Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
LEDEN 2008


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

1. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 9. 1. 2008 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Slavík, Ullrychová, Kořínková, Englerová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Čapková

Čestná rada MUDr.: Černá, Milič, Lazarová (omluvena: Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, (omluveni: Strachoň, Faiferová, Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

Úkoly nebyly.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o přípravě semináře na 23.1.2008

Byla provedena změna programu z důvodu nepřítomnosti 2 přednášejících. Přednášku „Gravidní v ordinaci přednese po dohodě s MUDr. Cornem MUDr. Slavík, přednášku „Trombosa a gravidita“ odprezentuje po dohodě s MUDr. Ullrychovou MUDr. Johanidesová, které ji zastoupí i ve funkci koordinátora. Prim. Žáková přenechala přednášku HELLP syndrom MUDr. Závěrkovi.

Přednášející budou požádáni, aby 1 týden před konáním poskytli své přednášky (soustředit do kanceláře). Prim. Ullrychová se pokusí zajistit zhotovení CD pro účastníky semináře, zřejmě nebude možné předávat ihned na semináři. Přednášky by musely být předány ve větší časové rezervě. Pokud se zdaří CD zhotovit, budou účastníkům předána dodatečně.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Revizní komise ukončila šetření dvou stížností, u kterých nezjistila pochybení lékaře a navrhla proto nezahajovat disciplinární řízení. Rozhodnutí budou odeslána tento týden.

Šetření případu lékaře, který ordinoval pod vlivem alkoholu, proběhne bez jeho účasti, protože na výzvu k vyjádření nereagoval.

Další tři stížnosti jsou v šetření, jde spíše o komunikační nedorozumění mezi pacientem a  lékařem.

Stížnost s nejasným obsahem (stěžuje si na všechno) bude navržena k odmítnutí, protože stěžovatel nereagoval na výzvu k objasnění podstaty stížnosti. Policie, které bylo adresované trestní podání, věc odložila.

Závažná stížnost na náhlé úmrtí pacienta v nemocnici bude po odložení policií přešetřena revizní komisí po obdržení všech podkladů.

Nové stížnosti

Momentálně nejsou.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Tři stížnosti přešetřovala čestná rada ČLK po podání námitek stěžovatelem. Z nich jedna pochází již z roku 2004 a byla již 3x zamítnuta okresními disciplinárními orgány. Ze zbývajících dvou v jednom případě čestná rada komory již potvrdila stanovisko naší revizní komise, druhý případ ještě nebyl projednán.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vystavení licence

MUDr. Robert Nagy - podáno 14. 12. 2007. Lékař Lužické nemocnice – pracuje na RTG. Promoce 1992. Atestace chirurgie I. st. 1995 + radiodiagnostika 2001. Žádá o licenci pro obor urgentní medicína. Doloženo potvrzení o provedené stáži na ARO + vedoucího záchranné služby Děčín – od r. 1995 pracuje na ZZS. Provedeno elektronické hlasování.

S doporučením odesláno do Olomouce 17.12., v Olomouci nebylo zatím projednáno. Urgentní medicína je projednávána v režimu výjimek.

MUDr. Soth Kongkham - podáno 9. 1. 2008. Lékař Lužické nemocnice – pracuje na ARO. Promoce 1991. Atestace ARO I. st. 2001. Žádá o licenci pro obor urgentní medicína. Doloženo potvrzení primáře ARO, kopie indexu, potvrzení zaměstnavatele.

Doporučeno k udělení.

Žádost o úlevy při placení příspěvků do ČLK

Před koncem roku rozeslány všem členům OS ČLK Děčín informace k placení členských příspěvků v r. 2008.

Doručeny tyto žádosti o úlevu v placení členských příspěvků nar. 2008:

 • MUDr. Ivana  M i š k o v s k á - oznámení o čerpání MD (0,-Kč)
 • MUDr. Kateřina K r e u t z e r o v á - oznámení o pokračování MD (0,-Kč)
 • MUDr. Jana Š a f a ř í k o v á - oznámení o pokračování rodičovské dovolené (0,-Kč)
 • MUDr. Jana K u r e l o v á - oznámení o pokračování MD (0,-Kč)
 • MUDr. Ilona K a d l e c o v á - oznámení o pokračování rodičovské dovolené (0,-Kč)
 • MUDr. Martina B e n e š o v á - oznámení o MD (0,-Kč)
 • MUDr. Jitka S l a v í k o v á - oznámení o pokračování MD (0,-Kč)
   
 • MUDr. Luboš L a c i n a – starobní důchodce – příležitostný zástup jako v min. roce – schválena úleva ve výši 50% zaměstnaneckého členského příspěvku = 845,-Kč.
 • Telefonicky se dotazovala na výši příspěvku MUDr. Jana Maková – důchodce s občasnými zástupy – písemná žádost nebyla doručena (členský příspěvek bude ve stejné výši jako MUDr. Lacina).

Žádost o přijetí do ČLK

MUDr. Martina Benešová - nepracovala ve zdravotnictví. Promoce 1997. Za členku přijata 17.12.2007.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Jan N o v á k - přeregistrován z OS ČLK Česká Lípa - pracuje v Lužické nemocnici - neurologie.

MUDr. Jaromír B o u d a - přeregistrován z OS ČLK Praha východ - pracuje v Lužické nemocnici - interní odd.

Žádost o vystavení Osvědčení o profesní bezúhonnosti

MUDr. Martina Benešová – uděleno 7.1.2008.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-08-001 Gravidita a interní choroby

Pořádá: OS ČLK v Děčíně

Koordinátorka: prim. MUDr. Jana Ullrychová - Nemocnice Děčín

Program:

 • Gravidní v ordinaci praktického lékaře - MUDr. Jiří Slavík - PL Děčín
 • Rheumatické onemocnění v graviditě - MUDr. Jiřina Johanidesová - revmatologická ambulance Děčín
 • Hypertenze v těhotenství - MUDr. Jiří Hlaváček - interní a kardiologická ambulance Děčín
 • Trombosa a gravidita - prim. MUDr. Jana Ullrychová - HTO Děčín - odprezentuje MUDr. Johanidesová
 • Chronické nespecifické střevní záněty u gravidních - MUDr. Iva Přenosilová - interní odd. Děčín
 • Cévní choroby v graviditě - MUDr. Blanka Turčanová - interní odd. Děčín
 • Astma v graviditě - MUDr. Alena Sellnerová - alergologická ambulance Děčín
 • HELLP syndrom, eklampsie - MUDr. Alexander Závěrka – gyn. por. odd.
 • Embolie plodovou vodou - prim. MUDr. Dana Žáková – gyn. por. odd. Děčín
 • Gravidní a některé právní problemy - MUDr. Ivan Sucharda - gynekologická ambulance Nemocnice Varnsdorf a gyn.-por. odd. Děčín a Rumburk

Datum: středa 23.1.2008 od 15:00 hodin ve velkém sále Magistrátu města Děčín (bývalý Okresní úřad) ulice 28. října 1155/2, Děčín I

Seminář je určen pro: Praktické lékaře, internisty, gynekology i další, kteří projeví zájem.

Přiděleno 5 kreditů.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 14.12.2007
 • Zápis ze 44. zasedání RK ČLK 15. 12.2007 v Praze
 • Dopis MUDr. Kubka - výzva k zahájení jednání o postavení profesních samospráv
 • Dopis MUDr. Borise Šťastného - návrhy a stanoviska související se zákonem č. 220/1991 Sb.
 • Připomínky ČLK k věcným záměrům 7 zákonů (uveřejněno na www.lkcr.cz)

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ:

Zápis z výběrového řízení + Oznámení o stanovisku vyhlašovatele VŘ 5.12.2007: Otorinolaryngologie – MUDr. Věra Pokorná (nástup po MUDr. Plhoňovi) – doporučení k uzavření smlouvy.

Další korespondence :

 • OS ČLK Litoměřice zaslalo 3.1.2008 pozvánku na 4. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí – 10.-11.12008 – dáno na vědomí e-mailem našim členům.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Regulační poplatky – zkušenosti z ordinací – velký pokles pacientů, jsou předzásobeni léky. APP není využívána, pokud tomu bude na pohotovosti takto i v dalším měsíci, uvažuje se o zrušení pohotovosti ve všední den. Péči o pacienty by převzala ambulance nemocnice Dc.
  • Pohotovost není pro případy, kdy si pacient zapomene nechat vystavit recept u svého ošetřující lékaře, za tímto účelem nejsou APP zřizovány.
  • Aplikování injekcí na APP – zpravidla pacienti lékařů, kteří APP neslouží.
  • Jsou některé nejasnosti s vybíráním poplatků – pravidelná prohlídka je zaměňována s preventivní prohlídkou.
  • Dispenzarizační péče - jednotlivé obory - uvedeno ve vyhlášce.
  • Na recept uvádět tolik balení léků, aby vydrželo do příští kontroly. Uvést slovy i číslem.
 • Příprava novela vyhlášky o předepisování léků – uvádění diagnóz + hmotnost dětských pacientů + telefonní číslo pacienta. Snaha lékárníků o infiltraci do lékařské péče.
  • Opakované recepty – zatím nejsou – snad začátkem února – není jasné jak dlouho bude platit (opakovat 5x – pokaždé výpis + poplatek. Po 5. výdeji lékárna vybere originál)
 • Zkušenosti s jednáním na ÚZP Děčín – 2.1. 2008 nebylo možné zjistit jakékoliv údaje na pojišťovně – metodický postup, cena práce – smlouvy – měli naplánované malování v objektu, kanceláře vystěhovány.
 • Při kontrole členské evidence bylo zjištěno, MUDr. Vladimír Smolinský není členem ČLK – zaměstnanec Nemocnice Varnsdorf. Jménem představenstva OS ČLK Děčín bude odeslán dopis řediteli nemocnice.
 • MUDr. Sucharda oznámil, že kopírovací stroj CANON, který má v držení pro potřebu RK má vadný válec i s píckou, technikem nebyla doporučena oprava vzhledem ke stáří kopírky. Kopírka byla odkupována jako použitá z centrální ČLK v r. 1998. Bude zajištěn protokol, na jehož základě bude kopírka vyřazena z  inventarizace majetku.
 • MUDr. Macková – záměr o postupném útlumu své praxe. Představenstvo doporučuje osobní kontakt s vysvětlením všech náležitostí souvisejících s ukončením registrace. Se znalostí problému – jednání na KÚ apod. bude vhodné, aby se sešli zástupci představenstva OS ČLK Děčín - MUDr. Plhoň + MUDr. Popelka s MUDr. Mackovou a celou záležitost projednali v osobním rozhovoru.
 • Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o.z. – má nového ředitele – bývalý ek. náměstek Ing. Luděk Rűckl
 • P. Kalvas zpracoval hospodaření k 31.12.2007 v porovnání s rozpočtem na rok 2007 – tabulka předána všem na zasedání.
  • Návrh na zvýšení odměny za náhradu času na příští rok – nyní 50,-Kč čistého.
 • Na Okresní shromáždění, které se bude konat 12.3.2008 od 16,00 hodin budou pozváni: ředitelé nemocnic- Děčín, Rumburk, Varnsdorf, zástupci pojišťoven, zástupce MM Děčín – Mgr. Samler, zástupce KÚ – Ing. Severa, zástupce ČLK za Ústecký kraj MUDr. Liehne.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

 • MUDr. Sellnerová:

- Dopis řediteli Nemocnice Varnsdorf – členství MUDr. Smolinského

 • MUDr. Plhoň + MUDr. Popelka:

- schůzka s MUDr. Mackovou

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster