Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Červenec 2002


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

7. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 7. 2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Čermáková, Popelka, Flusek.

Omluveni MUDr.: Čapková, Englerová, Louková, Kovtun (neomluven Hruška)

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová (omluvena Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Lešanovská (omluvena Sellnerová)

Webmaster: MUDr.  Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • Dopis přednostovi OkÚ o LSPP odesláno 6.6.2002 - další viz Korespondence OkÚ

 • Jednat s předsedou Krajské rady Ústeckého kraje – vytipovat protikandidáta na funkci prezidenta ČLK – telef. rozhovor s MUDr. Lukešem OS Most – oni se již touto otázkou také zabývali - tip: Dr. L. Kinšt – předseda OS Jindřichův Hradec. Schůzka koordinační porady kraje bude svolána na září do Mostu.

 • úkol do září – zorganizovat schůzku s PL  a s ambulantními specialisty

MUDr. Ullrych -

 • rozšíří v nemocnici Děčín petiční archy na podporu odsouzené lékařky – omluvil se, byl na dovolené. Petice je na internetových stránkách www.lkcr.cz. Petice s 22 podpisy byla kanceláří již odeslána.

MUDr. Čermáková -

 • posouzení žádosti MUDr. Krátkého - dodá písemné vyjádření (PaMV) + orthopedickou ordinaci MUDr. Provazníka. Až bude-li žádost podána a bude vyhovovat všem normám, bude souhlas vydán. (třeba i podmínečně).

MUDr. Sucharda + MUDr. Flusek -

kancelář - paní Hamerníková -

 • MVDr. M. – návrh na zbavení svéprávnosti. Registrující lékař je MUDr. Chvátalová.
  Představenstvo se rozhodlo zatím upustit od iniciace řízení u Okresního soudu v Děčíně o zbavení způsobilosti k právním úkonům u tohoto pacienta pro značné komplikace tohoto aktu.

MUDr. Popelka –

 • do 30.9.2002 posoudí vybavení ordinace MUDr. Hambálkové

MUDr. Sellnerová –

 • dopis MUDr. Petru Waldaufovi (neuhrazený příspěvek) – dopis odeslán na pracoviště 10.6.2002 s výzvou k uhrazení: Zaplaceno.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy a aktuální problémy

OBJASNĚNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
A PROBLEMATIKA 1. ZDRAVOTNÍ RUMBURK, A.S.

(Lužická nemocnice o.z. a Lužická poliklinika, o.z., jejich pracoviště, novelizace registrace, funkční licence.)

Jednání se zúčastnili pozvaní zástupci 1. Zdravotní Rumburk, a.s.: MUDr. Zdeněk Kubr, MUDr. Josef Kořínek a MUDr. Dalibor Karbula.

Podali informaci

o svém záměru vyčlenit ambulantní část do nově vzniklého samostatně organizačního útvaru - pod stejným IČO, ale jiným IČZ – o.z. Lužická poliklinika. Došlo tak k restrukturalizaci a.s. – oddělili od Lužické nemocnice ambulantní složku. Ředitelem Lužické polikliniky se stal MUDr. Kořínek. Personálně je zabezpečeno zaměstnanci z Lužické nemocnice.

Usnesení valné hromady uložilo vedení a.s.:

 • převést ambulantní složku do nového odštěpného závodu (Lužická poliklinika),
 • nové zřízení ambulancí po dohodě s pojišťovnami a Komorou,
 • výchovu nových praktických lékařů,
 • od 1.7.2002  ambulance TRN, oční a neurologie převést na o.z. Lužická poliklinika,
 • ve VŘ se ucházet i o ambulantní obory, o které bude v lokalitě zájem,
 • komerční činnosti (závodní preventivní péče).

Diskuse k problematice

 • Problematika ambulantní činnosti 1.Zdravotní a.s. a „Lužické polikliniky“

Připomínky ze strany Představenstva OS ČLK: Vydáním neoprávněné registrace Lužické polikliniky Okresním Úřadem v Děčíně byl porušen zákon, protože nebylo vyžádáno stanovisko Komory k materiálnímu a personálnímu vybavení nově vzniklého subjektu. Tato skutečnost byla zdravotní radové oznámena. Jsme připraveni tuto náležitost doplnit, je třeba požádat a novelizovat údaje.

 • Jak je myšlena výchova PL

Budou vysíláni lékaři - zájemci o práci PL na školení, které bude hradit 1. Zdravotní Rumburk, a.s.  (kolečka), stárne i populace pediatrů. Již nyní je jedna lékařka v přípravě na PL. (jedná se o dobu 4-5 let).

Připomínka OS ČLK: Je třeba dodržet i požadavek praxe na pracovišti praktického lékaře, případně pediatra u školitele s licencí dle požadavků licenčního řádu ČLK a ILFu. Otázka financování. Byl doporučen kontakt se sdružením praktických lékařů. V každém případě je nutno otázku výchovy nových lékařů řešit (obecně). 

 • Ordinace ve Varnsdorfu - Dámský klub Atrium

Připomínka OS ČLK: Pracoviště dosud není registrováno jako NZZ, přesto je tam připravováno otevření gynekologické ordinace, což je uvedeno již na poutači na ulici před objektem.

Odpověď 1. Zdravotní Rumburk, a.s. - využila nabídky k pronájmu v soukromém objektu. Úmyslem bylo ověřit si podnikatelský záměr průzkumem o jakou činnost by byl zájem zatím deklarováno jako „poradna“.

Právní názor právního odd. ČLK: Všichni zúčastnění byli seznámeni s právním názorem - „poradenská činnost je činnost zdravotnického zařízení, tudíž musí být registrováno jako NZZ".

Stanovisko OS ČLK k této problematice:
Pokud by měla být  v činnosti gynekologická poradna, měla by být zlegalizována jako NZZ. Záměr zřídit zde ordinaci klinického onkologa by měl podporu Představenstva ČLK, pokud budou splněny všechny požadované náležitosti  a pak by měl případně i podporu při výběrovém řízení pro Pojišťovny. Kvalifikovaný lékař, který byl k 1.7.2002 do 1.Zdravotní a.s. přijat, by mohl požadavky splňovat. Představenstvo OS ČLK bude projednávat problematiku PaMV této ordinace, jakmile o to vedení a.s. požádá. Představenstvo by uvítalo ve Varnsdorfu zřízení např. dermatologické ambulance nebo psychiatrie či ordinace v takových oborech, kterých je v regionu nedostatek Pracoviště např. ultrazvukové vyšetřování v rámci RDG oddělení by bylo racionální v případě, že by toto pracoviště bylo řádně zajištěno přístrojově a personálně. Bude třeba znovu požádat o souhlas, až bude mít MUDr. Nagy buď licenci na RDG nebo funkční licenci na abdominální ultrasonografii z akreditovaného pracoviště (viz níže). 

Zřizování ordinací v oborech, které ve městě v dostatečném počtu jsou, by neřešilo nic, nemělo by podporu Pojišťoven a ekonomicky by zkomplikovalo situaci ordinací, které jsou zařazeny do sítě.

Závěr k bodu a)
1. Zdravotní Rumburk, a.s. předloží žádost o souhlas s personálním a materiálním vybavením nově zřízeného odštěpného závodu „Lužická poliklinika“, kde bude jasně deklarováno její členění na jednotlivé obory a pracoviště, bude uveden odborný zástupce, případně ředitel a odborní zástupci pro jednotlivé obory, které v rámci tohoto odštěpného závodu budou provozovány, aby mohl být vydán souhlas Komory s provozováním všech činností a potvrzena platnost registrace.
Do té doby nelze nezákonně Okresním úřadem vydanou registraci považovat za platnou. Žádost o vydání souhlasu s MaPV musí mít všechny parametry + personální vybavení (pracovní smlouvy). Souhlas může být vydán i s podmínkou – omezení doby platnosti, budou-li záměry jen deklarovány. Souhlas bude změněn na dobu neurčitou po kontrole fyzického stavu pracoviště.

Pracoviště v Atrium Varnsdorf bude možno provozovat teprve po vydání registrace na NZZ, nelze deklarovat jako „poradnu“.

b) problematika lůžková (Lužická nemocnice o.z.)

Byly konstatovány změny v materiálním a personálním vybavení od posledního vydání registrace, též v souvislosti se zřízením Lužické polikliniky o.z. V diskusi bylo též jednáno o pokusu záměru zřízení akutních neurologických lůžek. Dle 1. a.s. šlo jen o průzkum - aktivitu jednoho akcionáře, nebylo nikde písemně valnou hromadou projednáváno.

Stanovisko OS ČLK:  Akciová společnost může provozovat jakékoliv zdravotnické pracoviště, ale to pak musí splňovat personální a věcné vybavení pro daný obor. Komora ze zákona dozoruje zdravotní péči v okrese. Je neracionální podobné otázky projednávat nestandardním způsobem s poslanci a veřejnou správou před tím, než je známo stanovisko ČLK k dané problematice. V současné době nejsou splněny ani personální ani materiální předpoklady byť jen pro úvahu nad otevřením akutních neurologických lůžek v Rumburku, nehledě na to, že prakticky není žádná podpora ani důvod začlenit tato lůžka do sítě lůžkových zařízení kraje a ani pro úhradu Pojišťovnou.

Závěr k bodu b)
Je třeba následně upravit (novelizovat) po vyčlenění Lužické polikliniky příslušně i registraci pro Lužickou nemocnici o.z. Po vyžádání schválíme souhlas s PaMV po dodání náležitostí. V současné době není reálné zvyšovat počet lůžek v Lužické nemocnici nebo zřizovat nová oddělení.

c) Problém funkčních licencí (zde pro sonografii břicha):

MUDr. Karbula, pediatr s at. II. st.,  absolvoval v roce 1995 školení na 2. dětské klinice (sonografie břicha), potvrzení o školení má. Pracoval ve státní nemocnici, funkční licenci nepotřeboval, proto si o ní nežádal. Do roku 1999 vydávala Komora na základě doporučení odborné společnosti s prokázáním požadovaného počtu vyšetření. Nyní vydávají funkční licence pouze akreditovaná pracoviště na základě školení na svých pracovištích. Pracoviště, kde Dr. Karbula školení absolvoval, nyní není na seznamu akreditovaných pracovišť, tudíž mu nemůžou funkční licenci vystavit.

MUDr. Nagy – at. chirurgie I.st. a RTG I. st., nemá licenci pro RDG, má licenci pro chirurgii. Až bude mít licenci pro RDG, to buď po splnění požadovaných kriterii řádnou nebo, nesplní-li tyto podmínky, pak jako výjimku, nebude funkční licence nutná. Za současného stavu však MUDr. Nagy  musí absolvovat školení na akreditovaném pracovišti, kde mu funkční licenci vydají. Do té doby nesmí v NZZ samostatně sonografii provádět!

Závěr k bodu c)
Funkční licence je obecný problém, který by měl být přednesen představenstvu ČLK, snad i sjezdu. (MUDr. Sucharda) OS ČLK bude kontaktovat v tomto smyslu představenstvo. MUDr. Nagy si musí doplnit kvalifikaci pro provádění  ultrazvukové abdominální sonografie, má-li ji provádět.

d) LSPP a RLP na Šluknovsku

Reorganizaci pohotovostních služeb v regionu Šluknovského výběžku všichni vítají, všichni konstatují, že nebyla řádně připravena. Zrušením pracoviště LSPP v Rumburku byla částečně přenesena odpovědnost i na Lužickou nemocnici, zejména na interní ambulanci Lužické nemocnice – personálně těžko může být řešeno. Obě strany byly seznámeny s korespondencí týkající se LSPP v Rumburku a Varnsdorfu. Seznámení s korespondencí OS ČLK s OkÚ, týkající se LSPP po 1.7.2002. Dodnes není rajonizace služeb.

Redukcí počtu stanovišť LSPP v regionu bylo dosaženo částečně racionalizace, podmínky sloužících lékařů jsou však nedůstojné vzdělání, postavení lékaře i zodpovědnosti jeho práce. Vůbec se tím ale neřešila nedostatečná dostupnost - dlouhá dojezdová vzdálenost vozidel - RLP a RZP zůstává špatně zajištěna. Racionálnější by byla jen jedna LSPP v regionu (Rumburk) a dvě stanoviště RZP (Varnsdorf a Velký Šenov nebo Šluknov) - tato koncepce by měla být prosazena a dlouhodobě připravována s ohledem na materiální a personální saturaci dané služby.  1. Zdravotní a.s. Rumburk se přihlásila do programu Komunitní zdravotní péče – nemocniční a přednemocniční péče, region Šluknovska je prototypem tohoto druhu zajištění péče o zdraví obyvatelstva. Program bude rozvíjen. Je žádoucí, aby veřejnost byla obeznámena s tím, za kolik slouží lékař LSPP.

Závěr k bodu d)
Reorganizace pohotovosti je potřebná. Představenstvo OS ČLK podporuje návrh na další reorganizaci pohotovostních služeb v regionu Je nutné věnovat větší pozornost opravdu akutní medicíně, stanovit podmínky (dojezdové vzdálenosti 15 min.) a proto podporovat zřízení dvou RZP na Šluknovsku i s případnou další redukcí LSPP a souhlasí s názorem, že je třeba seznámit před komunálními volbami zástupce obcí s účelem a koncepcí akutní medicíny v terénu.
Do služeb by se měli zapojit všichni praktičtí lékaři, ne jen 10 ze 40 PL. Toto je možné projednat na plánované schůzce PL v září (zástupci 1. Zdravotní a.s budou také pozváni). Kroky ke  zlepšení záchranných služeb proškolení personálu budou podniknuty v souladu s koncepcí kraje.
Veřejnost bude informována o podmínkách práce lékařů v LSPP a problematice z hlediska OS ČLK a koncepce Komunitní zdravotní péče na Šluknovsku, která spolupráci s obcemi předpokládá, je pro tento region perspektivním řešením.

Celkový závěr:

Představenstvo potvrdilo prospěšnost schůzky se zástupci 1.Zdravotní  Rumburk, a.s. a usneslo se že:
 • Bude se průběžně zabývat problematikou zdravotní péče na Šluknovsku a kontrolou dodržování zdravotnické legislativy při jejím provozování a ovlivňovat koncepčně vytváření rovnoměrné a kvalitní sítě ambulantních služeb.
 • Veřejnost bude prostřednictvím tisku informována o úkolech a podmínkách práce lékařů v pohotovostních službách v terénu. Bude seznámena se způsobem honorování sloužících lékařů, aby se předešlo zkreslování skutečností za účelem dehonestace lékařů v očích veřejnosti tam, kde problémy s pohotovostními službami zaviní někdo jiný mimo jiné i tím, že zodpovědní činitelé nedokážou veřejnost informovat o tom jak je zajištěna péče o opravdu urgentní stavy.
 • Představenstvo podporuje zkvalitnění urgentní medicíny a konstatuje, že z toho hlediska je LSPP nepodstatná, ale naopak je žádoucí, aby byla zajištěna dostupnost urgentní zdravotní péče při náhle vzniklých život ohrožujících stavech. Za tím účelem doporučuje dokompletovat síť RLP a RZP  – zřízením celkem 4 stanovišť RZP v okrese s 15 min. dojezdovou vzdáleností. Doporučuje zřídit další stanoviště RZP ve Velkém Šenově či Šluknově s tím, že pak bude možno na území dosavadního okresu ponechat jen dvě stanoviště LSPP. Tuto koncepci bude prosazovat u orgánů kraje.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Id.č. 01-32-002: sl. A. J. x MUDr. Ch. a MUDr. P.

Věc bude znovu posouzena RK OSL Děčín na základě znaleckých posudků. RK požádala o posudek Vědeckou radu ČLK (dne 20.5.2002). Tato informace byla odeslána i podavatelce sl. Jiráňové.

Id.č. 02-32-211 : pí. J.S. x chirurgické odd. nemocnice Rumburk

Z rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK MUDr. Suchardy – stížnost byla odmítnuta, protože řízení je nepřípustné – promlčeno.

Paní S. podala dne 2.5.2002 námitku proti rozhodnutí RK ČLK. Předáno do Prahy. RK ČLK nepřijala námitku a potvrdila rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není možné podat opravný prostředek.

Id.č. 02-32-376: pí. Z. Z. x MUDr. B. O.

Dopis odeslán disciplinárnímu registru ČLK v Praze 20.5.2002. Stížnost byla RK ČLK přijata. Bylo zahájeno šetření.

Id. č. 02-32-406: Zvláštní škola x MUDr. A.Z.

Dne 29.5.2002 podána stížnost na lékaře pro děti a dorost, který dle podání zpětně omlouvá nepřítomnost žáků ve škole, aniž by žáci byli u něj ošetřeni, přestože bylo opakovaně jednáno s vedením školy a lékařem. Na doporučení MUDr. Suchardy byla ZVŠ Benešov vyzvána RK OS ČLK Děčín k upřesnění stížnosti (konkrétní data a jména). Dne 10.6.2002 byla stížnost upřesněna rozpisem dat a jmen žáků. Bylo zahájeno šetření.

Nedoplatek členských příspěvků

je jen jediný - MUDr. P. Waldauf.

Dopis - výzva k uhrazení čl. příspěvku byl odeslán dne 16.5.2002. Dne 2.7.2002 e-mailem sdělil, že příspěvek uhradil k tomuto datu a zároveň odůvodnil svou pozdní platbu – protest proti povinnému členství. Platba již byla potvrzena

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 01-32-628: sl. J. G. x MUDr. K.

Dne 26.4.2002 doručeno rozhodnutí pléna ČR ČLK - ruší rozhodnutí senátu ČR OS ČLK v Děčíně ze dne 20.2.2002 a rozhodlo o zahájení DŘ před čestnou radou ČLK.

Případ řeší ČR ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Gabriela R e z k o v á, podáno 10.6.2002 – licence pro obor interní lékařství. Atestace interna I. st. v r. 1998. Doporučená žádost odeslána 13.6.2002 do Olomouce.

MUDr. Michal M a r e k  ml., podáno 11.6.2002 – licence pro obor alergologie a klinická imunologie. Atestace alergologie a klinické imunologie v r. 2001. MUDr. Čermáková předběžně posuzovala délku praxe v oboru alergologie (částečný úvazek). Délku praxe bude splňovat teprve koncem prosince 2002. Představenstvo doporučuje oslovit MUDr. Marka, aby sdělil, zda trvá na žádosti dle LŘ - nesplňuje délku praxe, nebo zda chce podat žádost o udělení výjimky s tím, že sdělí důvody, proč chce tuto licenci nyní a ne až po splnění podmínek délky praxe. (MUDr. Plhoň)

MUDr. Petr L i s s e k, podáno 26.6.2002 – licence pro výkon funkce lektora pro obor všeobecné lékařství. Atestace interna I. st. v r. 1971, at. všeobecné lékařství I. st. v r. 1979. Představenstvo doporučuje k udělení.

MUDr. Jitka Dragounová – VL, primář pro obor oftalmologie (z důvodu náhlé nemoci nemohla být dnes na jednání přítomna, zašle poštou). Představenstvo projednalo předběžně s tím, že až bude žádost Dr. Dragounové doručena, bude-li vyhovovat délka praxe, žádost bude s kladným vyjádřením odeslána do Olomouce.(hlasování: 5 ano 1 ne) Představenstvo schválilo za výše uvedených podmínek.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Pavel R i ch t e r - podáno 21.6.2002. Místo provozování Poliklinika Varnsdorf, ordinace PL pro dospělé, Poštovní 2060 (převzetí ordinace po MUDr. Ulvrovi).
Personální vybavení: Licence na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství do 31.1.2004, sestra I. Tothová, lektorem bude MUDr. Lissek, který si žádá o lektorskou licenci).

Představenstvo po posouzení žádosti nesouhlasí s personálním a věcným vybavením z důvodu, že k dnešnímu dni není MUDr. Lissek držitel licence lektor LP pro obor všeobecné lékařství a není uzavřena lektorská smlouva mezi dozorujícím lékařem a školencem. Není doložena nájemní smlouva (nebo smlouva o smlouvě budoucí) s vlastníkem prostor.

Pokud budou tyto nedostatky napraveny lze souhlas při doložení nápravy vydat.

Žádost o přijetí za člena ČLK:

MUDr. Jaroslav K o t r b a, podáno 1.7.2002 (občan Slovenské republiky) Promoce v r. 1984 v Brně, specializace gyn. por. I.st. + klinická onkologie. Zaměstnán v 1. Zdravotní a.s.Rumburk, na gyn. por. odd.. Představenstvo doporučuje přijetí za člena ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

žádné akce nebyly realizovány ani nahlášeny

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • seznam udělených licencí (10.6.- schváleno MUDr. D. Kučerová - na dobu určitou do 31.12.2003 – obor všeobecné lékařství), 11.6. (MUDr. E. Šrámková a MUDr. F. Plhoň obor dětská ORL – schváleno k 1.6.)

Okresní úřad:

 • Kancelář přednosty OkÚ

  • REORGANIZACE LSPP (ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK) po 1.7.2002
   Dne 6.6.2002 byl přednostovi OkÚ Děčín odeslán dopis dle usnesení představenstva ze dne 5.6.2002 - žádost o odložení změn v LSPP do 1.9.2002
   dne 7.6.2002 - odpověď pana přednosty – sdělení:

   “ZZS i OkÚ Děčín budou dále pokračovat v realizaci změn LSPP k 1.7.2002 ……. Vzhledem k jednoznačně zlepšeným podmínkám výkonu služeb LSPP očekávám jejich (lékařů) vstřícný přístup.  Děkuji za Váš zájem o organizaci LSPP, sděluji však, že je plně v kompetenci OkÚ a ZZS rozhodnout o rozsahu a podmínkách, za kterých bude (a zda vůbec jako taková) provozována“.

   Dne 10.6. následná odpověď MUDr. Plhoně.

   12.6.2002 doručena informace od tiskového mluvčího OkÚ pana Sembdnera o úpravě režimu LSPP okresu Děčín platného od 1.7.2002

 • Referát zdravotnictví:

  • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (květen 2002)

  • Oznámení o ztrátě a zfalšování razítek a receptů

  • Informace o konání VŘ na provozování AZZ v oboru PL pro dospělé – středa 26.6.2002 v 8,30, zúčastnili se: za OS ČLK MUDr. Plhoň, za obor MUDr. Englerová)
   Zápis o průběhu a výsledku VŘ ze dne 26.6.2002 – 1. místo Dana Kučerová

  • Informace ve věci zdravotnického personálu – nabídka s informací Česko-ukrajinské smíšené průmyslové a obchodní komory se žádostí o zaměstnání Ukrajinců v českém zdravotnictví

  • Rozhodnutí o registraci – nová registrace

   • MUDr. Dana K u č e r o v á – obor praktický lékař pro dospělé, místo provozování Teplická 27/29, Děčín IV.

Další korespondence :

 • Dne 20.6.2002 byl na vědomí zaslán zápis z jednání představenstva OS ČLK Teplice ze dne 21.5.2002. k problematice svolání mimořádného sjezdu a “povinnému členství” (ústní sdělení přednesl Dr.Plhoň). Představenstvo bere na vědomí.

 • Dne 21.6.2002 doručen dopis doc. MUDr. R. Prymuly, CSc., PhD. – informace o dodatku ke studii POET (vráceno 26.6. adresátovi s tím, že na další nebudeme odpovídat, ani předávat, nejsme kompetentní).

 • Ing. Jaroslav Škeřík – nabídka vytvoření internetové prezentace – korespondence MUDr. Plhoň – představenstvo bylo seznámeno s nabídkou, nebude v současné době měnit. MUDr. Sucharda je ochoten nadále internetové stránky spravovat.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Dne 11.6.2002 zemřel MUDr. Denis Patočka – bývalý PL pro děti a dorost v Jiříkově.
 • Sdělení do Tempus Medicorum a nekrolog do lokálního tisku připraví po dohodě MUDr. Novotný. (osloví jej MUDr. Lazarová). Nekrolog bude zaslán do kanceláře, poté bude rozeslán – Děčínský deník, Hlas severu a Tempus Medicorum

 • MUDr. Plhoň byl požádán policií ČR Děčín o předání závěrů šetření stížnosti p. MVDr.M. na MUDr.Plhoně. (kancelář poskytla Policii žádané 26.6.2002).

 • Dne 21.6.2002 byla zaslána prezenční listina ze semináře "Gastrointestinální stromální nádory, refluxní ezofagitida" - pořádáno interním odd. Lužické nemocnice. Akce proběhla 18.6.2002. Nebylo dle podmínek oznámeno minimálně 1 měsíc před dnem konání, proto nebude za účast na této akci vystaveno potvrzení o účasti (stanovisko sděleno organizátorům 26.6.)

 • Dle schůze předsedů z června bude nutné stanovit organizační podmínky kontroly KVL (Kontinuální vzdělávání lékařů) - kontrola počtu dosažených kreditů, povinnost vzdělávání lékařů v návaznosti na licence.V současné době není žádná sankční možnost při nedosažení stanoveného počtu bodů. Licence nesmějí být odebírány. Pokud někdo bude mít zájem potvrdit počet získaných kreditů bude vyhověno. Jinak nebude vyvíjena žádná aktivita shromaždování certifikátů a přepočítávání kreditů.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 •  úkol do září – zorganizovat schůzku s PL a s ambulantními specialisty
 • kontaktovat regionální tisk – LSPP, RZP - zdravotní výchova, honorování lékařů LSPP
 • kontaktovat MUDr. Marka – zjistit důvody k udělení licence na alergologii v době, kdy nesplňuje praxi
 • sdělení Ing. Škeříkovi – www stránky

MUDr. Popelka:

 • do 30.9.2002 posoudí vybavení ordinace MUDr. Hambálkové.

MUDr. Čermáková:

 • kontrola nové ordinace- Dr. Krátký a Dr. Provazník. Po obdržení písemné žádosti od nich.

Kancelář:

 • rozeslání nekrologu do regionálního tisku + Tempus Medicorum

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster