Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Březen 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

3. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 3. 2005 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Kučerová, Englerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Milič, Lazarová, (omluvena Dragounová, Šrámková)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová, Richter, Strachoň

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ
 2. VOLBY - místopředseda představenstva, předseda a místopředseda ČR a předseda RK
 3. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 4. REVIZNÍ KOMISE
 5. ČESTNÁ RADA
 6. ŽÁDOSTI
 7. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 8. KORESPONDENCE
 9. RŮZNÉ
 10. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů z minulého jednání

MUDr. Kučerová -

 • [zpracuje odborné stanovisko k závaznému stanovisku č. 4/2004] - úkol z ledna - MUDr. Kučerová omluvena z dnešního jednání
(zpět na obsah)

Ad 2) VOLBY funkcionářů v orgánech OS ČLK

Za dohledu člena volební komise okresního shromáždění byl

 • zvolen místopředseda představenstva:
  • kandidát MUDr. Slavík, MUDr. Ullrychová
  • 8 hlasy zvolen místopředseda: MUDr. Jiří Slavík
 • zvolen předsedou revizní komise OSL Děčín MUDr. Ivan Sucharda
 • zvolena předsedkyní čestné rady OSL Děčín MUDr. Marcela Černá
 • zvolen místopředsedou čestné rady OSL Děčín MUDr. Tomáš Milič
(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

V šetření jsou dvě stížnosti - jedna směřuje proti péči poskytované klientce ÚSP, druhá je vrácena čestnou radou ČLK k novému posouzení nemocniční péče (v roce 2000).

Další stížnost byla pověřeným členem revizní komise ČLK zamítnuta pro promlčení.

Nové stížnosti

Stížnost přijatá v den zasedání - pacientka léčená v Liberci měla propustku z léčení domů (přivezena sanitkou), po PL požadovala sanitu zpět do Liberce, ale byla odmítnuta.

Stížnost odeslána k zaregistrování do RK ČLK Praha.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Doručeno oznámení o konání odvolacího senátního řízení ČR ČLK - 9. 4. 2005 v Praze - pozvánka pro předsedu RK OS ČLK Děčín - na jednání již byl delegován MUDr. Richard Šebek - člen RK, který byl pověřen šetřením kauzy. Pověřovací dopis napsal MUDr. Sucharda.

Rytíř lékařského stavu pro rok 2004

Dne 18. 2. 2005 odeslána ČR ČLK korespondenční volba na udělení titulu Rytíře lékařského stavu - prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

Posouzení žádosti o výjimku z licenčního řádu MUDr. Víta Mairicha

MUDr. Vít  M a i r i ch - žádost o udělení výjimky z licenčního řádu pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor gynekologie a porodnictví. Pracuje na gyn. por. odd. Lužické nemocnice, promoce v r. 1996, I. atestace gyn. por. v. r. 1999, II. at. gyn. por. v r. 2004. Praxe celkem 103 měsíců, požadovaná praxe 10 let (chybí 17 měsíců). Proběhlo e-mailové hlasování, výsledek není jednoznačný, proto předsedkyně rozhodla o projednání na dnešním zasedání představenstva.

MUDr. Mairich byl pozván na zasedání - četné dotazy, diskuse- seznámení s dosavadní praxí, stáže, počty provedených porodů, operativa, urogynekologie, onkologicky nemocné pacientky, spolupráce s ambulantní složkou, pořádání seminářů.

Představenstvo OS ČLK Děčín jednomyslně doporučuje udělení výjimky pro vydání licence VL a primáře pro obor gynekologie a porodnictví.

MUDr. Michaela L o u d o v á - licence pro obor anesteziologie a resuscitace. Promoce v r. 1999, atestace: A + R I. st. v r. 2002.

Odesláno do ČLK Olomouc 9. 2. 2005 s doporučením k udělení.

MUDr. Mária T r e f n á - licence pro výkon funkce lektora lékařské praxe pro obor praktické lékařství pro děti a dorost. Atestace pediatrie I. st. 1972. Praxe 37,5 roku.

Odesláno do ČLK Olomouc 23. 2. 2005 s doporučením k udělení.

MUDr. Martin Š e d i v ý - licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor gynekologie a porodnictví. Promoce v r. 1993 - atestace gyn. por. I. st. v r. 1996, atestace II. st. v r. 2002. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Doporučeno k udělení.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Tímea  M a t i š č í k o v á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - rizikové těhotenství a nástup na MD.

Schváleno 0.-Kč

MUDr. Jana K u l h a v á - má úlevu v placení čl. příspěvku - MD. Oznámila, že nastupuje na interní odd. v Rumburku při MD na částečný úvazek 0,4.

Na základě hlasování schválena úleva 50% - bude uhrazeno 770,- Kč.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Alena B u d i l o v á - přihláška podána 2.3.2005. Pracuje v Rumburku - referát lékařské posudkové služby Děčín - ČSSZ. Promoce v r. 1969. V ČLK byla registrována od r. 1992 do 31.12.1997 na OS Praha 2.

Doporučeno přijetí za člena ČLK.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Michal Marek - podáno 7. 2. 2005 - nepracující důchodce. Vydáno k datu 1. 3. 2005.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Alexandra V a ň k o v á - posouzeno MUDr. Ullrychovou - splněno, zadáno k vytištění.

MUDr. Jana V l č k o v á - předáno k posouzení MUDr. Ullrychové. Odloženo do příštího jednání.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-05-002  Depresivní porucha u somaticky nemocných pacientů

Datum: 15. 3. 2005 od 18,00 hodin

Místo konání: Slavia klub, Děčín III

Přednášející: MUDr. Erik Herman - Psychiatrická klinika VFN Praha

Okruh posluchačů: Určeno pro: praktické lékaře, ambulantní specialisty i nemocniční lékaře

Program:

 1. Zahájení - Deprese - závažný celospolečenský problém
  1. Výskyt deprese v obecné populaci (10 minut)
   1. deprese jako následek jiných (somatických) nemocí (10 minut)
   2. deprese jako příčina jiných (somatických) nemocí (10 minut)
   3. biochemické a patofyziologické podklady deprese (10 minut)
   4. současný životní styl a jeho vliv na vznik deprese (10 minut)
  2. Diskuse (10 minut)
 2. Možnost ovlivnění
  1. psychologický přístup, psychoterapie (20 minut)
  2. možnost farmakologického ovlivnění (20 minut)
 3. Diskuse k oběma tématům (10 minut)

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s firmou Pfizer (koordinátor MUDr. Jana Ullrychová).

Přiděleny 2 kredity.

32-05-003  Novinky z kardiologie

Datum: 5. 4. 2005 od 15,00 hodin

Místo konání:Nemocnice Děčín - přednášková místnost /Aula/, budova C, 3. patro

Přednášející: MUDr. Michal Fejfuša

Okruh posluchačů: Určeno pro lékaře nemocniční, ambulantní specialisty a praktické lékaře

Program:

 1. Zahájení (10 minut)
 2. Evropský kardiologický kongres Mnichov 2004 se zvláštním zřetelem k inhibitorům ACE (45 minut)
 3. ACE I v ambulantní praxi (20 minut)
 4. Výsledky nejnovějších studií při léčení KV onemocnění (Ing. Jana Veltruská) (15 minut)
 5. Diskuse (15 minut)

Kontaktní osoba: MUDr. Michal Hondl - interní odd. Nemocnice Děčín 412 705 111

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Děčín (koordinátor MUDr. Michal Hondl)

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva - Praha 29. 1. 2005

  • Seznam přijatých členů

  • Seznam licencí k 7.2.2005 - MUDr. Švihnosová Z. (udělena licence k 29.1.2005)

 • Informace pro ambulantní specialisty (14.2.2005)

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o změně registrace 1. Zdravotní Rumburk a.s. - ambulantní péče
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Sellnerová se zúčastnila 23 2. 2005 schůzky se zástupci KÚ Ústeckého kraje +MUDr. Kučerou (za PL MUDr. Slavík, MUDr. Richter M. a MUDr. Lešanovská)
  • Ordinační doba APP Děčín soboty, neděle a svátky - rozmezí 9,00 - 18,00 hod.
  • v pracovních dnech ponechána beze změn - 18,00 - 21,00 hod
  • Odměny lékařů od 1.4. budou upraveny bez rozlišení pracovních a nepracovních dní na 210,- Kč
  • Jednání s centrální lékárnou o prodloužení provozní doby v pracovních dnech v návaznosti na APP
  • Ordinace APP budou vybaveny výpočetní technikou - proškolení lékařů zajistí ČLK (MUDr. Slavík zjistí u MUDr. Kučery o jaký typ programu jde, může proškolit jedině v tom programu, který užívá ve své ordinaci.)
  • Nemocnice Děčín buduje nové prostory - bezbariérový přístup. Pokud KÚ zainvestuje bezbariérový přístup - nebude účtováno nájemné - záměr: od 1.7.2005 by mohlo být přesunuto. Do doby zbudování bezbariérového přístupu by mohla APP fungovat v příjmové ambulanci interny. Vhodné bude informovat veřejnost (v tisku).
  • Do 30.6.2005 SPL Děčín předloží návrh na zajištění APP
 • MUDr. Plhoň
  • Informace k pojišťovně 201 - posouzení současně nabízené Dohody o ceně na 1. pol.
  • Stanovisko VZP k problematice tzv. plošných regulací úhrad zdr. péče 2002 - 2004 (dobrý signál pro lékaře)
  • Upozorňuje kolegy, aby nepodepisovali plné moci rozesílané v Tempusu, každý by měl zvážit, komu plnou moc podepíše, je lepší se nechat zastupovat odbornou společností
 • Nabídka firmy MED-MEDIA spol. s r.o. - projekt MediPool pro OS ČLK - nákup zboží, služeb. Zájem o umístění banneru na www.clk.cz.
  • Představenstvo pověřuje ke komunikaci a jednání webmastera MUDr. Suchardu.
 • Předsedkyně MUDr. Sellnerová napsala děkovný dopis pro členy P, RK a ČR, kteří pracovali v minulém volebním období. Podepsáno předsedou ČR i RK.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Corn:

 • zajistí místo pro konání zasedání v dubnu (konat se bude v Rumburku 6. 4. 2005 od 16,00 hodin na Dýmníku)

MUDr. Kučerová:

 • zpracuje odborné stanovisko k závaznému stanovisku č. 4/2004 (úkol z ledna)

MUDr. Sucharda:

 • jednání s firmou MED-MEDIA o umístění banneru na www.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster