Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Září 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

8. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7. 9. 2005 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Englerová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Plhoň, Kučerová

Čestná rada MUDr.: Lazarová (omluveni: Černá., Milič)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová (omluven Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [MUDr. Sellnerová - dotaz právnímu odd. ČLK] - odesláno. Odpověď doručena 29. 8. 2005

MUDr. Plhoň -

 • [dopis KÚ - stejné podmínky pro zájemce o vypsání VŘ] - odesláno - odpověď 3. 8. 2005

MUDr. Sucharda -

 • [zákon o titulech] - § 27 z. č. 18/200 Sb. - o uznávání odborné kvalifikace - Používání profesních označení - "Jestliže je v ČR regulovaná činnost vykonávána výhradně osobami užívajícími při výkonu regulované činnosti zvláštního profesního označení podle zvláštního právního předpisu, má uchazeč, jemuž byla podle tohoto nebo jiného zákona uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost a který splnil další požadavky stanovené zvláštním právním předpisem pro výkon regulované činnosti v ČR, právo používat toto profesní označení."
 • MUDr. Sucharda sestaví dotaz na MZd - neuvedení titulu MUDr. na rozhodnutí o způsobilosti k výkonu povolání lékaře na území ČR

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o FINANCOVÁNÍ PL A AS VZP

 • Posunutí splatnosti faktur na 70 dní
 • Stanovisko představenstva a SAS:
  • Informace MUDr. Plhoň - písemné materiály odeslány ambulantním specialistům e-mailem. MUDr. Plhoň se z dnešního jednání omluvil.
 • Diskuse:
  • Platební morálka pojišťoven.
  • Zvyšování platů.
  • Nemocnice mají stejné problémy se splatností faktur jako ambulantní lékaři..
  • Odtok financí - hledání rezerv - léky- doprava.
  • Jaká by byla situace při zavedení pokladenského systému.
  • Odborná vyšetření na doporučení PL.
  • VZP chybí kvalitní odborné revize - pojišťovna by měla rozhodovat o potřebách pacientů - i doplatky. Při revizích nejsou prováděny revize preskripce.
  • Na seminářích v zahraničí je preskripce statisticky uváděna ve srovnatelných ordinacích.
  • Chybí legislativně stanovené standardy, možnost uzavírání volitelného typu pojištění.
  • Končí typové smlouvy - následná výběrová řízení v příštím roce
  • Nucená správa na VZP by nikomu neprospěla (co nejméně partnerů a hlavně nejlevnější)
  • Sazebník - navýšení ceny práce, inflace stále roste.
  • MUDr. Slavík - Sdružení PL vyzývá své členy k protestní akci (22. - 23. 9. 2005) K jakému typu se přikloní rozhodnou na schůzce PL v Děčíně (15. 9. 2005).

  Závěr: Vysloveno pobouření a nespokojenost, pokud se budou nadále opakovat problémy se splatnostmi faktur, nebudeme chtít uzavírat v příštím roce nové smlouvy (jednotnost). Toto by mělo zaznít i na nadcházejícím sjezdu.

NÁVRHY NOVEL STAVOVSKÝCH PŘEDPISŮ

 - informaci podal MUDr. Sucharda

 • OS ČLK Praha 5 - návrhy novel na letošní sjezd ČLK- Organizační řád, příspěvky na činnost, Finanční řád, Volební řád
 • OS ČLK Ostrava - návrh na změnu SP č. 16 - Systému celoživotního vzdělávání - připomínky MUDr. Suchardy

Veškeré informace o návrzích zveřejněny na www.clk.cz

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Revizní komise OS ČLK v Děčíně uzavřela rozhodnutím všechny stížnosti - ani v jednom případě nebylo shledáno provinění lékaře.

Kromě nových stížností byly rozhodnutím uzavřeny i 3 případy, kdy předchozí rozhodnutí revizní komise OS ČLK bylo na popud stěžovatele zrušeno a vráceno k novému šetření. Po velmi pečlivém a důkladném šetření se ani v jednom případě revizní komise OS ČLK neztotožnila s názory stěžovatele a čestné rady ČLK - opakovaně konstatovala nepřítomnost disciplinárního provinění a rozhodla disciplinární řízení nezahajovat.

Nové stížnosti

Stížnost, týkající se posudkové činnosti, dosud nebyla vrácena z registračního řízení v centrální revizní komisi.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Čestná rada konstatovala, že disciplinární opatření pokuty, kterou udělila v disciplinárním řízení v minulém roce a která byla potvrzena při odvolacím řízení před senátem čestné rady ČLK, bylo provedeno splacením celé částky.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Eduard U r b a n s k ý - licence pro obor alergologie a lékařská imunologie. Promoce v r. 1996, atestace: interní lékařství I. st. v r. 1999, alergologie a klin. imunologie 2005. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Odesláno do ČLK Olomouc 6. 9. 2005 s doporučením k udělení. Schváleno

MUDr. Petr K a d l e c - žádost o udělení výjimky z LŘ- licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v NZZ pro obor gynekologie a porodnictví. Promoce v r. 1995, atestace gyn. por. I. st. v r. 2000. MUDr. Kadlec byl v přípravě na II. atestaci, ale z personálních důvodů ji nemohl složit. Je držitel licence pro obor gyn. por. (uděleno 1. 11. 2002). MZd ČR vydalo 7. 3. 2005 MUDr. Kadlecovi doklad o získání specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví podle zákona č. 95/2004 Sb. Složení atestace II. st. není již v současné době možné. Získáním specializované způsobilosti splňuje nejvyšší možnou odbornou kvalifikaci. Délka praxe k 30. 9. 2005: 8 let a 360 dní.

Představenstvo po zvážení všech okolností jednomyslně doporučuje udělení výjimky.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Vendula L o d l o v á - absolventka 2005, pracoviště dětské odd. Nemocnice Děčín.

Odesláno 23. 8. do Olomouce s doporučením k přijetí

MUDr. Gabriela U h r i n o v á - absolventka r. 2005, SR, pracoviště interní odd. Lužické nemocnice.

Doporučeno k přijetí

MUDr. Antonín P e č e n ý - za člena ČLK přijat ke dni 12. 8. 2005 - pracuje na chirurgickém odd. Lužické nemocnice.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Jana P o m e t l o v á – pracoviště: Lužická nemocnice - odd. chirurgie- do OSL Česká Lípa - nyní NsP Česká Lípa

MUDr. Dagmar M i l a t o v á - pracoviště gynekologie Rumburk - nyní NsP Česká Lípa

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Zita M i k e s k o v á – z OSL Ostrava - pracoviště: Lužická nemocnice - odd. chirurgie

MUDr. Petr K a d l e c – z OSL Česká Lípa - odd. gynekologie Lužické nemocnice

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Miloš Sauer - prodloužení platnosti. Vydáno k datu 1. 9. 2005.

MUDr. Jarmila Sauerová - prodloužení platnosti. Vydáno k datu 1. 9. 2005.

MUDr. Jaroslav Holý - prodloužení platnosti. Vydáno k datu 1. 9. 2005

MUDr. Josef Lorenc - zaměstnanec OP VZP Děčín. Vydáno k datu 1. 9. 2005

MUDr. Petr Košek - prodloužení platnosti. Vydáno k datu 1. 9. 2005

Představenstvo souhlasí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla registrována žádná akce.

 (zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis RK ze 18. zasedání ze dne 22. 7. a 23. 7. 2005
 • Zápis RK ze 19. zasedání ze dne 2. 9. a 3. 9. 2005
 • Zápis z jednání představenstva - 10. 6. -11. 6. 2005 (Petrovice u Sušice)
 • Zápis z jednání představenstva - 29. 7. -30. 7. 2005 (Teplice).
  • Schválena dotace 10000,- Kč pro OSL Děčín. Výhrady k mzdovým nákladů. Bylo by dobré porovnat na Krajské radě. Kritizování vysokého zůstatku na účtu pramení s neznalosti představenstva ČLK problematiky účetnictví. Zůstatek na bankovním účtu nemá vliv na zdanění (podvojné účetnictví).
 • Seznam přijatých lékařů (26. 4. -8. 6. 2005)
 • Schválené licence ke dni 1. 8. +11. 8. + 18. 8. 2005 (30. 7. MUDr. Louková - výjimka - doporučeno absolvovat přezkoušení před OK VR ČLK)
 • Informace RK a ČR - zapůjčování zdravotnické dokumentace ZZ vězeňských zařízení disciplinárním orgánům
 • Informace o dohadovacím řízení z 28. 7. 2005
 • Návrh nového sazebníku
 • Článek o nemocnici Šumperk - dopis MUDr. Ratha ředitelce VZP
 • Dopis MUDr. Ratha ředitelům nemocnic - možnost uzavírat s lékaři i jiné než pracovněprávní vztahy
 • MUDr. Rath - návrhy Aprimedu na rok 2006
 • Pozvánka na Právní seminář 17. 9. 2005

Představenstvo bere na vědomí.

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Výběrová řízení

Pozvánka na výběrové řízení:

7. 9. 2005 na KÚ v ÚL - praktické lékařství pro dospělé pro území okresu Děčín (žadatel NZZ Štěpánka Kořínkován - místo provozování - Vilémov, Velký Šenov; za OS ČLK Děčín i za obor se zúčastní MUDr. Zdeněk Corn. Písemná zpráva bude doručena do kanceláře.

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o nových registracích
  • MUDr. Martina Kučerová - místo provozování: U Jiskry 115/3, Rumburk
  • MUDr. Štěpánka Kořínková - místo provozování: Lipová 422, Vilémov 152
 • Oznámení o změnách registrací:
  • Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
  • MUDr. František Pazdera - Náměstí 28. října 818, Č. Kamenice
  • Medical Servis s. r. o.
  • MUDr. Marie Šťastná
  • MUDr. Oumar B. Baldé - místo provozování Březinova 730/1, Jiříkov, Tř. 9. května 8/10 Rumburk
  • MUDr. Josef Kořínek - Změna místa provozování a trvalý pobyt - adresa NZZ: Březinova 730/1, Jiříkov, U Jiskry 115/3, Rumburk
 • Poskytování zdravotní péče cizincům - již je  Poradně na našich www stránkách.
 • Materiál "Nemocnice jako akciové společnosti v podmínkách ústeckého kraje (zpráva na www. kr-ustecky.cz)
 • Diskuse k převodům nemocnic na a. s. (k 1. 10.). Výhody - nevýhody - co přinese veřejnosti.

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

 • 21. 7. 2005 zemřel člen OS ČLK Děčín MUDr. Svatopluk Drnec - vzpomínku sepsal MUDr. Mikš, 28. 7. 2005 odesláno se žádostí o zveřejnění do redakce časopisu Tempus Medikorum a do Děčínského deníku.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Vyřazení PC + monitoru z inventárního seznamu - posudek p. Jindra - neopravitelná závada, k likvidaci převzal MUDr. Sucharda
 • OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2006 - návrh termínu: březen (středa) 8. 3. 2006 (v okr. Děčín jarní prázdniny 13. 2. -19. 2. 06).
 • Golfový klub v Janově (p. Novotný) - rádi by oslovili lékařskou veřejnost i s rodinnými příslušníky. Schváleno rozeslání jejich nabídky. Poskytnou ofrankované obálky s namnoženým textem + etikety.

Představenstvo souhlasí s navrženým termínem.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • MUDr. Sellnerová - pozvat ředitele Ing. Řeháka na příští schůzi představenstva.

MUDr. Sucharda::

 • .dotaz MZd ČR - zda může osoba bez uznaného titulu MUDr. vykonávat práci lékaře na území ČR

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster