Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Červen 2002


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

6. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 6. 2002 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Čapková, Popelka, Hruška, Englerová, Flusek, Louková.

Omluveni MUDr.: Čermáková, Kovtun

Čestná rada MUDr.: Černá, Tošovský, Lazarová, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster: omluven Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DAL<ÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • Jednat a zorganizovat schůzky s praktickými lékaři: přítomní byli informování o telefonickém rozhovoru předsedy, který zval MUDr. Uhrovou. Ta ale doporučila přesunout tuto schůzku až po volbách, až bude jasné směrování rezortu. Představenstvo schválilo posunutí termínu konání schůzky na září 2002
 • Obdobně pak bude svolána i schůzka ambulantních specialistů
 • dopis OP VZP, OkÚ RZ, Svazu PL – jejich aktivity při řešení uvolněného pracoviště PRL po úmrtí MUDr
 • MVDr.M. – návrh na zbavení svéprávnosti: MUDr. Sobotková již není jeho ošetřující lékařka, dle zjištění není pacient M. v jejím registru. Úkol trvá. Registrující lékař bude zjištěn přes centrální registr.

MUDr. Černá -

 • dopis RK- k rozhodnutí ČR ČLK (MUDr. K.), jež bylo nedostatečně odůvodněné – dne 13.5.2002 se konal seminář předsedů RK a ČR v Praze- zúčastnily se MUDr. Sellnerová a MUDr. Černá. Doručené rozhodnutí bylo osobně projednáno s MUDr. Jedličkou.

MUDr. Sucharda + MUDr. Flusek -

 • vystavování PN - použitelnou "kuchařku" (výstup bude i na internetu - MUDr. Sucharda je na dovolené, po návratu bude zveřejněno) - splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy a aktuální problémy

OBJASNĚNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
A PROBLEMATIKA 1. ZDRAVOTNÍ RUMBURK, A.S.

(Lužická nemocnice a. s. a Lužická poliklinika, jejich pracoviště, novelizace registrace, funkční licence.)

MUDr. Plhoň informoval přítomné, že zástupci vedení 1. Zdravotní Rumburk (MUDr. Kubr a MUDr. Karbula) se telefonicky omluvili z jednání na poslední chvíli. Požádali o možnost přesunutí jednání na nejbližší zasedání do Děčína (3.7.2002)

REORGANIZACE LSPP (

Problematika již byla zveřejněna v novinách, ale OS ČLK obdrželo písemnou informaci z RZ OkÚ teprve 3. 6 2002. Ing. Milerová nás seznamuje se zněním návrhu na reorganizaci LSPP, který bude po schválení panem přednostou platný od 1.7. 2002.
Následně 4.6.2002 jsme obdrželi dopis ředitele záchranné služby MUDr. Kučery – informace o stavu jednání v zabezpečení LSPP po 30.6.2002.

Změny od 1.7.02:

 • Dochází ke zrušení stanoviště LSPP v Rumburku, pacienti budou moci využít ke svému ošetření stanoviště LSPP ve Varnsdorfu a Velkém

 • LSPP bude zahajovat svoji činnost ve všedních dnech na všech stanovištích ve stejnou hodinu, a to v 18,00 hodin a končit v 06,00 hodin.

 • Návštěvní služba bude na všech stanovištích LSPP ukončena a to od 24,00 hodin. Po té době jen pro urgentní onemocnění – zajišťuje RLP

 • Stanoviště:

  • Děčín I, 28. října 11

  • Česká Kamenice, Žižkova 10

  • Varnsdorf, Poštovní 2060

  • Velký

Diskuse:

Je nedostatek v komunikaci OkÚ a ředitele DZZ MUDr Kučery s ČLK, praktickými lékaři i veřejností. MUDr. Flusek informoval o krocích, které podnikl, jako pověřený člen představenstva jednat v této věci. Bylo navrženo, aby byla věc předjednána (několik variant řešení) se zástupci Komory, praktiků, ZZS a referátu zdravotnictví OkÚ.

Představenstvo se shodlo na tom, že je nutné upozornit pana přednostu na problém, který pravděpodobně vznikne od 1.7.2002 díky tomu, že dle našeho názoru nejsou změny v dostatečném předstihu připraveny a s praktiky nikdo nejednal, zvýšení úhrady na 90,- Kč za hodinu je směšné.

Závěry:

 • Změny v LSPP považujeme za racionální, jsou však nedostatečně připravené.

 • Považujeme za rizikový faktor též start změn v letních měsících. Zbývající čas by se měl využít k přípravě. Nabízíme v tom smyslu pomoc.

 • Bylo by dle našeho názoru lepší zahájit provoz LSPP dle nových pravidel až 1.9.2002. Měla by se oslovit i města a obce.

 • Představenstvo je rozhořčeno neodborným řízením referátu zdravotnictví OkÚ.

Úkol:

Předseda napíše v tomto smyslu dopis přednostovi OkÚ ing Benediktovi. Ve srozumitelnější podobě bude rozesláno i tisku.

AKTUÁLNÍ SITUACE V ČLK

K diskusi o povinném členství v ČLK i k reakci prezidenta MUDr. Ratha na vzniklou problematiku jsme přijali usnesení na minulé schůzi. S tímto usnesením jsme seznámili předsedu koordinační porady předsedů Ústeckého kraje MUDr Lukeše z Mostu a v odpovědi na různé výzvy i další okresní sdružení ČLK a Představenstvo Komory, které rozhodlo nezahajovat předvolební negativní kampaň proti ODS a nevměšovat se do boje politických stran.

Další informace k tomuto bodu:

 • Dne 6.5.2002 doručena výzva představenstva Prahy 10 – požadavek svolání mimořádného sjezdu ČLK – nepodporujeme. Otázky budou řešeny na sjezdu řádném včetně řádné volby prezidenta po ukončení mandátu.

 • Dne 20.5.2002 jsme obdrželi stanovisko představenstva OS Prahy 4 – nesouhlas s jednáním prezidenta ČLK – bereme na vědomí

 • Dne 22.5.2002 doručeno prohlášení OS ČLK Jindřichův Hradec – je neudržitelné, aby MUDr. Rath zůstal prezidentem ČLK- bereme na vědomí

 • Dne 24.4.2002 doručen dopis MUDr. Henzla- člena představenstva ČLK a předsedy SKALPELU – odmítnutí označení MUDr. Rathem za zrádce Komory - bereme na vědomí

 • Dne 29.5.2002 doručen dopis p. Zdeňka Marka (důchodce ) z Prahy 6, který ve svém dopise prohlásil, že přítomnost MUDr. Ratha v čele lékařské komory je podle pana Marka věcí ostudnou.
  – bereme na vědomí

Usnesení:
Platí usnesení z minulé schůze, že Představenstvo OS ČLK bude usilovat o svolání mimořádného sjezdu jen v případě tlaku na změnu organizační struktury a základních Stavovských předpisů a že politický boj nepatří na půdu Komory. Reakce MUDr. Ratha byla na místě, ale hysterická a nepřiměřená.
Představenstvo nesouhlasí se svoláním mimořádného sjezdu jen za účelem odvolávání prezidenta Komory. Mandát prezidenta končí na příštím řádném sjezdu, kdy budou řádné volby prezidenta. Je proto nutné vytipovat případné vhodné protikandidáty, abychom mohli vybrat nejlepšího.

Úkol:

 • MUDr. Plhoň je pověřen představenstvem – iniciovat jednání s předsedou Krajské rady Ústeckého kraje s MUDr. Lukešem s cílem zahájit diskusi za účelem

  • včasné přípravy ke sjezdu včetně vybrání validního protikandidáta na post prezidenta ČLK,

  • stanoviska k nepovinnému členství, registrovanému členství, a ke kompetencím Komory.

PETICE NA PODPORU LÉKAŘKY FN Královské Vinohrady

Seznámili jsme se s podklady a se zněním petice rozesílané z FNKV v Praze na protest proti odsouzení MUDr. Hany Burešové k podmínečnému trestu za šíření nakažlivé choroby (pacient s tuberkulózou).

Byly zaslány petiční archy společně se souhrnem dodatkových informací k danému případu na podporu odsouzené lékařky.

Všichni přítomní členové představenstva, ČR a RK vyjádřili svými podpisy nesouhlas s interpretací příslušného zákona proti odsouzené lékařce. Jde o precedentní případ.
Požadavek k vyjádření podpory tohoto stanoviska i s petičními archy bude z kanceláře rozšířen v nemocnicích (MUDr. Ullrych) a bude rozeslán e-mailem všem členům, na které máme e-mailové spojení.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Id.č. 01-32-002: sl. A. J. x MUDr. Ch. a MUDr. P.

RK OS ČLK vydala dne 21.10.2001 rozhodnutí o nezahajování DŘ z důvodu neviny. Sl. J. podala 1.11.2001 námitku proti rozhodnutí RK OS ČLK Děčín, která byla ČR ČLK přijata.

Věc bude znovu posouzena RK OSL Děčín na základě znaleckých posudků. RK požádala o posudek Vědeckou radu ČLK (dne 20.5.2002). Tato informace byla odeslána i podavatelce sl. Jiráňové.

Id.č. 02-32-211 : pí. J.S. x chirurgické odd. nemocnice Rumburk

Z rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK MUDr. Suchardy – stížnost byla odmítnuta, protože řízení je nepřípustné – promlčeno.

Paní S. podala dne 2.5.2002 námitku proti rozhodnutí RK ČLK. Předáno do Prahy. RK ČLK nepřijala námitku a potvrdila rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není možné podat opravný prostředek.

Nové stížnosti

Id.č. 02-32-376: pí. Z. Z. x MUDr. B. O.

Dne 16.5.2002 doručen dopis pí. Z. - žádost o přešetření léčebných metod MUDr. B. – zanedbání gynekologické péče. Dopis odeslán disciplinárnímu registru ČLK v Praze 20.5.2002. Stížnost byla RK ČLK přijata.

Id. č. 02-32-406: Zvláštní škola x MUDr. A.Z.

Dne 29.5.2002 podána stížnost na lékaře pro děti a dorost, který dle podání zpětně omlouvá nepřítomnost žáků ve škole, aniž by žáci byli u něj ošetřeni, přestože bylo opakovaně jednáno s vedením školy a lékařem. Na doporučení MUDr. Suchardy byla ZV< Benešov vyzvána RK OS ČLK Děčín k upřesnění stížnosti (konkrétní data a jména). Pokud nebude stížnost doplněna, nemůže být RK ČLK řešeno.(dopis odeslán 3.6., doplnění přišlo 10.6.2002) a zasláno i centrálnímu registru. Stížnost byla přijata.

Nedoplatek členských příspěvků

je jen jediný - MUDr. P. Waldauf.

Dopis - výzva k uhrazení čl. příspěvku byl odeslán dne 16.5.2002. Návratka ještě nebyla doručena. Na doporučení představenstva bude vyzván revizní komisí k okamžitému uhrazení členského příspěvku, dopis bude odeslán na pracoviště i s event. návrhem splátek. Nebude-li příspěvek alespoň částečně uhrazen bude zahájeno DŘ.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 01-32-628: sl. J. G. x MUDr. K.

Senát se konal 20.2.2002. Lékaři byl udělen finanční postih. Dne 5.3.2002 doručena námitka sl. G. – požaduje prostřednictvím smírčího řízení finanční odškodnění od MUDr. K. ČLK neřeší problematiku odškodnění ani trestní odpovědnost.

Dne 26.4.2002 doručeno rozhodnutí pléna ČR ČLK - ruší rozhodnutí senátu ČR OS ČLK v Děčíně ze dne 20.2.2002 a rozhodlo o zahájení DŘ před čestnou radou ČLK.

 

MUDr. Černá informovala o semináři pro předsedy RK a ČR, který se konal v Praze. Upozornila na obezřetnost při vydávání dokumentace pro Policii. Musí být příkaz podepsaný soudcem k prolomení povinné mlčenlivosti. Tato informace by měla být předána na schůzce praktiků v září.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Jana M a l e č k o v á – licence pro obor interní lékařství. Atestace interna I. st. v r. 1994. Doporučená žádost odeslána 13.5.2002 do Olomouce

MUDr. Dana K u č e r o v á – licence pro obor interní lékařství. Atestace z interny 1997. Doporučená žádost odeslána 16.5.2002 do Olomouce

Žádost o schválení lektorské smlouvy:

MUDr. Daniela Bartoušková – školenec, MUDr. Petr Žižkovský – školitel. Smlouva uzavřena 31.5.2002

MUDr. Marcela Kalužová - školenec, MUDr. Petr Žižkovský - školitel. Smlouva uzavřena 31.5.2002

Představenstvo schválilo obě lektorské smlouvy.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Zoran V i k a l o - podáno 30.5.2002. Místo provozování RTG pracoviště Nemocnice Varnsdorf. Lékař bude poskytovat péči o pacienty v oboru radiodiagnostiky + ultrasonografie břicha a štítné žlázy vč. RTG vyš. zažívacího traktu v Nemocnici Varnsdorf.

Personální vybavení: příslušná licence z radiodiagnostiky, at. II st. žadatele. Laborantky p.

Představenstvo souhlasí s PaVV pod podmínkou předložení nájemní smlouvy MUDr Vikala na prostory a přístroje v majetku Nemocnice Varnsdorf Pak bude souhlas vydán

MUDr. Dana K u č e r o v á – podáno 3.6.2002. Místo provozování ordinace praktické lékařky Teplická 27/29, Děčín IV Ordinace po MUDr.

Personální vybavení: Lékařka má smlouvu o lektorském dohledu – s MUDr. Miličem, a od 1.6.2002 i udělenou licenci na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství do 31. 12. 2003. Sestra p. Žoldáková.

Představenstvo schválilo vydání souhlasu

MUDr. – podáno 4.6.2002.MUDr. Hambálková je členka OS ČLK Chomutov. Místo provozování na základě smlouvy o smlouvě budoucí s MUDr. Baldé, Třída 9. května
10, Rumburk. Ambulance urologie - úvazek 0,4. Držitelka licence pro obor urologie. Sestra V.Gazdová
(úvazek 0,2) a sestra D. Diessnerová.

Představenstvo schválilo podmíněné vydání souhlasu na dobu určitou s platností do 30.9.2002. Kontrolou byl pověřen MUDr. Popelka., aby mohla být vystavena registrace, přiděleno IČO, atd. Souhlas bez omezení platnosti bude vydán po zprávě MUDr. Popelky, že pracoviště odpovídá požadavkům a deklarovanému vybavení přístroji.

MUDr. Karel K r á t k ý – dne 4.6.2002 podal předběžnou žádost o posouzení ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost (MUDr. Krátký) a ortopedie (MUDr. Provazník). Jde o změnu registrace – rozšíření o další místo působení u MUDr. Krátkého a změnu místa působení u MUDr. Provazníka. Zamýšlené zahájení provozu září 2002.

Až budou prostory zkolaudovány jako ordinace lékaře i s posudkem hygienika, je pověřena MUDr. Čermáková posouzením materiálního vybavení ordinací. Personální vybavení se nemění.. MUDr. Provazník však musí žádost podat na příslušném tiskopisu samostatně. Musí pak být předložena i nájemní smlouva a pro Okresní úřad i provozní řád (hygienik).

SENIOR CZ, s.r.o. – jednatel MUDr. Petr Ž i ž k o v s k ý – podáno 3.6.2002. MUDr. Žižkovský člen OS ČLK Ústí nad Labem. Místo provozování Nemocnice Varnsdorf - ambulance přízemí. NZZ bude poskytovat psychiatrickou péči. Nájemní smlouva – smlouva o smlouvě budoucí.

Personální vybavení: MUDr. Petr Žižkovský- at. psychiatrie II. st. Držitel licence vedoucí lékař - primář.
MUDr. Daniela Bartoušková - at. psychiatrie I. st. v r. 2000
MUDr. Marcela Kalužová - at. psychiatrie I.st. 1998.
S lékařkami byly sepsány smlouvy o lektorském dohledu.

Představenstvo schválilo vydání souhlasu.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Radka S l a v í č k o v á - podáno 16.5.2002. Zaměstnána na OSSZ v Děčíně. Vydáno 16.5.2002.

MUDr. Břetislav M a t ý s e k – podáno 3.6.2002. Zaměstnán na OP VZP Děčín. Vydáno 3.6.2002.

Představenstvo schválilo vydaná oprávnění.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

žádné akce nebyly realizovány ani nahlášeny

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • seznam udělených licencí (22.4.2002 - schváleno MUDr. Briestenská, MUDr. P. Richter - na dobu určitou do 13.4.2004), 2.5.2002, 9.5.2002, 28.5.2002 (MUDr. D.Kučerová - obor interna – schváleno)

 • zápis ze zasedání 12.-13.4.2002

  • zápis bloku RK ze dne 12.-13.4.2002

  • seznam přijatých členů ke dni 13.4.2002

  • návrh SP o postupu vydávání souhlasu ČLK s personálním a věcným vyb., druhem a rozsahem zdr. péče poskytované NZZ (doručeno 22.5.2002)

 • zápis ze setkání administrativních pracovníků 25.4.2002

 • výčet norem, které se odvíjejí od povinného členství pro poslance PSP.

 • zpráva z mimořádného zasedání představenstva 2.5.2002

Okresní úřad:

 • Kancelář přednosty OkÚ

  • Vyhlášení výběrového řízení – obor PL pro dospělé – území města Děčína – Podmokly. Přihlášky do 14.6.2002. Jednání výběrové komise se zúčastní dne 26.6.2002 v 8,30 hodin MUDr F. Plhoň

 • referát zdravotnictví:

  • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (duben 2002)

  • Oznámení o úmrtí lékařky – dne 2.5.02 oznámil pozůstalý syn, že 22.4.2002 zemřela MUDr. Vl.

  • Rozhodnutí o registraci - změny

   • MUDr. Bohumil M a l i š – obor psychiatrie (změna OZ pro obor klinická psychologie, změna místa provozování (Rumburk)

   • Český červený kříž - Oblastní spolek Děčín – změna místa sídla

   • Mamologické centrum Ústeckého kraje s.r.o. – MUDr. Dimitrov – změna statutárního zástupce (jediný společník MUDr. Dimitrov)

Další korespondence :

 • Dne 27.5.2002 doručen na vědomí dopis advokátní kanceláře zastupující MUDr. Dimitrova. Dopis adresován ministru zdravotnictví stížnost na posudek komise pro vybranou zdravotnickou techniku jako příčinu neuzavření smlouvy s VZP na denzitometrii + mamografii.

 • Dne 3.6. byla doručena závěrečná zpráva od firmy NOVO NORDISK spol. s r.o. ke klinickému hodnocení AGEE-1094 (MUDr. Kallmünzerová). Zpráva byla odeslána zpět s informací, aby se svými požadavky obraceli na ústavní etickou komisi dané nemocnice.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Dne 15.5.2002 byla urgována žádost o licenci MUDr. Plhoně a MUDr. Dle sdělení MUDr. Plhoně, obdržel informaci od MUDr. Píštěka, že žádosti byly schváleny

 • MUDr. Sucharda doložil znění § 251a  Zákoníku práce, že "smrtí zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, přecházejí na jeho dědice práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů". Tím se řeší situace sestry v ordinaci zemřelé MUDr.

 • Bylo provedeno oceněn zbytného modemu – p. Jindrou - doporučená cena 1200,- Kč. Žádost o odkoupení modemu podal MUDr. Sucharda.

Představenstvo schválilo odprodej modemu MICROCOM DeskPorte 56 webmasterovi MUDr. Suchardovi - za doporučenou cenu 1200,-Kč.

 • <éfredaktorem (TM) MUDr. Michal Sojka přislíbil, že nekrolog k úmrtí MUDr. stalo se).

 • MUDr. Sellnerová sdělila, že ambulantní specialisté očekávají od pojišťoven vyúčtování – sankce za překročení lékových a výkonnostních limitů za I. Q. 2002. Někteří lékaři jsou údajně rozhodnuti se s pojišťovnami soudit.

 • Představenstvo vyjádřilo poděkování MUDr. Ivanu Suchardovi za jeho práci pro Komoru k příležitosti jeho 50. narozenin.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 •  úkol do září – zorganizovat schůzku s PL a s ambulantními specialisty
 • Dopis přednostovi OkÚ o LSPP
 • Jednat s předsedou Krajské rady Ústeckého kraje – vytipovat protikandidáta na funkci prezidenta ČLK
 • pozvat 1.Zdravotní a.s. Rumburk včas na jednání Představenstva OS ČLK 3.7. 2002.

MUDr. Ullrych:

 • rozšíří v nemocnici Děčín petiční archy na podporu odsouzené lékařky.

MUDr. Popelka:

 • do 30.9.2002 posoudí vybavení ordinace MUDr. Hambálkové.

MUDr. Čermáková:

 •  po posouzení žádosti MUDr. Krátkého dodá písemné vyjádření (PaVV - prostory na jeho ordinaci + orthopedickou ordinaci MUDr. Provazníka).

Revizní komise:

 • dopis MUDr. Petru Waldaufovi (neuhrazený příspěvek) 

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster