Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Duben 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

4. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6.  4.  2005 v Rumburku

Přítomni MUDr. : Sellnerová, Plhoň, Čapková, Slavík, Ullrychová, Kučerová, Englerová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr. : Johanidesová

Čestná rada MUDr. : Černá

Revizní komise MUDr. : Sucharda, Strachoň

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Kučerová -

 • [zpracuje odborné stanovisko k závaznému stanovisku č. 4/2004] - (úkol z ledna) Předloží na příštím zasedání.

MUDr. Sucharda -

 • [vypracuje pověřovací dopis pro MUDr. Šebka (senát 9. 4. 2005 v Praze)] - splněno
 • [jednání s firmou MED-MEDIA spol. s r. o. – zájem o umístění banneru na www. clk. cz] - splněno (eml.korespondence)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně

Schůzka Krajské rady ČLK Ústeckého kraje 9. 3. 2005 v Ústí nad Labem

 • Novým předsedou se stal MUDr. Jiří Binter – předseda OSL Chomutov.
 • MUDr. Sucharda byl osloven MUDr. Liehnem, zda souhlasí, aby byl navržen do znalecké komise KÚ Ústeckého kraje, představenstvo návrh podporuje.

Nedostatek PL v Ústeckém kraji

Oslovení členů představenstva OS ČLK Děčín, revizní komise a čestné rady – rozesláno předsedům OS ČLK Ústeckého kraje. MUDr. Sellnerová pověřena jednáním s MUDr. Nejedlou – PL Ústí n. L. a MUDr. Záhorským – radním a členem zdravotní komise KÚ Ústeckého kraje.

T- Mobile – nabídka pro členy OS ČLK Děčín

rozeslána e-mailem členům představenstva. Představenstvo schválilo ze tří variant – zveřejnění odkazu na stránkách www.clk.cz 500,- Kč + DPH za týden. Jednáním se zástupcem T-Mobile pověřena MUDr. Sellnerová.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Bylo uzavřeno šetření stížnosti na péči o pacientku v ÚSP - nebylo shledáno žádné pochybení.

O další stížnosti jsme byli informováni z Prahy - stížnost byla odmítnuta pro nekompetentnost ČLK k řešení.

Nové stížnosti

Nová stížnost - na neposkytnutí zdravotnické dopravy - byla zaregistrována a je v šetření. Další stížnost byla přijata a odeslána k registraci.

Ostatní záležitosti

Předběžná informace o placení členských příspěvků - necelé dvě desítky neuhrazených příspěvků, všichni byli upozorněni a přislíbili nápravu. Zatím vyčkáme.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Dne 9. dubna 2005 se koná senátní odvolací řízení proti rozhodnutí čestné rady OS Děčín. Jako zástupce revizní komise pověřen k účasti MUDr. Šebek, který stížnost šetřil jako pověřený člen revizní komise.

Jiné kauzy čestná rada nemá.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Marta H a v l í k o v á – licence pro obor neurologie. Promoce v r. 1999, atestace: neurologie I. st. v r. 2002.

Odesláno do ČLK Olomouc 14. 3. 2005 s doporučením k udělení.

MUDr. Blanka A n d r š o v á – licence pro obor neurologie. Promoce v r. 1991, atestace: neurologie I. st. v r. 1994. Představenstvo po diskusi rozhodlo, že žádost MUDr. Andršové bude přezkoumána a bude znovu prověřen rozsah praxe v oboru neurologie, protože MUDr. Andršová pracovala i na interním odd. Prověří se rozsah úvazků a na jakých odd. byla prováděna odborná praxe.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace

Schváleno.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Alena B u d i l o v á – stanovení členského příspěvku na r. 2005 – vstup do ČLK 9. 3. 2005 - důchodce - zaměstnanec s dvěmi atestacemi.

Představenstvo rozhodlo o úhradě členského příspěvku ve výši 1540,- Kč.

MUDr. Petr K n o b l o c h – požádal o odklad placení členského příspěvku – špatná finanční situace – zavázal se, že bude uhrazeno k 1. 4. 2005. Představenstvo bere na vědomí.

MUDr. Josef Š k o l n í k – žádá o stanovení členského příspěvku na r. 2005 – Částečně pracující důchodce - zaměstnán na část úvazku. K datu 28. 2. 2005 uhrazena platba 735,- Kč (jako v minulém roce).

Schválena úleva členského příspěvku pro zaměstnance ve výši 50% - k úhradě 770,- Kč. (bude doplaceno 35,- Kč).

MUDr. Jitka S l a v í k o v á – uhradila 1540,- Kč, žádá o úlevu z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti a následného nástupu na MD. Omlouvá pozdní podání žádosti.

Představenstvo prominulo 50% členského příspěvku na rok 2005. Bude vrácen přeplatek 770,- Kč.

MUDr. Josef  L o r e n c – žádá stanovení členského příspěvku v r. 2005. Bude pracovat do 30. 6. 2005.

Dle SP č. 7, § 5, odst. 2: Příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku – tzn. ke dni 1. 3. 2005 je MUDr. Lorenc zaměstnancem, tudíž má povinnost uhradit čl. příspěvek v plné výši. Pokud nastane situace, že v příštím roce již nebude pracovat, oznámí tuto skutečnost představenstvu prostřednictvím kanceláře OS ČLK.

Představenstvo hlasováním rozhodlo o uhrazení členského příspěvku v plné výši tj. 1540,- Kč.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

Za členku ČLK přijata ke dni 9. 3. 2005 MUDr. Alena Budilová – pracoviště Rumburk – ČSSZ

Žádost o vystoupen z ČLK

MUDr. Jiřina K m í n k o v á - podáno 22. 3. 2005. Představenstvo rozhodlo, že MUDr. Jiřině Kmínkové bude nabídnuto trvalé prominutí členského příspěvku, pokud bude chtít být i nadále členkou ČLK – dopis MUDr. Sellnerová.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Jaroslav M i k š – podáno 23. 3. 2005 – důchodce – vydáno k datu 1. 4. 2005

MUDr. Dagmar K a s a l o v á – podáno 4. 4. 2005 – pracoviště KHS – vydáno k datu 1. 5. 2005

Obě žádosti byly schváleny.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Jana  V l č k o v á – splněno, diplom vydán k 31. 3. 2005.

MUDr. Jiřina  J o h a n i d e s o v á – splněno, diplom bude vydán

Žádosti o vydání potvrzení o bezúhonnosti

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/05/004 Přednáškové odpoledne chirurgického odd. Nemocnice Děčín

Datum: 10. 5. 2005 od 16,30 hodin

Místo konání: Nemocnice Děčín - přednášková místnost /Aula/, budova C, 3. patro

Pořádá: MUDr. Rejholec

Přednášející: MUDr. Náhlík, MUDr. Kolář, MUDr. Vítová, MUDr. Kalixová, MUDr. Pazdera, prim. MUDr. Rejholec

Určeno pro: Praktické lékaře, ambulantní specialisty a lékaře nemocnice

Program:

 • Zahájení (10 minut) ing. Řehák- ředitel nemocnice
 • Novinky v traumatologii dlouhých kostí – hybridní fixátor, úhlově stabilní OS (30 min) - MUDr. Náhlík, MUDr. Kolář
 • Trendy v chirurgii malignit prsu (30 min) - MUDr. Vítová, MUDr. Kalixová
 • ICH DK, diabetická noha a naše možnosti (20 min) - MUDr. Pazdera
 • Možnosti laparoskopie – průřez operativy (20 min) - prim. MUDr. Rejholec
 • Diskuse a závěr (30 minut)

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Seznam licencí k 3. 3. 2005 + 10. 3. 2005, 23. 3. 2005
 • Pozvánka na Konferenci ČLK v Českém Krumlově – zúčastní se předsedkyně OS ČLK Děčín
 • Dopis z odd. vzdělávání – je požadováno vytipování několika vzdělávacích akcí, které jsou na OS ČLK Děčín plánovány v r. 2005 a na těchto akcích umožnit České spořitelně prezentaci.
  Diskuse: Akce, které se konají v našem regionu a jsou zařazeny do KVL jsou nahlašovány centrálnímu registru. Zástupci pobočky ČS byli již na dvou akcích, ze stany našich členů nebyl projeven zájem měnit zavedené účty.
 • Úprava SP č. 20 – bezúhonnost + nový tiskopis žádosti
 • Odpověď prezidenta na usnesení Krajské rady hl. m. Prahy ze dne 9. 3. 2005 (rozesláno e-mailem)
 • Porada předsedů OS ČLK - 23. 3. 2005 v Praze + pasování Rytíře lékařského stavu
 • Setkání sekretářek OS ČLK – Tábor 30. – 31. 5. 2005
 • Informace MUDr. Ratha pro ambulantní specialisty
 • Odpověď MZdr ČR na dopis ČLK k dodržování vyhlášky č. 50/2005
 • Zápis RK ČLK z 1. - 2. 4. 2005

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Vyhlášení VŘ

Pozvánka na výběrové řízení 6. 4. 2005 na KÚ v Ú/L – ortopedická péče pro území okresu Děčín (žadatel NZZ 1. Zdravotní Rumburk a. s. Lužická poliklinika) - za OS ČLK Děčín se zúčastnil MUDr. Martin Richter, za obor MUDr. Vítězslava Zellerínová – MN Ústí n. L. odd. ortopedie.

Referát zdravotnictví KrÚ

Oznámení o vydání nových a změnách stávajících registrací:

 • MUDr. Rudolf Prachatický - chirurgická ambulance Krásná Lípa, Masarykova 18 - nová regisrace.
 • Změna registrace: MUDr. Hana Albrechtová – trvalý pobyt
 • Změna registrace: MUDr. Lenka Martinková – trvalý pobyt
 • Změna registrace: WF Hospital, spol. s. r. o. – změna v části statutární orgán

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

 • MUDr. Tomáš V e s e l ý - Oznámení o ukončení činnosti jeho NZZ – ortopedické ambulance v České Kamenici k datu 31. 3. 2005.
 • OS ČLK Praha 4 - Na vědomí zaslán zápis z Krajské rady ČLK hl. města Prahy z 9. 3. 2005
 • OS ČLK Ostrava se připojuje k některým bodům usnesení z jednání KR ČLK hl. m. Prahy
 • MUDr. Lubomír Nečas - předseda OS ČLK Zlín + předseda KR ČLK Zlínského kraje – dopis pro delegáty sjezdu.

Diskuse:

- Zvýšené odvody členských příspěvků v roce 2005, možnost svolání jednodenního sjezdu ČLK – změna rozpočtového provizoria – revokovat usnesení sjezdu.

- Svolat zasedání Krajské rady ČLK Ústeckého kraje v souvislosti s dopisem ze Zlína, na sjezdu prosadit jiná pravidla odvodů

 • Dětská psychiatrická léčebna Opařany - žádost o uveřejnění inzerátu na www.clk.cz
 • MUDr. Marta Rüklová – dopis – vyjádřené poděkování
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Plhoň
  • Informace k pojišťovnám – zveřejněno na www.clk.cz.
  • Dodržování vyhlášky č. 50/2005 Sb., škrtání nedohodnutých položek ve smlouvách.
  • Patologický seminář 11. 4. 2005 v Roudnici n. L.

Důraz na Ustavující sjezd Sdružení ambulantních specialistů Ústeckého kraje – 16. 4. 2005 ve Smetanově sále divadla v Teplicích od 9,30hod.

Sjezd SAS by měl být pojat jako schůzka ambulantních specialistů. Informace o konání bude rozeslána e-mailem + sms zprávami.

 • Schůzka PL pro dospělé z jižní části Děčínska 23. 3. 2005 – informaci podal MUDr. Slavík
  • Budování bezbariérového přístupu v nových prostorách, zkušební období PC programu do konce dubna, oznámení o službách PL – běží v tisku (bulletin Města Děčína).
  • Stanovisko praktických lékařů bude předáno náměstkovi hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje - MUDr. Sellnerová.
 • MUDr. Ullrychová Jana – sdělení k proběhlému semináři 5. 4. 2005 – malá účast PL. Další seminář 10. 5. 2005 – rozešleme sms + e-maily. MUDr. Sucharda uveřejní na www.clk.cz
 • Představenstvo doporučuje, aby lékařům, kteří dosáhli více jak 80 let, byla zasílána gratulace každým rokem.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • dopis MUDr. Jiřině Kmínkové – nabídka čestného členství – trvale nehrazení čl. př.
 • dopis MUDr. Lorencovi – neschválení žádosti o úlevu
 • prověřit praxi uvedenou na žádosti MUDr. Andršové
 • stanovisko PL – předat náměstkovi hejtmana KrÚ ÚL
 • jednání s MUDr. Nejedlou a MUDr. Záhorským – nedostatek PL
 • T- Mobile – nabídka na www stránkách

MUDr. Kučerová:

 • zpracuje odborné stanovisko k závaznému stanovisku č. 4/2004 – (úkol z ledna)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster