Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Březen 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis )  ( přehled zápisů )

2. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 3. 2004 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Koudelová, Čapková, Ullrychová, Slavík, Johanidesová,
Popelka, Kučerová, Corn, (po abdikaci MUDr. Popelky – MUDr. Plhoň)

Omluveni MUDr.: Englerová, Louková

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Šebek, (omluven Matiášek)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. REVIZNÍ KOMISE
 3. ČESTNÁ RADA
 4. ŽÁDOSTI
 5. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 6. KORESPONDENCE
 7. RŮZNÉ
 8. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ
 9. PODĚKOVÁNÍ MUDR. PLHOŇOVI
 10. VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY OKRESNÍHO SDRUŽENÍ

Na začátku jednání člen představenstva OS MUDr. Zdeněk Popelka oznámil přítomným svou abdikaci na funkci člena představenstva za OS ČLK Děčín (severní část).

MUDr. František Plhoň – první náhradník za severní část okresu se dnešního jednání zúčastní, bude po příchodu osloven, zda přijme funkci člena představenstva.

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [připomínky ke Krajským RK a ČR ČL – náročnost práce v RK] - odesláno Představenstvu ČLK 2. 2. 2004.
 • [Stanovisko představenstva OS ČLK k protestní akci a současné situace]- Představenstvo OS ČLK Děčín se nepřipojuje, bylo prodiskutováno, toto je otázkou odborových orgánů
 • [Informace MUDr. Faiferové] - nezdravotnický pracovník v ordinaci – byla informována při osobním jednání

MUDr. Sucharda -

 • [informace o mamografickém screeningu WF Hospital umístit na www. clk.cz]- splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Revizní komise

Řešené stížnosti

Definitivně neuzavřené jsou tři stížnosti:

 • v jednom případě byla podána námitka proti rozhodnutí revizní komise OS ČLK nezahajovat disciplinární řízení proti obviněným lékařům, spis byl odeslán do Prahy,
 • v jednom případě čekáme na jednání územní znalecké komise a její rozhodnutí,
 • v posledním případě jsme v situaci Hlavy XXII - u stěžovatele, u kterého je zahájeno řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům z psychiatrických důvodů, jsme byli vyzváni k získání ověřeného prohlášení, že na dalším jednání netrvá ...

Nové stížnosti

Nové stížnosti nejsou.

Volba předsedy revizní komise (po doplnění revizní komise)

Na zasedání proběhla volba předsedy RK OS ČLK - pod dohledem členky volební komise (MUDr.
Ullrychová) byl zvolen MUDr. Ivan Sucharda.

(zpět na obsah)

Ad 3) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Dosud není uzavřeno odvolání disciplinárně potrestaného lékaře k čestné radě ČLK do Prahy.

Proběhlo jedno disciplinární jednání před senátem čestné rady OS ČLK, lékařka byla uznána vinnou, ale od potrestání senát upustil (nedošlo k poškození pacienta, jednalo se spíše o organizační chybu).

Rytířka českého lékařského stavu 2004

Předsedkyně ČR OS ČLK Děčín s předsedkyní OS ČLK Děčín se zúčastní slavnostního udělení titulu Rytířky českého lékařského stavu MUDr. Radaně Königové, Ph.D. v Praze dne 6. 3. 2004.

(zpět na obsah)

Ad 4) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Dana Á c s o v á, podáno 3. 2. 2004. Žádá o výjimku z LŘ pro obor diabetologie, nesplňuje délku praxe. Pracoviště interní odd. Děčín, atestace interna I. st. 1997, diabetologie 2003. Praxe (po odečtení MD) 72 měsíců, chybí 27 měsíců. Má předběžný souhlas s OP VZP s uzavřením smlouvy.
Korespondenční hlasování - 1x NE, 3x se nevyjádřili, 7x ANO. Diskuse o udělování výjimek -

Licence byla doporučena k udělení - bude zdůvodněno licenční komisi ČLK.

MUDr. Helena L a š t ů v k o v á, podáno 16. 2. 2004 – licence lektor LP pro obor oftalmologie. Atestace oftalmologie v r. 1982. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

MUDr. Antonín Z a m y k a l, st., podáno 17. 2. 2004 – licence lektor LP pro obor pediatrie. Atestace pediatrie I. st. v r. 1966. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

MUDr. Marie M a š k o v á, podáno 24. 2. 2004 – licence lektor LP pro obor všeobecné lékařství. Atestace všeobecné l. I. st. 1986. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

MUDr. Petr H a v l í k, podáno 3. 3. 2004 – licence pro obor interní lékařství. Atestace interní I. st. 2000. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Všechny licence doporučeny k udělení.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace

Nemocnice Děčín, p. o. - změna v personálním vybavení interního a neurologického odd.
Podáno 20. 2. 2004:

 • Interní odd. – prim. MUDr. Michal Hondl, licence VL pro obor interní lékařství
 • Neurologické odd. – prim. MUDr. Iva Ondečková, VL pro obor neurologie

Dopis řediteli nemocnice 26. 2. 2004 s výzvou, aby byla žádost doplněna o:

 1. Sdělení OZ pro obor gastroenterologie v posuzování endoskopického pracoviště
 2. Sdělení jména a kvalifikace zástupce primáře neurologického odd.

Písemná odpověď 3. 3. 2004 ředitele Ing. Řeháka:

 • OZ při interním odd. je MUDr. Petr Štirand – licence školitele gastro, dále zde pracuje
  MUDr. Jan Rejholec (funkční licence esofagogastroduodenoskopie, MUDr. Grosman,
  licence pro obor gastroenterologie, pod dohledem školitele MUDr. Rais, MUDr. Paterová
 • Zástup za MUDr. Ondečkovou na neurologii je smluvně zajištěn lékařem s licencí (MUDr.
  Eva Faiferová)

Představenstvo souhlasí.

Dětský stacionář Děčín (Sdružení pro rozvoj Dětského stacionáře Děčín), zastoupené Janem
Koutníkem.

 • Místo provozu: Na pěšině 332, 405 02, Děčín IX.
 • Lékař MUDr. Michal Marek – držitel licence pro obor pediatrie + alergologie.
 • Doložen schválený provozní řád.

Představenstvo souhlasí.

MUDr. Roman R a i s – žádost o vydání souhlasu k PVT bez omezení doby platnosti.
Interní ambulance, Teplická 1850. Fyzickou kontrolou ordinace provedla MUDr. Sellnerová. Souhlas vydán k 27. 2. 2004. Představenstvo souhlasí.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Dagmar K r e j č o v á – důchodce, částečně pracující. SCHVÁLENO 735,- Kč

MUDr. Milena Č e r m á k o v á - důchodce, částečně pracující. SCHVÁLENO 735,- Kč

MUDr. Josef Š k o l n í k - důchodce, částečně pracující. SCHVÁLENO 735,- Kč.

MUDr. Antonín U l r i ch - čestné prohlášení - nepracující důchodce. Uhradil 320,- Kč (Byl mu
odeslán dopis - nebude pravidelně pracovat)

MUDr. Eva K l a b a n o v á – oznámení o MD - 0,- Kč

MUDr. Daniela H l o b i l o v á – oznámení o MD 0,- Kč

MUDr. Jana Š a f a ř í k o v á – oznámení o MD 0,- Kč.

MUDr. Markéta Ž á č k o v á - oznámení o MD - bude jen sloužit služby – SCHÁLENO úplné prominutí příspěvku = 0,- Kč

MUDr. Kamila Ž a t e č k o v á – oznámení o plánovaném nástupu na MD, nyní v PN, SCHÁLENO prominutí příspěvku = 0,- Kč

MUDr. Dana M i ch a l í k o v á – oznámení o plánovaném nástupu na MD, nyní v PN, SCHÁLENO prominutí příspěvku = 0,- Kč

MUDr. Lucie B u r e š o v á – oznámení o plánovaném nástupu na MD, nyní v PN. SCHÁLENO prominutí příspěvku = 0,- Kč

Žádosti o přijetí za člena ČLK, ukončení členství

MUDr. Barbora L u d v o v á – oznámila 25. 2. 2004 ukončení členství - ukončení pracovní
činnosti v ČR

ÚMRTÍ:

MUDr. Osvald R o h r b a ch – zemřel 4. 2. 2004. Zasláno Oznámení do Tempusu 10. 2. 2004.

Představenstvo bere na vědomí

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Jarmila Z u v a č o v á – bývalá prim. interního odd. - přeregistrace do Ústí nad Labem.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Michal H o n d l – nový prim. interního odd. v Děčíně - přeregistrace z Ústí nad Labem.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Daniela H l o b i l o v á – v současné době na MD, bez zaměstnavatele. Bývalé
pracoviště: DO Děčín. Vydáno k datu 1. 2. 2004.

Představenstvo souhlasí.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Laštůvková Helena - splňuje, diplom bude vydán

MUDr. Jeníková Martina – ověřuje MUDr. Ullrychová, informace bude podána na příštím zasedání

MUDr. Mašková Marie- ověřuje MUDr. Ullrychová, informace bude podána na příštím zasedání

(zpět na obsah)

Ad 5) Registrace vzdělávacích akci

32/04/001 Metabolický syndrom – nízká hladina HDL

Přednášející: MUDr. Renata Stěpanovová, internista, lipidolog, Kladno

Místo: Bowling Club hotel, Klicperova 219, Děčín - Křešice

Datum: 7. 4. 2004 od 18:00 hodin

Program: zahájení - přednáška Metabolický syndrom - diskuse - přednáška Nízká hladina HDL - diskuse -  sdělení firmy Laboratories Fournier - společensko sportovní večer - ukončení

Seminář je určen pro PL i specialisty

Koordinátor akce MUDr. Jiří Slavík.MUDr. Slavík však sdělil, že není informován, že by měl být na této akci koordinátorem.

Představenstvo doporučilo: Program by měl být rozšířen (např. o praktické zkušenosti), aby mohlo být oceněno kredity. Pořadatel nepřistoupil na rozšíření programu – ustoupil od pořádání s garancí Komory.

Seminář nebude ohodnocen kredity.

32/04/002 Metabolický syndrom – nízká hladina HDL

Přednášející: prim. MUDr. Lubomír Dlouhý, internista, Liberec

Místo: Restaurace Koupaliště, Lesní 12, Rumburk

Datum: 21. 4. 2004 od 18:00 hodin

Program: zahájení - přednáška Metabolický syndrom - diskuse - přednáška Nízká hladina HDL - diskuse -  zkušenosti z praxe – prim. Dr. Vaňková - diskuse - sdělení firmy Laboratories Fournier - společensko sportovní večer - ukončení.

Seminář je určen pro PL i specialisty.

Koordinátor akce prim. MUDr. Alexandra Vaňková.

Program byl rozšířen o sdělení prim. Vaňkové.

Představenstvo souhlasí, aby seminář byl ohodnocen 2 kredity.

32/04/003
XV. konference severočeských gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

Datum a místo konání: 24. 4. 2004 a 25. 4. 2004 – Českosaské Švýcarsko – Rynartice

Akci pořádají severočeští gynekologové ve spolupráci s OS ČLK Děčín.

Program a přednášející:

 • Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc. (Praha) - Možné chyby při našem ultrazvukovém vyšetřování

 • Prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc. (Brno) - Ultrazvuk a endokrinní poruchy cyklu

 • Prof. MUDr. Jan E. Jirásek, DrSc. (Praha) - Vývoj plodu a malformace

 • Prim. MUDr. Josef Kofer, MUDr. J. Laštůvková, MUDr. M. Soukupová (OKG MNÚL) - Prenatální diagnostika abnormálních fenotypů v ústeckém regionu za r. 2003 + kasusistika

 • Doc. MUDr. J. Homola, CSc. (MN Ústí n. L.) - Výsledky prenatální kardiologie v r. 2003 v Ústeckém kraji,
  Supraventrikulární tachykardie plodu - obtížný, ale řešitelný problém

 • MUDr. M. Šodek (dětská nefrologie Grafenau, Německo) - Hydronephrosis gravidarum

 • MUDr. D. Krhounková (Schering) - Yadine – antikoncepce s novým gestagenem

 • MUDr. T. Fajt (Praha) - Nízké dávky v therapii HRT

 • MUDr. V. Podolský (Děčín) - Prenatální screening VCC na Děčínsku

 • MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. (Levret Praha) - Etika v prenatální diagnostice VVV

 • Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc. (Praha) - Prediktivní ultrazvuková diagnostika

 • MVDr. Hynek Piškule (Cord Blood Center CZ s.r.o.) - Kmenové buňky – současnost a budoucnost

 • Ing. J. Ondřej (Diagnostika Ústí n. L.) - Hodnocení rizika M. Down kombinací nuchální translucence a serologie

 • MUDr. Vratislav Plzák (Ústí n. L.) - Organizační záležitost UZ sekce ČSGP

Školící akce s tématem: „XV. konference severočeských gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou" je zařazena do akcí garantovaných OS ČLK Děčín s přidělením 1 certifikátu.

Přihlášky: MUDr. Marie Šťastná – stastnam[zavináč]sendme.cz - Gynekologická ordinace Česká
Kamenice

(zpět na obsah)

Ad 6) Korespondence:

Korespondence níže uvedená je pro členy OS ČLK v Děčíně přístupná k nahlédnutí v kanceláři OS.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva 23. - 24. 1. 2004

 • Seznam přijatých členů do ČLK k 23. 1. 2004 (MUDr. Melnyčuk)

 • Seznam vydaných licencí na vědomí k datu 12. 1. 2004 (MUDr. Martinková), 28. 1. 2004,
  2. 2. 2004, 16. 2. 2004

 • Pozvánka na schůzku předsedů + slavnostní akt předání titulu Rytířky lékařského stavu 6. 3. 2004 Praha – zúčastní se MUDr. Sellnerová

 • Zápis RK ČLK z 13. – 14. 2. 2004

Krajský úřad:

Nedošla žádná pošta.

Další korespondence :

 • INFORMACE OP VZP na vědomí: Záznamové štítky o očkování proti tetanu – vybraná ZZ obdrží samolepící štítky

  • bílé barvy, které jsou určeny PL pro dospělé pro záznamy o revakcinaci nebo o poslední dávce pravidelného očkování,

  • oranžové barvy – na traumatologických a chirurgických odd. ZZ - pro záznam pro přeočkování při poranění a

  • průhledné – pro všechna ZZ, která očkují proti tetanu.

(zpět na obsah)

Ad 7) Různé

 • Sdružení pediatrů MUDr. Jana Herrmannová, MUDr. Blanka Šubrtová, MUDr. Mária Trefná – inzerát k pronajmutí volné ordinace v Děčíně I.
 • Korespondence – pojišťovna 211 – návody jak postupovat – materiály předával MUDr. Plhoň
 • Diskuse k protestní akci – stávce:
  • Lékař prvního kontaktu nemůže neordinovat, nespokojenost nelze vyjádřit nepřítomností (stávkou) v ordinaci.
  • Pocit nedostupnosti poškodí pacienta. Systémová chyba.
  • Sjezd ČLK se otázce systému věnoval velmi okrajově.
  • Představenstvo rozhodlo na základě diskuse, že 14. 4. 2004 ve 14 hodin se bude konat "Setkání lékařů – členů OS ČLK Děčín a veřejných činitelů" ve velké zasedací místnosti bývalého OkÚ v Děčíně I. Důvodem je narůstající napětí a nejistota lékařů a zdravotníků v ekonomické a sociální oblasti.
   Pozváni budou:
   • Senátoři,
   • poslanci,
   • starostové velkých měst našeho regionu,
   • zdravotní rada Ústeckého kraje,
   • média.
  • Organizací byla pověřena MUDr. Sellnerová. Otázky do diskuse: MUDr. Sellnerová, MUDr. Sucharda. Otázky budou rozeslány e-mailem členům představenstva k doplnění.
  • Program: zdravotnická síť, financování zdravotnictví, základní péče – co je a kolik stojí, definování péče ze zdravotního pojištění.
(zpět na obsah)

Ad 8) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • určení členů představenstva, kteří budou mít podpisové právo k nakládání s peněžními prostředky na běžném účtu.
 • Organizace Setkání lékařů 14. 4. 2004

MUDr. Ullrychová:

 • sdělení k žádostem o diplomy KVL (MUDr. Maškové, MUDr. Jeníkové)

Ad 9) Poděkování bývalému předsedovi OS MUDr. Františku Plhoňovi

V průběhu zasedání se dostavil MUDr. František Plhoň, bývalý předseda okresního sdružení v Děčíně. Nová předsedkyně OS ČLK MUDr. Sellnerová mu jménem představenstva vyjádřila poděkování za jeho činnost v komoře.

Vzhledem k tomu, že na svou funkci člena představenstva abdikoval MUDr. Popelka, byl MUDr. Plhoň jako 1. náhradník osloven, zda přijme funkci v představenstvu. Funkci přijal. Představenstvo vyjádřilo souhlas s jeho doplněním do řad představenstva OS.

Ad 10) VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY OS

Byly podány dva návrhy na místopředsedu OS ČLK Děčín:

 1. návrh: MUDr. Čapková Vlasta
 2. návrh: MUDr. Plhoň František

Pod dohledem MUDr. Ullrychové (volební komise okresního shromáždění OS ČLK Děčín) bylo rozdáno 9 volebních lístků: 2 hlasy pro MUDr. Čapkovou, 7 hlasů pro MUDr. Plhoně.

Místopředsedou OS ČLK byl zvolen MUDr. František Plhoň.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster