Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK v DĚČÍNĚ
Duben 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

3. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7. 4. 2004 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Koudelová, Čapková, Slavík, Englerová, Corn, Louková

Omluveni MUDr.: Ullrychová, Kučerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová. (omluvena Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

Kancelář OS -

 • [Organizace Setkání lékařů 14. 4. 2004] - Účast potvrdili

  • MUDr. Zuzana Roithová - senátorka

  • Bc. Petr Severa - zdravotní rada KrÚ Ústí nad Labem

  • Ing. Vladislav Raška - starosta Děčín

  • Ing. Jaroslav Sykáček - starosta Rumburk

  • Mgr. Zdeňka Vajsová - místostarostka Varnsdorf

  • Ing. Miloslav Řehák - ředitel Nemocnice Děčín

  • MUDr. Václav Jára - ředitel Nemocnice Varnsdorf

Pozvánka bude zaslána i předsedovi OSL Ústí n. L. a předsedkyně OSL Teplice. Občerstvení pro hosty bude v malé zasedací místnosti. Budou vzneseny i otázky na zástupce měst - např. financování vzniku pracovního místa praktického lékaře (jeho vyškolení).

 • [Zvolení členů představenstva, kteří mají podpisové právo k nakládání s peněžními prostředky na běžném účtu u České spořitelny v Děčíně] - určeni byli MUDr. Alena Sellnerová, MUDr. František Plhoň, MUDr. Jiřina Johanidesová, MUDr. Vlasta Čapková.

MUDr. Ullrychová -

 • [sdělení k žádostem o diplomy KVL MUDr. Maškové, MUDr. Jeníkové] - MUDr. Jeníková splňuje podmínky k vydání diplomu (zadáno do tisku), předložená potvrzení o účasti na KVL MUDr. Maškové budou posouzena do květnového zasedání (bude doplněno)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o schůzce Krajské rady ČLK

Zasedání KRAJSKÉ RADY ČLK se konalo 18. 3. 2004 v Teplicích. Zúčastnila se MUDr. Sellnerová a MUDr. Plhoň. Zápis je k dispozici zde.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Stále zůstávají neuzavřeny čtyři stížnosti z důvodů, které nejsou ovlivnitelné revizní komisí:

 • ve třech z nich čekáme na rozhodnutí revizní komise komory nebo čestné rady komory,

 • v jednom případě stále neproběhla územní (krajská) znalecká komise.

Nové stížnosti

V průběhu měsíce března obdržela revizní komise okresního sdružení tři nová podání.

 • První obviňuje praktického lékaře z nedostatečné péče o pacientku - tato stížnost již byla zaregistrována Disciplinárním registrem ČLK a shromažďujeme dokumentaci.

 • Další podání bylo (bez jakéhokoliv šetření) postoupeno z OP VZP, ale revizní komise okresního sdružení v něm neshledala nic, co by opravňovalo jeho zařazení mezi stížnosti - netýká se převážně vůbec jednání lékaře, a když, tak nikoliv v rámci léčebné a preventivní péče. Z rozhodnutí revizní komise bylo toto podání vráceno OP VZP.

 • V posledním podání je obviněna ambulantní lékařka z nedostatečné péče o těhotnou pacientku. Stížnost byla odeslána k registraci a revizní komise shromažďuje dokumentaci.

Placení členských příspěvků

Revizní komise okresního sdružení prověřila situaci v platbách členských příspěvků. Konstatovala, že ke dni konání zasedání bylo v prodlení s platbou osm členů OSL. Všichni byli sekretářkou upozorněni a všichni přislíbili urychlené uhrazení.

Na rozdíl od některých jiných okresních sdružení nemáme problémy s platbami příspěvků absolventy, protože jsme neuvěřili výkladům kanceláře ČLK a právního oddělení, které se nakonec ukázaly být mylné. Tam, kde absolventům příspěvky na základě těchto informací vraceli, mají nyní problémy s jejich doplacením.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Čestná rada okresního sdružení konala jedno senátní jednání, v němž uznala obviněnou lékařku vinnou, ale upustila od uložení disciplinárního opatření, protože přes chybný postup nedošlo k závažnému poškození pacienta a lékařka svou chybu uznala. Stěžovatel po obdržení rozhodnutí okresnímu sdružení za vyřešení poděkoval.

Další disciplinární řízení, které proběhlo v loňském roce a byla při něm uložena lékaři pokuta, je ve fázi odvolacího řízení před čestnou radou ČLK v Praze; jednání se dosud nekonalo.

Čestná rada ČLK naopak projednala námitku stěžovatelky v kauze stížnosti z roku 2002 a uznala ji za neoprávněnou - rozhodnutí revizní komise okresního sdružení nezahajovat disciplinární řízení bylo potvrzeno.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Lucie Kozlová, podáno 5. 3. 2004 - licence pro obor neurologie. Atestace neurologie I. st. 1999. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Licence odeslána s doporučením do OL 10. 3. 2004 (uděleno)

MUDr. Miroslav Brož, podáno 5. 3. 2004 - licence pro obor chirurgie. Atestace chirurgie I. st. 1996. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Licence odeslána s doporučením do OL 10. 3. 2004 (uděleno).

MUDr. Milan Šafařík, podáno 15. 3. 2004 - licence pro obor oftalmologie. Atestace neurologie I. st. 2000. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Licence odeslána s doporučením do OL 22. 3. 2004.

MUDr. Marcela Čermáková, podáno 19. 3. 2004 - licence pro obor pediatrie. Atestace pediatrie I. st. 1996. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Licence odeslána s doporučením do OL 22. 3. 2004.

MUDr. Alexander Závěrka, podáno 31. 3. 2004 - licence pro obor gynekologie a porodnictví. Atestace gyn. por. I. st. 2001, v době podání žádosti 66 měsíců + 9 měsíců v ZVS. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Licence odeslána s doporučením představenstvo do OL.

MUDr. Jarmila Pavlovičová, podáno 18. 3. 2004 - Žádá o výjimku - licence pro obor všeobecné lékařství. Atestace interní lékařství I. st. 1997, všeobecné lékařství I. st. 2003 - lektorský dohled MUDr. Englerová.

Představenstvo doporučilo udělení výjimky s ohledem na praxi v interním lékařství.

MUDr. Radek Kolář, podáno 25. 3. 2004 - Žádá o výjimku - licence pro obor chirurgie. Atestace chirurgie I. st. 2001, v době podání žádosti chybí 3,5 měsíce - celková délka praxe 68,5 měsíce - požadováno 72 měsíců.

Představenstvo doporučilo schválení výjimky při udělení licence.

MUDr. Robert Nagy, podáno 29. 3. 2004 - Žádá o výjimku - licence pro obor radiodiagnostika. Atestace chirurgie I. st. 1995, radiodiagnostika I. st. 2001, v době podání žádosti 70 měsíců praxe v oboru RDG - chybí 2 měsíce (navíc ale má praxi 70 měsíců v oboru chirurgie).

Představenstvo doporučilo schválení výjimky při udělení licence.

MUDr. Kateřina Kreuzingerová, podáno 31. 3. 2004 - Žádá o výjimku - licence pro obor dermatovenerologie. Atestace dermatovenerologie I. st. 2002. Nesplňuje délku praxe.

Představenstvo doporučilo udělení výjimky.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace

MUDr. Dana Á c s o v á - podáno 31. 3. 2004. Interní a diabetologická ambulance. Je držitelkou licencí pro oba obory. Místo provozu: Pohraniční 1288/1, Děčín I, přiložena smlouva o smlouvě budoucí. Plánované otevření ordinace od 1. 9. 2004. Souhlas s PVT je nutný k vydání registrace a následně k vyhlášení VŘ. Ordinace bude vybavena dle Vyhlášky č. 49/1993 Sb. Žádá o vydání souhlasu zatím na dobu určitou - do 1. 9. 2004.

Představenstvo schválilo.

MUDr. Zdeněk P o p e l k a - podáno 7. 4. 2004. Interní a nefrologická ambulance. Změna místa provozování. Místo provozu: 9. května 695/10A, Rumburk. Kontrolu prostor provedla MUDr. Dragounová - souhlasí. Personální a věcné vybavení zůstává nezměněno.

Představenstvo schválilo.

MUDr. Jaroslav Dragon - podáno 7. 4. 2004. Dermatovenerologická ambulance. Změna místa provozování. Místo provozu: 9. května 695/10A, Rumburk. Kontrolu prostor provedla MUDr. Dragounová - souhlasí. Personální a věcné vybavení zůstává nezměněno.

Představenstvo schválilo.

MUDr. Vladimír Kolařík - podáno 7. 4. 2004. Chirurgická ambulance. Změna místa provozování. Místo provozu: 9. května 695/10A, Rumburk. Kontrolu prostor provedla MUDr. Dragounová - souhlasí. Personální a věcné vybavení zůstává nezměněno.

Představenstvo schválilo.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Svatopluk Drnec - nepracující důchodce (r. 1924) požádal o úplné prominutí čl. příspěvku 320,- Kč z důvodu špatného zdravotního stavu.

Vyhověno - členský příspěvek prominut. (Dopis MUDr. Sellnerová)

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Viktória L e v r i n c o v á - 19. 3. 2004 podána žádost, absolventka LF P. J. Šafárika Košice v r. 2003. Zaměstnána na DO Lužické nemocnice.

Doporučená žádost k přijetí za člena odeslána 22. 3. 2004.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Jaroslav K o t r b a - změna pracoviště do OS ČLK Šumperk k datu 10. 3. 2004.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Natabu Sédégnan Florent z OSL Brno k datu 1. 4. 2004.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Radka Slavíčková - pracoviště OSSZ Děčín. Prodloužení platnosti na další 2 roky.

Představenstvo schválilo.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Jaroslava Pohořelá - bude ověřen počet kreditů, informace bude podána na květnovém zasedání.

Diplomy po kontrole kreditů vydány:

 • MUDr. Martině Jeníkové,

 • MUDr. Antonínu Zamykalovi,

 • MUDr. Milanu Šafaříkovi,

 • MUDR. Janě Ullrychové,

 • MUDr. Aleně Sellnerové,

 • MUDr. Heleně Laštůvkové.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/04/004 Refluxní choroba jícnu

Přednášející: MUDr. Jiří Zeman, internista, gastroenterolog Děčín

Místo: Restaurace Slavie, Děčín III - Staré město

Datum: 21 4. 2004 od 18:00 hodin

Program:

 • Přednáška Refluxní choroba jícnu

 • Přednáška Novinky v léčbě Helicobacter pylori

 • Diskuse

 • Prezentace přípravků z oblasti GIT firmy PRO.MED.CS Praha

 • Večeře

Seminář je určen pro PL. Koordinátor akce MUDr. Jiří Zeman.

Představenstvo schválilo. Za absolvování této akce přiděleny 2 kredity.

OP VZP Děčín podala žádost o garanci semináře - "iZIP - internetová zdravotní knížka", která obsahuje vybrané informace o zdravotním stavu pacienta a je přístupná z kteréhokoliv počítače připojeného na internet. VZP financuje tento projekt, slibuje si od něj zefektivnění poskytované zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že se nejedná o odbornou přednášku, je třeba rozhodnutí celého představenstva.

PROGRAM:

 • Úvod

 • Přednáška na téma programu iZIP - vývoj a novinky + formuláře EU - Přednáší Milan Jansa - společnost iZIP - cca 45 min.

 • Realizace připojení k internetu pro lékaře - Přednáší Ing. Stanislav Edr - NewSpace - cca 45 min

 • Závěr

Představenstvo neschválilo seminář o iZIP mezi akce garantované ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, akce nesplňuje kriteria pro vzdělávací akce - nejde o přednášky s odbornou medicínskou náplní. (dopis MUDr. Plhoň)

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Korespondence níže uvedená je pro členy OS ČLK v Děčíně přístupná k nahlédnutí v kanceláři OS.

Centrum ČLK:

 • INFORMACE PŘEDSTAVENSTVU OS ČLK - změna při vydávání PVT

 • Zápis ze zasedání představenstva 5. - 6. 3. 2004

 • Zápis RK ČLK z 19. - 20. 3. 2004, zápis ze 3. 4. 2004

 • Seznam přijatých členů do ČLK k 5. 3. 2004

 • Seznam vydaných licencí na vědomí k datu 4. 3. 2004 a 15. 3. 2004 (MUDr. Ácsová)

 • Informace o diskrepance v usnesení sjezdu ČLK v Brně (jednalo se ale o diskrepanci v INTERPRETACI USNESENÍ, které bylo jasné) - členské příspěvky absolventů mimo rok vstupu do ČLK jsou 650,- Kč.

 • Oznámení o schválení rozpočtu OS ČLK Děčín

 • Informace JUDr. Macha - doplnění pracovních smluv na sekretariátech v OS - přístup k databázi registru lékařů - hesla

 • Přihláška na konferenci ČLK v Českém Krumlově 3. - 4. 5. 2004

Krajský úřad:

Kancelář přednosty KrÚ

Byly zaslány kopie rozhodnutí o již zde projednaných registracích.

Další korespondence :

 • MUDr. Englerová - informuje o poskytování služeb LSPP ve šluknovském výběžku - návštěvní služba (18:00 - 6:00,  so + ne 7:00 - 6:00), dotováno pověřeným městem Rumburk + Sdružením obcí Sever - mimo Jiříkov a Staré Křečany. Od 1. 1. 2004 slouží 4 lékaři. Vyhodnoceno bude čtvrtletně.

 • (pro doplnění - ve šluknovském výběžku funguje také APP ve Varnsdorfu - v Nemocnici Varnsdorf jsou  poskytovány pro obyvatele obcí v obvodu pověřeného města Varnsdorfu nevýjezdní služby pohotovostních lékařů v omezené době podle smlouvy s Krajem (18:00 až 21:00, v so + ne 8:00 - 20:00), dotováno městem Varnsdorf.)

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé - dnes není

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • dopis MUDr. Drncovi - prominutí čl. př. 2004

MUDr. Plhoň:

 • dopis OP VZP Děčín - iZIP - neschválení

MUDr. Koudelová:

 • zajistí místo konání příštího zasedání 5. 5. 2004 v České Kamenici.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis(zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster