Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Únor 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

2. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 2. 2005 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Ullrychová, Slavík, Corn.

Omluveni MUDr.: Čapková, Englerová, Koudelová, Louková, Kučerová.

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová.

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská.

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY - příprava okresního shromáždění, ambulantní pohotovostní péče
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [průzkum - kolik se vyplácí v okolních srovnatelných okresech za náhrady času] - provedeno, částky se pohybují od 0,- do 150,- Kč za hodinu. [V roce 2004 proplaceno v OSL Děčín celkem 681 hodin za náhrady času (58,82Kč/hod)]

MUDr. Sellnerová -

 • [12. 1. 2005 odeslán dopis MUDr. Kučerovi] - zpracováno s MUDr. Slavíkem
 • [Dopis MUDr. Ulvr - nepřesná formulace žádosti o úlevu] - sdělení zasláno
 • [Dopis KÚ - zrušení jednoho obvodu PL pro dospělé v Benešově - vyhlášení VŘ] - jednáno osobně na KÚ 21. 1. - KÚ nebude iniciovat vyhlášení VŘ

MUDr. Plhoň -

 • [oslovení MUDr. Popelky] - splněno

MUDr. Černá -

 • [dopis předsedovi ČR - odvolání MUDr. Olejára] - nebylo psáno, protože bylo ČR ČLK doručeno oznámení o konání senátu (9. 4. 2005) v Praze.

MUDr. Koudelová -

 • [provede průzkum, zda by byl zájem o dopravu na OS i z České Kamenice] - není zájem

MUDr. Kučerová -

 • [zpracuje odborné stanovisko k závaznému stanovisku č. 4/2004] - MUDr. Kučerová nebyla na jednání přítomna . Úkol trvá.

MUDr. Sucharda -

 • [návrh rozpočtu na OS]- splněno. Představenstvo bylo seznámeno s rozpočtem, který bude předložen na OS.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Aktuální problémy v okrese

Příprava okresního shromáždění 2005

Konání 16. 2. 2005 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 16 hodin.

Sestavení návrhu kandidátky:

PŘEDSTAVENSTVO JIH PŘEDSTAVENSTVO SEVER
MUDr. Bureš Radoslav MUDr. Corn Zdeněk
MUDr. Čapková Vlasta MUDr. Englerová Markéta
MUDr. Johanidesová Jiřina MUDr. Kořínková Štěpánka
MUDr. Kovtun Vladimír MUDr. Kučerová Martina
MUDr. Plhoň František MUDr. Louková Liana
MUDr. Slavík Jiří MUDr. Popelka Zdeněk
MUDr. Ullrychová  Jana

 

ČESTNÁ RADA JIH ČESTNÁ RADA SEVER
MUDr. Černá Marcela MUDr. Dragounová Jitka
MUDr. Kozlíková Eva MUDr. Šrámková Eva
MUDr. Lazarová Taťána MUDr. Tošovský Josef
MUDr. Milič Tomáš
MUDr. Vítová Eliška

 

REVIZNÍ KOMISE JIH REVIZNÍ KOMISE SEVER
MUDr. Faiferová Eva MUDr. Matiášek Petr
MUDr. Lešanovská Jaroslava MUDr. Strachoň Karel
MUDr. Richter Martin MUDr. Sucharda Ivan
MUDr. Šebek Richard
MUDr. Vavříková

 

DELEGÁTI SJEZDU JIH DELEGÁTI SJEZDU SEVER
MUDr. Plhoň František MUDr. Corn Zdeněk
MUDr. Slavík Jiří

(MUDr. Alena Sellnerová - jako předsedkyně je i delegát sjezdu, zvolena na minulém OS 2004.)

Představenstvo sestavilo tuto svou kandidátku, další navržení zájemci budou doplněni volební komisí na OS. Představenstvo dále oslovilo členy OS ČLK Děčín - prim. Rejholce, prim. Hondla, MUDr. Zamykala ml.

Ambulantní pohotovostní péče v okrese Děčín

Informaci podal MUDr. Slavík:

 • Schůzka PL pro dospělé - větší část PL vyjádřila nespokojenost se zaslanými smlouvami, nedostatečný způsob komunikace s jednotlivými lékaři
 • Návrh dodatku smlouvy o APP pro zbytek r. 2005 - časový rozsah pohotovosti je o sobotách, nedělích a svátcích větší než požaduje kraj
 • Lékaři mají zájem poskytoval pohotovostní službu, ale v podmínkách odpovídajících jejich ordinacím, bude nutné toto oznámit veřejnosti (tisku).

Členové představenstva po jednání navštíví prostory, kde je APP vykonávána. ČLK je garantem poskytované péče, podporuje názor PL.

Představenstvo po diskusi vydalo prohlášení k problematice pohotovostních služeb:

Prohlášení představenstva OS ČLK Děčín k pohotovostní službě

Představenstvo OS ČLK opakovaně projednávalo situaci, týkající se organizace a provozu ambulantní pohotovostní služby (pro dospělé) pro oblast Děčínska, kde nyní větší část praktických lékařů odmítla podepsat předložené smlouvy na zajišťování ambulantní pohotovostní služby v oblasti Děčínska od 1. února 2005. Vzalo na vědomí informace o podmínkách, za kterých je služba provozována i průběh navazování smluv mezi jednotlivými lékaři a Záchrannou službou Ústeckého kraje, která je pověřena zabezpečováním této služby.

Představenstvo okresního sdružení lékařů České lékařské komory v Děčíně se ztotožnilo s těmito zásadními připomínkami praktických lékařů, opírajícími se o "Principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od r. 2005", vydané Radou Ústeckého kraje:

 1. Přes opakované sliby nápravy podmínky výkonu práce lékaře v pohotovostní službě - jak se představenstvo osobně přesvědčilo - jsou nejen nedůstojné, ale také odporují platným předpisům alespoň pro vybavení ordinace praktického lékaře, zejména

  • chybí čekárna pro pacienty,

  • ordinace pohotovostní služby nesplňuje prostorové normy a nemá vlastní WC, natož odděleně pro muže a ženy,

  • lékařské vybavení není úplné (např. kyslíková bomba je nepoužitelná, chybí infuzní roztoky),

  • přes opakované žádosti není ordinace vybavena počítačem a příslušným programem, ačkoliv byla výhodná smlouva o jeho pořízení předjednána.
    

 2. Časový rozsah pohotovosti je o sobotách, nedělích a svátcích neodůvodněně větší, než kolik požaduje kraj (11 hodin místo požadovaných 9 hodin), přičemž tato činnost je financována ze stejné částky (určené pro 9 hodin).
   

 3. Způsob, jakým je vedena komunikace s jednotlivými lékaři, je nutno považovat za zcela nedostatečný: smlouvy, jejichž uzavření je nezbytnou podmínkou zejména pro možnost krytí všech možných rizik, spojených s výkonem služby pojišťovnami, nebyly ani v prosinci ani v lednu doručeny lékařům s přiměřeným předstihem (většinou až 1 nebo dva dny před začátkem období, na které je uzavírána). To znemožňuje řádné projednání smluv a dohodnutí vzájemně přijatelných podmínek.

Představenstvo OS ČLK zdůrazňuje, že lékaři, kteří odmítli podepsat předkládané smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní služby, nejsou motivování žádnými přemrštěnými finančními požadavky, ale požadují pro sebe i pro ošetřované pacienty důstojné podmínky, které budou v souladu s platnými předpisy a hygienickými požadavky.

Představenstvo OS ČLK vyzve k dalšímu jednání přímo zástupce Ústeckého kraje, protože dosavadní snahy o jednání se zástupcem oblastní ZS ÚK MUDr. Kučerou byly zcela bezvýsledné.

Prohlášení bude zasláno hejtmanovi Ústeckého kraje Ing. Šulcovi, vedoucímu zdravotního referátu Ing. Severovi a na vědomí MUDr. Kučerovi.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise ukončila šetření dvou stížností vydáním rozhodnutí o nezahajování  disciplinárního řízení, z toho v případě delegované stížnosti ze sousedního okresu byla stěžovatelem podána námitka, takže celý spis byl předán do Prahy čestné radě ČLK.

Dosud nedošlo rozhodnutí o šetření stížnosti, kterou považujeme za promlčenou.

Nové stížnosti

Stížnost na péči, poskytovanou v ÚSP, byla doručena složitou cestou Krajský úřad ==> Magistrát hl. m. Prahy ==> ČLK Praha ==> ČLK Děčín. Předseda si již vyžádal podklady od zúčastněných lékařů i od ústavu a zahájil předběžné šetření.

Ostatní záležitosti

Předseda připravil výroční zprávu a zpracuje jí do prezentace na okresní shromáždění.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Čestná rada má neuzavřenou pouze kauzu, v níž se lékař proti rozhodnutí senátu odvolal. Odvolání lékaře postoupeno 14. 5. 2003 do Prahy. Těsně před napsáním upomínacího dopisu předsedovi čestné rady ČLK bylo doručeno rozhodnutí o datu konání senátního odvolacího jednání (v dubnu 2005). Účastní se ho zmocněný člen jako zástupce revizní komise, která podávala návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Ostatní záležitosti

Dne 24. 1. 2005 doručeny návrhy na udělení titulu Rytíře lékařského stavu - hlasování proběhne v letošním roce korespondenčně:

 1. návrh prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc. - (navrhlo OS ČLK Hradec Králové)
 2. návrh prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc. - (navrhlo OS ČLK Praha 10)

MUDr. Černá přednese na Okresním shromáždění oba návrhy. Představenstvo na základě hlasování 4 hlasy preferuje prof. MUDr. Stefana, CSc.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Romana T y l o v á - licence pro obor hygiena práce a nemoci z povolání. Promoce v r. 1988, atestace: hygiena a epidemiologie I. st. r. 1991, hygiena práce a nemoci z povolání v r. 1995. Odesláno do Olomouce 11. 1. 2005.

Představenstvo doporučuje.

MUDr. Dana K u č e r o v á - žádost o výjimku z LŘ- obor všeobecné lékařství. Promoce v r. 1994. At. interna I. st. r. 1997. Diskuse k problému nedostatku PL v regionu.

Představenstvo doporučuje, předsedkyně napíše zdůvodnění.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Lucie B u r e š o v á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - trvání MD

MUDr. Helena H á k o v á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - čerpání rod. dovolené

MUDr. Daniela H l o b i l o v á - žádá o prominutí - čerpání rodičovské dovolené

MUDr. Ilona K a d l e c o v á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - trvání rod. dovolené

MUDr. Eva K l a b a n o v á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - trvání rod. dovolené

MUDr. Jana K u l h a v á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - MD

MUDr. Dana M i ch a l í k o v á - žádá o prominutí - z důvodu MD

MUDr. Jana Š a f a ř í k o v á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - trvání MD

MUDr. Andrea Z e l e n á - žádá o prominutí z důvodu MD - nástup 03/2005 - v PN je od 11/2004

Představenstvo bere na vědomí oznámení o MD - lékařky na MD 0,- Kč

MUDr. Kateřina K r e u z i n g e r o v á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - při MD pracuje v úvazku 0,2.

SCHVÁLENO PROMINUTÍ příspěvku v plné výši

MUDr. Ivana M i š k o v s k á - lékařka na rodičovské dovolené s částečným úvazkem - projednáno na lednovém zasedání - určena výše 770,- Kč

Představenstvo znovu projednalo, zrušilo původní rozhodnutí o platbě a SCHVÁLILO PROMINUTÍ příspěvku v plné výši

MUDr. Dagmar K r e j č o v á - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy.

MUDr. Milena Č e r m á k o v á - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy.

MUDr. Luboš L a c i n a - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy.

MUDr. Josef U l v r - sdělení, že v r. 2005 bude jen zastupovat 10 pracovních dnů MUDr. Pechu.

Schválena úleva čl. př. pro zaměstnance 50% - k úhradě 770,- Kč

MUDr. Dagmar M i l a t o v á - oznámení, že již není ve funkci primáře, proto bude hradit čl. př. pro zaměstnance.

Představenstvo bere na vědomí.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Miloš K a d l e c - přeregistrace do OSL Česká Lípa - k datu 26. 1. 2005 - pracoviště Lužická nemocnice Rumburk - prim chir. odd.

Představenstvo bere na vědomí

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Vít M a i r i ch - přeregistrace z OSL Liberec - k datu 7. 1. 2005 - pracoviště Lužická nemocnice Rumburk - odd. gyn. por.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Jan Prokop Š k o d a - podáno 19. 1. 2005 - zaměstnán v LDN Varnsdorf, kde nelze psát recepty. Vydáno k datu 1. 2. 2005.

Schváleno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádná vzdělávací akce nebyla registrována.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva - Praha 17. 12. 2004

 • Zápis ze 14. zasedání RK ČLK - 21. 1. 22. 1. 2005 v Olomouci

 • Seznam licencí - výjimky

 • Informace k dodatkům ke smlouvám na 1. pol. 2005 - (úhradová vyhláška s 3% nárůstem)

 • Ambulantní lékaři odmítají vyhlášku i doporučení komory

 • Informace pro členy okresních sdružení - nespokojenost PL s vydáním Vyhlášky MZ o úhradách péče

 • Poznámky k vyhlášce MZ o úhradách péče

 • Zhodnocení právního odd. ČLK - jakou smlouvu uzavřít na APP

 • Návod k použití vyhlášky MZdr. ČR o úhradách zdravotní péče

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Pozvánka z KÚ - dne 21. 1. 2005 se MUDr. Sellnerová a MUDr. Sucharda zúčastnili na pozvání odboru zdravotnictví jednání - "Projekt EU-MED-EAST"
 • Rozhodnutí o registraci: zaslána kopie rozhodnutí
  • BHM - Medical s. r. o. - místo provozování Dolní Poustevna, Lobendavská 180. OZ MUDr. Dalibor Karbula, statutární orgán MUDr. Marcela Čermáková, Jana Karbulová - dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.
   Současně došlo i oznámení starosty Dolní Poustevny o neplatnosti nájemní smlouvy v tomto rozhodnutí užité.
 • Metodické opatření k používání omezovacích prostředků u pacientů v psychiatrických zařízeních v ČR
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Plhoň
  • protest proti uplatněné regulaci poj. 211, stanovisko SAS ČR k návrhu vyhlášky MZ o úhradách péče
  • Inventář kanceláře - pořízení majetku v roce 2004
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Kučerová:

 • zpracuje odborné stanovisko k závaznému stanovisku č. 4 - Úkol z ledna

MUDr. Ullrychová:

 • zajistí zapůjčení projektoru na Okresní shromáždění

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster