Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
leden 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

1. jednání představenstva
OS ČLK Děčín v roce 2004,

které se konalo dne 21. 1. 2004 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Ullrychová, Slavík, Popelka, Louková

Omluveni MUDr.: Čapková, Kučerová, Flusek, Englerová

Čestná rada MUDr.: omluveny Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS - Organizace okresního shromáždění
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [zkontaktovat Bc. Severu z KÚ - smlouvy APP] - vyřešeno s úředníkem z KÚ panem Součkem - otázka byla řešena MUDr Slavíkem začátkem měsíce ledna

MUDr. Kučerová -

 • [informace koordinátorům akcí KVL- zajistit informovanost v regionu, poděkování za pořádání akcí KVL] - plněno

MUDr. Sucharda -

 • [odkaz na našich www - Obecné stanovisko výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu k systému péče o nemocné postmenopausální osteoporosou]- připravuje se

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o přípravě okresního shromáždění OS ČLK v Děčíně.

Konání: 18. 2. 2004 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 15 hodin.

Pozvánky rozeslány 11. 12. 2003 všem zaregistrovaným členům OSL Děčín. Proběhnou řádné volby předsedy, doplňovací volby člena představenstva za "jih" a "sever" a delegáta sjezdu, nebude-li předseda ze severu. Pokud bude předseda z "jihu", automaticky se stává delegátem sjezdu místo MUDr. Plhoně.

Program:

 1. Zahájení, volba komisí (mandátové, volební, návrhové)
 2. Zpráva o činnosti
 3. Vystoupení zástupců měst, či dalších komor ve zdravotnictví (budou-li si vystoupení přát) s případnými otázkami na ně.
 4. Vystoupení zástupce pojišťoven, budou-li si vystoupení přát. S diskusí, + případná přestávka
 5. Řádná volba předsedy, doplňovací volby člena představenstva (sever i jih) a delegáta sjezdu za severní část okresu (pokud nově zvolený předseda bude z "jihu")
 6. Zpráva RK Zpráva ČR
 7. Diskuse ke správám
 8. Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2004 a případná diskuse k tomu + schválení
 9. Vyhlášení výsledků voleb
 10. Závěr

Předběžné zajištění okresního shromáždění:
Zpráva předsedy OS - přednese MUDr. Plhoň
Zpráva předsedy ČR OS - přednese MUDr. Černá
Zpráva předsedy RK OS - přednese MUDr. Sellnerová
Zpráva o hospodaření - místopředseda MUDr. Ullrych

Příprava komisí, předsednictva (návrh):
Pracovní předsednictvo: MUDr.: Plhoň, Koudelová, Ullrychová, Slavík, Popelka, Louková.
Mandátová komise: MUDr.: Čapková, Lazarová (+ další lékaři budou navrženi na místě)
Návrhová komise: MUDr. Ullrych
Volební komise: MUDr. Popelka (+ další lékaři budou navrženi na místě)

Pozváni budou:
Představitel ČLK - MUDr. Liehne, zástupce KÚ Ústeckého kraje (p. Szántó)
Představenstvo se usneslo, že kromě MUDr. Liehneho nebude zván další zástupce představenstva ČLK.
Představenstvo rozhodlo, že budou pozváni:

 • Zástupci pojišťoven jako v minulých letech (OP VZP, VoZP, Ministerstva vnitra, Metal Aliance),
 • zástupce Stomatologické komory MUDr. Petr Bartl,
 • zástupce Lékárnické komory - PharmDr. Jindřich Šmíd.
 • starostové měst: Děčín - Ing. Raška, Rumburk - Ing. Sykáček, Varnsdorf - Ing. Poláček

Představenstvo oslovilo jednohlasně MUDr. Ivana Suchardu, s nabídkou kandidatury na funkci předsedy OS ČLK Děčín, MUDr. Sucharda poděkoval za důvěru. Ponechává si čas na rozmyšlenou.

Předseda upozorňuje všechny lékaře, že je vhodné zahájit volební kampaň - výběr kandidátů - předseda, místopředseda, členů představenstva, delegáta sjezdu (viz program výše).

Organizace dopravy ze severu - objednán autobus
Zastávky autobusu:

 1. Varnsdorf - POLIKLINIKA 13, 30 hod.
 2. Rumburk - GYMNÁZIUM 13, 50 hod.
 3. Krásná Lípa - NÁMĚSTÍ 14, 10 hod.
 4. Č. Kamenice - NÁMĚSTÍ 14, 30 hod.

Občerstvení: jako tradičně (300 ks chlebíčků + 150ks minerálek 0, 3l) bylo objednáno u firmy KUBO.

Okresní shromáždění bude připomenuto lékařům ještě e-mailem (SMS) + dopisem, kdo nemá internet nebo nebude potvrzen příjem el. zaslaného dopisu, tak poštou, plakáty v nemocnicích. a poliklinikách.

Farmaceutické sponzorující firmy budou mít prezentaci - rozesláno 6 nabídek, k datu 19. 1. 2004 přihlášeny 2 firmy.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Ze sedmi stížností, které měla RK v řešení, je již pět uzavřeno - na podkladě šetření bylo rozhodnuto o nevině lékařů. V jednom případě se čeká na výrok znalecké komise Ústeckého kraje, která dosud nezasedala, jedna stížnost bude projednána po obdržení odborného posudku a v jednom případě, kdy byl odborný posudek uzavřen v neprospěch obviněného lékaře, bude vypracován návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Nové stížnosti

Nové stížnosti naštěstí nejsou.

Proběhla diskuse k navrhovaným krajským čestným radám a revizním komisím - pro nárůst kauz nebude stíháno, množství práce, kterou má RK v současné době se při fungování krajských RK několikanásobně zvýší. (připomínky budou zaslány písemně do Prahy, MUDr. Plhoň napíše dopis).

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

ČR nemá v současné době k řešení žádnou kauzu. Kauza Id. č. 02-32-802 je řešena v Praze, zatím není znám výsledek (odvolání lékaře, kterého čestná rada OS Děčín uznala disciplinárně vinným).

Dne 6. 1. 2004 byla provedena korespondenční volba RYTÍŘKY ČESKÉHO LÉKAŘSKÉHO STAVU a byla zvolena jediná navržená kandidátka - MUDr. Radana Königová, Ph.D.

Představenstvo bere na vědomí, slavnost udělení titulu bude 6. 3. 2004 v Praze (při té příležitosti bude shromáždění předsedů).

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Lenka M a r t i n k o v á, podáno 18. 12. 2003 - licence lektor LP pro obor všeobecné lékařství (Atestace ze všeobecného lékařství v r. 1994). Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Do OL odesláno 18. 12. 2003 - schváleno ČLK 29. 12. 2003.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace

MUDr. Karel M a t y s - ambulance PL pro děti a dorost, ul. Lesní 757, Rumburk. (změna místa provozování). Kontrolou prostor pověřena MUDr. Šrámková. Na základě jejího sdělení, byl souhlas vydán k datu 7. 1. 2004.

SCHVÁLENO.

Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace - poskytování APP (ambulantní pohotovostní péče), v přízemním podlaží budovy Nemocnice Varnsdorf (bývalá ortopedicko-traumatologická ambulance),

Statutární zástupce MUDr. V. Jára, odborný zástupce MUDr. Ivan Sucharda

Personální vybavení: MUDr. Matiášek P., MUDr. Holiš, MUDr. Knobloch P., MUDr. Říha J., (všichni chirurgie II. st.), MUDr. Louková L., MUDr. Veselý T. (oba ortopedie II. st.)
Lékaři na posílení pohotovosti: MUDr. Škoda, J. P., (interní lék. II. st.), MUDr. Sucharda I. (gynekologie II. st.).

Prostory: prověřil MUDr. Flusek - souhlasí s vydáním kladného vyjádření

Souhlas bude vydán dle závazného stanoviska č. 1/1999 -LSPP (APP), mohou vykonávat lékaři s licencí pro obor všeobecné lékařství, interní lékařství, chirurgie, ARO a pediatrie. Ostatní musí mít schválenou výjimku.

Podána žádost o výjimku v zajišťování služeb APP v oboru všeobecné lékařství pro ortopedy: MUDr. L. Loukovou, MUDr. T. Veselého a gynekologa MUDr. I. Suchardu.

Představenstvo vyslovilo souhlas.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Marta R ű k l o v á - nepracující důchodce - trvalé prominutí členských příspěvků (rozhodnutí představenstva z roku 2002).

MUDr. Josef U l v r - čestné prohlášení - nepracující důchodce. Žádost podána 23. 12. 2003. Uhradil 320,- Kč

SCHVÁLENO 320,- Kč.

MUDr. Josef M a c a s - důchodce, částečně pracující (nepravidelné zástupy). Žádost podána 16. 12. 2003 (uhradil 735,- Kč)

SCHVÁLENO 735,- Kč.

MUDr. Jaroslav M i k š - důchodce, částečně pracující (nepravidelné zástupy). Žádost podána 23. 12. 2003.

SCHVÁLENO 735,- Kč

MUDr. Hugo E n g e l h a r t - důchodce, částečně pracující (nepravidelné zástupy). Podáno 20. 1. 2004.

SCHVÁLENO 735,- Kč.

MUDr. Ivana M i š k o v s k á - MD - oznámení podáno 16. 12. 2003.

MUDr. Jana K u l h a v á - MD - oznámení podáno 5. 1. 2004.

MUDr. Ilona K a d l e c o v á - MD - oznámení podáno 6. 1. 2004.

MUDr. Ivana H o l l m a n n o v á (dř. Paterová) - MD - oznámení podáno 7. 1. 2004.

MUDr. Helena H á k o v á - MD - oznámení podáno 7. 1. 2004

Představenstvo bere na vědomí oznámení o MD - lékařky na MD platí 0,- Kč.

MUDr. Veronika Haberlová - zaslala dotaz - výše jejího čl. příspěvku v r. 2004 (promoce 2002 na Slovensku, nástup v Česku 2003.

Praxe se započítává od nástupu postgraduálního vzdělávání - splňuje podmínky - absolvent: V roce 2004 uhradí 650,- Kč.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Tomáš T s c h a k e r t - 5. 12. 2003 podána žádost. (Absolvent UK Praha, promoce 17. 10. 2003). Pracoviště chir. odd. Nemocnice Děčín. Přijat do ČLK 12. 12. 2003.

MUDr. Jurij M e l n y č u k - 7. 1. 2004 podána žádost, doložen nostrifikovaný diplom, povolení k výkonu práce lékaře z MZd ČR, atestační diplom chirurgie I. st.. V současné době pracuje jako střední zdravotnický pracovník ve VIA Česká Kamenice, s. r. o. - LDN. Žádost odesláno s doporučením do Olomouce.

Představenstvo doporučilo.

Ukončení členství v ČLK

Úmrtí

MUDr. Luboš B í l ý - zemřel 26. 10. 2003. Oznámeno manželkou 16. 12. 2003. Dopis MUDr. Bílé napsala MUDr. Sellnerová

MUDr. Ivan Š i m k o - zemřel 16. 12. 2003. Nekrolog byl uveřejněn na webových stránkách i v tisku.

Vystoupení z ČLK

MUDr. Jan P o s p í c h a l - oznámil 18. 12. 2003 ukončení členství - nepovažuje se za člena Komory.
MUDr. Sellnerová napsala odpověď.

MUDr. Martina Puschauerová - požádala o ukončení členství, vrací se na Slovensko (ukončení k 31. 12. 2003).

MUDr. Alena Zdeňková - ukončení členství k datu 5. 1. 2004.

Představenstvo bere na vědomí.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Edita Dragančevová - PL pro dospělé v Děčíně, převedení členství z Ústí n. L. do Děčína

Představenstvo bere na vědomí

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Jana V l č k o v á - pracoviště: Imunobact s. r. o. Vydáno k datu 1. 1. 2004

MUDr. Josef M a c a s - důchodce, obnovení platnosti oprávnění, vydáno k datu 5. 1. 2004

SCHVÁLENO

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla oznámena žádná akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Dne 10. 12. 2003 - pro informaci dopis MUDr. Ratha a připomínky ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu zákona 220/1991
 • Dopis z kanceláře prezidenta ČLK - k projednávání zákona o komorách.
 • Zápis 12. - 13. 12. 2003
  • Seznam vydaných licencí na vědomí k datu 3. 12. 2003.
  • Přijatí členové do ČLK k 12. 12. 2003
  • Vědecká rada
 • Zápis revizní komise ČLK ze 16. 1. 2004
 • Stanovisko ČLK k protestní akci 6. 1. 2004
 • Dopis členům představenstva OS k prodiskutování na zasedání - přečteno:
  • Protestní akce schválené sjezdem na 7. - 9. 4. 2004
  • Navrhovaná změna kontrol a vydávání PVT
  • Stanovisko představenstva k protestní akci a současné situace zaslat do 10. 2. 2004 představenstvu ČLK
  Diskuse - Představenstvo ČLK Děčín chápe důvod pořádání protestní akce a tuto bere na vědomí, ale současně se domnívá, že organizace protestních akcí je věcí odborů a proto se v této věci v našem okrese angažovat nebude (odpověď představenstvu ČLK MUDr. Plhoň).

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví

 • registrace: zaslány kopie rozhodnutí o již zde projednaných registracích

Další korespondence :

 • Dopis jednatelky společnosti Medical Servis, s. r. o. MUDr. Čejkové - oznámení - MUDr. Bubla v Č. Kamenici končí, od ledna 2004 nastupuje na jeho místě MUDr. Zdenka Vlastníková (atestace interní lékařství, všeobecné lékařství, držitelka licence pro obor všeobecné lékařství). Členství v OS ČLK Pardubice.
 • MUDr. Jana Herrmannová - za dětské lékaře Děčínska zaslala na vědomí dopis odeslaný ZZS Ústeckého kraje MUDr. Kučerovi - žádost o úpravu smlouvy o zabezpečení výkonu APS o garanci souběžné lékárenské služby (Dle sdělení MUDr. Slavíka - PL pro dospělé se nepřipojili).
 • MUDr. Zuzana Švihnosová - požádala o předání adres pracovišť praktických lékařů pro dospělé a gynekologů v našem okrese - chtějí oznámit schválení mammografického skríningu.
  Představenstvo souhlasí, informace o mammografickém skríningu bude umístěna i na www. clk.cz (MUDr Sucharda)
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Lenka Martinková požádala o vydání diplomu o vzdělávání - splňuje - zkontrolovala MUDr. Ullrychová. Zadáno do tisku.
 • MUDr. Eva Faiferová - požádala o vydání diplomu o vzdělávání - splňuje. Zadáno do tisku.
 • MUDr. Plhoň se zúčastnil jednání konkurzního komise na místo primáře interního odd. Nemocnice Děčín - (MUDr. Hondl z ÚL)
 • MUDr. Faiferová Eva - PVT (úvazek sestry na 0,4) - je upozorňováno, že MUDr. Faiferová pracuje v ordinaci bez stálé přítomnosti zdravotní sestry. Souhlas k PVT vydán na základě vyjádření, že sestra je přítomna - úvazek 0,4. V ordinaci je zároveň přítomna i administrativní pracovnice.
  Diskuse: Administrativní pracovník nemá statut zdravotnického pracovníka, proto musí být dodržovány zásady Etického kodexu ČLK: § 5 odst. 2 - Vyhláška MZdr. ČR č. 77/1981- podmínky nižších a středních zdravotnických pracovníků. MUDr. Plhoň osobně s MUDr. Faiferovou pohovoří
 • Ověřit u ČR OS ČLK zda bude chtít pokračovat ve své práci ve stávajícím složení - uvažuje-li některý z členů o abdikaci (zjistí p. Hamerníková)
 • Diskuse - ohledávání mrtvých: do 18 hodin nezajištěná služba, Ministerstvo vnitra připravuje snad funkci koronera - smluvní doktor Policie ČR, právně vzdělán, mělo by být řešeno Vyhláškou. V současné době, není-li známa příčina smrti - zdravotně bezpečnostní pitva. Tyto záležitosti by si měla Policie ČR řešit smluvně s některými lékaři (na Šluknovsku to bude zřejmě MUDr Jan Svoboda).
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • připomínky ke Krajským RK a ČR ČLK - náročnost práce v RK
 • Stanovisko představenstva OS ČLK k protestní akci a současné situace - Představenstvo OS ČLK Děčín se nepřipojuje, bylo prodiskutováno, toto je otázkou odborových orgánů
 • Informace MUDr. Faiferové - nezdravotnický pracovník

MUDr. Sucharda:

 • informace o mammografickém skríningu WF Hospital umístit na www.clk.cz.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis(zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster