Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Duben 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

4. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 4. 2006 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Čapková, Slavík, Ullrychová, Englerová, Louková, Popelka, Corn.

Omluveni MUDr.: Johanidesová, (Kučerová - neomluvena)

Čestná rada MUDr.: Lazarová (omluveni: Černá, Milič, Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová (omluven Strachoň, Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [protest RK ČLK] - odesláno 2. 3. 2006 - odpověď předsedkyně RK ČLK doručena 28. 3. 2006 (naskenováno a posláno e-mailem)
 • [požádat o finanční pomoc v ČLK Olomouc pro rodinu MUDr. Rűkla] - žádost bude podána nyní - po zvolení nového představenstva
 • [odpověď na poskytnutí e-mailových adres členů] - z kanceláře zaslán e-mail 7. 3. 06 - „OS ČLK Děčín má vytvořený e-mailový adresář svých členů čítající 133 aktivních adres “

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace ze zasedání Krajské rady ČLK Ústeckého kraje

Schůzka se konala 22. 3. 2006 v Litoměřicích. Pozváni byli delegáti a předsedové OS ČLK Ústeckého kraje.

Zúčastnili se: MUDr. Sellnerová, MUDr. Plhoň, MUDr. Sucharda - omluvil se MUDr. Corn. Schůzky se zúčastnil prezident ČLK MUDr. Kubek.

Zápis z KR ČLK přeposlán e-mailem.

Informace z XIX. Sjezdu ČLK v Praze

1. 4. 2006 - volba viceprezidenta + členů představenstva. Viceprezident nebyl zvolen, za Ústecký kraj byl do představenstva zvolen MUDr. Liehne.

Usnesení XIX. Sjezdu ČLK zveřejněno na www.lkcr.cz.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Momentálně žádné nemáme.

Ostatní záležitosti

Stížnost, jejíž rozhodnutí naší RK bylo čestnou radou ČLK zrušeno, byla přidělena revizní komisi v Ústí nad Labem. Výsledek šetření nemáme.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nejsou.

Výsledky volby Rytíř českého lékařského stavu: prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. - slavnostní pasování 19. 5. 2006 v 19:00 hodin v kapli Sacre Coeur, Holečkova 31, Praha 5. Pozvánky budou ještě doručeny.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Petr H a v l í k - obor kardiologie - podáno 16. 3. 2006. Lékař Nemocnice Děčín - interní odd. Promoce 1997. Atestace vnitřní lékařství I. st. 2000, kardiologie v r. 2005. Splňuje kvalifikační podmínky i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

MUDr. Richard V a n k o - VL a primář gynekologie a porodnictví - podáno 24. 2. 2006. Lékař Lužické nemocnice - odd. gyn. por. Promoce v r. 1991. Atestace gyn. por. I. st. 1994, gyn. por. II. st. 2000. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

Nebyla již podána.

K 31. 3. 2006 chybí platba od 7 lékařů, ale všichni ji už údajně zaslali nebo v nejbližší době zašlou.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Petra D o b i á š o v á - pracuje v Liberci, přeregistrována na OSL Liberec - 03/06

MUDr. Simona L o v á s o v á - pracuje v Liberci, přeregistrována na OSL Liberec - 03/06

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Eva K u b a s o v á - přeregistrace z OSL Havlíčkův Brod. 03/2006 zaregistrována na OSL Děčín. Ročník 1971. Pracuje na očním odd. Nemocnice Děčín.

MUDr. Eidi H a k i m i - přeregistrace z OSL Louny. 03/2006 zaregistrován na OSL Děčín. Ročník 1967. Promoce v r. 1993 (Košice). Pracuje na chirurgickém odd. Lužické nemocnice.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Karel B r i ch z i n - prodloužení platnosti na další 2 roky

MUDr. Radka S l a v í č k o v á - prodloužení platnosti na další 2 roky

Představenstvo souhlasí.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Vlasta B a u d i s ch o v á - splňuje podmínky, diplom bude vydán

MUDr. Anna S k á c e l o v á - splňuje podmínky, diplom bude vydán

MUDr. Eva V o d ě r k o v á - splňuje podmínky, diplom bude vydán

MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á - splňuje podmínky, diplom bude vydán

MUDr. Petr Havlík - splňuje podmínky, diplom bude vydán.

Diplomy budou vydány k datu 31. 3. 2006.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-06-002 Problematika zhoršení nosní průchodnosti

Pořádá: OS ČLK Děčín s firmou UCB s. r. o.

Přednášející: MUDr. Zdeňka Skalová - Dimitrovová, MUDr. Sellnerová Alena, MUDr. František Plhoň

Datum: 6. 4. 2006 od 17, 00 hodin (čtvrtek)

Místo konání: Městské divadlo Děčín

Přiděleny 2 kredity.

32-06-003 Diabetologický seminář

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Děčín - interním odd. Koordinátor prim. MUDr. Michal Hondl.

Přednášející a program:

 1. prim. MUDr. Michal Hondl - interní odd Děčín: Akutní stavy v diabetologii - 30 minut
 2. MUDr. Michal Labuť - interní odd. Děčín: Předoperační příprava diabetika - 30 minut
 3. MUDr. Martin Ullrych - interní odd. Děčín: Diabetická nefropatie - 30 minut
 4. MUDr. Daniela Kallműnzerová - interní odd. Děčín: Novinky v léčbě diabetu - 30 minut
 5. MUDr. Věra Vyleťalová - diabetologické centrum MN ÚL: Gestační diabetes - 30 minut
 6. prim. MUDr. Jana Lísalová - protetické odd. MN ÚL: Diabetická noha - 30 minut

Ke každé přednášce diskuse minimálně 10 minut

Datum:17. 5. 2006 (středa) od 16,00 hodin

Místo konání: Městské divadlo Děčín

Seminář je určen pro: Praktické lékaře pro dospělé, diabetology, internisty, gynekology, chirurgy, lékaře ORL, oční a ARO.

Přiděleno 6 kreditů.

32-06-004 Medicína a právo - aktuální otázky

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s firmou SOLEN s. r. o.

Přednášející a program:

 1. Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. (pátek od 17,00 hodin do 18,00)
  • Moderní trendy v kombinační léčbě perorálními antidiabetiky
 2. Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph. D. (sobota od 8:30 - 13:00)
  • Právní odpovědnost lékaře (trestní, občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnost)
  • Mlčenlivost
  • Zdravotnická dokumentace
  • Poučení a souhlas pacienta
  • Spolupráce mezi jednotlivými lékaři a zdravotnickými zařízeními
  • Vztahy s pojišťovnami

Datum: 9. - 10. 6. 2006 (pátek + sobota)

Místo konání: Hotel Ostrov - Sněžník

Přiděleny 4 kredity.

Předběžné upozornění

Nemocnice Děčín připravuje seminář na téma Novinky v kardiopulmonální resuscitaci - 31. 5. 2006 od 15,00 hodin.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z 25. zasedání RK ČLK ze dne 3. a 4. 3. 2006
 • Zprávy prezidenta ČLK
  • legislativní iniciativa ČLK
  • schválení návrhů prezidenta ČLK
  • stanovisko ČLK k novele vyhlášky č. 550/2005 Sb.
  • změna úhradové vyhlášky
  • výběrové řízení na časopis ČLK
  • tiskové oznámení prezidenta ČLK - ČLK žádá prezidenta republiky Ing. Klause, aby nevetoval zvýšení zdravotního pojistného placeného státem
  • Dopis prezidenta ČLK lékařům z 19. 2. 2006 + porada předsedů ("usnesení")
  • Dopis prezidenta ČLK předsedům OS ČLK - 23. 3. 2006 - určení kontaktní osoby
 • Licence k 8. 3. a 15. 3.
 • Otevřený dopis prezidenta ČLK ministrovi zdravotnictví ČR - 29. 3. 2005 - výhrady vůči práci PL
 • Jednání s předsedy profesních organizací - prezident ČLK zve předsedy nejvýznamnějších profesních organizací lékařů k jednání o zásadních problémech lékařů

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

Oznámení o stanovisku vyhlašovatele VŘ ze 1. 3. 2006 - MUDr. Libor Čirč - praktické lékařství pro dospělé - doporučení k uzavření smlouvy

Pozvánka na VŘ: 5. 4. 2006 - MUDr. Jarmila Pavlovičová - praktické lékařství pro dospělé - za MUDr. Staňkovou. K účasti pověřen za OS ČLK Děčín MUDr. Tomáš Milič

Kopie registrací:

 • MUDr. Pavel Kozlík - změna trvalého pobytu

 • MUDr. Libor Čirč - změna místa provozování (Chomutov, Kochova 1185 ŕ Děčín, Anenská 385/2

NOVÁ REGIISTRACE: MUDr. Jarmila Pavlovičová - Teplická 270, Jílové

Odpověď Ing. Severy na dopis předsedkyně OS ČLK - vyhlášení VŘ - obor diabetologie v České Kamenici (Konání VŘ mohou navrhnout zdravotní pojišťovny nebo ZZ).

Odpověď ředitelky Územního pracoviště VZP ČR Děčín MUDr. Štěrbové - lékařská péče o diabetiky. MUDr. Sellnerová ověří u PL - jaká je v současné době situace se zajišťováním diabetiků v České Kamenici.

Další korespondence :

 • OS ČLK Domažlice - představenstvo OS ČLK Domažlice se jednomyslně distancuje od Platformy soukromých lékařů - podepsané MUDr. Zdeňkem Králem
 • OS Praha 2 - Představenstvo, RK a ČR vyjádřilo zásadní nesouhlas s dopisem Krizového štábu (MUDr. Pekárek 8. 3.) - dopis odeslaný předsedovi vlády ČR
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • na vědomí - 9. 3. 2006 dopis adresovaný prezidentovi ČLK - MUDr. Stránský - (Vyhláška č. 550/05)
 • pozvánka na akci 6. 4. 2006: seminář - Evropské zdravotnické právo (Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
 • na vědomí dopis z OS ČLK Jindřichův Hradec - adresováno prezidentovi ČLK - ochrana lékařského stavu
 • Děčínský deník - žádost o poskytnutí informací (stížnosti - počty) - odpověděl MUDr. Sucharda
 • Advantage Consulting - Mgr. Veronika Morgan - žádost o uveřejnění inzerátů na 1 měsíc - žádost o sdělení ceny - požadavek - sdělení návštěvnosti stránek - MUDr. Sucharda pověřen k veškerému jednání se zájemci o inzerci - faktury budou vystaveny na základě posouzení MUDr. Suchardy.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • požádat o finanční pomoc v ČLK Olomouc pro rodinu MUDr. Rűkla
 • posoudit současnou situaci v České Kamenici - péče o diabetiky (MUDr. Walter, MUDr. Vlastníková, MUDr. Koudelová

MUDr. Sucharda:

 • sdělení pro lékaře, kteří nám dosud nesdělili e-mailový kontakt

MUDr. Corn:

 • zajištění místa konání květnového zasedání v Rumburku (Dýmník)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster