Zpět na hlavní stránku

Zápis z okresního shromáždění OS ČLK v  Děčíně 2007


Zápis z okresního shromáždění OS ČLK v Děčíně
konaného dne 7. března 2007 v Děčíně

V sále Kulturního střediska Střelnice se sešlo 81 členů z celkem 335 členů zapsaných v seznamu OS ČLK, tj. 24,2% ze zapsaných členů. Okresní shromáždění tedy nebylo usnášeníschopné a nepřijalo usnesení.

Zahájení

Zahájení provedla předsedkyně MUDr. Alena Sellnerová

Představení hostů:

 • Ing. Petr Severa - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústí nad Labem

 • 1. náměstek primátora města Děčína Mgr. Miroslav Samler

 • Ředitel Nemocnice Děčín Ing. Miloslav Řehák

 • Ředitel Nemocnice Varnsdorf MUDr. Václav Jára

 • Zástupce Lužické nemocnice v Rumburku MUDr. Tomáš Veselý - náměstek pro LP

POJIŠŤOVNY

 • VZP Děčín - Ing. Ilona Najmanová

OMLUVENI:

 • MUDr. Josef Liehne - člen představenstva ČLK

 • Primátor Města Děčína Ing. Vladislav Raška

 • Ing. Pavel Lampa - ředitel 1. Zdravotní Rumburk, a. s.

 • Ing. Jan Christoph - ředitel Krajské pobočky VZP

 • MUDr. Petr Veselský - krajská pobočka VZP

 • Ing. Šárka Strolená - ZP Metal Aliance

 • Ing. Milan Moučka - ZP MV

 • Ing. Marian Novák - VoZP

Program

byl schválen takto:

 1. Vystoupení hostů s diskusí k jejich projevům
 2. Volba pracovního představenstva + volba mandátové a  návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti - přednesla MUDr. Sellnerová
 4. Státní sociální podpora - informace MUDr. Bašuse
 5. Zpráva RK - přednesl MUDr. Sucharda
 6. Zpráva ČR - přednese MUDr. Černá
 7. Diskuse ke zprávám
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2007
 10. Závěr

Přítomní členové OS ČLK Děčín přijali návrh programu předloženého představenstvem.

Vystoupení hostů s  diskusí k jejich projevům

Ing. Severa - pojednával o problematice přípravy na vznik mamutí 1. Krajské zdravotní a. s., kdy dojde ke sloučení 5 nemocnic do jednoho celku. Výhody a nevýhody. Co se týče výchovy praktických lékařů se kraj necítí být touto problematikou vázán.

Ing. Řehák - diskutoval o problematice financování nemocnice a  problémech při zajištění ústavních pohotovostních. služeb. Došlo např. k  problémům při přesunu peněz z České Lípy, kde bylo zrušeno ORL odd., čímž vzrostly náklady v Děčíně, který převzal tuto činnost, ale nebyly navýšeny příjmy. Problematika akreditace, která je nezbytná k výchově lékařů ve vlastním zařízení.

Volba pracovního představenstva + volba mandátové a návrhové komise

Pracovní předsednictvo bylo zvoleno takto:

 • MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík, MUDr. Černá, MUDr. Sucharda, MUDr. Ullrychová.

Mandátová komise:

 • MUDr. Corn, MUDr. Englerová, MUDr. Lazarová

 Návrhová komise:

 • MUDr. Plhoň, MUDr. Faiferová, MUDr. Strachoň

 Složení komisí bylo schváleno.

Zpráva o činnosti OS - přednesla MUDr. Sellnerová  (plné znění)
 • Složení představenstva, abdikace MUDr. Kučerové a doplnění náhradníkem za sever náhradníkem (MUDr. Kořínková)

 • Organizace dobrovolné sbírky na podporu rodiny po zemřelém MUDr. Rűklovi - poděkování

 • Přehled schvalovaných žádostí

 • Statistika členské základny - registrace, přeregistrace, úmrtí

 • Vzdělávací akce, poděkování prim. Ullrychové

 • Informace o proběhlých sjezdech ČLK v Praze

 • Předsedu Krajské rady ČLK Ústeckého kraje vykonává v r. 2007 MUDr. Milan Králíček z OSL Louny

 • Jednání k pohotovostním službám v Děčíně, problematika praktických lékařů.

 • Přehled výběrových řízení

 • Zdravotní pojišťovny - rámcová smlouva

 • Ústavní pohotovostní služba - dodržování zákoníku práce (pro ředitele nemocnic neřešitelný problém)

Diskuse:

Projednávána byla problematika

 1. Náhrady odcházejících praktických lékařů, předávání dokumentace z uprázdněných ordinací PL, problematika jejich výchovy či přeškolování z jiných odborností. Je třeba, aby se kraj podílel na výchově nových PL a Magistrát i kraj vytvářel pro to podmínky.

 2. Snaha o vylepšení stávajících zákonů. Kraj se nemůže zbavit spoluzodpovědnosti za zajištění dobrého zdraví svých občanů. Je třeba změnit i legislativu která spíše brání výchově nových PL. V nemocnici jsou lékaři ochotní jít do terénu, ale chybí legislativa umožňující již bezproblémové doplnění kvalifikačních předpokladů, .

 3. Snahy Magistrátu o rozšíření LSPP a  znovuobnovení dalších pohotovostních služeb byly ve volebním programu. Je třeba sehnat prostory, finance, lékaře ochotné sloužit. To je možné organizovat jedině s aktivní spoluprácí s OS ČLK. V diskusi se objevily názory, že celá LSPP je zbytečná je zneužívaná a někdy postrádá i  logiku, že se žádá rozšíření její činnosti do večerních hodin, kdy stejně nejsou otevřeny žádné lékárny v Děčíně. Náměstek primátora M. Samler oznámil že s lékárnami se bude jednat. MUDr. Kučerová upozorňuje, že LSPP z 27 lékařů slouží 15, i ti zbývající přestávají podepisovat smlouvy, jak donutit nesloužící kolegy? Problém se zajištění 3 hod LSPP, natož s 24 hod. Pohotovost je do 21 hod., i když lékárna je do 20 hod.

 4. Problematika smluvních vztahů. MUDr. Plhoň oznámil aktuality v této problematice, která se řeší po jednotlivých segmentech.

Státní sociální podpora - informace MUDr. Bašuse

Seznámení s  problematikou. Bylo konstatováno že bude vhodné uspořádat samostatný seminář pro ty, kterých se to týká.

Zpráva RK - přednesl MUDr. Sucharda (plné znění)
 • kontrola hospodaření,

 • výběr členských

 • šetření stížností - informace o počtu přijatých a vyřízených kauz.

Zpráva ČR - přednesla MUDr. Černá
 • pasování Rytíře lékařského stavu - MUDr. Ctirad John, DrSc.

 • senátní řízení na základě návrhu revizní komise OS ČLK Děčín, důraz na zaznamenávání údajů v dokumentaci

Diskuse ke zprávám

Zprávy komisí vzaty na vědomí bez diskuse.

Zpráva mandátové komise

V OS ČLK Děčín je zaregistrováno celkem 335 členů

 • z toho z "jižní" části okresu              220 členů - přítomno 63 členů

 • z toho ze "severní" části okresu       115 členů - přítomno 18 členů

 tj. 24,2% ze zapsaných členů. Okresní shromáždění tedy není usnášeníschopné a  nemohlo přijmout usnesení ani schválit rozpočet.
Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2007 - přednesl místopředseda MUDr. Jiří Slavík
 • informace o výsledku hospodaření v roce 2006

 • seznámil přítomné s jednotlivými nákladovými položkami a dosaženými výnosy OS ČLK Děčín

Diskuse k  rozpočtu nebyla.

Vzhledem k  situaci, že Okresní shromáždění členů OS ČLK Děčín není usnášení schopné, nebyla zpráva o hospodaření ani nový rozpočet předkládány ke schválení.

Návrh rozpočtu na rok 2007 bude odeslán ke schválení ekonomickému odd. ČLK v  Olomouci.

Závěr

Jednání Okresního shromáždění bylo ukončeno v 19: 00 hodin.

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster