Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
květen 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

5. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 4. 5. 2005 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Kučerová, Englerová, Corn.

Omluveni MUDr.: Louková, Popelka

Čestná rada MUDr.: Černá., Milič, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [dopis MUDr. Jiřině Kmínkové - nabídka čestného členství - trvale nehrazení členských příspěvků] - nabídka přijata
 • [dopis MUDr. Lorencovi - neschválení žádosti o úlevu] - odesláno 11.4.2005
 • [prověřit praxi uvedenou na žádosti MUDr. Andršové] - dopis odeslán, MUDr. Andršová pozvána na dnešní zasedání od 17, 00 hodin
 • [stanovisko PL - předat náměstkovi hejtmana KrÚ ÚL] - jednání 17.5.2005 s MUDr. Záhorským
 • [jednání s MUDr. Nejedlou a MUDr. Záhorským] - nedostatek PL - bude jedním bodem z programu schůzky Krajské rady v Chomutově 17. 5. 2005.
 • [nabídka T- Mobile] -proběhlo osobní jednání se zástupcem firmy - učiněna nabídka - rozeslat členům OS ČLK přes kancelář informační leták firmy. Firma dodá známky, obálky. Představenstvo souhlasí.

MUDr. Kučerová -

 • [zpracuje odborné stanovisko k závaznému stanovisku č. 4/2004 - (úkol z ledna)]- splněno.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně

Konference ČLK v Českém Krumlově 7. - 8. 4. 2005

 • Informace z proběhlé konference, připravované změny zákona o péči a zdraví lidu, zákona o ochraně veřejného zdraví.

 • VZP- Ing. Musílková - enormní nárůst spotřeby léků, problémy jsou i v jiných zemích

 • Přeměna nemocnic na obchodní společnosti - MUDr. Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje

Schůzka předsedů OS ČLK v Praze 24. 3. 2005

 • K problémům s rozpočtem se vyjádřilo pouze asi 7 OS

 • Právní odd. nabízí své služby pro jednotlivé členy - pozdní platby pojišťoven

 • Rámcová smlouva ( výběrová řízení)

 • Valorizace práce lékaře

Slavnostní předávání titulu Rytíř lékařského stavu Prof. MUDr. Otu Gregorovi, DrSc.

Viz čestná rada.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise OS ČLK se sešla 16. 4. 2005, členové se seznámili se všemi stížnostmi. Zejména dlouze diskutovali nad dosud neuzavřenou stížností z roku 2000, která byla vrácena k novému projednání čestnou radou v Praze.

Další dvě stížnosti se začínají řešit - v jedné jsou opakovaně urgována vyjádření stížností napadeného lékaře, u druhé čekáme na přijetí stížností RK ČLK v Praze.

Nové stížnosti

Zatím nové stížnosti nejsou

Ostatní záležitosti

Všichni členové OS ČLK Děčín, kteří byli povinni zaplatit členské příspěvky za rok 2005, TAK JIŽ UČINILI! Opět nemáme žádného neplatiče.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Konečně byla dořešena stížnost na praktického lékaře, který byl nespokojen s rozhodnutím senátu čestné rady OS ČLK o uložení pokuty (Odvolání lékaře postoupeno 14.5.2003 do Prahy).

Dne 9. 4 .2005  se konalo senátní řízení ČR ČLK v Praze - zúčastnil se člen revizní komise MUDr. Šebek. Po projednání záležitosti před senátem bylo potvrzeno rozhodnutí senátu ČR OS ČLK Děčín ze dne 16. 4. 2003 - peněžitý trest. ČR OS ČLK Děčín navrhla úhradu ve dvou splátkách s termínem úhrady do konce května a do konce června.

Udělení titulu Rytíř českého lékařského stavu

Dne 23. 4. 2005 se předsedkyně čestné rady OS ČLK účastnila na slavnostním pasování rytíře českého lékařského stavu v kapli Sacré Coeur v Praze spolu s předsedkyní MUDr. Sellnerovou. Akce proběhla velice důstojně.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Blanka A n d r š o v á - licence pro obor neurologie. Promoce v r. 1991, atestace: neurologie I. st. v r. 1994, interní lékařství v r. 1999. MUDr. Andršová pracovala v oboru neurologie i interna v Rumburku. Doložena praxe na jednotlivých pracovištích - index, vyjádření MUDr. Vaňkové. Po vyslechnutí MUDr. Andršové, která jednotlivou praxi představenstvu osvětlila, bylo přistoupeno k hlasování o doporučení k udělení výjimky z licenčního řádu pro obor neurologie, protože není dostatečná praxe pro udělení řádné licence. Hlasování: 8x ano, 1 se zdržel.

Představenstvo doporučuje udělení licence na výjimku.

MUDr. Jana Š a f a ř í k o v á - podáno 4.5.2005 - obor ORL - doložena praxe 69 měsíců. Promoce v roce 1997, atestace v oboru ORL v r. 2000. Splňuje požadovanou praxi 5 let. Hlasování: 8x ano, 1 se zdržel.

Doporučeno k udělení.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Rudolf S t u p á k - podáno 29.4.2005. Pracoviště KHS - pracoviště Děčín. Vydáno k datu 1.5.2005.

Schváleno.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Monika L é b l o v á - podáno 25. 4. 2005 - posoudila MUDr. Ullrychová. Podmínky splněny, diplom bude vydán k datu 31.5.2005.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/05/005 Gastroenterologický seminář

Přednášející: MUDr. Jiří Zeman - gastroenterolog Děčín

Datum místo konání: 31. 5. 2005 od 17,00 hodin: Děčín III - Klub Slávie

Program:

 • 17,00 - Zahájení
 • 17,10 - 18,00 hod "Malabsorpční syndrom. Celiakie"
 • 18,00 - 18,15 hod diskuse
 • 18,15 - 19,00 hod "Chronické hepatitidy"
 • 19,00 - 19,15 hod diskuse
 • 19,15 - 20,00 hod "Skrining kolorektálního karcinomu
 • 20,00 - večeře

Seminář je určen pro praktické lékaře.

Přiděleny 2 kredity. V centrálním registru uvedeno pod číslem akce 5948-2005.

32/05/006 Akutní koronární syndromy bez elevací ST. Pohled na diagnostiku a léčbu

Přednášející: MUDr. Antonín Novák - kardiologie MN Ústí nad Labem

Datum a místo konání: 8. 6. 2005 od 17,30 hodin - Děčín II - salónek Hotel Senátor (Kamenická ul.)

Program:

 • 17,30 - Zahájení
 • 17,30 - 17,50 hod Prezentace firmy Sanofi-Aventis
 • 17,50 - 19,30 hod Přednáška MUDr. Novák
 • 19,30 - 19,50 hod Diskuse

Seminář je určen pro internisty z Nemocnice Děčín a praktické lékaře v Děčíně.

Přiděleny 2 kredity. V centrálním registru uvedeno pod číslem akce 5958-2005.

32/05/007 Kašel trochu jinak

Přednášející: MUDr. Ivan Drnek - pneumologie - Městská nemocnice Litoměřice

Datum a místo konání: 9. 6. 2005 od 18,00 hodin - Děčín I - salónek Hotel Faust

Program:

 • 18,00 - 18,45 hod Přednáška MUDr. Drnek - diferenciální diagnostika kašle
 • 18,45 - 19,00 hod Firemní informace MVDr. Jaromír Paleček UCB Pharma (Xyzal)
 • 19,00 - 19,45 hod Přednáška MUDr. Drnek - možnosti vhodné léčby
 • 19,45 - 20,05 hod Diskuse

Seminář je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost v Děčíně.

Přiděleny 2 kredity. V centrálním registru uvedeno pod číslem akce 5967-2005.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva - Praha 11. 3. - 12. 3. 2005
  • Seznam nově přijatých členů
  • Návrh změny SP ČLK
  • Stanovisko právního odd. ČLK k postupu ZP - dodatky smluv
  • Kontroly úvazků lékařů ze strany VZP ČR
  • Nabídka na Gala koncert pro členy ČLK - Prague Jazz Open
 • Schválen rozpočet OS ČLK Děčín na rok 2005

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Návrh odborné části koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje - lůžková péče

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Stanovisko vyhlašovatele VŘ ze dne 6. 4. 2005 - doporučení k uzavření smlouvy - ortopedická péče pro území okresu Děčín (žadatel NZZ 1. Zdravotní Rumburk a.s. Lužická poliklinika)
 • Změna registrace - 1. Zdravotní Rumburk, a.s, Lužická poliklinika - ambulantní péče
  - OZ pro obor neurologie -MUDr. M. Kučerová
  - OZ pro obor ortopedie - MUDr. L. Louková
 • Zrušení registrace - Mamologické centrum Ústeckého kraje. s.r.o.
 • Dopis Bc Lavičkové z KrÚ - Problematika pracovní neschopnosti uchazečů o zaměstnání - doručena žádost o pomoc ÚP v Děčíně - pobočka Rumburk. MUDr. Slavík byl pověřen zhodnotit doručený dopis.

Další korespondence :

 • Na vědomí zaslán zápis z Krajské rady ČLK hl. města Prahy z 18.4.2005
 • Na vědomí dopis Krajské rady ČLK hl. m. Prahy prezidentovi a představenstvu ČLK
 • Nabídka: Rita Hellmund - Altenberg - zavedená praxe PL a internisty v Německu po jejím zemřelém manželovi - bude uvedeno na www.clk.cz
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Schůzka Krajské rady ČLK Ústeckého kraje je plánována na 17. 5. 2005 v Chomutově - zúčastní se MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík, za SAS pozván MUDr. Plhoň
 • MUDr. Plhoň - zvýšené odvody do ČLK - vyjádřit nesouhlas - bude se projednávat i na schůzce KR v Chomutově
 • MUDr. Černá - při projednávání žádosti MUDr. Andršové sdělila MUDr. Kučerová, že MUDr. Andršová lže, proto bude vhodné z etického hlediska pro objektivizaci vše ověřit na personálním odd. zaměstnavatele MUDr. Andršové, příp. na ČSSZ. MUDr. Černá si vyžádá souhlas MUDr. Andršové k nahlédnutí do jejího spisu na personálním odd. Lužické nemocnice. Představenstvo souhlasí.
 • MUDr. Sucharda - firma MEDIPOOL - umístění banneru na www.clk.cz. - dle stanovených podmínek. Představenstvo hlasovalo o 2 návrzích:
  • Poplatek 5 000,- Kč umístění banneru na rok nebo 500,- Kč na měsíc
  • Poplatek 3 000,- Kč umístění banneru na rok nebo 300,- Kč na měsíc

Hlasování rozhodnuto o poplatku 5000,- na rok nebo 500,- na měsíc.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sucharda:

 • zveřejnění nabídky p. Rity Hellmund na internetu
 • sdělí firmě MEDIPOOL podmínky umístění banneru

MUDr. Slavík:

 • dopis na KrÚ - vystavování pracovní neschopnosti uchazečům o zaměstnání pro ÚP.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster