Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ČERVEN 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

6. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 6. 2005 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Sellnerová, Kučerová, Englerová

Čestná rada MUDr.: Černá., Milič, (omluvena Lazarová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová

Z důvodu nepřítomnosti předsedkyně byl vedením zasedání pověřen místopředseda MUDr. Slavík

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 • [sjednat s firmou MED-MEDIA, zastupující projekt ČLK MEDIPOOL, podmínky umístění reklamního banneru na naších stránkách] - Představenstvo rozhodlo nerevokovat usnesení z květnového zasedání, platí původní nabídka. MUDr. Sucharda je nadále pověřen jednáním s firmou.
 • [zveřejnění nabídky p. Rity Hellmund na www.clk.cz] - na zveřejnění se pracuje.

MUDr. Slavík -

 • [dopis na KrÚ – vystavování PN uchazečům o zaměstnání pro ÚP] - splněno 9. 5. 2005. Zákon o zaměstnanosti nemění vydanou vyhlášku MPSV ČR č. 31/1993/Sb., pravidla při vydání PN uchazečům o zaměstnání nejsou změněna. Problémy mohou nyní nastat při vystavování pracovní neschopnosti u cizinců, tito mají dvě „rodná čísla", jedno pro potřeby OSSZ a jedno pro potřeby zdravotního pojištění.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně

Pro nepřítomnost předsedkyně se tento bod neprojednával.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Nadále se posuzuje problematika stížnost z roku 2000 na kvalitu péče v Nemocnice Děčín. Další dvě stížnosti byly přiděleny pověřeným členům, kteří provedou předběžné šetření.

Čestná rada ČLK v Praze po projednání podané námitky potvrdila rozhodnutí revizní komise OS Děčín v kauze, delegované z okresu Ústí nad Labem. Revizní komise vydala rozhodnutí o nezahajování  disciplinárního řízení, protože dospěla k názoru, že napadený lékař se nedopustil pochybení a je nevinen.

Další rozhodnutí revizní komise o nezahajování disciplinárního řízení z roku 2004 je .- rovněž po námitce stěžovatele - dosud přezkoumáváno čestnou radou ČLK, čeká se na odborný posudek.

Nové stížnosti

T. č. nejsou.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

V den zasedání uplynula lhůta pro zaplacení první poloviny pokuty, která byla členu OS ČLK udělena senátem čestné rady OS Děčín a posléze potvrzena i odvolacím senátem čestné rady ČLK. Pokud nebude pokuta zaplacena ani po opakované výzvě, předá čestná rada OS ČLK podklady k soudnímu vymáhání právnímu oddělení ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Radoslav Bureš – podáno 12. 5. 2005 – obor ORL - doložena praxe 71 měsíců. Promoce v roce 1999, atestace v oboru ORL v r. 2002. Splňuje požadovanou praxi 5 let.

Doporučeno k udělení.

MUDr. Jaroslava Lešanovská – podáno 1. 6. 2005 – lektor v lékařské praxi pro obor praktické lékařství pro děti a dorost. Promoce v roce 1979, atestace v oboru pediatrie v r. 1982. Splňuje požadovanou praxi 10 let. Praxe celkem 23 let.

Doporučeno k udělení.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Sergej M e z e n c e v, CSc. – podáno 25. 5. 2005. Pracuje v Lužické nemocnici Rumburk jako zdravotnický laborant. Promoce v r. 1983 v Moskvě. Doložen, promoční diplom, diplom kandidáta věd, rozhodnutí MZdr. ČR – způsobilost k výkonu povolání lékaře v ČR i s nostrifikací diplomu.

Odesláno do Olomouce s doporučením k přijetí.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Ivana M i š k o v s k á – splněno, diplom bude vydán

MUDr. Jaroslava L e š a n o v s k á – splněno, diplom bude vydán.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/05/008 (ČLK 5998-2005) Tajuplné otazníky kardiovaskulární prevence

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s firmou Bristol Mayers Squibb. Koordinátor prim. MUDr. Pospíšil.

Přednášející: prim. MUDr. Lubomír Dlouhý – Krajská nemocnice Liberec – biochemické odd.

Seminář je určen pro praktické lékaře pro dospělé

Program:

 • Ukazatelé rizika a jejich praktický význam
 • Vývoj definice multivariabilního rizika
 • European Guidelines CVD prevention
 • Diskuse

Datum: 23. 6. 2005 od 17, 00 hodin - Rumburk (Dymník)

Přiděleny 2 kredity.

32/05/009 (ČLK 5997-2005) Systém výživy jako součást akreditace nemocnic

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s interním odd. Lužické nemocnice. Koordinátor prim. MUDr. Pospíšil.

Přednášející: Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. Nutriční centrum II. interní kliniky Thomayerovy nemocnice Praha

Tereza Starnovská – vrchní nutriční terapeutka - odd. klinické výživy Thomayerovy nemocnice Praha

Seminář je určen pro lékaře nemocnice.

Přednášky:

 • Ovlivnění rizika malnutrice v nemocnici standardizací nutriční péče

 • Standard nutriční péče

 • Úloha nutričního terapeuta

 • Ekonomické důsledky cílené nutriční léčby na odd. intenzivní péče

Datum: 15. 6. 2005 od 17, 00 hodin  – Rumburk (Dymník)

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Informace MUDr. Ratha – jednání na MZdr. ČR o aktuální situaci (zvýšení ceny práce lékařů)
 • seznámení s dopisem MUDr. Jelínka, který se jednání na MZdr. zúčastnil za Koalici soukromých lékařů
 • rámcové seznámení s dopisem MUDr. Ratha ing. Paroubkovi, zveřejněným na stránkách centrální komory

  Diskuse k této problematice:
  – zavedení vyšší finanční spoluúčasti pacientů jako jednoho z hlavních regulačních prvků systému
  – zvýšení odvodů plateb zdravotního pojištění za státní pojištěnce
  – zachování apolitičnosti ČLK
  – navrženo reagovat na dopis MUDr. Ratha ing. Paroubkovi – (hlasování 4: 4) – dopis MUDr. Ratha Ing. Paroubkovi bude projednán ještě na příštím zasedání.

Představenstvo OS ČLK Děčín podporuje t. č. ty aktivity MUDr. Ratha, které vedou ke zvýšení ceny práce lékařů cestou zvýšení plateb zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

 • Zápis RK ze 16. zasedání ze dne 13. 5. 2005 a 14. 5. 2005 – metodický návod k postupu orgánů ČLK dle DŘ
  (zaslána starší verze, na stránkách RK je aktuální verze)
 • Schválené licence ke dni 18. 5. 2005

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Pozvánka na výběrové řízení 1. 6. 2005 na KÚ v ÚL – radiologie a zobrazovací metody pro území okresu Děčín (žadatel NZZ Nemocnice Děčín – místo provozování – poliklinika Česká Kamenice) - za OS ČLK Děčín se zúčastnila prim. MUDr. Jana Ullrychová, za obor se zúčastnil prim. MUDr. Milouš Drener – MN Ústí n. L.
 • Změna registrace: zaslána kopie rozhodnutí
  • MUDr. Pavel Rűkl – praktické lékařství, vnitřní lékařství a diabetologie – změna místa provozování - Náměstí 28. října 818, Česká Kamenice.
  • MUDr. Alena Vališová – praktické lékařství pro děti a dorost - změna místa provozování - Náměstí
   28. října 818, Česká Kamenice
  • VIA s. r. o. – zrušení oboru radiologie a zobrazovací metody + zrušení odborného zástupce, 5. května 527, Česká Kamenice
 • Zrušení registrace: MUDr. Tomáš Veselý – ortopedická ambulance, Žižkova 510, Česká Kamenice
 • Zrušení registrace: BHM – Medical s. r. o. – dětské lékařství + praktické lékařství pro děti a dorost,
  Lobendavská 180, Dolní Poustevna
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Personální situace v Lužické nemocnici v Rumburku – objevují se neoficiální informace o podaných výpovědích lékařů chir. odd., lékařky na gyn. por. odd. Představenstvo zašle pozvánku řediteli nemocnice Ing. Lampovi a MUDr. Vondráčkovi (nám. pro léč. a prev. péči) na zasedání 29. 6. 2005 v Rumburku (od 17, 00 hodin). Představenstvo by rádo poznalo nového ředitele Lužické nemocnice a vyslechne i aktuální informaci o personálním obsazení)
 • Schůzka odborné veřejnosti se senátorem Julínkem na KÚ v ÚL 17. 5. 2005 – informace podal MUDr. Plhoň, MUDr. Sucharda. Návrh systému zdravotního pojištění „Modrá šance" se v mnohém odlišuje od současného, především v zavedení individuálních účtů na základě individuálních smluv (pacient - pojišťovna) s možností event. přečerpání atd.
 • Konference Euro forum – Reforma zdravotnictví – pacient, nebo občan – 24. 6. 2005 v Praze – zúčastnil se MUDr. Plhoň. Jedním z přednášejících byl i Dr. Julínek i Ing. Musílková, MUDr. Kubek.
 • V diskusi k tomu zazněla především otázka, proč hledat stále něco nového a nepokusit se „napodobit" systém některé sousední země - např. Rakouska
 • 23. 5. 2005 odeslána žádost MUDr. Rathovi - dotace na provoz OS ČLK v Děčíně.
 • Poskytnutí informací o ordinačních hodinách v Děčíně v jednotlivých ordinacích na informační web: www.decin.cz  Předána informace o ordinačních hodinách a místě výkonu APP. Ordinační hodiny jednotlivých lékařů nebudeme poskytovat, je věcí každého lékaře, zda bude chtít tuto informaci provozovateli výše uvedených webových stránek poskytnout. Informace o ordinačních hodinách lze zjistit na www.zdravcentrum.cz (tento odkaz již není funkční).
 • Informace o úmrtí MUDr. Jana Nebáznivého. MUDr. Nebáznivý již od r. 1997 není členem ČLK, ale vzhledem k jeho osobě bude vhodné napsat informaci do Děčínského deníku (umístí se i na www.clk.cz). MUDr. Slavík osloví MUDr. Čejkovou k sestavení článku.
 • MUDr. Sucharda – informace o nové vyhlášce č. 195/2005 - platnost od 1. 7. 2005 (ochrana před infekčními chorobami, hygienické podmínky a povinnosti)
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • pozvánka pro Ing. Lampu a MUDr. Vondráčka
 • oznámení o úmrtí MUDr. Nebáznivého + uveřejnění na www.clk.cz (MUDr. Sucharda)

MUDr. Corn:

 • zajistí místo pro konání zasedání v červnu (konat se bude v Rumburku 29. 6. 2005 od 16,00 hodin na Dýmníku)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster