ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
květen 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

4. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 5. 2007 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Englerová

Omluveni MUDr.: Ullrychová, , Kořínková, Louková, Popelka, Corn

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová (omluveni: Milič, Dragounová, Šrámková)

Revizní komise MUDr.: Lešanovská (omluveni: Sucharda, Richter, Faiferová, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Lešanovská -

 • [doporučení Pediatrické společnosti - jaterní testy u dětí (úkol z 02/2007 - předoperační vyšetření)] - Předáno - bude naskenováno a  posláno e-mailem pediatrům + ARO (Rozdělení pediatrických pacientů pro rozsah vyšetření před celkovou anestezií + laboratorní doplňková vyšetření před celkovou anestezií u dětí)

MUDr. Sucharda -

 • [materiál "Lékařská posudková služba v ČR a její reorganizace - Úřady práce jako nová složka LPS" - zaslala MUDr. Julie Wernerová] - umístěno na webu

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o proběhlém semináři 12. 4. 2007 - Kolorektální karcinom

Poděkování přednášejícím. Za představenstvo bude odeslán dopis Ředitelství nemocnice Děčín.

Diskuse k osvětě pacientů - návrhy na sepsání informačního článku do regionálního tisku - sdělení o proběhlém doškolování lékařů a nutné prevence pacientů - MUDr. Slavík domluví s  redakcí týdeníku Princip v jakém rozsahu by mohlo být uveřejněno.

Reforma zdravotnictví

 Založení sdružení "Lékaři pro reformu" - materiál rozeslán e-mailem.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Zprávu podala MUDr. Lešanovská. Stav stížností je beze změn.

Ostatní záležitosti

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY R. 2007

Povinný odvod do Olomouce odeslán - bankovní výpis č. 70, Kč 216 795,-. Zatím nebyl připsán na účet čl. příspěvek MUDr. Pečený - dohledává u své banky, z účtu mu bylo odečteno. MUDr. Kubasová vyrozuměna o  splátkovém kalendáři. (3 splátky, 1. splátka již uhrazena)

Jinak všechny příspěvky uhrazeny. (3 nedohledatelní lékaři: MUDr. El Hajjar, MUDr. Kobida, MUDr. Vanko)

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

...

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Lucie K o z l o v á - 11. 4. 2007 na OSL Ústí n. L. - změna pracoviště (původně neurologie Dc)

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Rudolf S t u p á k - prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno ke dni 1. 5. 2007.

SCHVÁLENO.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Jana C u l k o v á - Doložené doklady posouzeny prim. Ullrychovou - splněno.

Diplom vydán k datu 30. 4. 2007.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/07/004 Kardiologie (registr 12517-2007)

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín, Koordinátor: prim. MUDr. Jana Ullrychová.

Program:

 1. "Kombinovaná léčba hyperlipoprotenemií a echokardiografické známky aterosklerózy" - Přednášející: MUDr. Antonín Novák - MN Ústí nad Labem.
 2. "Akutní koronární syndromy" - MUDr. Martin Běhounek - MN Ústí nad Labem
 3. "Srdeční selhání s důrazem na ambulantní léčbu" - MUDr. Petr Havlík. - Nemocnice Děčín
 4. Diskuse

Datum a místo konání: 29. 5. 2007 od 17,00 hodin - Hotel Česká Koruna - salónek Zimní zahrada

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z porady předsedů 30. 3. 2007
 • Schválený návrh novely zákona č. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu
 • Zápis z jednání představenstva ČLK 31. 3. 2007
 • Zápis z mimořádného zasedání představenstva ČLK 25. 4. 2007
 • Licence ke dni 18. 4. 2007
 • Blok VR 31. 3. 2007
 • Základní obory - návrh VR
 • Seznam přijatých členů
 • Školení sekretářek - Olomouc 14. - 15. 5. 2007 Hotel Flora Olomouc - cesta schválena - proplacení nákladů za ubytování.

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Konání VŘ

pro obor diabetologie - - žadatel MUDr. Dana Maršálková - místo provozování: Náměstí 28, října 818, Česká Kamenice

K účasti pověřen: MUDr. Martin Richter. Za obor k účasti osloven prim. Hondl, ale ve stanovený termín se nemohl zúčastnit - měl plánovanou akci v  Praze. MUDr. Kallműnzerová jej zastupovala, nemohla opustit oddělení. Dle informace u prim. Hondla se jedná o kvalifikovanou diabetoložku z ÚL, uzavřením smlouvy s pojišťovnami se konečně vyřeší problém diabetiků z České Kamenice. (Úvazek 0, 2 - jeden den v týdnu).

Oznámení o stanovisku vyhlašovatele VŘ

Praktické lékařství pro dospělé

MUDr. Gabriela Rezková (Krásná Lípa, ordinace zemřelého MUDr. Olejára) - VŘ se konalo 4. 4. 2007 - doporučení uzavření smlouvy o  poskytování a úhradě ZP (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ČNZP, ZP Metal -Aliance).

Gynekologie a porodnictví

 1. MUDr. Julius Török (Děčín, obnovení smluvního zařízení) - neobdržel smlouvu s poj. 201 - VoZP. Lékař obeslal své pacientky, že musí změnit lékaře nebo pojišťovnu. Pojišťovna doporučila písemně svým pacientkám, aby využily léčbu v ambulanci v nemocnici. Představenstvo se domnívá, že to není správný přístup pojišťovny. MUDr. Török měl vyvinout větší úsilí k jednání s pojišťovnou a dostatečně zdůvodnit (počtem pacientek a prováděným vyšetřením), že je důvod k  uzavření smlouvy
 2. MUDr. Martin Šedivý (Děčín, ordinace MUDr. Dufka, který ukončil praxi) - VŘ se konalo 7. 3. 2007 - doporučení uzavření smlouvy o  poskytování a úhradě ZP (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ČNZP, ZP Metal -Aliance).

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Kopie registrací . změny:
  • MUDr. Jiří Hlaváček - změna - trvalý pobyt
  • MUDr. Ivana Richtrová - změna místa provozování - Dobrovského náměstí 495/22, Rumburk
  • SENIOR CZ, s. r. o. - změna - odborný zástupce pro domácí ošetřovatelskou péči

Další korespondence :

 • Informace z 1. Zdravotní Rumburk a. s. 16. 4. 2007 - MUDr. T. Veselý - po domluvě s KrÚ a zástupcem Krajské VZP je provoz gyn. por. odd. udržován nadále v chodu, s redukovaným rozsahem péče. Zajištěno na květen a pravděpodobně i červen 2007.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Lékař ze severní části okresu informoval předsedkyni, že ve Varnsdorfu provozuje potulnou praxi MUDr. Zdeněk Maryška z Hrádku nad Nisou. Tento lékař vykonává pro závody preventivní prohlídky. Nemá vydanou registraci. Ve Varnsdorfu se objevily letáky bez IČO a  adresy, pouze telefonický kontakt na MUDr. Maryšku. MUDr. Plhoň telefonicky s tímto lékařem hovořil a upozornil jej na nezákonnost jednání - Rovněž ověřil na Krajském úřadě v Ústí nad Labem i v Liberci, zda má vydanou registraci (negativní). Ing. Benedikt přislíbil šetření a  poskytnutí informace. Dosud nic nebylo doručeno. Představenstvo OS ČLK Děčín pověřuje MUDr. Plhoně k sepsání stížnosti se žádostí o potrestání - odeslat na KÚ + ÚL + ČLK.
 • MUDr. Lazarová upozornila, že lékařka z České Lípy, která slouží na dětském odd. v Rumburku, ošetřuje dětské neurologické pacienty v  Rumburku na tomto odd. Lužická nemocnice nemá na tuto činnost registraci. Kontroly vyšetřených dětí provádí tato lékařka již ve své ordinaci v České Lípě. Jedná se o nekolegiální a neetické jednání. MUDr. Lazarová již s touto kolegyní hovořila, upozornila ji na to, přesto se děje dále. Představenstvo doporučuje sepsat písemné podání.
 • Informace MUDr. Plhoně: k 1. 9. 2007 končí ORL odd. v Teplicích, skončilo i v České Lípě. Nemocnice Děčín v důsledku zákoníku práce omezilo délku pohotovostních služeb na ORL odd. Krajský úřad v Ústí nad Labem pověřil primáře ORL odd. MN, aby byly služby zajišťovány v MN v ÚL - sloužit by měli 2 lékaři. Byli opomenuti lékaři - ambulantní specialisté tohoto oboru. Nikdo je nevyzval k jednání. Je to varování, ambulantní specialisté by mohli být výhledově nahrazováni nemocničními ambulancemi.
 • MUDr. Slavík - od 1. 4. 2007 organizuje LSPP Magistrát města Děčína (převedeny pravomoce z KrÚ). Do 30. 6. 2007 ZZS - jako provozovatel. MUDr. Slavík na požádání Mgr. Samlera poskytl osobní závazek, že smlouvy budou podepsány a pohotovost bude zajištěna. Následně se dozvěděl, že 2 lékaři smlouvu nepodepsali. Nebyl mu sdělen počet uzavřených smluv (obchodní tajemství). Je těžké domlouvat LSPP, když není dostatek informací, ani sankce za odmítnutí podepsání smlouvy.
  Uvažuje se o založení Sdružení PL, jež by řešila pohotovostní službu. Musí však být dostatek PL, kteří se zapojí do služeb. Jsou signály, že někteří lékaři neprovádějí návštěvní službu. Právě pacienti těchto lékařů vyhledávají LSPP, někdy je jim to i samotnými lékaři porazeno.
  V severní části okresu je situace stejná. Zde slouží 3 ženy + l muž. V severní části okresu pediatři neslouží.
  V Děčíně je situace opačná. Zde na LSPP pro dospělé slouží převážně muži, lékařky odmítají. Až 50% služeb v Děčíně odslouží MUDr. Bechyně a  MUDr. Stupák. V Děčíně využívají ke službám na LSPP pro děti důchodkyně. Pohotovost bude zřízena v Nemocnici Děčín.
  Závěr: Představenstvo OS ČLK Děčín bude apelovat na ČLK, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajský úřad v Ústí nad Labem, Městský úřad Rumburk + Magistrát města Děčín + pojišťovny, aby byla v zákoně jednoznačně definována LSPP - povinnosti včetně sankcí - povinností PL k  zapojování do služeb + využívání a zneužívání této služby. Využít zkušeností ze Saské komory - odebrání licence, při nezapojování se do služeb LSPP (sepíše MUDr. Englerová, k připomínkování bude odesláno e-mailem).
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • poděkování přednášejícím - ředitelství nemocnice Děčín za seminář o  kolorektálním karcinomu.
 • LSPP - odeslat apel ČLK, MZdr. ČR, MěÚ Rumburk, MM Děčína, pojišťovnám

MUDr. Plhoň:

 • sepsat stížnost na MUDr. Zdeňka Maryšku

MUDr. Slavík:

 • článek o preventivních vyšetřeních

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster