Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ŘÍJEN 2006


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

8. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 4. 10. 2006 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Plhoň, Johanidesová, Kořínková, Louková, Englerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Šrámková, Dragounová, Milič (omluvena: Lazarová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, (omluvena Lešanovská Strachoň, Richter, Faiferová)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [Oslovení MUDr. Vodičkové - zajištění zástupů v ordinacích PL] - odpověď MUDr. Vodičkové rozeslána e-mailem 3. 10. členům představenstva.
 • [Poděkování lékařům, kteří se zúčastnili sbírky pro rodinu MUDr. Rűkla] - ...
 • [Zkontaktovat MUDr. Bareše primáře odd. A+R - doporučený postup předoperačního vyšetření] - (Doporučení a žádost o spolupráci) - opraveno, bude ještě zasláno e-mailem k připomínkování. Mělo by být samozřejmostí, že předoperační vyšetření bude čitelné a srozumitelné.

MUDr. Sucharda -

 • [výzva pro lékaře, kteří nám dosud nesdělili e-mailový kontakt] - odesláno s pozvánkou na seminář "Kůže".
 • [oznámení na www.clk.cz - Informace MUDr. Pácaltové - Projekt doškolování PL] - zveřejněno.

MUDr. Corn -

 • [zajištění místa konání na říjnové zasedání]- splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace k projektu pro PL - určeno pro lékaře, kteří budou mít zájem doškolit ve svých ordinacích budoucí PL poslední 2 roky. Pokud by se do 2 let přidělená částka nevyčerpala, musí se vrátit. Projekt není určen pro předání praxe! Bližsí nformace u MUDr. Pácaltové.

Otázka je, zda je zde v okrese někdo, kdo má skutečný zájem praxi ukončit a předat. Jak je to v okolních okresech? Stále není zákon o prodeji a dědění praxe.

Informace o schůzce předsedů - 26. 9. 2006 Brno - předsedkyně OS ČLK Děčín se schůzky nezúčastnila.

Diskuse:

 • k zaslaným materiálům od MUDr. Kubka
 • k tiskovému prohlášení rozeslaného ze sekretariátu prezidenta a tiskovému prohlášení schváleného představenstvem ČLK
 • k povinnému členství
 • ke zvýšení výdajů na zdravotnictví a spoluúčasti pacientů
 • k indikačnímu seznamu lázeňské péče - vydala VR ČLK (nikdo tento seznam nezná), vyvstává otázka uplatnění lékařů a sester po zrušení některých lázní
 • k neziskovým nemocnicím
 • k požadavky vůči ministrovi Julínkovi (otázka: proč požadavky nebyly uplatňovány za působení MUDr. Ratha na ministerstvu?)

Představenstvo OS ČLK Děčín vydalo prohlášení k aktuálnímu dění v ČLK (text přílohou zápisu).

Diskuse k poklesu indukované péče, pokles i v mikrobiologii, (nemocnice má neměnný stav). Pojišťovny ani nehradí výkony, které jsou nutné.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Stížnosti jsou v řešení, dvě poslední ještě nebyly rozhodnuty RK ČLK, ale připravujeme se na ně.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nemá.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Jana  M r á z o vá - absolventka 2006 - pracuje na interním odd. Lužické nemocnice v Rumburku.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/06/008 Kůže (registr 9187-2006)

Přednášející:

 1. MUDr. Podolská Lenka - Ekzém a děti

 2. MUDr. Urbanský Eduard - Urtiky a vaskulitidy

 3. MUDr. Kreuzingerová Kateřina - Novinky v dermatovenerologii

Místo konání: - Děčín - Zimní stadion - restaurace V. I. P.: 11. 10. 2006 (středa) od 16,30 hodin

32/06/009 Novinky v léčbě glaukomu (registr: 9525-2006)

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s MSD. (Mgr. David Janata)

Přednášející:

 • prim. MUDr. Liehneová Ivana (MNÚL) - GLAUKOM - KDE JSME (17:00 - 17:45)
 • MUDr. Závorková Martina (MNÚL) - COSOPT V PRAXI (18:00 - 18:45)
 • MUDr. Bartoš Dušan (ÚLZ Praha) - VLIV SOCOPTU NA OČNÍ HEMODYNAMIKU (19:00-19:45)

Seminář je určen: pro oftalmology.

Místo konání: Děčín - Komorní sál Městského divadla v Děčíně,  19. 10. 2006 (středa) od 17,00 hodin

Koordinátor: MUDr. Ivana Liehneová

Přiděleny 3 kredity.

32/06/010 Klinické imunologie a alergologie (registr: 9526-2006)

Přednášející:

 • MUDr. Honzová Stanislava: Celiakie jako autoimunitní onemocnění (20 min.)
 • MUDr. Daňková Eva, CSc.: Sekundární defekt komplementu při užívání ACE Inhibitorů (20 min)
 • MUDr. Šetinová: Ivana: Alergie na celer (20 min.)
 • Pitinová Hana: Časný záchyt T lymfonů pomocí průtokové cytometrie (20min)
 • MUDr. Trnková Barbara: Záchyt imunopatologických stavů u párů s poruchami reprodukce (20 min)
 • MUDr. Ullrychová Jana: Chronická lymfatická leukémie - využití průtokové cytometrie v diagnostice lymfoproliferací (20 min)

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Varnsdorf Synlab, Ing. Simona Tománková, IMUMED

Koordinátor MUDr. Jana Ullrychová

Místo konání: Varnsdorf - Restaurace Maxim, Datum: 26. 9. 2006 (úterý) od 17, 00 hodin

Přiděleny 3 kredity.

32/06/011 Klinické imunologie a alergologie (registr: 9674-2006)

Přednášející:

 • MUDr. Honzová Stanislava: Celiakie jako autoimunitní onemocnění (20 min.)
 • MUDr. Daňková Eva, CSc.: Sekundární defekt komplementu při užívání ACE Inhibitorů (20 min)
 • MUDr. Šetinová: Ivana: Alergie na celer (20 min.)
 • Pitinová Hana: Časný záchyt T lymfonů pomocí průtokové cytometrie (20min)
 • MUDr. Trnková Barbara: Záchyt imunopatologických stavů u párů s poruchami reprodukce (20 min)
 • MUDr. Ullrychová Jana: Chronická lymfatická leukémie - využití průtokové cytometrie v diagnostice lymfoproliferací (20 min)

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Varnsdorf Synlab, Ing. Simona Tománková, IMUMED

Koordinátor MUDr. Jana Ullrychová

Místo konání: Děčín III - Restaurace Slávie - Veslařský klub, Datum: 3. 10. 2006 (úterý) od 17,00 hodin

Přiděleny 3 kredity.

32/06/012 IV. "Podzimní" seminář Lužické nemocnice (registr 9841-2006)

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci se interním odd. Lužické nemocnice

Koordinátor: MUDr. Václav Pospíšil

Přednášející:

 • MUDr. Karel Kubát: Diabetes mellitus 2. typu - příčiny onemocnění a možnosti řešení současné epidemie
 • MUDr. Pavla Ticháčková: Dejte mu Warfarin a pak může domů aneb antikoagulační léčba z pohledu lékaře v nemocnici
 • MUDr. Jana Pánková: Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře
 • MUDr. Dalibor Karbula: Chlapec s anisokorií - kasuistika

Po každé přednášce diskuse

Místo konání: Rumburk - Restaurace Dýmník: 12. 10. 2006 (čtvrtek) od 17,30 hodin

Přiděleny 3 kredity.

Hematologický seminář se zaměřením na poruchy koagulace a antikoagulační terapii

Bude se konat 16. 11. 2006.

Přednášející prim. HTO Pelhřimov MUDr. Petr Kessler a prim. MUDr. Jana Ullrychová.

Čas, místo konání a názvy přednášek budou co nejdříve upřesněny.

Vzdělávání středního zdravotnického personálu

SZŠ Děčín - seminář Kardiopulmonální resuscitace - 26. 9. 2006 (od 15:30 hod). Velký zájem, bude se opakovat. Bylo by vhodné nabídnout i přednášející z řad lékařů. Nabízet např. ve 3 termínech, aby byl zároveň přehled, na který termín a kolik zájemců se přihlásilo. Chybí i pro sestry ze severu. (MUDr. Sucharda zjistí stav na SZŠ v Rumburku - zda by byl zájem něco podobného pořádat i v severní části okresu.)

Nemocnice Děčín - III. Regionální konference sester - 9. 11. 2006 (od 9:00 hod). Všichni vítají vzdělávací aktivity i pro sestry, ale vůbec nevyhovuje čas pořádání - v dopoledních hodinách.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva 15. 9. 2006.
  • Délka specializační přípravy - seznam oborů (zjistit, zda uvedený seznam délky praxe je požadavek licenční komise pro žadatele o získání licence či je současně součástí zákona o vzdělávání)
  • Licence 15. 9. 2006
 • Tisková zpráva ČLK - usnesení představenstva ze dne 15. 9. 2006 (viz diskuze v bodě 2)
 • Dopis prezidenta ČLK - 21. 9. 2006 - žádost o připomínky k novele zákona č. 95/2004 (do 4. 10.) - MUDr. Sucharda zaslal připomínky, novelu hodnotí převážně kladně,jako přínos (viz bod Různé).
 • Pozvánka na poradu předsedů - Brno 26. 9. 2006 od 17,00
 • Dopis prezidenta ČLK - podklady k poradě předsedů
 • Reakce členky představenstva ČLK MUDr. Rybové ze dne 24. 9. 2006
 • Zápis z porady předsedů
 • Dopis prezidenta MUDr. Kubka k jednání s ministrem zdravotnictví MUDr. Julínkem

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Kopie registraci:
  • WF Hospital, spol. s. r. o - změna místa provozování v Ústí n. L.
  • MUDr. Josef T o š o v s k ý - změna trvalého pobytu
  • MUDr. Libor Č i r č - změna - vyjmutí ordinace v Chomutově

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

 • Pozvánka Společnosti medicínského práva ČLS J. E. Purkyně - 26. 9. 2006 "Problematika vztahu lékař - pacient - místo konání FN Brno.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Odpověď MUDr. Suchardy na žádost pana prezidenta k posouzení návrhu novely zákona č- 95/2004 Sb.:
  "Obecně je můj dojem takový, že novela je velmi dobrá. Rozhodně činí zákon přehlednější a srozumitelnější, což je podstatné pro jeho "uživatele", tedy lékaře, kteří by měli zákonu rozumět. Řada ustanovení je nyní mnohem srozumitelněji a přehledněji upravena."

  Konkrétně:

  1. Je dosti podstatné
   • že je jasněji upraven průběh specializačního vzdělávání po stránce ekonomické (§ 5 - "je přiměřeně honorována"), ekonomicko-právní (§ 5 - "považuje se za prohlubování kvalifikace"), pracovně-právní (§ 38a - odborné praxe se absolvují za trvání základního pracovního poměru ve formě dočasného přeložení k jinému zaměstnavateli = stáže)
   • že byla vyřešena akreditace pro uskutečňování jen části vzdělávacího programu (§ 13 a násl.)
   • že na ČLK byla delegována odpovědnost ("ZARUČUJE. . . odborný výkon povolání svých členů") a současně tím byl poskytnut závažný argument pro povinné členství (protože garantuje jen u SVÝCH ČLENŮ),
   • že na ČLK byla delegována povinnost zveřejnit seznam členů (§ 39 odst. 3 - přitom nebyla udána lhůta, a platí to tedy ihned!), což implikuje nutnost ihned začít na této problematice pracovat
  2. Nejasná je formulace
   • § 5 odst. 12 - "Specializovanou způsobilost MÁ TAKÉ TEN, kdo získal osvědčení ministerstva k výkonu soukromé lékařské praxe v oboru "praktický lékař pro dospělé (§ 44 odst. 1) ":
    • v tomto odstavci se nemluví vůbec o praktických lékařích, ty řeší odst. 2, ustanovení novely zde ale patrně hovoří naopak o těch lékařích, kteří získali specializovanou způsobilost v jiných oborech a chtěli by získat osvědčení pro obor "PLD",
    • mluvnicky je nejasná konstrukce ZPŮSOBILOST MÁ. . . KDO ZÍSKAL. . . OSVĚDČENÍ VYDÁ, POKUD UCHAZEČ DOLOŽÍ. . . . , zvláště s přihlédnutím v následujícímu odstavci 13, který vylučuje účinnost odstavce 12 po nabytí účinnosti zákona!
   • § 27 odst. 4 - ukládá komorám zapsat do seznamu členu na 12 měsíců hostující osobu (a další povinnosti), přitom ale povinné oznámení podává hostující osoba ministerstvu (§ 27a), a ani ministerstvo ani hostující osoba nemá nikde uloženo povinnost (kromě obecné proklamace v zákoně č. 220/1991 Sb. a v § 40a tohoto zákona) informovat komoru! Komory tedy stěží mohou tuto povinnost garantovat!
  3. Jasný výklad potřebuje
   • § 5 odst. 13, jehož ustanovení pravděpodobně má za smysl VYLOUČENÍ TRVÁNÍ ÚČINNOSTI VŠECH PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ zákona, není ale jasné, zda termín "po nabytí účinnosti TOHOTO ZÁKONA" se vztahuje na vlastní zákona 95/2004 Sb. (to by znamenalo retroaktivitu!), nebo na nabytí účinnosti NOVELY (a to by mělo být z textu jasné).
     
 • MUDr. Sucharda podal informoval, že byla zrušena Vyhláška o hodnocení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání lékaře (nutnost dokladovat zdravotní způsobilost k výkonu povolání se nemění, jen k tomu není prováděcí vyhláška!)
 • (zpět na obsah)

  Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

  MUDr. Sellnerová:

  • rozeslat představenstvu k připomínkování text "doporučený postup" A+R již s úpravami
  • informovat se u MUDr. Rybové, na specializační přípravu - kdo požaduje
  • prodiskutovat na SZŠ Děčín možnost pořádání přednášek o něž je zájem ve 3 termínech

  MUDr. Sucharda:

  • Zjistit situaci na SZŠ Rumburk, zda by byl zájem o pořádání seminářů pro sestry

  MUDr. Ullrychová:

  • Připravit hematologický seminář

  Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

  Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

  Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

  ( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster