Zpět na hlavní stránku

Zápis z okresního shromáždění OS ČLK v  Děčíně 2008


Zápis z okresního shromáždění
členů OS ČLK v Děčíně

konaného dne 12. března 2008 v Děčíně od 16:00 hodin
v sále Kulturního střediska Děčín - Střelnice

Zahájení

Zahájení provedla předsedkyně MUDr. Alena Sellnerová

Představení hostů:

 • Ing. Petr Severa – odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústí nad Labem
 • Mgr. Miroslav Samler – 1. náměstek primátora
 • Ing. Luděk Rűckl -  Krajská zdravotní a.s. – ředitel Nemocnice Děčín, o.z. 

POJIŠŤOVNY

 • Ing. Ilona Najmanová - VZP Děčín – vedoucí oddělení ekonomiky a kontraktace zdravotní péče
 • Ing. Ludmila Švarcová – ZP Metal Aliance – zastoupila za Ing. Šárku Strolenou
 • Zástupce zdravotní pojišťovny  Ministerstva vnitra 

OMLUVENI:

 • MUDr. Josef Liehne – člen představenstva ČLK
 • MUDr. Radko Janoušek – Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.. 
Program

byl schválen takto:

 1. Volba pracovního představenstva + volba mandátové a  návrhové komise
 2. Zpráva o činnosti - přednesla MUDr. Sellnerová
 3. Vystoupení hostů s diskusí k jejich projevům
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Zpráva RK - přednesl MUDr. Sucharda
 6. Zpráva ČR - přednese MUDr. Černá
 7. Diskuse ke zprávám
 8. Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2007
 9. Závěr

Přítomní členové OS ČLK Děčín přijali návrh programu předloženého představenstvem.

Volba pracovního představenstva + volba mandátové a návrhové komise

Pracovní předsednictvo bylo zvoleno takto:

MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík,  MUDr. Černá, MUDr. Sucharda,  MUDr. Ullrychová.

Mandátová komise:

MUDr. Čapková, MUDr. Lazarová, MUDr. Popelka

Návrhová komise:

MUDr. František Plhoň, MUDr. Eva Faiferová, MUDr. Iva Přenosilová

 Složení komisí bylo schváleno.

Zpráva o činnosti OS - přednesla MUDr. Sellnerová
 • Administrativní činnost
 • Přehled schvalovaných žádostí
 • Statistika členské základny -  registrace, přeregistrace, úmrtí
 • Vzdělávací akce OS ČLK Děčín
 • Informace ze sjezdu ČLK v Brně
 • Přehled proběhlých výběrových řízení, kterých se OS ČLK Děčín zúčastnilo 
Vystoupení hostů s  diskusí k jejich projevům

Vystoupil ing. Severa z Krajského Úřadu, který se zabýval činností Krajského úřadu v přípravě podmínek pro výchovu nových praktických lékařů, Mgr. Samler, náměstek primátora Děčína, který kladně hodnotil spolupráci a fungování ambulantní pohotovostní služby a jednání pozdravili i zástupci pojišťoven vesměs s poděkováním za dosavadní spolupráci. 

V průběhu programu se do sálu dostavil prezident ČLK MUDr. Milan Kubek

Přítomným přednesl své sdělení, kde vyhodnotil politickou situaci ve zdravotnictví a aktivity ČLK v tom smyslu. Zvláště se zabýval otázkou monopolů ve zdravotnictví v podobě Agelu a.s, atp. Jeho sdělení bylo ve smyslu zpráv, které každý člen dostává E-mailem z ústředí ČLK v Praze. V závěru doporučil přítomným, aby četli Tempus a zaslali do Prahy na kancelář ČLK své E- mailové adresy.

Diskuse k jeho zprávě viz níže

Zpráva mandátové komise

V OS ČLK Děčín je zaregistrováno celkem 335 členů

 • z toho z "jižní" části okresu              220 členů - přítomno 63 členů
 • z toho ze "severní" části okresu       115 členů - přítomno 18 členů

tj. 24,2% ze zapsaných členů.

Okresní shromáždění tedy není usnášeníschopné a  nemohlo přijmout usnesení ani schválit rozpočet.

Zpráva RK - přednesl MUDr. Sucharda
 • kontrola hospodaření,
 • výběr členských příspěvků
 • šetření stížností – informace o počtu přijatých a vyřízených kauz 
Zpráva ČR - přednesla MUDr. Černá
 • Senátní řízení na základě návrhu revizní komise OS ČLK Děčín
 • Informace o volbě Rytíře českého lékařského stavu – pasování se konalo 30.3.2007
  – prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
Diskuse ke zprávám

K podaným zprávám vč. referátu prezidenta ČLK MUDr Milana Kubka diskutovali 3 kolegové, kritizovali m.j. špatnou spolupráci některých odborných ambulantních lékařů, ale i nemocnici s praktiky, ze kterých si někteří dělají servisní službu. Byla zmiňována spolupráce s ČLK a Krajem na výchově nových praktických lékařů, MUDr Poláková potvrdila zneklidnění lékařů při rozjezdu podniku Moje ambulance na Severní Moravě. O prezidentem nadhozeném tematu tj. návrhu na změnu zákona 220/91 Sb. se nediskutovalo vůbec.

MUDr Plhoň v souladu s názorem předsedkyně ČR doporučil přehodnotit pravidla na výběr kandidátů na Rytíře lékařského stavu, aby tento titul byl udělován ne podle zastávaných funkcí a titulů, ale podle toho zda něco mimořádného daný kolega nad své pracovní zařazení pro společnost udělal.

Prezident Dr Kubek tyto názory v podstatě odmítl s tím, že dosavadní praxe vyhovuje.

Po odchodu prezidenta ČLK pokračovalo okresní shromáždění dle schváleného programu.

Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2008
 • informaci o výsledku hospodaření v roce 2007 přednesl místopředseda MUDr. Jiří Slavík

Diskuse k rozpočtu  nebyla.

Vzhledem k situaci, že Okresní shromáždění členů OS ČLK Děčín není usnášení schopné nebyla zpráva o hospodaření ani nový rozpočet předkládány ke schválení Návrh rozpočtu  na rok 2008 bude odeslán ke schválení revizní komisi ČLK a ekonomickému odd. ČLK v Olomouci. 

Závěr

Jednání Okresního shromáždění bylo ukončeno v 19: 00 hodin.

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster