.

Kancelář:

 • [ujasnění v ČLK Praha - posuzování akcí od 27.1l. do 22.1.2008] - 20.2.2008 jsme obdrželi z právního odd. ČLK (Mgr. Kvapilová) odpověď na dotaz: od 27.11.2007 do 22.1.2008 nebyl přepočet z kreditů na certifikáty upraven, když přepočet 1 : 30 zmiňovaný v SP 16 ve znění platném v tomto období se vztahoval pouze na dobu do pěti let od přechodu na systém kreditů. Z tohoto důvodu by se tak i v předmětném období měl uplatnit přepočet 1:10.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o OKRESNÍM SHROMÁŽDĚNÍ - zhodnocení:

Zasedání v březnu se nekonalo - proběhlo Okresní shromáždění (12.3.2008).

Cena za sál: 4 950,50 Kč, cena za občerstvení: 5 840,- Kč. Zúčastnily se 4 farmaceutické firmy. Nebyly připomínky k průběhu okresního shromáždění, členové představenstva ocenili přítomnost prezidenta ČLK MUDr.M. Kubka. Příští Okresní shromáždění zkusíme opět pořádat v prostorách bývalého Okresního úřadu - nyní MM Děčín - ulice 28.října 1155/2 v Děčíně I.

Dne 14.4.2008 (v 16:00) se bude konat schůzka - pracovní neschopnosti - zúčastní se MUDr. Briestenská, prim.MUDr. Veselý, MUDr. Slavík, MUDr. Sellnerová. Problém pracovní neschopností byl diskutován na Okresním shromáždění. Musí být jasná pravidla pro vystavování PN - vedení PN, předávání do péče - povinnosti ošetřujícího lékaře - týká se i nemocničních lékařů. Praktičtí lékaři na své schůzce v Děčíně se dohodli, že PN by měla být vystavena ve ZZ, kde je pacient ošetřen a je indikována PN tuto vystavit a pak předat do péče. Pacient může být převzat i do péče ambulantního specialisty či PLD. Pokud je nutné další odborné vyšetření, pak by mělo být předáno ambulantnímu specialistovi. Je to však individuální problém některých praktických lékařů pro dospělé. Problém s neschopenkami u gynekologů se jeví pouze na Děčínsku. Vyskytl se služební příkaz v Lužické nemocnici - všechny čtyři listy PN odevzdat pacientovi. Toto je však špatný postup.

Dispenzarizovaný pacient může být jen u jednoho lékaře - jen těhotné u svého gynekologa a chronicky nemocné děti jsou osvobozeni od poplatků.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

- zprávu podal MUDr. Sucharda

Id. č. 07-32-623 Stížnost na chování praktické lékařky. Šetřením pověřena MUDr. Lešanovská. MUDr. Lešanovská zkontaktovala pana T. i MUDr. S. - pokus o vyjasnění nedorozumění. Panu T. odeslán dopis (20.3.08) s písemnou omluvou MUDr. S. a zápisem z jednání RK OS ČLK Děčín. Dopis byl převzat p. T. 21.3.2008. Odpověď nebyla doručena.

Id. č. 07-32-667 Stížnost na jednání praktického lékaře v Děčíně. Šetřením pověřen MUDr. M. Richter. RK OS ČLK Děčín rozhodla o nevině lékaře - informace podavatelce odeslána 19.3.2008.Není známo, zda nepodala námitku přímo do Prahy.

Id. č. 07-32-742 Policie ČR podala stížnost na praktického lékaře - 14.11.2007 doručeno rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK z Prahy. Šetří MUDr. Sucharda. MUDr. J. zaslána výzva k vyjádření - dopis převzal dle dodejky 19.12.2007 - své vyjádření neposlal. Rozhodnutí RK OSL Děčín s návrhem na zahájení disciplinárního řízení před ČR ČLK. Spis odeslán ČR ČLK 19.3.2008, rozhodnutí bylo odesláno i MUDr. J. Následně po doručení rozhodnutí RK OS ČLK Děčín MUDr. J. požádal o schůzku s předsedkyni MUDr. Sellnerovou (26.3.2008 - zúčastnila se za RK i MUDr. Faiferová). MUDr. J. bylo sděleno, že musí vyčkat na informace z ČR ČLK Praha.

Id. č. 08-32-047 Z KÚ bylo dne 1.10.2007 postoupeno k řešení. Původně adresováno na Ministerstvo zdravotnictví České lékařské komoře. RK ČLK v Praze bylo 11.1.2008 odesláno s návrhem na odmítnutí stížnosti pro nesrozumitelnost. 3.3.2008 doručeno rozhodnutí RK ČLK o odmítnutí stížnosti pro nesrozumitelnost.

Id. č. 07-32-817 A, B - Stížnost podána 12.11.2007 na postup lékařky při ošetřování p. Z., který zemřel v nemocnici Děčín (roč. 1974). Stížnost je i na sestru v ambulanci ( 07-32-817 B- postoupeno k šetření na ředitelství nemocnice). Ve stížnosti je sděleno, že je podáno trestní oznámení. Požádali jsme Okresní státní zastupitelství v Děčíně o poskytnutí informace (4.12.). Ze Státního zastupitelství doručena informace (10.12.2007), že trestní oznámení pana Z. na MUDr. V. bylo odloženo, neboť nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu - Policie ČR vycházela ze znaleckého posudku prim. Fialky. MUDr. Sucharda požádal Nemocnici Děčín o poskytnutí dokumentace k této kauze - doručeno 22.1, včetně vyjádření MUDr. V. Dokumentaci poskytl i praktický lékař v ÚL, u kterého byl p. Z. zaregistrován. Šetření nasvědčuje tomu, že v léčbě pana Z. nedošlo k pochybení. Připravuje se rozhodnutí.

Id. č. 08-32-049 p. V. si stěžuje si na PL MUDr. J. (PN). Stížnost byla 11.1.2008 odeslána do Prahy k zaregistrování. MUDr. J. zaslal 17.1.2008 + 6.2.odpověď na výzvu MUDr. Suchardy. MUDr. J. uvedl, že je ochoten se pacientovi omluvit (šetří MUDr. Sucharda). Panu V. bude odeslán dopis.

Id. č. 08-32-032 p. S. ve stížnosti popisuje nevhodné a hrubé chování MUDr. H. při APP. Dne 3.3.2008 doručeno rozhodnutí RK ČLK o odmítnutí stížnosti z důvodu nekonkrétnosti. Původně se RK OS ČLK Děčín zabývala možností odeslat p. S. dopis s vysvětlením, že má zaslat upřesnění, kdy ke skutku došlo. Ne všichni členové RK OS ČLK Děčín tento záměr podpořili. Dopis se odesílat nebude, je na p. Skořepové, zda svou stížnost upřesní. Z RK ČLK Praha obdržela rozhodnutí, kde je toto v poučení uvedeno.

Id. 08-32-008 p. J. si stěžuje, že nebyl přijat k ošetření a nebyly mu předepsány léky. Stížnost podána e-mailem na ČLK v Praze. RK ČLK stížnost přijala a zaregistrovala. MUDr. P. zaslal vyjádření k podání p. J. (šetří MUDr. Lešanovská). Bude požita právní rada, která vyšla ve Zravotnických novinách - odmítnutí pacienta v odborné ambulanci.

Id. č. 08-32-087 p. Š. se domnívá, že MUDr. E. (Nemocnice Dc) mu způsobila úraz při ošetření. Žádá o radu, jak by měl postupovat v dalších jednáních. 20.3.2008 doručen další dopis pana Š. - stížnost na postup MUDr. R. (MN ÚL) - podává stížnost pro podjatost. Šetří MUDr. Faiferová. Předseda RK OS ČLK Děčín odeslal RK ČLK Praha dopis k posouzení stížnosti pana Š. na MUDr. R.

Nové stížnosti

Nové podání: Ing. J. žádá o prošetření postupu MUDr. D. (posouzení lékařských zpráv - 18.4.2006). 18.3.2008 odesláno RK ČLK v Praze.

Ostatní záležitosti

K datu 27.3.2008 ( poslední výpis z banky) není uhrazeno 16 čl. příspěvků (některé platby na cestě). Rozhodnutí představenstva a RK OS ČLK Děčín - vyčká se do 20.4.2008, potom bude všem lékařům, kteří nezaplatili členský příspěvek odeslán dopis předsedy RK OS ČLK s  výzvou k uhrazení. Kdo se neozval, tomu bude odeslán dopis hned.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Id. č. 04-32-233 p. D. x MUDr. M. - (pouze telefonické sdělení RK ČLK Praha - RK OSL Hradec Králové vydalo rozhodnutí potvrzující nevinu).

Id. č. 07-32-380 p. V. x MUDr. G. - Rozhodnutí o nevině lékařky odesláno 1.11.2007. (6.11.2007 námitka k rozhodnutí k RK OSL Děčín). Odesláno 8.11.2007 ČR ČLK v Praze. Dne 3.3.2008 doručeno Rozhodnutí ČR ČLK - potvrzeno rozhodnutí RK OSL Děčín ze dne 21.10.2007.

Ostatní záležitosti

V II. kole korespondenční volby Rytíře českého lékařského stavu - byl zvolen Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (pro 76) - informace doručena 14.3.2008.
Ze slavnostního předání se ČR OS ČLK Děčín omluvila. (Praha 4. 4. 2008).

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vystavení licence

MUDr. Soth Kongkham - žádost o licenci VL a primáře pro obor A+R. Doložen at. diplom A+R I.st., potvrzení specializované způsobilosti pro daný obor, diplom celoživotního vzdělávání. Délku praxe dle licenčního řádu splňuje, bude poslán licenční komisí na přezkoušení před oborovou komisí VR. Žádost odeslána s doporučením k udělení 18.3.2008 do Olomouce.

SCHVÁLENO

MUDr. Richard Šebek - žádost o licenci praktické lékařství pro dospělé. V r. 2006 vydaná specializovaná způsobilost MZd ČR. Pro udělení licence pro obor praktické lékařství nesplňuje kvalifikační předpoklady ani praxi. Má atestaci z interního lékařství I.st., na tento obor vydaná licence. Lékař byl telefonicky informován, že šance na udělení licence licenční komisí jsou velmi malé, na základě vydané specializované způsobilosti MZd ČR může samostatně pracovat bez nutnosti držení licence na daný obor. Může požádat KÚ o rozšíření registrace na základě specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro dospělé.

Žádost o přijetí do ČLK

Pozdní vstup: MUDr. Atilla Hanzlik - pracuje v Lužické nemocnici v Rumburku. Poslal písemné zdůvodnění. Původně byl členem OS ČLK Pelhřimov, v roce 1994 vystoupil a pracoval v zahraničí. Od r. 2006 pracuje v Rumburku na celý úvazek. Doložen ověřený lékařský diplom, kopie atestace interní lékařství. Žádost posuzována jako pozdní vstup - členský příspěvek 10000,-Kč. Až bude MUDr. Hanzlik přijat za člena ČLK, bude mu odeslán dopis s informací o výši členského příspěvku.

Žádost o úlevy při placení příspěvků do ČLK

MUDr. Viktoria Levrincová (provdána Talanov) - oznámení o čerpání MD (0,- Kč)

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

Nikdo nežádal.

Dne 16. 2. 2008 zemřel MUDr. Jaromír Běhal.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Radka S l a v í č k o v á - prodloužení platnosti na další 2 roky.

SCHVÁLENO

Žádost o vystavení Diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Soth Kongkham - podáno 27.2.2008 - posoudila prim. Ullrychová - podmínky splněny. Diplom vydán.

MUDr. Dana Kučerová - doloženy doklady o účasti na vzdělávání - podmínky splněny, posoudila prim. Ullrychová. Diplom bude vydán.

MUDr. Miroslav Waldauf - doloženy doklady o účasti na vzdělávání - podmínky splněny, posoudila prim. Ullrychová. Diplom bude vydán.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/08/003 Plicní a srdeční selhání (regist 15676-2008)

Pořádá: Lužická nemocnice Rumburk

Koordinátor akce: MUDr. Petronela Lacková.

Program:

 1. CHOPN - přístup k léčbě - MUDr. Milan Sklenář - plicní ambulance Lužické nemocnice a Léčebna TRN Cvikov
 2. Chronické srdeční selhání - MUDr. Richard Bína - interní odd. Lužické nemocnice
 3. Uměla plicní ventilace - praktické poznámky - prim. MUDr. Jan Bělič - ARO Lužická nemocnice

Po každé přednášce diskuse.

Datum: středa 2.4.2008 od 17:00 hodin - DK Střelnice Rumburk.

Seminář je určen pro: nemocniční lékaře, praktické lékaře i ambulantní specialisty

Přiděleny 3 kredity.

32/08/004 Bolesti na hrudi (registr 15826-2008)

Datum: středa 23.4.2008 od 16:00 hodin - MM Děčín (bývalý OÚ v Děčíně I, velká zasedací síň)

Seminář je určen pro: Praktické lékaře, ambulantní specialisty i další, kteří projeví zájem

PROGRAM:

 1. Akutní koronární syndrom - MUDr. Petr Havlík - interní odd. Děčín
 2. Bolesti na hrudi vertebrogenní etiologie - MUDr. Michael Slavík - neurologické odd. Děčín
 3. Bolesti na hrudi při GIT onemocněních - MUDr. Ivana Hollmannová - chirurgické odd. Děčín
 4. Bolesti na hrudi z pohledu psychiatra - MUDr. Tomáš Kreuzinger - psychiatrie Ústí n. L
 5. Bolesti na hrudi při onemocnění dýchacího ústrojí - prim. MUDr. Jarmila Fišerová - TRN odd. MN Ústí nad Labem

Po každé přednášce diskuse. Za účast na semináři bude započítáno 5 kreditů.

Koordinátor akce : prim. MUDr. Jana Ullrychová. Snaha o zhotovení CD i s přednáškami z minulého semináře (Gravidita a interní choroby)

Pozvánky ještě zašleme na OS ČLK Česká Lípa, OS ČLK Teplice, OS ČLK Ústí nad Labem.

Připravuje se

Zdravotnická škola Děčín - pořádá v rámci dalšího vzdělávání sester odbornou konferenci "Stáří a jeho úskalí".

Koná se 26.4.2008 10:00 - 15:30 - Městská knihovna - malý sál.

Rozesláno e-mailem na pracoviště ambulantních specialistů, PLD + PLDD.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK - Praha 23.2.2008
 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK - Praha 20.3.2008
 • Zápis ze 46. zasedání RK ČLK 22. a 23. 2. 2008 v Praze
 • Seznam licencí ke dni 11. 3., 20.3.
 • Holandská reforma zdravotnictví
 • Pozvánka na poradu předsedů 4.4.2008 + slavnostní pasování Rytíře (účast za OS ČLK Děčín omluvena)
 • Vzdělávací konference Milovy 26.4.2008 (zúčastní se předsedkyně)
 • Pozvánka na parlamentní seminář na téma: "Právní postavení českého lékaře 3.4.2008 Praha - neúčast omluvena
 • Informace k vyhlášce MZdr. ČR č. 54/2008 - náležitosti lékařských receptů (otisk razítka lékaře s uvedením adresy jeho trvalého pobytu, včetně tlf. čísla)
  • Diskuse k opakovaným receptům

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Pozvánka na VŘ - obor neurologie (MUDr. Andršová) - 2.4.2008 od 13:00 hodin v  Ústí nad Labem. K účasti pověřena prim. MUDr. Jana Ullrychová, za obor se prim. MUDr. Iva Ondečková - změna - zúčastní se za obor: MUDr. Eva Faiferová, za OS ČLK Děčín MUDr. František Plhoň.
 • Z KÚ doručena pozvánka na kongres Gerontologické dny - severozápad : 3.- 4. 4. v  Teplicích
 • Kopie registrací:
  • MUDr. Blanka Andršová - nová registrace - místo provozování: Třída 9. května 8/10, 408 01 Rumburk
 • Změna registrace:

  • MUDr. Josef Kořínek - rozšíření o místo provozování - LSPP - Lesní 1026/22 Rumburk

Další korespondence :

 • Ing. Najmanová - VZP Děčín zaslala vyžádanou informaci k registračním poplatkům pro obor alergologie: stanovisko Ústředí VZP ČR k této problematice:
  • Každý lékař, který aplikuje vakcíny, je zodpovědný za to, že pacientův zdravotní stav nepředstavuje kontraindikaci aplikace. Toto lze zjistit jen klinickým vyšetřením. Z uvedeného vyplývá závěr, že vlastní injekce je skutečně bez poplatku, zpoplatněno je klinické vyšetření, které jí předchází.
   Pacienti, kteří k nám přišli, si nikdy nestěžovali na situaci, kdy je lékař vyšetřoval či chtěl vyšetřit, vždy se jednalo pouze o práci sestry, např. změření tlaku a injekci, a následného vybrání poplatku. Námi podávané informace jsou v tom smyslu, že vždy lékař rozhoduje o tom, jestli provede vyšetření či nikoliv. Jestliže pacient trvá na tom, že se s lékařem nesetkal, nezbývá nám, než konstatovat, že výkon sestry není klinické vyšetření a že tedy poplatek neměl být vybrán.
 • Dne 13.2.2008 byl doručen dopis z Evropské komise v Bruselu - Zahájení konzultace o  kodexech chování
 • MUDr. Pavla Hloušková zaslala na e-mail žádost o radu - problém získání atestace pro zájemce o obor praktické lékařství. (Odesláno e-mailem všem členům představenstva, RK a ČR OS ČLK Děčín.) MUDr. Sucharda vyzývá, zda někdo nechce napsat nějakou vhodnou odpověď (i polemiku), uveřejnilo by se na našich www.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Slavík - informace k APP zde v Děčíně - režim v nezměněné podobě. Je úbytek pacientů, asi 1/3.
 • Diskuse k Agelu - články ve Zdravotnických novinách, snad bylo i v Hospodářských novinách - ordinace s 12 hodinovou pracovní dobou, návaznost na své lékárny a ambulance. Vzniká ve velkých městech, (v nákupních střediscích), je velké riziko likvidace malých ambulancí, tak jak toho postupně dosáhly velké supermarkety při likvidaci malých živnostníků. Dojde k nesvobodné volbě lékaře. Pacient bude mít určenou péči bez možnosti výběru.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

nejsou

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster