Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
červenec 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

7. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 29. 6. 2005 v Rumburk

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Popelka, Corn.

Omluveni MUDr.: Ullrychová, Kučerová, Englerová, Louková

Čestná rada MUDr.: Černá, Šrámková, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Strachoň

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI 1. ZDRAVOTNÍ RUMBURK, a. s.
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI 1. ZDRAVOTNÍ RUMBURK, a. s.

Předsedkyně OS uvítala ředitele Ing. Pavla Lampu a náměstka pro léčebnou a prev. péči MUDr. Petra Vondráčka.

Personální situace v Lužické nemocnici v Rumburku – informace MUDr. Vondráček:

K 30.6. 2005 ukončí pracovní poměr: odd. chirurgie - prim. MUDr. Kadlec, MUDr. Kalinová, MUDr. Štrurc, MUDr. Pometlová. Vedením bude pověřen MUDr. Říha.

Nastoupil MUDr. Eidi Hakimi – držitel licence pro obor chirurgie, MUDr. Antonín Pečený – absolvent.

K 31.7.2005 - ukončí pracovní poměr MUDr. M. Kučerová (neurologie), MUDr. Milatová (gynekologie), MUDr. Louková (ortopedie). Výpověď podal MUDr. Mairich – (gynekologie)

Odd. chirurgie je zajištěno (externí služby), operační plán je sestaven. Bude probíhat jednání se dvěma lékaři z jiného okresu.

ARO – nelůžkové, služby i příslužby – zajištěno – prim Václav, MUDr. Kongkham, MUDr. Kousalová, MUDr. Driáková (v přípravě).

Řeší problém odchodu dvou dvouatestovaných lékařů z gyn. por. odd. (MUDr. Milatová 31.7. a MUDr. Mairich 31.8.)

Ve společnosti došlo k řadě změn.

Většinovým vlastníkem je město. Mzdové ohodnocení bude stanoveno podle erudice.

Ing. Lampa: od r. 2001 je v dozorčí radě, nebyla pravomoc, až od r. 2004 získalo město většinový podíl. Po nástupu Ing. Samuhela bylo vyhodnoceno, a došlo k tomu, že představenstvo společnosti se sloučilo s vedením nemocnice.

Bylo zahájeno sledování výkonnosti, primářské schůzky, schůzky vrchních sester, sledování nákladů, smlouvy na vzdělávání. Ekonomicky je provoz zvládán, ale výkonově se neplní, přestože náklady jsou zvyšovány. Finanční prostředky nelze získat z provozu nemocnice, hledají se cizí zdroje - ne úvěr (městské a státní zdroje).

Město Rumburk – jediný možný finanční zdroj. Nechtějí omezovat provoz, zřejmě dojde k redukci lůžek (ošetřovatelská lůžka). Výpovědi lékařů nebyly zdůvodněny.

Do jiného režimu převést – RTG, OKB a gastroporadnu.

Závěr:

Nabídka představenstva OS ČLK Děčín – na webových stránkách "http://www.clk.cz" může být uveřejněna zdarma nabídka volných míst + informace vedení společnosti pro veřejnost.

Na stránkách OS bude zveřejněno písemné vyjádření ředitele nemocnice Ing. Lampy.

Nepodaří–li se vedení Lužické nemocnice personálně obsadit gynekologické odd. do srpna t.r., nabízí předsedkyně MUDr. Sellnerová zaštítit a zprostředkovat jednání s ředitelem Nemocnice Děčín.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Dne 20.6. se konala schůzka členů RK OS ČLK Děčín.

Dvě letošní stížnosti byly prošetřeny a revizní komise se shodla na závěru, že provinění lékaře nelze prokázat. Rozhodnutí budou připravena a rozeslána ještě o prázdninách.

Na dalších dvou stížnostech, které projednává revizní komise již podruhé (po vrácení čestnou radou ČLK) se pracuje.

Nové stížnosti

Nové podání: žádost o přezkoumání postupu posudkové lékařky (žádost doručena 7.6.2005 – prověřuje MUDr. Sucharda) - odeslán dopis podavatelce, aby doplnila své podání. S průvodním dopisem předsedy RK OSL bude odesláno do Prahy k registraci.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Nejsou žádná.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Liana L o u k o v á – podáno 16.6.2005 – výjimka pro obor geriatrie - praxe 78 měsíců na LDN. Atestace II. st. v oboru ortopedie. Promoce v roce 1972. Nabídka práce v LDN Česká Kamenice.

Představenstvo na základě hlasování (všichni pro) doporučují udělení licence pro obor geriatrie (na výjimku).

MUDr. Josef Ř í h a – podáno 29.6.2005 – licence pro výkon funkce ved. lékaře a primáře pro obor chirurgie - Atestace II. st. v oboru chirurgie. Promoce v roce 1972. Délka praxe vyhovuje.

Doporučeno k udělení

Žádosti o přijetí za člena ČLK

Sergej M e z e n c e v, CSc. – přijat za člena ČLK ke dni 8. 6. 2005. Na certifikátu o přijetí není uveden titul MUDr. Nebylo ani v rozhodnutí z MZd ČR. (Učinit dotaz na právní odd. ČLK). MUDr. Sucharda prověří, jak je uvedeno v zákonu o titulech

MUDr. Antonín P e č e n ý – absolvent (promoce bude 1. 7. 2005) – pracuje na chirurgickém odd. Lužické nemocnice.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Danuše V o l r á b o v á - podáno 29. 6. 2005. Prodloužení platnosti. Schváleno.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Liana Louková,

MUDr. Martina Kučerová,

MUDr. Josef Kořínek.

Prověřeno MUDr. Ullrychovou – podmínky splněny. Diplomy mohou být vydány.

Žádosti o vydání potvrzení o bezúhonnosti

MUDr. Zdeněk M e j z l í k (pracoviště MN ÚL – odd. rehabilitace) – podáno 2. 6. 2005 - potvrzení vydáno v ČLK Olomouc 8. 6. 2005

MUDr. Miroslav H o l i š (pracoviště Nemocnice Varnsdorf) – podáno 23. 6. 2005

MUDr. Kamal El  R a s h i d – (pracoviště Londýn) podáno 27. 6. 2005 - Členem OS ČLK Děčín byl od 5. 4. 1995 do 31.12.1995 - (členství zrušeno – práce v zahraničí).

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyl podán žádný návrh.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis RK ze 17. zasedání ze dne 10. 6. a 11. 6.
 • Zápis z jednání představenstva - 22. 4. - 23. 4.
 • všeobecná dohoda o opatření v systému poskytování zdr. péče – ze dne 3. 6. 2005
 • definice podmínek pro výkon funkce primáře
 • seznam přijatých lékařů 17. 3. - 23. 4.
 • výsledky šetření dodržování úhradové vyhlášky u VZP ČR
 • Schválené licence ke dni 15.6. + 22.6.2005 (schválena výjimka MUDr. Mairich i MUDr. Andršová), 28.6.2005

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o stanovisku vyhlašovatele výběrového řízení – radiologie a zobrazovací metody pro území okresu Děčín (žadatel NZZ Nemocnice Děčín – místo provozování – poliklinika Česká Kamenice – doporučení uzavření smlouvy

  MUDr. Plhoň pověřen k sepsání dopisu na KrÚ – Nemocnice Děčín byla uvedena jako žadatel o vypsání VŘ, ale na KrÚ nebyly doloženy žádné materiály. Informace pro člena výběrové komise - zástupce za obor RTG - byly získány z odd. RTG v nemocnici, protože KrÚ je neměl k dispozici – nastavení stejných podmínek.

Další korespondence :

KRAJSKÁ RADA ČLK Ústeckého kraje - Zasedání  14. 6. 2005 v Chomutově – zúčastnila se MUDr. Sellnerová, za SAS Ústeckého kraje MUDr. Plhoň – zápis rozeslán e-mailem.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Informace MUDr. Plhoně- SAS - přijatá kritéria posuzovaná ZP Ministerstva vnitra
 • Uplatnění regulací (ZP 207) – návrh textu na odvolání proti regulační srážce
 • MUDr. Plhoň požádal o součinnost OS ČLK Děčín se svoláním schůzky ambulantních specialistů - 18.10.2005 v Děčíně – bude krátce po sjezdu ČLK – předají se čerstvé informace z ČLK (místo a hodina bude upřesněna). Představenstvo souhlasí.
 • MUDr. Čapková – informace PLDD - budou-li nadále pojišťovny protahovat termíny splatnosti – vzkaz pojišťovně – smlouvy budou korporativně vypovězeny.
 • Nabídka pro lékaře - pronájem nebytových prostor v budově ČSPL, a.s. – v Děčíně I (uveřejněno na www.clk.cz
 • Kalvas Miroslav – rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 30.6.2005 (Dohoda o pracovní činnosti). Nová hospodářská smlouva – účetnictví – uzavřeno k 1.7.2005 - odměna 1500,- Kč měsíčně.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • dotaz právnímu odd. ČLK – zda může osoba bez uznaného titulu MUDr. vykonávat práci lékaře na území ČR?

MUDr. Plhoň:

 • dopis KrÚ – stejné podmínky pro zájemce o vypsání VŘ.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová, předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster