Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK v DĚČÍNĚ
listopad 2006


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

9. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 11. 2006 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Slavík, Ullrychová, Kořínková, Englerová, Louková

Omluveni MUDr.: Čapková, Popelka, Corn

Čestná rada MUDr.: Milič (omluveni: Lazarová, Černá, Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová, (omluveni: Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [rozeslat představenstvu k připomínkování text "doporučený postup" A+R již s úpravami] - úkol trvá
 • [informovat se u MUDr. Rybové, na zaslanou tabulku - specializační příprava - kdo požaduje] - odpověď MUDr. Rybové 19. 10. 2006: "Vzhledem k tomu, že v licenčním řádu je uvedeno, že délka kvalifikace k získání licence odpovídá době přípravy dle zákona 95/2004 Sb. (můj volný "překlad" - v licenčním řádu je to tuším v § 7 uvedeno formulačně trochu jinak), tak je to vlastně totéž."
 • [prodiskutovat na SZŠ Děčín možnost pořádání přednášek o něž je zájem ve 3 termínech] - zatím dle informací Mgr. Liškové budou semináře pouze 1x

MUDr. Sucharda -

 • [Zjistit situaci na SZŠ Rumburk, zda by byl zájem o pořádání seminářů pro sestry] - úkol trvá

MUDr. Ullrychová -

 • [Připravit hematologický seminář]- pozvánka je sestavena -16. 11. 2006 od 17 hodin. Místo konání ve Faustu - pokusíme se ještě změnit. Salónek ve Faustu není ideální k pořádání seminářů. Bude domluveno v komorním sále Městského divadla v Děčíně.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o Projektu pro PL - informace MUDr. Pácaltové ze 17. 10. 2006

Diskuse k věkové hranici lékařské praxe - individuální přístup, max. do 70 let, zákonem nijak neomezeno.

Prohlášení představenstva OS ČLK Děčín ze dne 4. 10. 2006

Bylo odesláno prezidentovi ČLK. Prezident telefonicky kontaktovat předsedkyni.

XX. SJEZD ČLK v Praze

Bude se konat 25. - 26. 11. 2006. Kandidáti na viceprezidenta: MUDr. Flašar, MUDr. Rozsíval, MUDr. Nečas, MUDr. Herman. Předseda Krajské rady ČLK Ústeckého kraje svolal na 15. 11. 2006 schůzku předsedů a delegátů sjezdu - Litoměřice (17,00 hod., 1. patro Městské nemocnice) zúčastní se MUDr. Sellnerová, MUDr. Plhoň, MUDr. Corn.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Revizní komise ukončuje řešení dvou stížností - jedné na podezření z "administrativního pochybení" lékaře při vystavování posudku, druhé na odborné pochybení při vyšetření a léčbě. Další dvě stížnosti jsou ve fázi přípravy předběžného šetření.

Ostatní záležitosti

Předseda RK OSL Děčín odeslal předsedkyni RK ČLK vyžádanou informaci o zvolených delegátech na sjezd ČLK v OS ČLK Děčín - e-mail 22. 10. 2006.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Dne 6. 10. 2006 doručeny materiály k volbě Rytíře ČLK - návrhy:

1. prof. MUDr. František Novotný, DrSc. (návrh z OSL Praha 1)

2. prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. (návrh z OSL Praha 5)

Volba zatím nebyla provedena. Do příštího jednání všichni prostudují doručené materiály z ČR ČLK - zhodnocení celoživotní práce (nejpozději do 31. 1. 2007 odeslat na ČLK Praha.).

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Johana k u č e r o v á -- absolventka 2006 - pracuje na dětském odd. Nemocnice Děčín. Přijata ke dni 17. 10. 2006.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Július k o t o č - z důvodu změny pracoviště přeregistrován na OSL Zlín - 10/06

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Luboš L a c i n a - prodloužení platnosti na další 2 roky.

SCHVÁLENO.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Vladimír k o l a ř í k

MUDr. Milan P á n e k

Podmínky splněny. Diplomy vydány k datu 31. 10. 2006.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/06/013 Hematologie (registr 10239-2006)

Program:

1) "Možnosti zkreslení laboratorních vyšetření chybou v preanalytické fázi" - prim. MUDr. Jana Ullrychová - Nemocnice Děčín

2) "Antikoagulační léčba warfarinem" - prim. MUDr. Petr Kessler - HTO Pelhřimov

3) "Trombofilní stavy" - prim. MUDr. Petr Kessler - HTO Pelhřimov

Datum: 16. 11. 2006 (čtvrtek) od 17, 00 hodin, Děčín IV, Komorní sál Městského divadla

Seminář pro praktické lékaře pro dospělé, dle zájmu i další odbornosti.

Akci pořádá OS ČLK Děčín. Koordinátor prim. MUDr. Jana Ullrychová

Přiděleny 2 kredity.

32/06/014 Osteoporóza (registr 10380-2006)

Program:

"Osteoporóza a další rizikové faktory zlomenin.... Kdy a jak zasáhnout" - Monotematický večer pro lékaře

Přednášející: MUDr. Jan Rosa - Revmatologická a osteologická poradna - Diagnostické centrum Medisan Praha

Datum: 23. 11. 2006 (čtvrtek) od 17, 30 hodin, Rumburk - Restaurace Dýmník - salónek

Akci pořádá OS ČLK Děčín ve spolupráci s interním odd. Lužické nemocnice + firma Eli Lilly

Koordinátor prim. MUDr. Václav Pospíšil

Přiděleno 2 kredity.

SZŠ Děčín pořádá dne 28. 11. 2006 od 16, 00 hod další odborný seminář pro sestry v ambulancích.

Téma: Specifika v přístupu ke klientům s mentálním postižením. Informace rozeslána e-mailem privátním lékařům.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva 20. 10. 2006
 • Zápis z 32. zasedání RK ČLK ze dne 6. - 7. 10. v Olomouci -
 • Licence z 5. 10., 17. 10, 23. 10. 2006
 • Přijatí členové do ČLK (Děčín: MUDr. Wernerová, MUDr. Škodová, Vaněčková, MUDr. Mrázová)
 • Informace o rezignaci na funkci člena představenstva ČLK MUDr. Nového
 • Dopis MUDr. Tomáš Šindler
 • Odvolání prezidenta ČLK z funkce člena Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvl. lék. účely
 • Žádost o návrh na člena dozorčí rady veřejného neziskového ústavního ZZ za ČLK - bude projednáno na prosincovém zasedání (podat návrhy do příštího zasedání)

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Pozvánka na výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost - ordinace MUDr. Lešanovské - v Jílovém - přihlášený MUDr. Vladimír Holý.
  k účasti pověřena MUDr. Čapková - 1. 11. 2006.
 • Kopie registrací:
  • SENIOR CZ, s. r. o. - změna trvalého pobytu MUDr. Žižkovského, rozšíření o obor rehabilitační a fyzikální medicína na pracovišti v Ústí nad Labem, změna v části statutární orgán.

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

 • MUDr. Blažek - člen představenstva ČLK - 6. 10. 2006 doručen o na vědomí podnět RK ČLK k přezkoumání jednání prezidenta ČLK - dle zápisu RK ČLK ze dne 6. a 7. 10. 2006 - RK ČLK konstatuje, že nedošlo k žádnému rozhodnutí prezidenta, které by mělo být eventuelně pozastaveno -nedošlo k porušení SP ani bodů Usnesení sjezdu delegátů

Diskuse - k legitimitě schůzky, nezúčastnili se všichni zvolení delegáti sjezdu (nebyli pozváni), nemohu být dělány závěry - usnesení - jako od všech řádně zvolených delegátů.

 • MUDr. Křiklán a MUDr. Křiklánová - postoj členů ČLK k placení čl. příspěvků, postavení lékaře ve společnosti
 • Kongres Medicínského práva v Praze - 29. 11 - 1. 12. 2006. Účast MUDr. Suchardy - bude proplacena cesta a registrační poplatek 3000,- Kč schváleno
 • Pozvánka:Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti - Společnost medicínského práva ČLS J. E. Purkyně 31. 10. 2006 - zúčastnil se MUDr. Sucharda
 • Mezinárodní onkologický kongres - občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM 24. - 26. 11. 2006 ve Znojmě
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Anketa pro Tempus Medikorum - "Má ČLK hájit zájmy lékařů, nebo jen reprezentovat a trestat?" Nebo-li jaká by komora podle vašeho názoru měla být. (do ankety se zapojil MUDr. Plhoň)
 • Návrhy změn stavovských předpisů ČLK - zaslal MUDr. Jojko.
  Informaci podal MUDr. Sucharda:
  • postavení předsedy OS ČLK a prezidenta ČLK
  • předseda jako statutární orgán - je spíše řídící funkcionář než rozhodující - není jasně formulováno, musí být dáno do souladu se zákonem 220/1991Sb.
  • technikálie ve volebním a disciplinárním řádu
 • Návrhy na změnu stavovských předpisů:
  • Stavovský předpis 01 - Organizační řád - 7 návrhů na změnu (§ 10, odst. (3), zpětné doplnění nového odstavce (4), úprava stávajícího odst. (4), § 15, odst. (1), (2), (4), § 19, odst. (5).
  • Stavovský předpis 02 - Volební řád - 3 návrhy na změnu (§ 3, odst. (1), § 6, odst. (6) a (8))
  • Stavovský předpis 04 - Disciplinární řád - 3 návrhy na změnu (§ 2, odst. (11), § 5, odst. (1), § 7, odst. (5))
  • Stavovský předpis 07 - Příspěvek na činnost ČLK - 2 návrhy na změnu (§ 5 a 6) - návrh stažen
  • Stavovský předpis 08 - Kanceláře ČLK - 1 návrh na změnu (§ 3)
  • Stavovský předpis 09 - Ochrana lékařského stavu - 2 návrhy na změnu (§ 2, odst. (4), § 3, odst. (1) - (3))

Představenstvo vyzvalo přítomné delegáty, aby na sjezdu nehlasovalo o zvyšování členských příspěvků!

 • Odložení účinnosti vyhlášky o zdravotní dokumentaci - odsunuto k 1. 4. 2007
 • Lékařský odborový klub - doručen dopis pro předsedy OS ČLK - výzva s požadavky lékařů zaměstnanců ke sjezdu.
 • Plánované výdaje + hospodaření k 26. 10. 2006
  • Schválen nákup LCD monitoru 17" do kanceláře OS ČLK + židle
  • Schváleno zvýšení mzdy sekretářce p. Hamerníkové o 700, -Kč
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • Rozeslat představenstvu k připomínkování text "doporučený postup" A+R již s úpravami

Všichni:

 • Prostudovat materiály k volbě Rytíře lékařského stavu.
 • Podat návrhy na člena dozorčí rady veřejného neziskového ústavního ZZ za ČLK (Nemocnice Děčín)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster