Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK v DĚČÍNĚ
květen 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

4. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 5. 2004 v České Kamenici

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Koudelová, Ullrychová, Slavík, Johanidesová, Corn, Louková

Omluveni MUDr.: Čapková, Englerová, Kučerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Rűkl, Šebek

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [dopis MUDr. Drncovi - prominutí členského příspěvku 2004] - odesláno
 • [zajistit setkání lékařů 14. 4. 2004] - proběhlo za účasti p. senátorky MUDr. Roithové, krajského zdravotního rady Bc. Severy, zástupců měst Děčín, Rumburk, Varnsdorf – dle presenční litiny se zúčastnilo 35 členů

MUDr. Plhoň -

 • [dopis OP VZP Děčín – iZIP – neschválení] - odesláno

MUDr. Koudelová -

 • [zajištění místnosti na květnové jednání] - splněno vzorně

MUDr. Ullrychová -

 • [sdělení k žádostem o diplomy KVL]- MUDr. Mašková splňuje podmínky k vydání diplomu KVL.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně

Informace předsedkyně o schůzce s politiky

 Setkání proběhlo 14. dubna v zasedací síni bývalého OkÚ, přijato kladně, jeho cíle bylo spíše zahájit diskuzi a vysvětlit některé skutečnosti, které považujeme za problémy. Některé přednesené materiály ještě dodatečně zveřjníme. 

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise řeší dvě letošní stížnosti, jsou předány pověřeným členům.

Ostatní "neuzavřené" stížnosti, u nichž byla podána žádost o posouzení znaleckou komisí, nebo které jsou v jednání čestné rady ČLK pro odvolání nebo podanou námitku, jsou zatím bez vývoje.

Nové stížnosti

Naštěstí žádné další nedošly.

Ostatní záležitosti

S radostí konstatujeme, že opět - již šestý rok - byly všechny členské příspěvky v našem okresním sdružení ohrazeny a nemáme tedy ŽÁDNÉ NEPLATIČE.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Neuzavřena zůstává pouze jedna stížnost, kde čekáme na rozhodnutí čestné rady ČLK o odvolání disciplinárně potrestaného lékaře.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á, podáno 13. 4. 2004 – licence pro obor interní lékařství. Atestace interní lékařství I. st. 1997, všeobecné lékařství I. st. 2003, splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Odesláno do Olomouce.

MUDr. Radoslav B u r e š, podáno 31. 3. 2004 - licence pro obor otorinolaryngologie. Atestace ORL I.st. 2002. Nesplňuje délku praxe – žádá o výjimku. Doloženo zdůvodnění + vyjádření primáře ORL.

Představenstvo doporučilo udělení výjimky.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Daniela B a r t o u š k o v á - změna pracoviště z Děčína do OS ČLK Praha 5 - k datu 21. 4. 2004

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Jana P o m e t l o v á (Lužická nemocnice odd. - chirurgie) do Děčína z OS ČLK Česká Lípa k datu 14. 4. 2004

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Karel B r i c h z i n – nepracující důchodce. Prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno.

MUDr. Petr k o š e k – nepracující důchodce. Prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno.

Představenstvo souhlasí.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Jaroslava Pohořelá, MUDr. Martina Hósová, MUDr. Kateřina Kreuzingerová, MUDr. Božena Koudelová, MUDr. Josef Tošovský – všichni splňují podmínky pro vydání diplomu kontinuálního vzdělávání.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyly nahlášeny žádné akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Korespondence níže uvedená je pro členy OS ČLK v Děčíně přístupná k nahlédnutí v kanceláři OS.

Centrum ČLK:

 • Protest proti návrhu na uplatnění dodatečných regulací v 1. pol. 2004

 • Zápis ze zasedání představenstva 2. - 3. 4. 2004

 • Seznam přijatých členů do ČLK k 2. 4. 2004 – Děčín - MUDr. Levrincová

 • Seznam vydaných licencí k datu:

  • 14. 4. 2004 (MUDr. Mašková),

  • 19. 4. 2004 (MUDr. Zamykal, MUDr. Laštůvková, MUDr. Šafařík, MUDr. Havlík, MUDr. Čermáková)

 • Vyjádření výboru České internistické společnosti k rušení LSPP- MUDr. Luboš Kotík, CSc.

  • V celé ČR je velký nápor na interní ambulance po redukci LSPP. Na interní příjmové ambulanci je nyní podstatně více práce, lékař musí provést interní vyšetření včetně EKG u všech pacientů, kteří na ambulanci přijdou, byť jen s virosou, ale pak zbývá méně času na akutní příjmy a akutní stavy na interním oddělení. Lékaři na interních odděleních byli vždy velmi vytížení, ale nyní je zatížení neúnosné. Ředitelé nemocnic jsou ovšem spokojeni, je více peněz za unicitní pojištěnce.

  • Diskuse – poskytování LSPP v Děčíně, technická nevybavenost ordinace (PC, EKG), vše by bylo dostupnější v nemocnici, kde by mohla být ambulance LSPP, ale vše naráží na finanční problém, pojišťovny hradí pouze výkony – neuhradí se provozní náklady, nezájem i některých PL podílet se na službách, existuje nová limitace PL při ošetření jejich pacientů na pohotovosti. MUDr. Slavík navrhl, že do konce června zorganizuje setkání s praktickými lékaři a tento problém prodiskutují. MUDr. Sellnerová se zúčastní za OS ČLK

 • 21. – 22. 6. školení sekretářek OS ČLK (Karlovy Vary)

 • Tisková konference ČLK 29. 4. 2004 - k návrhu ministra zdravotnictví na odvolání ředitelky VZP. s textem seznámeni všichni přítomní.

  Představenstvo doporučuje poplatek 50 -100 Kč za vyšetření v LSPP.

Krajský úřad:

Neobdrželi jsme žádnou novou korespondenci.

Další korespondence :

 • Podána informace o krajské konsultantce pro SVL - MUDr. Anně Nejedlé (Ústí nad Labem) – pokus o navázání kontaktu. 3. 5. 2004 ji byl zaslán dopis s výzvou ke schůzce. (Neuspokojivá věková hranice PL v našem okrese, vzdělávání PL)

 • Informace o ZPMV 211 - je nekorektní a stále naléhá na uzavření své smlouvy, která není podle dohadovacího řízení. ČLK a Svaz ambulantních specialistů poskytuje právní pomoc.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Vydávání souhlasu s PVT - 4. 5. 2004 jsme oslovili předsedy OS ČLK Ústeckého kraje, zda souhlasí, aby vyjádření k PVT Krajskému úřadu byla i nadále vystavována, (zatím odpověď z OSL Louny a OSL Ústí n. L. Předsedové obou OS se přiklánějí k vydávání PVT pro ambulance)
 • Problém účetnictví soukromých lékařů – (článek Zdravotnické noviny č. 18/2004) není dořešen, snad opět v Poslanecké sněmovně v květnu 2004.
  • Diskuse – MUDr. Plhoň - od 19. 4. 2004 není povinnost vést podvojné účetnictví (daňová evidence), ale není vyřešena doba jen od 1. 1. do 18. 4. 2004.
 • Na vědomí dopis OSL Prahy 5 – odpověď MUDr. Schifflera na dopis tajemníka ČLK k programu evidence členů
 • MUDr. Ullrychová – sděluje, že Nemocnice Děčín má v provozu angiolinku. MUDr. Ullrychová osloví ředitele nemocnice + primářku RTG, jaké pacienty lze posílat k vyšetření. Bude vhodné uspořádat vzdělávací seminář na toto téma pro praktické lékaře i ambulantní specialisty. (Zajistí MUDr. Ullrychová).

Termín: Seminář svolat do konce června

 • MUDr. Sucharda informoval o proběhlé vzdělávací akci - Konference severočeských gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou v Rynarticích 24. 4. a 25. 4. 2004.
  Konference měla vysokou odbornou úroveň a byla velkým přínosem pro ambulantní i nemocniční praxi.

Představenstvo poděkuje MUDr. Šťastné za organizaci tohoto semináře.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • zkontaktovat KÚ – nabídka ke spolupráci PVT

MUDr. Sucharda:

 • urgovat znaleckou komisi v Ústí

MUDr. Černá:

 • urgovat čestnou radu ČLK o rozhodnutí o odvolání

MUDr. Ullrychová:

 • zorganizovat seminář (nová angiolinka v Nemocnici Děčín)

MUDr. Slavík:

 • organizace semináře o LSPP pro praktické lékaře

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová, předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster