Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ZÁŘÍ 2002


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

8. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 4. 9. 2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Popelka, Englerová, Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Čapková, Čermáková, Kovtun, Hruška

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová (omluvena Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sellnerová (omluvena Lešanovská)

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • rozeslání nekrologu do regionálního tisku + Tempus Medicorum:
  Byla poslána jen informace o úmrtí MUDr. Patočky a MUDr. J. Lankaše se žádostí ke zveřejnění v Tempus Medicorum.

MUDr. Plhoň -

 • zorganizovat schůzku s PL a s ambulantními specialisty:
  Představenstvo se shodlo, že schůzka ambulantních specialistů se bude konat 2. 10. 2002 v 18,30 hodin ve Varnsdorfu - Restaurace Maxim (MUDr. Plhoň zajistil místo). Předcházet bude od 14,30 schůze představenstva, v 18 bude večeře společná s ambulantními specialisty a od 18, 30 schůze ambulantních specialistů)
 • Schůzka PL:
  datum bude dohodnuto s MUDr. Uhrovou (spolupráce s MUDr. Blažkovou)
 • kontaktovat regionální tisk - LSPP, RZP - Zdravotní výchova, honorování lékařů LSPP:
  Vzhledem k povodním odloženo na polovinu září, teď by tomu nebyla věnována patřičná pozornost
 • kontaktovat MUDr. Marka - zjistit důvody k udělení licence na alergologii v době, kdy nesplňuje praxi:
  splněno, žádost odesláno do Olomouce (licence udělena 3.8.02)

MUDr. Čermáková -

 • posouzení žádosti MUDr. Krátkého:
  dodá písemné vyjádření (PaMV) + orthopedickou ordinaci MUDr. Provazníka.. Žádost MUDr. Krátkého nebyla podána. Žádost MUDr. Provazníka viz bod žádosti (zatím se prostory upravují).

MUDr. Popelka -

 • do 30.9. posoudí vybavení ordinace MUDr. Hambálkové, až jí bude vyzván (ordinaci vybaví až po VŘ).

MUDr. Sucharda -

 • dotaz, jak postupovat v případě Dr. Karbuly a v podobných případech - vydání funkční licence u lékařů, kteří až dosud licenci ve státní nemocnici nepotřebovali a byli zaškoleni v minulosti na pracovišti, které nyní nemá akreditaci - úkol trvá.
 • + MUDr. Plhoň sestaví k tomuto tématu dopis představenstvu, bude odesláno za OS ČLK Děčín zřejmě jako tema pro jednání sjezdu - je to obecný problém.

Úkoly splněny (kromě výše uvedených trvajících).

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

V TICHOSTI BYLA VYMĚNĚNA VEDOUCÍ REFERÁTU ZDRAVOTNICTVÍ OKRESNÍHO ÚŘADU V DĚČÍNĚ - NYNÍ JE TO PANÍ BLAŽKOVÁ.

NIKDO NÁM TO NESDĚLIL, DOZVĚDĚLI JSME SE Z KORESPONDENCE.

JEDNÁNÍ NA KRAJSKÉM ÚŘADU

Svolával hejtman - tématika: povodně.

Nabídnuta materiální pomoc z nepostižených okresů (očkovací látky), Ústecká stresová linka- pomoc psychiatrů.

Po jednání jsme využili přítomnosti předsedů OS ČLK a jednali jsme předběžně nadcházející volební sjezd. Bylo dohodnuto, že schůzka všech delegátů z kraje bude v pondělí 7. října 2002 v 17 hodin v Ústí nad Labem. - je třeba s tím počítat.

NÁSLEDKY POVODNÍ V DĚČÍNĚ

 • Prezident ČLK přislíbil materiální pomoc povodní postiženým lékařům. Který z lékařů byl materiálně postižen povodněmi může být finančně sponzorován z ČLK (postižen byl MUDr. Kozlík - podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku z důvodu zaplavené ordinace dětské psychiatrie.

 • Představenstvo jednomyslně podporuje možnost odškodnění až do výše 150 000,-Kč, buď z rozpočtu ČLK nebo z mimořádných prostředků (sponzoři). Žádost MUDr. Kozlíka s vyjádřením majitele objektu a doporučením představenstva OS ČLK Děčín bude bezodkladně odeslána ČLK Olomouc - představenstvu.

 • Bylo zjištěno, že MUDr. Hós nebude uplatňovat finanční pomoc, ordinaci stačil evakuovat, nyní působí v Kateřině a v Jílovém.

 • Dr. Ács (Těchlovice) - budova, ve které má ordinaci nebyla zaplavena.

 • Jak je řešena odborná péče po dobu výpadku polikliniky: Pomoc nabízelo OS ČLK v Teplicích a místopředsedkyně praktických lékařů MUDr. J. Uhrová a MUDr. Štorek- psychiatr z Chocně, který by byl ochoten několik víkendů pomáhat řešit psychiku povodněmi stresovaných občanů.

 • Kancelář a předseda OS spolupracovali s krizovým štábem v koordinaci odborných služeb po povodních, byl podán podnět zdravotní radové, aby zajistila oddělené služby LSPP na obou březích Labe v době, kdy Děčín byl řekou rozdělen.

Představenstvo vyslovilo poděkování všem lékařům a zdravotnickým pracovníkům za to, že v době povodně v Děčíně byla poskytována zdravotní péče, mnohdy i za značně ztížených podmínek.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Id.č. 01-32-002 pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P

Věc bude znovu posouzena RK OSL Děčín na základě znaleckých posudků. RK požádala o posudek Vědeckou radu ČLK (dne 20.5.2002) - čekáme na posudek. (beze změn)

Id.č. 02-32-376 pí. Z. Z. x MUDr. B.

Dne 16.5.2002 doručen dopis p. Z.- žádost o přešetření léčebných metod MUDr. B. - zda nedošlo k zanedbání péče. Dopis odeslán disciplinárnímu registru ČLK v Praze 20.5.2002. Stížnost byla RK ČLK přijata. Bylo zahájeno šetření, vyžádány nálezy. Posudek vypracoval nezávislý odborník z Plzně. Šetří MUDr. Sellnerová.

Id.č. 02-32-406 Zvláštní škola x MUDr. A. Z. st.

Dne 29.5.2002 podána stížnost na lékaře pro děti a dorost , který měl zpětně omlouvat nepřítomnost žáků ve škole, aniž by žáci byli u něj ošetřeni. Dne 10.6.2002 byla stížnost upřesněna rozpisem dat a jmen žáků. Šetří MUDr. Lešanovská.

Nové stížnosti

Id. č. 02-32-591 pí. Z. H. x lékaři neurologického odd. Nemocnice Děčín

Stížnost podána na centrální komoru prezidentovi ČLK. Do Děčína přijato 2.9.2002. Paní H. si stěžuje, že po úmrtí manžela vznikly nejasnosti ohledně diagnózy a postupu léčby.

Id. č. 02-32-689 pí. R. H. x MUDr. J.S.

Stížnost přijata dne 3.9.2002 do kanceláře v Děčíně. Kopie odeslána do centrálního registru v Praze. Paní H. si stěžuje na prohřešek proti etice při ordinaci MUDr. J. S. na LSPP ve Varnsdorfu (nevhodné oblečení a neupravenost lékaře). Kopie stížnosti zaslána k zaevidování do centrálního registru kauz.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id.č. 012/00 pí. H. L. x Nemocnice Děčín (odd. neurologie + patologie)

Případ nebyl ještě ČR ČLK uzavřen.

Id. č. 01-32-628 sl. J. G. x MUDr. K.

Případ řeší ČR ČLK - neuzavřeno.

Informace

Dne 2.9.2002 zaslal MUDr. Merhaut sdělení předsedovi ČR a RK OS ČLK Děčín: "V kauze MUDr. P. H. (Id. č. 01-85-575) [potulná praxe - denzitometrie] bylo jmenovanému kolegovi uděleno rozhodnutím ČR OS ČLK Praha 10 disciplinární opatření - důtka.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence:

MUDr. Alice L o d l o v á, podáno 9.7.2002 - licence pro výkon funkce lektora pro obor pediatrie. Atestace pediatrie I. st. v r. 1978.

Doporučená žádost odesláno do Olomouce 11.7.2002

MUDr. Vlasta R i ch t e r o v á, podáno 29.7.2002 - licence pro obor endokrinologie. Atestace v r. 2002.

Doporučená žádost odeslána 5.8.2002 do Olomouce

MUDr. Michal M a r e k ml., podáno 11.6.2002 - licence pro obor alergologie a klinická imunologie. - projednáváno na zasedání v červenci - žadatel zdůvodnil svou žádost - naskytla se příležitost zahájení vlastní praxe.

Žádost o výjimku s doporučením k udělení odeslána do Olomouce 15.7.2002.

MUDr. Věra P o k o r n á - podáno 21.8.2002 - licence pro obor ORL + dětská ORL. Atestace v roce 1999 - ORL I.st.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce 22.8.2002.

MUDr. Jaromíra B e d n a ř í k o v á - podáno 19.8.2002 - licence pro výkon funkce lektora lékařské praxe pro obor všeobecné lékařství. Atestace v r. 1988.

MUDr. Jitka D r a g o u n o v á - VL, primář pro obor oftalmologie - projednáváno na zasedání v červenci. (Doručeno 4.9.2002- dlouhodobá nemoc) Praxe 11 let 140 dnů, atestace oftalmologie II. st.

MUDr. Zdeněk Popelka - podáno 4.9.2002- VL- primář pro obor nefrologie. Atestace interní lékařství I. st. 4/1992, nefrologie 12/1998. Praxe 10 let 5 měsíců.

Všechny žádosti doporučeny.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Milan P r o v a z n í k - podáno 18.7.2002. Místo provozování Lodní ulice v Děčíně I, ordinace ortopedie. K žádosti nebyly přiloženy žádné přílohy (nájemní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí, kopie licence). Z důvodu dodržení 30-ti denní lhůty pro vydání vyjádření, předseda po posouzení žádosti s MUDr. Čermákovou vydal nesouhlas s personálním a věcným vybavením z důvodu že:

 1. K datu 5. 8. 2002 nebyla přiložena nájemní smlouva (nebo smlouva o smlouvě budoucí) s vlastníkem prostor.

 2. Nebyl dodán posudek hygienika na daný objekt (budovu), zda je vhodná pro provoz zdravotnického zařízení.

 3. Nebyla doložena kopie licence pro obor ortopedie, protože žadatel není členem OS ČLK Děčín

Pokud budou tyto nedostatky napraveny, lze při doložení výše uvedených požadavků a fyzické kontrole prostor pověřenou členkou představenstva MUDr. Čermákovou vydat souhlas s PaVV.

Představenstvo předběžně po splnění podmínek souhlasí.

MUDr. Martina H ó s o v á - podáno 5. 8.2002. Místo provozování Teplická 371/72, v Děčíně IV, ordinace oftalmologie. K žádosti přiložena podnájemní smlouva a at. diplom oftalmologie II. st., licence pro obor oftalmologie. Ordinaci posoudil MUDr. Plhoň. Jde o ordinaci MUDr. Laštůvkové, která byla pro provoz oftalmologické ordinace již odsouhlasena.

Představenstvo souhlasí. Souhlas vydán 5.8.2002.

SENIOR CZ, s.r.o. MUDr. Petr Ž i ž k o v s k ý - podáno 12.8.2002. Změna místa provozování - psychiatrická ambulance. V červnu vydán souhlas s PaVV v prostorách Nemocnice Varnsdorf. Ordinace bude zřízena na Poliklinice Poštovní 2060, ve Varnsdorfu. K žádosti přiložena kopie nájemní smlouvy. Ordinaci posoudil MUDr. F. Plhoň s požadavkem na vyřešení čekárny (jednáno i s ředitelem a správcem nemocnice Varnsdorf).

Představenstvo souhlasí.

WF HOSPITAL spol. s r.o. MUDr. František Wurst - podáno 12.8.2002. Změna v personálním vybavení - změna odborného zástupce pro mammografické pracoviště - MUDr. Luděk Tyle. Přiloženo potvrzení o týdenní odborné stáži v mammologické radiodiagnostice, (Podle dostupné informace stačí jen atestace II. st. z RDG a licence - Dr. Tůma vystavil potvrzení pro Dr. Tyleho o počtu provedených vyšetření v období 2.5. - 31.7. 2002. Bylo dále doložena kopie at. diplomu MUDr. Švihnosové, která pracuje na RDG. Dne 3.9.2002 podána žádost o upřesnění náplně činnosti WF Hospital s.r.o.

radiodiagnostika - OZ NZZ MUDr. Tyle.
Lékaři: Dr. Tyle 0,8 LM, Dr. Švihnosová 1,0 LM
mammografické pracoviště - OZ NZZ MUDr. Tyle.
Lékaři: Dr. Tyle 0,8 LM, Dr. Tůma 0,8 LM
pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí - OZ NZZ MUDr. Wurst.
Lékaři: Dr. Wurst 1,0 LM, Dr. Pazourková 0,6 LM, MUDr. Bílková 1,0 LM

Představenstvo souhlasí.

MUDr. Pavel R i ch t e r - podáno 25.8.2002 - žádost projednávána v červenci. Místo provozování Poliklinika Varnsdorf, ordinace PL pro dospělé, Poštovní 2060 (převzetí ordinace po MUDr. Ulvrovi).

Personální vybavení: Licence na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství do 31.1.2004, sestra I. Tothová, lektorem bude MUDr. Lissek. (licence MUDr. Lisskovi byla již udělena)

Zaslal smlouvu o smlouvě budoucí s majitelem objektu + lektorskou smlouvu

Představenstvo souhlasí.

MUDr. Hana S p á č i l o v á - podáno 2.9.2002 - záměr převzetí ordinace MUDr. Zdeňkové. Ordinace gynekologa - Oblouková 213, Děčín III. Veškeré vybavení bude odkoupeno. Sestra - SZŠ Eva Petrová. Doložena smlouva o smlouvě budoucí majitele objektu.

Představenstvo souhlasí.

1. Zdravotní Rumburk, a.s. Lužická poliklinika, o.z. - podáno 2.9.2002 - žádost o rozšíření registrace o další pracoviště neurologická ambulance - Velký Šenov 500. Představenstvo nemůže projednávat žádost o rozšíření registrace, špatně koncipováno. Mohou být projednány jen žádosti o personální a věcné vybavení s uvedením jména lékaře - OZ NZZ pro daný obor. MUDr. Plhoň bude kontaktovat Dr. Kořínka - je řada nových značně kvalifikovaných lékařů v Rumburku, asi to budou chtít zohlednit.

Žádost o schválení lektorské smlouvy:

MUDr. Pavel R i ch t e r - školenec, MUDr. Petr L i s s e k - školitel. Smlouva uzavřena 26.8.2002.

Schváleno.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

Žádná přeregistrace se neuskutečnila. Kancelář učiní dotaz na nově přijaté lékaře zda nechtějí býti členy v místě pracoviště ( jsou z jiného okresu / kraje).

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Josef S m a ž i n k a - podáno 15.7.2002 - nepracující důchodce. Vydáno 15.7.2002

MUDr. Otto Š v e c - podáno 22.8.2002.Nepracující důchodce-obnovení platnosti.Vydáno 22.8.2002
schváleno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/02/003 MAMMOLOGICKÝ a OSTEOLOGICKÝ KRAJSKÝ SEMINÁŘ

Pořádá: Liga proti osteoporóze pod garancí OS ČLK Děčín

Témata:

 • Prevence rakoviny prsu

  • Nové aspekty komplexní péče o ženu v prevenci rakoviny prsu

  • Nejnovější trendy časného záchytu rakoviny prsu

  • Význam časného záchytu osteopatií z hlediska léčby a prevence rakoviny prsu

 • Rizika a léčba osteoporózy v severních Čechách

 • Mužská osteoporóza

  • Andropauza a osteoporóza mužské populace

 • Řízená diskuse o vzniku osteoporózy

Datum konání akce: 21.10. 2002 - 13 hodin

Místo konání: Městské divadlo Děčín, ul. Teplická, Děčín IV.

Akce splňuje požadovaná kritéria, bude ohodnocena 7 kredity.

Na základě prezenční listiny bude vystaveno potvrzení o účasti ( certifikáty).

32/02/004 LÉČBA OSTEOPORÓZY

Téma: Léčba osteoporózy- přednášející MUDr. Jana Čepová - FN Motol

 • Přednáška - Léčba osteoporózy

 • Nový bisfosfonát III. generace - risedronát

Datum konání: 24.9.2002 - od 18,30 hod. Restaurace Dýmník v Rumburku

Koordinátor: prim. MUDr. A. Vaňková

Představenstvo zařazuje akci do kontinuálního vzdělávání, ale mezi akce necertifikované - bez přidělení kreditů.

Akce nesplňuje požadovaná kriteria (odborná část programu není 2 hod., akce nebyla nahlášena v termínu min. 4 týdny před dnem konání).

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva 31.5. -1.6.2002 v Luhačovicích a zápis z mimořádného jednání 2.5.2002 v Praze ( k nahlédnutí na internetu bude)

  • MUDr. Liehne jednal za Představenstvo s VZP o provozování nákladné techniky a byl ujištěn, že VZP nepreferuje státní sektor. proti soukromému.

  • Bylo stanoveno, že na jednání o cenách budou vysíláni pokaždé jiní zástupci, ne výhradně jen MUDr. Vedral, ale také MUDr. Liehne - koordinovat bude víceprezidentka.

  • Závazné stanovisko: Nadále každému ORL lékaři, který splňuje podmínky pro licenci v ORL oboru bude automaticky vydána licence i pro dětskou ORL, požádá-li o to.

  • Zápis bloku revizní komise 31.5.- 1.6.2002

  • Seznam udělených licencí 24.6.2002 (schváleno MUDr. Rezková ), 23.7.2002 (MUDr. Lissek - LLP), 5.8.2002, 15.7.2002,12.8.2002 (MUDr. Marek-alergo, MUDr. Lodlová - lektor LP, MUDr. M. Richter - na dobu určitou do 30.6.2003 - všeobecné lékařství). 16.8.2002

  • Výzva představenstva ČLK - pomoc kolegům zasažených povodněmi

 •  4.9.2002 doručen zápis představenstva ČLK ze dne 2. a 3.8.2002

  • Přijatí členové 3.8. (Děčín MUDr. Kotrba)

  • Hitparáda nemocnic (přehled platů v nemocnicích ČR k nahlédnutí v kanceláři)

  • Návrh změny SP č. 1 - Organizačního řádu - Rady kraje - představenstvo OS ČLK Děčín vznese připomínku k odst. 9 -
   "Náklady spojené s činností rady hradí poměrně, dle počtu svých členů, všechna OS, která se nacházejí na území příslušného kraje. Rozúčtování nákladů za daný rok provádí předseda OS kraje s největším počtem členů."
   .Vzneseme připomínku, aby náklady za cestovné člena rady kraje neslo vysílající OS ČLK. Další výdaje jsou zanedbatelné. (MUDr. Plhoň, MUDr. Sucharda???)

  • Návrh výše členských příspěvků 

Okresní úřad:

Kancelář přednosty

 • Vyhlášeno VŘ pro obor urologie včetně sonografie pro území Šluknovského výběžku v okr. Děčín (přihlášky do 30.8.)

Referát zdravotnictví

 • Zaregistrovali jsme mimochodem změnu ve funkci vedoucí referátu (neohlášeno)

 • Oznámení o ukončení provádění pitev v Nemocnici v Mostě

 • Oznámení o ztrátě a zfalšování razítek a receptů

 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (červenec 2002)

 • Na vědomí - informace o pomoci lidem postiženým záplavami - nabízeno "očkování proti depresi".

Představenstvo s podivem vyslechlo informaci o této akci jednoho psychiatra a považuje za irelevantní rozšiřování tohoto dopisu z RZ lékařům bez konsultace s odborníkem nebo Komorou

Další korespondence :

 • Dne 22.7.2002 byl doručen dopis MUDr. Radojčo Dimitrova - podnět ke kontrole pracoviště WF Hospital s.r.o.- podezření z nedodržování podmínek souhlasu s personálním vybavením

  • mammografické snímky údajně popisuje lékařka s I. at. z RDG

  • OZ MUDr. Tůma nebyl při namátkové kontrole z OkÚ přítomen

  Žádá o prošetření v jakém úvazku je MUDr. Tůma na pracovišti WF Hospital angažován a nakolik se fyzicky skutečně účastní diagnostického procesu.

  MUDr. Wurstovi byl odeslán předsedou OS ČLK dne 30.7. dopis s výzvou, aby bylo představenstvo OS ČLK Děčín seznámeno s harmonogramem MUDr. Tůmy na mammografickém pracovišti, (odpovědí je MUDr. Wurstem zaslaná žádost viz bod 5) o změnu OZ ve WF Hospital.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • K datu 28.7.2002 vyřazen z registru MUDr. Jan L a n k a š - zemřel. Pohřbu se zúčastnila za OS ČLK Děčín MUDr. Šrámková.

 • MUDr. Sucharda upozornit na platnost nového ustanovení Zákona o zdraví a péči lidu - (platnost od 1.9.2002) do 15. dnů od úmrtí musí být pozůstalými tato skutečnost nahlášena orgánu vydávající registraci.

 • 1.Zdravotní Rumburk a.s. - osobní odd. nahlášeno, že k 1.9. nastupuje:

  • Od 1.7.2002 pracují v Lužické nemocnici

   • MUDr. Zdeněk Walter, člen OS ČLK Česká Lípa, ARO I.st. pracuje na interním odd.

   • MUDr. Karla Driáková,členka OS ČLK Česká Lípa, pracuje na DO

  • Od 1.9.2002 pracují v Lužické nemocnici

   • MUDr. Václav Stehlík, člen OS ČLK Česká Lípa, neurologie II.st.

   • MUDr. Daniel Šturc, člen OS ČLK Česká Lípa, chirurgie I.st.

   • MUDr. Václav Pospíšil, člen OS ČLK Česká Lípa, interní lékařství I.st. gastroenterologie

   • MUDr. Jana Šeborová, členka OS ČLK Děčín, bude zaměstnána na úvazek 0,5 na interním oddělení

 • MUDr. Plhoň podal trestní oznámení na MVDr. Miško za šíření pomluv na svoji osobu i na lékaře v regionu. Po dohodě s vyšetřovatelem bude pravděpodobně trestní oznámení rozšířeno i na novináře p. Pokorného z MfDnes, který napsal do celostátního vydání novin článek, zpochybňující bez důkazů péči děčínských a ústeckých lékařů o zdraví p. MVDr. Miško. Bude řešit vyšetřovatel Policie v Praze, kam dle místa (sídlo redakce novin) kausa přísluší.

 • ČT - "Klekánice" v tomto pořadu je glorifikován PharmDr. Nestor Houngbedji a naopak osočováni lékaři ze závisti a vyšetřovatelé a státní zástupkyně z Č. Lípy byly označeni za podjaté osoby, chtějící škodit černošskému "vědci". Představenstvo na základě hlasování se nebude k tomuto případu vyjadřovat.

 • Představenstvo rozhodlo, že Okresní shromáždění OS ČLK Děčín se bude konat buď v 1. polovině února 2003 nebo v 1. polovině ledna 2003 na Střelnici v Děčíně. Pronajmutí prostor zajistí kancelář.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • Zveřejnění poděkování zdravotníkům za činnost v době povodně v regionálním tisku - Děčínský deník, Naše město, Princip - MUDr. Plhoň
 • zorganizovat schůzku s PL a s ambulantními specialisty
 • zorganizuje schůzku praktických lékařů
 • kontaktovat regionální tisk - LSPP, RZP - Zdravotní výchova, honorování lékařů LSPP
 • 1. Zdravotní Rumburk - Dr. Kořínek - žádost o rozšíření registrace -obor neurologie
 • Připomínka k Návrhu změny SP č. 1 - Org. řádu

MUDr. Popelka:

 • do 30.9.2002 posoudí vybavení ordinace MUDr. Hambálkové, až jí bude vyzván 

MUDr. Čermáková:

 •  kontrola nové ordinace- Dr. Krátký a Dr. Provazník. Po obdržení písemné žádosti od nich

MUDr. Sucharda:

 • formulovat dotaz pro představenstvo, jak postupovat v případě Dr. Karbuly a dalších - vydání funkční licence (ve spolupráci s MUDr. Plhoněm)

Kancelář OS:

 • zajistit pronájem malého sálu na Střelnici (Okresní shromáždění)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster