Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ÚNOR 2008


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

2. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6. 2. 2008 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Sellnerová, Kořínková, Englerová, Louková

Čestná rada MUDr.: Černá, Milič, Lazarová (omluvena: Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Strachoň, Faiferová, Richter

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [dopis řediteli Nemocnice VDF– členství v ČLK MUDr. Smolinského] - odesláno 11.12008 – bez odezvy (znovu ověřováno v Olomouci , není členem ČLK). Představenstvo doporučuje odeslat poslední dopis řediteli nemocnice s upozorněním na porušováním zákona – pokud nebude napraveno, máme povinnost toto oznámit Krajskému úřadu.

MUDr. Plhoň + MUDr. Popelka -

 • [schůzka s MUDr. Mackovou] - MUDr. Plhoň s MUDr. Mackovou hovořil. Jsou již známé zprávy, že MUDr. Mackovou oslovil místostarosta Rumburku a učinil ji nabídku, kterou ona přijala. Zřejmě nemůžeme MUDr. Andršové nijak pomoci, pokud MUDr. Macková dala přednost Lužické nemocnici.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

MUDr. Slavík pověřen vedením tohoto zasedání z důvodu nepřítomnosti MUDr. Sellnerové

Informace o předběžném zajištění ORGANIZACE OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ:

Konání 12. 3. 2008 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 16 hodin (pronájem zajištěn)

Pozváni hosté: zástupci ZP, ředitelé nemocnice (Dc, Rbk, VDf), zástupce magistrátu, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástupce představenstva ČLK (MUDr. Liehne)

Zprávu o činnosti přednese předseda (MUDr. Sellnerová), zprávu o hospodaření místopředseda (MUDr. Slavík) .

Návrh programu:

 1. Zahájení – uvítání členů a hostů
 2. Schválení programu přítomnými členy
 3. Volba pracovních orgánů shromáždění
 4. Návrhy, diskuse a hlasování o programu
 5. Zpráva o činnosti OS ČLK v Děčíně – přednese předsedkyně OS MUDr. Sellnerová
 6. Vystoupení hostů
 7. Diskuse
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva RK OS – přednese předseda RK OS MUDr. Sucharda
 10. Zpráva ČR OS – přednese přednese předsedkyně ČR OS MUDr. Černá
 11. Diskuse ke zprávám
 12. Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2008
 13. Diskuse ke zprávě
 14. Závěr

Příprava komisí, předsednictva (návrhy):

 • Pracovní předsednictvo: MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík, MUDr. Černá, MUDr. Sucharda, MUDr.Ullrychová.
 • Mandátová komise: MUDr.Popelka, MUDr. Englerová, MUDr. Lazarová.
 • Návrhová komise: MUDr. Plhoň, MUDr. Faiferová, MUDr. Strachoň.

Vzhledem k nárůstu cen za poštovné bude pozvánka s programem rozeslána členům před konáním pouze e-mailem. Informace o konání Okresního shromáždění byla rozeslána před koncem roku všem členům společně s informací o příspěvcích na rok 2008.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Revizní komise pokračuje v šetření 3 stížností na chování lékařů.

Stížnost  na lékaře, ordinujícího pod vlivem alkoholu, bude předána k zahájení disciplinárního řízení čestné radě ČLK, protože podle názoru revizní komise by řízení před okresní čestnou radou nesplnilo účel vzhledem k omezeným možnostem udílení disciplinárních opatření okresní čestnou radou.

Dále revizní komise shromažďuje dokumentaci ke kauze úmrtí pacienta v nemocnici.

Nové stížnosti

Okresní sdružení přijalo tento měsíc tři nové stížnosti. Jedna směřuje proti vulgárnímu chování lékaře pohotovostní služby, jedna viní lékařku nemocnice z neodborného postupu a v jedné si pacient, který se přistěhoval na Děčínsko, stěžuje, že nebyl lékařem přijat do péče a nebyly mu předepsány léky.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nic nového.

Jiné záležitosti - anketa

14.1.2008 doručen z ČR ČLK v Praze pro předsedy ČR OS ČLK Děčín dotazník - ke spojení čestných rad OS ČLK v rámci příslušného kraje – Bylo by pro Vás sdružení čestných rad přínosné?

Touto otázkou jsme se již zabývali. Práce v RK je více náročná. Současný stav kauz lze řešit na úrovni OS ČLK. Z diskuse vyplynulo, že z hlediska větší časové zátěže a větších vzdáleností ve zdejším rozlehlém regionu vyhovuje současný stav. Na anketní otázku odpovíme „ne“.

Volba Rytíře českého lékařského stavu

Korespondenční volba Grémia volby Rytíře českého lékařského stavu - nejpozději do 8.2.2008 musí být odesláno do Prahy.

Doručené materiály odeslány e-mailem členům představenstva, ČR, a RK OS ČLK Děčín k posouzení. Nominace pro rok 2007:

 • Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. (zaslalo OS ČLK Praha 1)

 • Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (zaslalo OS ČLK Praha 5)

 • Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. (zaslalo OS ČLK Praha 9)

Hlasováním za OS ČLK Děčín zvolen Prof. MUDr. Václav Špičák, Csc.

Diskuse: Bylo by vhodné stanovit kritéria volby kandidátů. Navržení kandidáti jsou medicínsky velkými odborníky s přínosem pro ČR, v tom ale není nic rytířského. Měla by se iniciovat diskuse na centrální úrovni – zda má ještě smysl udělovat titul Rytíř, pokud nejsou předkládány návrhy duchu tohoto titulu odpovídající.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o úlevy při placení příspěvků do ČLK

Doručeny žádosti o úlevu v placení členských příspěvků nar. 2008:

MUDr. Daniela H l o b i l o v á - oznámení o čerpání MD (0,-Kč)

MUDr. Veronika K o u s a l o v á - oznámení o pokračování rodičovské dovolené (0,-Kč)

MUDr. Andrea Z e l e n á - oznámení o pokračování rodičovské dovolené (0,-Kč)

MUDr. Iva M a ch á č k o v á - oznámení o pokračování rodičovské dovolené (0,-Kč)

MUDr. Dana M i ch a l í k o v á - oznámení o pokračování rodičovské dovolené (0,-Kč)

MUDr. Jana Marková – starobní důchodce – příležitostný zástup jako v min. roce – schválena úleva ve výši 50% zaměstnaneckého členského příspěvku = 845,-Kč.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Jarmila S a u e r o v á - důchodce – prodloužení platnosti na další 2 roky

MUDr. Josef M a c a s – důchodce - prodloužení platnosti na další 2 roky

MUDr. Daniela H l o b i l o v á – na MD – prodloužení platnosti na další 2 roky

SCHVÁLENO

Žádost o vystavení Diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Jana M a l e č k o v á – podáno 6.2.2008 – posoudila prim. Ullrychová – podmínky splněny. Diplom bude vydán.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Změna Stavovského předpisu č. 16 – vzdělávání. Představenstvo ČLK Olomouc na svém zasedání 19.1.2008 schválilo nový SP č. 16.

Před rokem vydaný SP 16 nebyl schválen delegáty na posledním sjezdu. Představenstvo ČLK pozměnilo v některých částech. Jednou ze změn je neudělování certifikátů. Kredity budou hodnoceni i přednášející. Poupraveny byly i poplatky. Snížil se počet kreditů pro získání diplomu celoživotního vzdělávání na celkem 50 kreditů za pět let. Zůstává nejasné posuzování získaných certifikátů v období od 27.11.2007 do 19.1.2008. (Dle nového SP § 13, odst. 2) „Pro účely vydání Diplomu lze nahradit získání 10 kreditů dle tohoto stavovského předpisu jedním certifikátem vydaným před 27.11.2007"). Není zde řešena doba do vydání platnosti nového SP 16, tzn. do 19.1.2008, jež nabyl účinnosti 22.1.2008. Dotážeme se v Praze.

32-08-002 Dětská kardiologie (registr 15093-2008)

Pořádá: OS ČLK Děčín

Přednášející: MUDr. Václav Podolský - Ord. dětské kardiologie Děčín.

Program:

 • Přehled srdečních vad – nové indikační postupy
 • Poruchy srdečního rytmu ohrožující život
 • Diagnostické a léčebné postupy u kardiomyopatií – přehled kardiomyopatií
 • Poruchy tukového metabolismu – prevence ICHS od dětského věku
 • Po každé přednášce diskuse

Datum:  středa 20.2.2008 od 18:00 hodin – salónek Hotelu Faust, Děčín I.

Seminář je určen pro: Praktické lékaře i další, kteří projeví zájem. Pro lékaře ze severní části okresu, pokud bude zájem, se uspořádá samostatný seminář.

Přiděleny 2 kredity.

Připravuje se

Návrh na uspořádání semináře – Bolesti na hrudi – navrženy 2 termíny 23.4. + 14.5.2008. Přednášet by mohli lékaři odbornosti: internista, plicní lékař, ortoped, rehabilitační, neurolog, psychiatr. Konat by se mělo opět na MM Děčín (velká + malá zasedačka). Prim. Ullrychová zajistí přednášející, osloví případné sponzory.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 19.1.2008 (nový SP č. 16)

 • Zápis ze 45. zasedání RK ČLK 18. a 19. 1. 2008 v Olomouci

 • Seznam licencí ke dni 4.2.2008 (udělena urgentní medicína MUDr. Nagy + MUDr. Kongkham - žádosti z prosince a ledna)

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Kopie registrací:

  • změna: doručeno 10.1.2008 MUDr. Štěpán Hós + MUDr. Martina Hósová – změna - trvalý pobyt

  • Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. – změna názvu společnosti Název a právní forma: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, odštěpný závod

  • SENIOR CZ, s.r.o. – změna sídla provozovatele

Další korespondence :

 • nedošla

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • PL pro dospělé našeho OS se dotazuje, zda může jako zdravotní sestru zaměstnat studentku 1. ročníku zdravotnické školy, která studuje při zaměstnání – Nemůže samostatně pracovat jako zdravotní sestra, nelze ji zaměstnat jako zdravotní sestru, vzhledem k ochraně osobních údajů v dokumentaci. Musel by být zajištěn souhlas všech pacientů s nahlížením do dokumentace.
 • V dnešním tisku bylo oznámeno odložení vyšetřování případu úmrtí rodičky v děčínské nemocnici. Oznámení o  tom, že lékaři nepochybili, nevyšlo na titulní straně, jako bylo oznámeno úmrtí rodičky na podzim minulého roku. Nemocnice by se měla v zastoupení náměstka pro LP dožadovat zveřejnění této zprávy v regionálním deníku opět na titulní straně. Případ bude ještě prošetřovat znalecká komise Ministerstva zdravotnictví ČR.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

- poslední upozornění řediteli Nemocnice VDF – (ne)členství v ČLK MUDr. Smolinského

kancelář OS:

- ujasnění v ČLK Praha – posuzování akcí od 27.1l. do 22.1.2008

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster