Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Březen 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

3. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 3. 2006 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Englerová, Popelka

Omluveni MUDr.: Ullrychová, Louková, Corn, (Kučerová- neomluvena)

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, (omluvena: Šrámková, Dragounová, Milič)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Faiferová (omluven Strachoň, Richter Lešanovská).

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [seminář o diabetu] - bude se konat v 05/2006- organizuje prim. Hondl - interní odd. Děčín (kancelář zajistí rozeslání pozvánek)
 • [informace prezidentovi ČLK- ponechání domény] - odesláno 8. 2. 2006

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně ze schůzky 9. 2. 2006

Dne 9. 2. 2006 schůzka s prim. MUDr. Rejholcem - preskripce (+ MUDr. Slavík a MUDr. Plhoň, MUDr. Sellnerová). Jednání bylo velmi vstřícné, od té doby nebyl projednávaný problém v terénu zaznamenán

Prim.. Rejholec nabízí pro lékaře z terénu možnost stáží na chirurgickém sále, seznámení s novými operačními technikami. Stáž nutno dopředu domluvit s přednostou oddělení.

Schůzka s PL a AS bude svolána, pokud budou nějaké sporné situace. Diskuse bude možná na Okresním shromáždění.

Pojišťovna nenasmlouvává nové kódy uvedené v Sazebníku (po dobu nucené správy)

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Po řadě měsíců potvrdila revizní komise ČLK náš návrh na odmítnutí stížnosti na posudkovou léařku (bude předáno OSSZ).

Revizní komise vydala rozhodnutí o stížnosti na dvě praktické lékařky v případě pacientky, která zemřela na pokročilý tumor ledviny - nebylo prokázáno žádné pochybení.

Nové stížnosti

Nejsou.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Čestná rada nemá žádnou stížnost v řízení.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Ivana M a m u l o v á - podáno 22. 2. 2006. Lékařka Nemocnice Děčín - oční odd. Promoce 1997. Atestace oftalmologie I. st. 2001. Splňuje kvalifikační podmínky i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

MUDr. Vlasta B a u d i s ch o v á - podáno 22. 2. 2006.. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství pro děti a dorost.Promoce r. 1971. Atestace pediatrie I.st. 1979. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

MUDr. Pavel V á ch a - podáno 27. 2. 2006. PL pro dospělé. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství.Promoce r. 1969. Atestace: interní lékařství 1974, všeobecné lékařství I. st. 1983. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

MUDr. Anna S k á c e l o v á - podáno 1. 3. 2006.. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství pro děti a dorost.Promoce r. 1971. Atestace pediatrie I.st. 1975. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

MUDr. Jana H e r r m a n n o v á - podáno 1. 3. 2006.. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství pro děti a dorost.Promoce r. 1966. Atestace pediatrie I.st. 1969. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

MUDr. Vlasta Č a p k o v á - podáno 1. 3. 2006.. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství pro děti a dorost.Promoce r. 1970. Atestace pediatrie I.st. 1979. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

MUDr. Eva V o d ě r k o v á - podáno 1. 3. 2006.. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství pro děti a dorost.Promoce r. 1971. Atestace pediatrie I.st. 1975. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Všechny žádosti doporučeny k udělení

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Josef Š k o l n í k - důchodce - podáno 5. 2. 2006 - zastupuje u MUDr. Jeníkové (770,- Kč)

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Karla Driáková, provd. Hentschelová - přeregistrace z OSL Česká Lípa. Ke dni 23. 2. 2006 zaregistrována na OSL Děčín. Ročník 1974, atestace z pediatrie I. st. Pracuje na dětském odd. Lužické nemocnice

MUDr. Peter G i n d l - přeregistrace z OSL Pardubice. Ke dni 28. 2. 2006 zaregistrován na OSL Děčín. Ročník 1975. promoce v r. 1999.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Vlasta B a u d i s ch o v á - ověřuje prim. MUDr. Ullrychová

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-06-002 Problematika zhoršení nosní průchodnosti

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s UCB s.r.o. (Mgr. Sofie Dimitrovová) Koordinátor MUDr. Plhoň František.

Seminář je určen pro PL pro dospělé, PLDD, lékaře odbornosti alergologie, ORL, plicní a dermatovenerologie.

Program a přednášející:

 • MUDr. Zdeňka Skalová - Dimitrovová - ORL Děčín: Příčiny nosní neprůchodnosti - nealergická rhinitida
 • MUDr. Sellnerová Alena - alergologie Děčín: Alergická rhinitida
 • MUDr. František Plhoň - ORL Děčín a Varnsdorf: Moderní léčba polypósy nosu a VDN
 • Diskuse

Datum: 6. 4. 2006 od 17,00 hodin, Městské divadlo Děčín

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva 13. 1. 2006
 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK 17.-18. 2. 2006
  • diskuse k zápisu představenstva ČLK ze 17. 2. 2006 - jednáním s MUDr. Suchardou o doméně pověřen MUDr. Liehne
  • Představenstvo OS ČLK Děčín - vznáší podnět RK ČLK:

   Navrhujeme, aby revizní komise ČLK okamžitě pozastavila výkon rozhodnutí představenstva ČLK o uzavření smlouvy mezi ČLK a Ing. Kunštekem.

   Navrhujeme, aby revizní komise ČLK okamžitě pozastavila výkon rozhodnutí představenstva ČLK o uzavření smlouvy mezi ČLK a Českou spořitelnou

   Dne 14. ledna 2006 na jednání mimořádného sjezdu ČLK bylo delegáty sjezdu představenstvo ČLK odvoláno z funkce.

   Podle znění Stavovského předpisu č. 2 - Volebního řádu (§ 5 odst. 2 písm. b) v takovém případě „vykonávají odvolaní funkcionáři svoji funkci do mimořádného volebního sjezdu, který svolá představenstvo, v případě jeho nečinnosti revizní komise ve lhůtě nejméně 60 a nejvíce 90 dnů ode dne odvolání. Odvolaný prezident, viceprezident a představenstvo činí do volby nových orgánů pouze rozhodnutí nezbytná pro běžný chod komory. Tato rozhodnutí musí být spolupodepsána předsedou revizní komise komory a předsedou čestné rady komory. Odvolané orgány nesmí činit žádná závažná hospodářská rozhodnutí, nesmí provádět převody majetku a nesmí činit žádná strategická rozhodnutí. “

   ...

   Je nepochybné, že oběma uvedenými rozhodnutími představenstvo ČLK překročilo své pravomoci, omezené tím, že bylo odvoláno z funkce. Jediným skutečným úkolem odvolaného představenstva je udržet běžný chod komory a připravit mimořádný volební sjezd.

   Tato rozhodnutí jsou v rozporu se stavovskými předpisy (Volebním řádem) a jejich výkon tedy musí být revizní komisí ČLK pozastaven (§ 19 odst. 2 písm c) zákona č. 220/1991 Sb.).

   Protest jednomyslně schválen

 • Dopis asistentky prezidenta Irmy Drobné - (nahlásit počet e-mailových adres členů, zajistit rozesílání pošty členům ČLK
  • DISKUSE - OS ČLK Děčín nebude poskytovat e-mailové kontakty svých členů bez jejich vědomí a souhlasu
  • <>/ul
 • Seznam přijatých členů
 • Zápis ze 24. zasedání RK ČLK ze dne 11. 2. 2006
 • Dopis prezidenta ČLK lékařům z 19. 2. 2006 + porada předsedů /usnesení
 • Informace k úhradové vyhlášce
 • Žádost Vědecké rady ČLK o navržení lékaře - obor geriatrie- do zkušební komise ve věci přezkoušení MUDr. Liany Loukové (žádost o udělení výjimky z Licenčního řádu). K účasti byl pověřen prim Škoda. Přezkoušení se uskuteční 22. 3. 2006 v Praze. (Schváleno proplacení cesty autem)
 • Nabídka k účasti ve výběrovém řízení na vydávání časopisu ČLK (Dr. Kubek)
 • Informace pro delegáty sjezdu - ubytování (1. 4. 2006 -Hotel Pyramida Praha 6)

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Zrušení registrace MUDr. Jiří Dostál - úmrtí
 • Rychlá výstraha č. 1/2006 - léčivý přípravek CLEXANE - závada v jakosti
 • Pozvánka VŘ:  1.  3.  2006 - MUDr. Libor Čirč - praktické lékařství pro dospělé - nástup za MUDr. Jiřího Dostála. K účasti pověřen za OS ČLK Děčín MUDr. Martin Richterna

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

Krajská rada ČLK - nebylo nic doručeno - plánuje se schůzka ještě před sjezdem (koncem března). Svolávat bude MUDr. Liehne. Kandidáty na viceprezidenta MUDr. Stránský a MUDr. Herman. 

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Dnes oznámeno úmrtí MUDr. Pavla Rűkla - bude požádáno o finanční pomoc na ČLK Olomouc pro pozůstalou rodinu (dopis MUDr. Sellnerová + vzpomínku do T.M. napíše MUDr. Šťastná)
 • Dopis předsedkyně OSL Děčín - na KÚ a OP VZP - diabetologie v České Kamenici, Ing. Čekalovi a MUDr. Kubkovi
 • Projekt - sdílená praxe - rozesláno našim členům - odbornost PL + PLDD
  • Informace k projektu PL a PLDD - zájemce musí být držitel lektorské licence + musí mít z MZd ČR schválené akreditované pracoviště
 • Dopis předsedkyně OSL Prahy 10 MUDr. Polákové - (reakce a názory včetně dopisu MUDr. Kubka zveřejněno na stránkách www.clk.cz )
 • OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SE KONÁ příští středu 8. 2. 2006. (MUDr. Čapková a MUDr. Lazarová omlouvají svou neúčast - dovolená)
 • Návrh rozpočtu na rok 2006 - upraveny některé položky. Bude předloženo Okresnímu shromáždění ke schválení
 • V kanceláři byla provedena fyzická a účetní likvidace nevydaných indexů na kontinuální vzdělávání (1 ks 20,- Kč - celkem 14 ks)
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • odeslat protest RK ČLK
 • požádat o finanční pomoc v ČLK Olomouc pro rodinu MUDr. Rűkla
 • odpověď na poskytnutí e-mailových adres členů

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster