Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Leden 2006


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

1. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 11. 1. 2006 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Slavík, Ullrychová, Englerová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Čapková

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, (omluveni: Milič, Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová, Richter, (omluven: Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

MUDr. Sellnerová -

 • [změna OZ v registraci 1. Zdravotní Rumburk a.s.] - splněno, dopis odeslán
 • [oslovení prim. v nemocnici - předepisování léků] - zatím nebylo odpovězeno (odeslán dopis prim. MUDr. Rejholcovi)
 • [zorganizování pohovoru - vydávání předoperačních vyšetření] - schůzka domluvena na 16. 1. 2006

MUDr. Milič -

 • [ověřit zdravotní způsobilost MUDr. Dostála] - MUDr. Dostál zemřel - 14. 12. 2005 vyřazen z registru OSL Děčín

MUDr. Černá -

 • [kandidáti na Rytíře - přednést návrh]- kandidáti na udělení titulu Rytíř lékařského stavu:
  • prof. MUDr. František Novotný, DrSc.
  • prof. MUDr. Jiří Bartoš, DrSc.
  • prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

  Hlasováním rozhodnuto o prof. MUDr. Ctiradu Johnovi, DrSc.Toto jméno bude zasláno ČR ČLK v Praze.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o schůzce předsedů společně s delegáty Ústeckého kraje - 4. 1. 2006 v Ústí nad Labem

Zúčastnila se MUDr. Sellnerová + MUDr. Plhoň, (MUDr. Corn se omluvil). Na schůzku byli pozváni kandidáti na prezidenta ČLK MUDr. Kubek a MUDr. Stránský.

Diskuse:

MUDr. Stránský - zákon o vzdělávání - způsob daný zákonem je neproveditelný, je nutno vypracovat nový zákon. Důležitá spolupráce s lékařskými fakultami.

Vyhláška - hrazení péče - mělo by dojí t k rozdělení pojištění na základní - standardní a nadstandardní pojištění je smlouva mezi pojištěncem a zdravotní pojišťovnou. Je důležité komoru vytvořit pyramidovým způsobem od základny směrem nahoru, spolupráce všech skupin lékařů.

MUDr. Kubek - Komora je v nejlepší formě, dostatek peněz v systému = zvyšování zdravotního poj. Ministr Rath - nejlepší ministr, podepsal spravedlivou úhradovou vyhlášku, šetřit se musí všude.

MUDr. Plhoň - rozpor v nové úhradové vyhlášce- regulační vyhláška na 103% lékové regulace (98% - loňský rok). Koeficienty - zda indexovat změny v sazebníku. Nedojde-li do k dohodě, do 1/2 roku bude vydána ministerská vyhláška (?)

Závěr: U MUDr. Stránského vyzněla dobrá filosofie - jak má komora vypadat, s MUDr. Kubkem bude komora bojovná.

Názor na volbu prezidenta - přítomní delegáti sdělili, že budou preferovat kandidáta MUDr. Stránského. Výzva všem delegátům sjezdu ČLK - závěr KR ČLK Ústeckého kraje: "Vyzýváme ostatní delegáty sjezdu, aby před volbou prezidenta ČLK hlasovali pro hlasování o důvěře viceprezidentce a představenstvu komory".

Předběžné zajištění okresního shromáždění

Konání 8. 3. 2006 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 16 hodin

Doprava členů ze severu nebude zajišťována autobusem, ale osobními plně vytíženými auty, jízdné ČLK proplatí.

Občerstvení - minerálka chlebíčky - objednávka přes firmu KUBO.

Pronájem sálu zajištěn

Účast farmaceutických firem - Zentiva, Pfizer, Lek Pharma, UBC, Berlin - Chemie.

Program:

 1. Zahájení, volba komisí (mandátové, návrhové)
 2. Představení nových členů OS ČLK Děčín
 3. Zpráva o činnosti
 4. Vystoupení hostů
 5. Zpráva RK + Zpráva ČR
 6. Diskuse ke zprávám
 7. Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2006 a případná diskuse k tomu + schválení
 8. Závěr
 • Zpráva předsedy OS - přednese MUDr. Sellnerová
 • Zpráva předsedy ČR OS - přednese MUDr. Černá
 • Zpráva předsedy RK OS - přednese MUDr. Sucharda
 • Zpráva o hospodaření - místopředseda MUDr. Slavík

Pozváni budou: Ředitelé nemocnic (Vdf, Rbk, Dc) + Krajský radní pro zdravotnictví MUDr. Vladimír Záhorský a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Petr Severa.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Ve věci stížnosti na praktickou lékařku v případě úmrtí pacientky na pokročilý zhoubný nádor se RK ztotožnila s návrhem pověřeného člena, který neshledal v postupu praktické lékařky pochybení. Předseda vypracuje rozhodnutí.

Stížnost na posudkovou lékařku z června 2005 stále není uzavřena revizní komisí ČLK v Praze.

Čestná rada ČLK projednala opakovanou námitku stěžovatelky, která nebyla spokojena s opakovaným rozhodnutím revizní komise OS o nezahájení disciplinárního řízení, když stejné rozhodnutí bylo již jednou čestnou radou zrušeno. Nakonec rozhodla vyhovět námitce a zrušit rozhodnutí revizní komise OS ČLK v Děčíně a stížnost přidělit do jiného okresu k novému projednání.

Nové stížnosti

Došel dopis občana z mosteckého okresu, který si dosti nesrozumitelně stěžuje na odebrání průkazky ZTP. Nejedná se o stížnost na lékaře, ale na správní rozhodnutí městského úřadu, předseda RK odpoví dopisem.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nejsou.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Kateřina K r e u z i n g e r o v á - podáno 21.12.2005. Lékařka Nemocnice Děčín. Promoce 1999. Atestace dermatovenerologie I. st. 2002. Splňuje kvalifikační podmínky i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

MUDr. Anton O l e j á r - podáno 4.1.2006. PL pro dospělé. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství. Promoce r. 1963. Atestace všeobecné lékařství I. st. 1979. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

Představenstvo souhlasí.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Ivana M i š k o v s k á - lékařka čerpá mateřskou dovolenou. Oznámeno 21. 12.2005 (0,-Kč)

MUDr. Lucie B u r e š o v á - oznámení o trvání MD.Podáno 23. 12.2005 (0,-Kč)

MUDr. Ilona K a d l e c o v á - oznámení o trvání MD. Podáno 10. 1.2006 (0,-Kč)

MUDr. Daniela H l o b i l o v á - oznámení o trvání MD.Podáno 11. 1.2006 (0,-Kč)

MUDr. Jaroslav Mikš - žádost o úlevu čl. příspěvku. Důchodce - nepravidelné zástupy. Podáno 27.12.2005

MUDr. Josef Macas - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy. Podáno 2.1.2006

MUDr. Milena Čermáková - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy.Podáno 5.1.2006

MUDr. Josef Ulvr - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy. Podáno 6.1.2006

MUDr. Hugo Engelhart - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy. Podáno 9.1.2006

MUDr. Luboš Lacina - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy. Podáno 11.1.2006

Všem uvedeným lékařům byla schválena 50% úleva z členského příspěvku pro zaměstnance tj. 770,-Kč

MUDr. Dagmar Krejčová - podáno čestné prohlášení- nepracující důchodce. (340,-Kč)

Žádost o úplné prominutí členského příspěvku:

MUDr. Drahomíra Hrnčířová - nepracující důchodce, špatný zdravotní stav

MUDr. Pavel Rűkl - nepracující, PN

Prominuto v plné výši.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Danuše Č e r m á k o v á - nepracující důchodce - požádala o přeregistraci na OSL Jindřichův Hradec - 4. 1. 2006 (změna bydliště).

Vyřazení z registru:

MUDr. Jiří Dostál - zemřel 12/2005

MUDr. Miloš Sauer - zemřel 10. 1. 2006

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Richard V a n k o - přeregistrace z OSL Praha 4. Ke dni 11.1.2006 zaregistrován na OSL Děčín. Ročník 1967, atestace z gyn. por. I. a II. st.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Hana Hladíková - prodloužení platnosti.

MUDr. Josef Macas - prodloužení platnosti.

MUDr. Jana Vlčková - prodloužení platnosti.

MUDr. Daniela Hlobilová - prodloužení platnosti

Představenstvo souhlasí. Oprávnění vydána s dobou platnosti na 2 roky.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Marcela Ď á s k o v á - ověřila prim. MUDr. Ullrychová - podmínky splněny. Diplom vydán k datu 31.1.2006.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla oznámena žádná akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Informace pro delegáty sjezdu - ubytování
 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK ze dne 2. a 3. 12. 2005
  • Zpráva ze služební cesty - jednání CPME - Švédsko (MUDr. Stehlíková)
  • Přehled výběru čl. příspěvků za r. 2005 + nedoplatky OS ČLK
  • Dohoda o ukončení obchodní spolupráce - MUDr. Sojka
  • Seznam licencí k 5.12., 19.12.2005
  • Seznam přijatých lékařů od 24. 10. do 25. 11.
  • Odpověď JUDr. Macha na články MUDr. Stránského
 • Zápis z mimořádného zasedání RK ČLK v Praze 4.11.2005
  • Dopis z RK ČLK - reakce na dopis představenstva OS ČLK Děčín ze dne 16.11.2005 (výzva k pozastavení výkonu rozhodnutí SP 21)
  • Na vědomí dopis předsedkyně RK ČLK adresovaný viceprezidentce ČLK MUDr. Fouskové
  • Dopis MUDr. Fouskové adresovaný předsedkyni RK ČLK
 • Informace viceprezidentky o cenzuře v časopise ČLK Tempus Medicorum
 • Pozvánka na seminář - Současná krize zdravotnictví (MUDr. Fousková) 21.1.2006 Ostrava
 • Zápis ze 23. zasedání RK ČLK (6. 1. - 7. 1. 2006 v Olomouci

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Vyhlášená VŘ

Pozvánka na VŘ: 4. 1. 2006 - MUDr. Zdeněk Walter- praktické lékařství pro dospělé - nástup za MUDr. Pavla Rűkla. K účasti pověřen za OS ČLK Děčín MUDr. Martin Richter.

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Zápis o proběhlém VŘ MUDr. Zdeňka Waltera- ze dne 4.1.2006
  • Oznámení o stanovisku vyhlašovatele VŘ ze dne 4.1.2006
 • Zápis o proběhlém VŘ MUDr. Tatiany Brejšová - obor otorinolaryngologie a foniatrie pro území okresu Děčín ze dne 14.12.2005
  • Oznámení o stanovisku vyhlašovatele VŘ ze dne 14.12.2005
 • Rozhodnutí o registraci: zaslána kopie rozhodnutí - změna:
  • MUDr. Vladimír Š ť a s t n ý - změna místa provozování (nově: Děčín I U Plovárny 14 + Palackého 615, Česká Kamenice)
  • MUDr. Petr J a n á k- změna místa TP + provozování (nově: Poštovní 2060, Varnsdorf, Žitavská 3000, Brandýská 1529, Varnsdorf.

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

 • Odpověď právního odd. ČLK + daňové poradkyně Ing. Duškové na problematiku plátcovství DPH u lékařů:

Zákon č. 235/2004 Sb. v § 5 odst.(2) jmenuje mezi soustavnými činnostmi zakládajícími osoby povinné k dani i lékaře. Současně je třeba si uvědomit, že jsou dle § 58 téhož zákona v odst.(1) ve smyslu § 51 zdravotnické služby (nebudu vypisovat co se tím míní - viz citované §§ od DPH) osvobozeny.

To, že by se mohl lékař stát plátcem DPH připadá v úvahu pouze v případě, že uskutečňuje spolu s poskytováním zdravotnické péče osvobozené i příjmy neosvobozené, tj. podle jiných §§ zákona č. 586/92Sb. o daních z příjmů, např. ze zemědělství, literární činnosti, prodej léků, atp... Pro povinnost registrovat se k plátcovství k DPH jsou rozhodné (podle § 6 zák.235/2004 Sb. v platném znění) příjmy vyšší než 1 milion Kč za tyto neosvobozené činností za 12 po sobě jdoucích měsíců (nikoliv během kalendářního nebo hospodářského roku). Upozorňuji, že mezi činnosti neosvobozené se u lékařů zahrnují i příjmy za preventivní prohlídky, příjmy ze spolupráce s laboratořemi na různých výzkumech, výdej a prodej léků, zdravotnických prostředků, atd..., tedy všechny, které nejsou hrazeny alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění.

Příklad:

 • Příjmy z lékařské činnosti Kč 5 000 000 (osvobozeno, do obratu pro registraci k DPH se nezahrnuje)

 • Příjmy z autodopravy 300 000 (není osvobozeno - do obratu započítáváme)
  Lékař, mající tento obrat není povinen k registraci k DPH, neboť neosvobozené příjmy nepřesáhly za 12 po sobě jdoucích měsíců 1 milion Kč.

Příklad:

 • Příjmy z lékařské činnosti Kč 850 000 (osvobozeno, do obratu pro registraci k DPH se nezahrnuje)

 • Příjmy z autodopravy Kč 1 050 000 (není osvobozeno - do obratu započítáváme)
  Lékař, mající tento obrat se musí registrovat plátcem DPH, neboť neosvobozené příjmy přesáhly za 12 po sobě jdoucích měsíců 1 milion Kč.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • INFORMACE SAS - MUDr. Plhoň
  • Recepty - VZP vymění bloky vadných receptů (kus za kus) za recepty „bez loga“, které mají požadované parametry (od 1.1.2006 neplatí tiskopisy receptů na léky, kde nejsou vytištěna políčka “I“, “C“ a “P“
  • Co přináší nový rok ambulantnímu specialistovi - bude nutné svolat schůzku AS + PL. Informace o vystavování PN, předoperační vyšetření aj.
  • Diskuse - metodický pokyn - předoperační vyšetření, indikace sanitky. Vše by mělo být řešeno na základě domluvy PL + AS. Nebylo by vhodné, řešit situaci správním řízením.
 • MěÚ Děčín - Ing. Běle - 21.12.2005 zaslána žádost o bezplatné zapůjčení malé zasedací místnosti V Děčíně I. 3.1.2005 telefonicky potvrzeno zapůjčování v uvedených termínech.
 • MUDr. Sucharda - byl osloven prim. MUDr. Rejholcem, aby na www.clk.cz byla zveřejňována jubilea členů OS ČLK Děčín. Představenstvo není proti (ale bez uvedení věku).
 • Příští jednání v únoru na Dýmníku (zajistí MUDr. Corn)
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • pozvánka ředitelům nemocnic + zástupcům KrÚ na OS 8.3.2006

MUDr. Corn:

 • zajistí místo konání příštího zasedání (v únoru) na Dýmníku

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster