Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Prosinec 2006


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

10. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6. 12. 2006 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Kořínková, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Englerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Milič, Lazarová, (omluveni: Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, (omluveni: Faiferová, Strachoň, Richter)

Představenstvo je usnášení schopné - přítomno: 10, omluvena: 1

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [rozeslat představenstvu k připomínkování text "doporučený postup" A+R již s úpravami] - úkol trvá

MUDr. Sucharda -

 • [Zjistit situaci na SZŠ Rumburk, zda by byl zájem o pořádání seminářů pro sestry] - ředitel SZŠ Rumburk uvítal možnost pořádání vzdělávacích seminářů pro zdravotní sestry, další jednání jsou možná!
 • [Informace z Kongresu medicínského práva - 29. 11. - 1. 12. 2006] - sociální aspekty neschopnosti - nové typy. Poradna o nemocenském pojištění bude na www.clk.cz. Všichni by měli prostudovat a podat připomínky, které budou použity jako náměty k právnímu semináři (uspořádáme asi v 1. čtvrtletí 2007).
  • Informovaný souhlas je zpochybňován právníky, nikdy nemůže obsahovat všechna rizika a komplikace. Písemný doklad z pohledu právníků nemá žádnou cenu, pokud se dá dokázat, že lékař s pacientem hovořil a rozumně informoval o rizicích. Uvedeno na příkladu prof. Pafka.
  • Důležité v této době je v uzavřené pojistce mít uvedené krytí pro neoprávněný zásah do práv osobnosti (doporučena pojišťovna Kooperativa, která má v pojistce obsaženo) Náhrada odškodnění - projednává Okresní soud a ochrana osobnosti - projednává Krajský soud.

všichni -

 • [Podat návrhy na člena dozorčí rady veřejného neziskového ústavního ZZ za ČLK (Nemocnice Děčín)] - není třeba projednávat, od 1. 4. 2007 Krajská a. s. a člena nepožadují.
 • [Prostudovat materiály k volbě Rytíře lékařského stavu]- diskuse k podaným návrhům:

Návrhy k volbě Rytíře ČLK:

 1. prof. MUDr. František Novotný, DrSc. (návrh z OSL Praha 1)
 2. prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. (návrh z OSL Praha 5)

Z diskuse vyplynulo, že navržení lékaři nejsou typickými rytíři, pro něž je tento titul udělován. Podán návrh nevolit nikoho, ale k úctě k nominovaných kandidátů nebylo schváleno. Na základě hlasování bude za OS ČLK Děčín doporučen MUDr. Novotný. Do budoucna by měl být tento titul udělen osobnosti nejen se zásluhami medicínskými. Příští rok se pokusit někoho navrhnout.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o schůzce předsedů OS ČLK Ústeckého kraje + delegátů:

Schůzka  - Litoměřice 15. 11. 2006 (zúčastnili se: MUDr. Sellnerová, MUDr. Plhoň) - zápis rozeslán e-mailem

XX. SJEZD ČLK v Praze 25. - 26. 11. 2006 - zprávu podala předsedkyně + delegáti.

Sjezdu se zúčastnili MUDr. Sellnerová, MUDr. Plhoň, MUDr. Corn.

 • zvýšení členských příspěvků o 10% - rok 2007:
  • privátní + VL: 2 320,- Kč
  • zaměstnanci 1 690,- Kč
  • absolventi 1. rok 1,-Kč
  • absolventi 2. rok 750,- Kč
  • nepracující důchodci 370,- Kč
  • nedohledatelní 0,- Kč
  • MD 0,- Kč
  • pozdní vstup 10 000,- Kč
 • přijaté Usnesení z XX. Sjezdu ČLK uveřejněno na www. lkcr.cz

Diskuse k proběhlému sjezdu,

 • rakouský model komory - rozdělení na 2 sekce
 • praktičtí lékaři a vyhláška č. 550
 • dohadovací řízení - ČLK o. s. - účastní se členové představenstva, které představenstvo nezvolilo, svůj postup nekonzultují dopředu se členy představenstva ze SAS a PL
 • nový zákoník práce - trojsměnný provoz - není možné na všech odděleních. Reorganizace nemocnic bude trvat minimálně 3 roky, chybí peníze na platy lékařů sloužících trojsměnný provoz event. pohotovostní služby, nábor lékařů v Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajině
 • Návrhy SP, které předkládal MUDr. Jojko, byly představenstvem ČLK odsouhlaseny (10: 5), delegáti sjezdu je neschválili. MUDr. Kubek napadl návrh předkládaného znění organizačního řádu - je volen přímo, nemůže být vázán představenstvem => ostrá diskuse na sjezdu
 • Hospodaření komory - auditor JUD. Husák, hospodaření je v pořádku
 • Viceprezident nezvolen ani ve 2. kole. Volba proběhne na dalším sjezdu v r. 2007
 • SP 16 vzdělávání nebyl schválen. Platí původní znění.
(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Stížnost na dětského lékaře, který byl obviněn z vydání údajného falešného posudku, byla posouzena negativně - nedošlo k žádnému provinění.

Stížnost na lékaře pro stanovení chybné diagnózy byla naopak předána čestné radě s návrhem na zahájení disciplinárního řízení.

U dalších tří stížností čekáme již měsíce na potvrzení stížnosti centrálním registrem - pak je začne revizní komise šetřit.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Zatím nemá v řešení žádný případ. Očekává v nejbližších dnech předání od RK OS ČLK návrh na zahájení DŘ.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Camargo A u g u s t o - podáno 8. 11. 2006. Lékař ZZS Děčín. Promoce 1980. Atestace chirurgie I. st. 1983. Žádá o obor urgentní medicína. Dle ZS č. 2/2004 splňuje kvalifikační podmínky i požadovanou praxi na A+R odd. Na základě e-mailového a telefonického hlasování odesláno do Olomouce s doporučením k udělení. (Souhlasilo 9 členů představenstva OS ČLK Děčín). Licence bude projednávána jako výjimka z LŘ.

MUDr. Florent Sédégnan N a t a b o u - podáno 8. 11. 2006. Lékař ZZS Děčín. Promoce 1992. Atestace chirurgie I. st. 1997. Žádá o obor urgentní medicína. Dle ZS č. 2/2004 splňuje kvalifikační podmínky i požadovanou praxi na A+R odd. Na základě e-mailového a telefonického hlasování odesláno do Olomouce s doporučením k udělení. (Souhlasilo 9 členů představenstva OS ČLK Děčín). Licence bude projednávána jako výjimka z LŘ.

MUDr. Eva K o z l í k o v á - podáno 15. 11. 2006.. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství pro děti a dorost. Promoce r. 1973. Atestace pediatrie I. st. 1979. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení. Uděleno k datu 22. 11. 2006.

Všechny žádosti doporučeny k udělení.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Idunnu Ogunwale - absolvent LF Hradec Králové r. 2006 - pracuje na chir. odd. Nemocnice Děčín. Za člena přijat ke dni 23. 11. 2006.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Lenka L a j t á r o v á - z důvodu změny pracoviště přeregistrován na OSL Ostrava - 11/06

Zrušení členství:

MUDr. Michal L a j t á r požádal dne 14. 11. 2006 o vystoupení z ČLK. V současné době nepracuje v léčebné a preventivní péči Vyřazen z registru členů ČLK.

MUDr. Tímea M a t i š č í k o v á - ukončila pracovní poměr v Lužické nemocnici - návrat na Slovensko. Požádáno o ukončení členství ke dni 5. 12. 2006

MUDr. Jana H r u b o v č á k o v á - ukončila pracovní poměr v Nemocnici Děčín - návrat na Slovensko. Požádáno o ukončení členství ke dni 31. 12. 2006

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Jindřich K o u d e l a - z OSL Liberec. Přeregistrace z důvodu změny pracoviště - od 1. 12. 2006 prim. gyn. por. odd. Lužické nemocnice.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Jindřich P i c k a - prodloužení platnosti na další 2 roky

MUDr. Hugo E n g e l h a r t - prodloužení platnosti na další 2 roky

MUDr. Břetislav M a t ý s e k - vydáno k datu 1. 12. 2006 na 2 roky

Představenstvo souhlasí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-06-015 V. seminář Lužické nemocnice (registr 1032-2006)

Program a přednášející:

 1. MUDr. Zita Mikesková - Lužická nemocnice - chir. odd. - " Současné možnosti chirurgické léčby varixů dolních končetin" (30 min)

 2. prim. MUDr. Zdeněk Gloger - Lužická nemocnice chir. odd.- "Polytrauma v podmínkách Lužické nemocnice" (15 min)

 3. MUDr. Atilla Hanzlík - Lužická nemocnice - interní odd. - "Pacient s krvavým průjmem" (15 min)

 4. prim. MUDr. Václav Pospíšil - Lužická nemocnice - interní odd. - Smrt mladé etiličky (15 minut)

 5. prim. MUDr. Dalibor Karbula - Lužická nemocnice - dětské odd. - "Překvapivě dokonalá skulina v překvapivě "nedokonalém" systému" (15 min)

Koordinátor prim. MUDr. Václav Pospíšil

Datum: 7. 12. 2006 (čtvrtek) od 17, 30 hodin, Rumburk- Restaurace Dýmník

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva 3. 11. 2006
 • Zápis z 33. zasedání RK ČLK ze dne 10. - 11. 11. v Olomouci
 • Blok VR 20. 10. 2006 - akreditace SP č. 16
 • Právní stanovisko k vymáhání členských příspěvků
 • Dopis prezidenta ČLK lékařům - trvalý smluvní vztah
 • Pozvánka pro účastníky DŘ o Rámcových smlouvách - na vědomí předsedům OS ČLK
 • Licence z 8. 11., 14. 11, 20. 11., 28. 11. 2006
 • Nový zákoník práce a české zdravotnictví
 • Nový SP 11 - Licenční řád + nový tiskopis žádostí
 • Informace o ukončení činnosti s projektem Medipool - potvrzování členství členům
 • Pozvánka na Vánoční koncert - 15. 12. 2006 od 20: 30 hod., Chrám sv. Mikuláše Praha 1, Staroměstské nám. 27a.

MUDr. Tomáš Kolín - delegát OS ČLK Mladá Boleslav - k rozpočtu na r. 2007

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o stanovisku vyhlašovatele výběrového řízení - praktické lékařství pro děti a dorost v Jílovém - MUDr. Vladimír Holý.
 • Kopie registrací: změna místa provozování:
  • MUDr. Roman Rais - změna na adresu K. Čapka 211/1, Děčín I
  • MUDr. Vlasta Richterová - změna na adresu K. Čapka 211/1, Děčín I
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Rámcová smlouva - informace MUDr. Plhoň
  • Prolongace RS do konce roku nebo do 1/2 příštího roku
  • Vyhláška 290 - dohadovací řízení - dohoda mezi 2 subjekty - napadnuto u Ústavního soudu
  • Plošná VŘ dle z. 48/1997 Sb.
 • Všichni, kdo požádali o RS (rámcová smlouva), by ji měli dostat. Očekávají se výrazné regulace z VZP, je nutné poslat vyžádané doklady poj. Metal Aliance
 • Pozvánka na II. ročník konference Efektivní zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje 2006 (úterý 12. 12. 2006 od 9, 00 hod zasedací místnost krajského zastupitelstva Ústí nad Labem). Zúčastní se MUDr. Plhoň - proplacení cesty autem
 • Do kanceláře byl pořízen nový LCD Monitor. V případě zájmu o odkoupení byl stávající monitor technikem oceněn na 1 200, - Kč. Odsouhlaseno nabídnout sociálnímu ústavu / Domino, pokud nebude zájem, nabídne se ještě členské základně.
 • Pořízení nového psacího stolu s úložným prostorem, kontejnerem, stolem na PC + tiskárnu, stolem na kopírku. Kancelář má atypické rozměry, nutno nechat zhotovit na míru. Předpokládaná cena cca 17 300,- Kč. Na základě výsledku hospodaření se rozhodne, zda bude pořízeno ještě v letošním roce nebo v r. následujícím.
 • Schválena navržená odměna p. Hamerníkové 4000,- Kč
 • MUDr. Slavík sdělil, že 7. 12. 2006 se koná schůzka PL jižní části okresu. Zúčastní se ředitelka pojišťovny Metal Aliance Ing. Šárka Strolená
 • Data předpokládaných zasedání představenstva v r. 2007
  • Leden 3. 1. 2007 Rumburk
  • Únor 7. 2. 2007 Děčín
  • Březen 7. 3. 2007 Děčín se koná Okr. shrom. - zasedání představenstva se zřejmě nebude konat
  • Duben 4. 4. 2007 Rumburk
  • Květen 2. 5. 2007 Děčín
  • Červen 6. 6. 2007 Děčín
  • Červenec/Srpen xxx
  • Září 5. 9. 2007 Rumburk
  • Říjen 3. 10. 2007 Děčín
  • Listopad 7. 11. 2007 Děčín
  • Prosinec 5. 12. 2007 Rumburk
 • Statutárním městem Děčín bylo schváleno bezplatné zapůjčení malé zasedací místnosti v ul. 28. října 1155/2 v Děčíně I (zasedání, která proběhnou v uvedených datech v Děčíně), na 7. 3. 2007  je pronajat malý sál na Střelnici - konání Okresního shromáždění.

Předsedkyně poděkovala za práci pro Komoru členům představenstva, revizní komisi a čestné radě.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • rozeslat představenstvu k připomínkování text "doporučený postup" A+R již s úpravami

MUDr. Plhoň:

 • zpráva z II. ročníku konference Efektivní zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje 2006 (úterý 12. 12. 2006)

Kancelář:

 • Odeslat návrh na udělení titul Rytíř lékařského stavu do kanceláře RK ČLK v Praze

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster