Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ÚNOR 2001


2. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6.2.2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Kovtun, Čermáková, Popelka, Flusek

Omluveni MUDr.: Hruška, Englerová, Louková

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Lešanovská (Sellnerová omluvena)

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS (VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ OS, SCHůZKA AMBULANTNÍCH SPECIALISTů)
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Předseda přivítal na zasedání novou členku představenstva MUDr. Boženu Koudelovou, která nahradila MUDr. D. Herrmannovou.

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • ve spolupráci s MUDr. Suchardou zkompletuje nález právního odd. k vystavování omluvenek žákům - vše bude odesláno přednostovi OKÚ - úkol trvá, dopis bude odeslán v nejbližších dnech
 • schůzka s přednostou (opiátové recepty) - (Napíšeme dopis)
 • vystavování PN pro uchazeče o zaměstnání evidovaných na ÚP MUDr. Flusek zajistí vyhlášku či předpis o vystavování PN těmto uchazečům.

MUDr. Sucharda -

 • urgence dotazu pro představenstvo ČLK stran vymezení poradenství x ordinace
  (dotaz podán 17. 10. 2001, urgence 14. 1. 2002 - bez odpovědi)
 • znalecké posudky - kdo má nárok na originál.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Výstupy z jednání Okresního shromáždění

Vystavování omluvenek potvrzujících návštěvu dítěte nebo dospělého u lékaře

Právník komory naprosto zpochybnil povinnost lékaře jakoukoliv omluvenku vystavit. Jediné, co je lékař povinen učinit v rámci zdravotního pojištění, je vystavení legitimace pracovní neschopnosti, když na podkladě jeho vyšetření nemocného vznikne. Samozřejmě, že posudkový závěr má být součástí každého vyšetření. Lékař by za potvrzení propustky razítkem mohl být pokutován velmi citelně za vyzrazení osobních údajů.
MUDr. Plhoň zajistí publikaci těchto názorů pro veřejnost a přednostovi okr. úřadu. Již byla relace v Českém rozhlasu v Ústí nad L. a článek v Děčínském deníku i replika od přednosty OkÚ. Článek v DD bude k disposici na našich stránkách.

Informace o lékařské službě první pomoci

Lékařská služba první pomoci je dotována zřizovatelem, tedy nyní okresním úřadem, později krajem. Takto zajištěna finančně budou jen jedno, maximálně dvě stanoviště LSPP v okrese. Bude-li zájem občanů na síti hustější, mohou se zřizovatelem lékařské pohotovostní služby stát jednotlivá města, obce či sdružení obcí. Lékař, který pohotovostní služby slouží, bude sjednávat způsob a výši úhrady za tuto službu se zřizovatelem jako rovný s rovným, nikdy ne pod nátlakem
Navýšení úhrad se předpokládá v souvislosti s úpravou mezd ve "státních" nemocnicích (bude jako téma jednání s PRL).

Informace ze schůzky s ambulantními specialisty

MUDr. Plhoň informoval o proběhlé schůzce.
Vyplynuly z toho některé úkoly pro předsedu a MUDr. Podolského - jako jednat s řediteli nemocnic o výši úhrad za pohotovostní nemocniční služby (výše paušálu, pojištění sloužících lékařů).

Informace: Na upozornění MUDr. Podolského byli ORL lékaři po této schůzi seznámeni s materiály, které rozesílá děčínská nemocnice. V letáku, jak lze z jeho znění dovodit, jsou nepřímo zpochybňovány odborné kvality ambulantních ORL specialistů tím, že pediatři jsou otevřeně nabádáni, aby odesílali děti přímo na ORL ambulanci v děčínské nemocnici a to i ty děti, kteří již jsou v ošetřování jiných ORL specialistů. Ve svém důsledku může výše zmíněná informace vésti k přetahování pacientů a způsobení ekonomické újmy při výkonové úhradě. Představenstvo posoudilo zmíněný informační leták ORL odd. Nemocnice Děčín jako nevhodné jednání mezi lékaři a pokud by se takové akce opakovaly, bude zahájeno disciplinární řízení s tvůrci "informace" (dopis ORL odd. MUDr. Ullrych za OS ČLK).

Kontrola souladu činností ambulancí nemocnic s jejich personálním vybavením

Představenstvo již dříve určilo pracovní komisi ve složení MUDr. Čapková, MUDr. Englerová a MUDr. Kovtun.
Dle informace z právního oddělení nelze přinutit vedení nemocnice zřizované státem k součinnosti, ale lékaře ve vedení nemocnic jako členy ČLK ano. Přítomní byli seznámeni s právním rozkladem Mgr. Buriánka - kontrola státních nemocnic. Představenstvo rozhodlo odložit tento úkol na 2. pololetí 2002, protože do té doby má dojít k přesunu zřizovatelství na kraj. Krajské nemocnice nebudou považovány za státní a pak budou plně platit pravomoci ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Id. č. 01-32-750, ev.č. 011 - manželé S. ca. MUDr. J.

Zpracoval MUDr. Šebek - nebylo zjištěno pochybení. Byla svolána schůzka členů RK na 7. 2. 2002.

Informace o řešení námitek

Pan MVDr. M. podal námitku proti řešení své stížnosti: Plénum Čestné rady ČLK na svém zasedání 19. 1. 2002 projednalo námitku proti rozhodnutí RK OS ČLK ze dne 19. 11. 2001 o nezahájení DŘ.

ČR potvrdila rozhodnutí RK OS ČLK Děčín.

Pí. H. L.zaslala dne 31. 1. 2002 námitku proti rozhodnutí revizní komise ke stížnosti č. 12/2000. Námitka přeposlána do Prahy, zatím neřešeno.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 01-32-628, ev.č. 008 - pí. J.G. ca. chirurgické odd. LN v Rumburku

RK předala 16. 1. 2002 ČR s návrhem na zahájení DŘ (MUDr. K. P.). Obviněnému lékaři bylo oznámeno složení senátu a oznámení o konání senátu (20. 2. 2002). Předsedkyně ČR zaslala informaci podavatelce slečně. G., že věc nyní řeší ČR OS ČLK. Nebyly vzneseny připomínky ke složení senátu. 

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. Ilona N y k l o v á - žádá o úlevu v placení na rok 2002, nyní je v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, od dubna nastupuje na MD

Představenstvo rozhodlo, že MUDr. Nyklová v roce 2002 uhradí snížený členský příspěvek ve výši 600,- Kč.
Nelze přiznat nulový příspěvek jako pro MD, protože na MD nastupuje až v dubnu.

MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á - žádá o snížení členského příspěvku z důvodu, že je na MD a dle zákona pracuje 4 hod. denně (přivýdělek k rodičovskému příspěvku matky na MD).

Představenstvo rozhodlo, že MUDr. Pavlovičová zaplatí v roce 2002 snížený členský příspěvek ve výši 700,- Kč.

MUDr. Blanka A n d r š o v á - žádá o úlevu z důvodu MD
MUDr. Jana K u l h a v á - žádá o úlevu z důvodu MD
MUDr. Daniela H l o b i l o v á - žádá o úlevu z důvodu MD
MUDr. Markéta Ž á č k o v á - žádá o úlevu z důvodu MD
MUDr. Dita Š e d i v á - žádá o úlevu z důvodu MD

Představenstvo bere oznámení lékařek na MD na vědomí, dle usnesení sjezdu MD = 0,- Kč

MUDr. Dagmar K r e j č o v á - nepracuje soustavně, příležitostně zastupuje
MUDr. Milena Č e r m á k o v á - nepracuje soustavně, příležitostně zastupuje

Částečně pracují důchodci - zástupy- představenstvo schválilo úlevu 600,- Kč.

MUDr. Petr K o š e k - žádá úlevu pro nepracující důchodce.

Dle usnesení sjezdu - Kč 310,- již uhradil dne 22. 1. 2002.

MUDr. Marta Rűcklová - z důvodu těžké nemoci a nedostatku finančních prostředků žádá o zrušení členství v ČLK.

Nabídneme trvalé prominutí členského příspěvku, pokud nebude trvat na zrušení členství, Rovněž ji bude poskytnuta informace o možnosti vydání oprávnění k předpisu léčiv pro sebe a rodinné příslušníky. MUDr Plhoň napíše dopis.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Jiří Z e m a n - interní a gastroenterologická ambulance. Dne 22. 1. 2002 požádáno o změnu doby platnosti vyjádření na "dobu neurčitou". Kladné vyjádření na dobu neurčitou bylo vydáno ke dni 22. 1. 2002. (Kontrola vybavení MUDr. Plhoň).

Představenstvo souhlasí s vydáním vyjádření.

1. Zdravotní Rumburk, a. s. - oční ambulance v prostorách zdravotní střediska v Lesní ul. 3063, Varnsdorf.
Personální vybavení: lékař: MUDr. R. Bačová + 1 sestra. Žádost podána 31. 1. 2002.

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření za podmínky, že MUDr. Flusek prostory prověří a shledá je bezchybnými pro provoz oční ambulance.

MUDr. Petr Zahradník - člen OS ČLK v Ústí n. L. Dne 5. 2. 2002 podána žádost o vyjádření k provozování psychiatrické ambulance v ul. K. Čapka v Děčíně - prostory PL MUDr. Vladimíra Zahradníka.

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření.

Mammologické centrum Ústeckého kraje - jednatel MUDr. R. Dimitrov. Žádá o prolongaci již vydaného vyjádření (platnost byla do 1. 1. 2002). Společnost bude poskytovat péči pacientům v zajištění mammografického screeningu v rámci programu prevence rakoviny prsu.
Odborný zástupce MUDr. Jirásko.
Personální vybavení: MUDr. Jirásko - ved. centra, p. H. Šindelková- ved. RTG laborantka, MUDr. E. Vítová - externí pracovnice, MUDr. M. Slunečková-externí pracovnice, MUDr. J. Rejholec - následná péče indikovaných pacientů, onkologické odd. - spádově automaticky přebírá pozitivní pacienty. Jmenované NZZ je dostatečně vybaveno k poskytování péče pacientkám v diagnostice onemocnění prsu v celé šíři s následnou péčí zajištěnou dle spádu v Nemocnici v Děčíně.

Prolongace podmíněného souhlasu byla vydána do 1. 6. 2002. Současné dikci souhlasí

Dotážeme se na oficiální požadavek na MaPV daného typu pracoviště, abychom včas mohli validně rozhodnout do skončení platnosti podmínky o dalším osudu "souhlasu". (Dotaz sestaví MUDr. Sucharda)

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Kateřina Kreuzingerová- z OSL Chomutov (pracoviště Nemocnice Děčín - kožní odd.), ke dni 10. 1. 2002 členkou OSL Děčín.

MUDr. Marcela Čermáková - z OSL Česká Lípa (pracoviště DO Lužické nemocnice v Rumburku), ke dni 31. 1. 2002 členkou OSL Děčín.

Představenstvo bere dané přeregistrace na vědomí.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Vladimír Richtr - obnovení platnosti oprávnění - dne 10. 1. 2002 vydáno nové oprávnění.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádné akce nebyla zaregistrovány.

Dne 6. 2. 2002 doručena nabídka ŠKOLÍCÍ AKCE - informace lze získat i na internetových stránkách http://www.mnul.cz :

Nabídka na kurz "Novinky v soudním lékařství "

Termín: 14. 2. 2002 od 17 do 19 hodin Odborný vedoucí kurzu: MUDr. Jiří Fialka, CSc.
Poznámky k vyplňování Listu o prohlídce mrtvého - nejčastější nedostatky
Problematika povinné mlčenlivosti zdrav. pracovníků

Dle sdělení krajského soudního lékaře prim. MUDr. Fialky, CSc. dochází k častým chybám uvedeným v nabídce, ze strany PL. Z tohoto důvodu je žádoucí i účast lékařů z našeho okresu

Přihlášky telefonicky na čísle 047/5682046 - 8 nebo na adresu Masarykovy nemocnice, Sociální péče 12 A, 401 13 Ústí nad Labem.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání dne 15. 12. 2001 v Praze

 • Zápis bloku RK ze dne 15. 12. 2001

 • Posudek právního odd. - na vědomí - smlouva o dílo z roku 1995 (Doc. Svoboda)

 • Licence - seznam ke dni 12. 12. 2001, 2. 1. 2002

 • Katalog dohodnutých služeb (je také na Internetu)

 • Informace Vrchního soudu v Praze - nemožnost odebírání licencí členům ČLK

 • Snaha ČLK o aktualizaci úhrad za LSPP v okresech (Porovnání již odesláno 18. 1. 2002)

 • Pozvánka na jednání předsedů OS ČLK - v Praze dne 22. 2. 2002 od 14 hod.

Okresní úřad:

Kancelář přednosty

 • Výsledek VŘ ze dne 20. 12. 2001- provozování celotělové kostní denzitometrie pro území okresu Děčín - nebylo projednáváno, není kladný závěr z komise pro nákladnou techniku při ministerstvu zdravotnictví
  (platí usnesení POS ČLK, které ukládá předsedovi kauzu podporovat a případně i medializovat s cílem uvedení do provozu alespoň jediného pracoviště v kraji). (E-mailový dopis MUDr. Rathovi - osteodenzitometrie z 29. 1. 2002)

Referát zdravotnictví

 • Oznámení o konání VŘ na provozování AZZ - zajištění mamografického screeningu: 30. 1. 2002 od 9, 00 hod (zúčastnil se MUDr. Plhoň - nebylo projednáváno, neměl komplet. doklady)

 • Oznámení o ztrátě a zfalšování razítek

 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (prosinec 2001)

 • Ing. Milerová - zdravotní radová zaslala přehled VŘ konaných v roce 2000 a 2001- konání vždy v dopoledních hodinách - odpověď MUDr. Plhoně Ing. Milerové, na vědomí přednosta OkÚ dne 29. 1. 2002

 • Změny registrace:

  • MUDr. Eva Šrámková - zrušení místa provozování (Penzion u sportovní haly ve Varnsdorfu)

Další korespondence :

 • Glaxo-SmithKline - Informace o výskytu závažných nežádoucích příhod-kód studie 347414/010
  Bereme na vědomí

 • Medical Servis, s. r. o. - zaslali ke schválení uzavřenou lektorskou smlouvu (schváleno)
  (MUDr. Kovtun -školenec, MUDr. Čejka - školitel)

 • MUDr. Mališ oznámil, že od počátku letošního roku je ve Šluknovském výběžku plně zajištěna psychiatrická péče. Denně kromě středy, péči zajišťuje MUDr. Bartoušková, MUDr. Krejčí a MUDr. Mališ.

 • Dne 28. 1. 02 zaslal předseda KR ČLK MUDr. Liehne pozvánku předsedům OS Ústeckého kraje ke konání schůzky - předání funkce. Schůzka se bude konat 19. 2. 2002 v Ústí n. L. MUDr. Plhoň se zúčastní.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Vlasta Čapková má dle usnesení představenstva podpisové právo k nakládání s účtem OS ČLK v České spořitelně. V důsledku odstoupení MUDr. Herrmannové a nové se musí změnit podpisový vzor v České spořitelně.

 • Vybírání poplatku za garanci školících akcí - MUDr. Plhoň upravil text dopisu pro organizátory vzdělávacích akcí v našem okrese

 • Členství MUDr. Vytlačila - zjištěno u závodů, pro které pracovní lékařství vykonává, že se jedná pouze o hygienický dohled, tudíž nemusí být členem ČLK.

 • Dopis PL z jihu okresu s cílem svolat jejich schůzku a vybrat jejich mluvčího. Nemáme zatím partnera při snaze řešit aktuální problémy, naposledy s ohledáním mrtvých těl mimo bydliště v době, kdy ještě LSPP není v provozu a informace o vyjednávání podmínek ke službě LSPP
  ohledání mrtvých
  Obdrželi jsme písemná stanoviska některých praktických lékařů a bylo konzultováno i s MUDr. Vodičkovou. Zřejmě to komoře nepřísluší (řešit ohledání mrtvých), ale můžeme být prostředníky. Problém je ale v tom, že lékaři z oblasti jih se prakticky nescházejí a organizační záležitosti řešeny nejsou.
  Byla učiněna nabídka MUDr. Goldammerovi, že OS ČLK by mohlo být svolavatelem schůzky praktických lékařů na jihu obdobně jako byli svoláni specialisté.. Je o čem jednat.
  (dopis MUDr. Goldammerovi a MUDr. Blažkové na vědomí byl odeslán 5. 2. 2002)

 • Dne 18. 1. 2002 zaslán dotaz právnímu odd. ČLK- nakolik má Komora právo kontrolovat, zda se ve státních nemocnicích provádí skutečně jen to, co je deklarováno. Výsledek viz bod č. 2

 • MUDr. Skácelová zaslala na vědomí informaci, že ač nemá uzavřenou mandátní smlouvu, je vypisována do služeb LSPP. Představenstvo bere na vědomí s tím, že jde o bilaterální jednání mezi ní a ZZS okresu Děčín (ředitel MUDr Kučera) Bez smlouvy má plné právo nesloužit.

 • MUDr. Sellnerová, MUDr. Pšeničková a MUDr. Kovářová žádají projednání problému - VZP zaslala celorepublikové průměry na léky na 1 ošetřeného pojištěnce v ambulancích. Tyto průměry jsou nepřehledné a nic neříkající. MUDr. Plhoň se dohodne s MUDr. Sellnerovou.
  MUDr Plhoň napíše dopis řediteli VZP o nedostatečné informaci o regulačních údajích na I. pololetí. Chybí i údaj o vlastních průměrech ZZ ve srovnávacím období 2001, jak stanoví příloha 15 k Vyhlášce.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • ve spolupráci s MUDr. Suchardou zkompletuje nález právního odd. k vystavování omluvenek žákům - vše bude odesláno přednostovi OKÚ
 • schůzka s přednostou (opiátové recepty) - vyřídíme v první fázi dopisem.
 • účast na schůzce v Ústí n. L. 19. 2. 2002
 • účast na schůzce předsedů OS v Praze 22. 2. 2002
 • další úkoly vyplývající ze zápisu

MUDr. Sucharda:

 • urgence dotazu pro představenstvo ČLK (dotaz podán 17. 10. 2001)
 • znalecké posudky (originály)
 • dotaz na VR ČLK - normy pro mammologické pracoviště

MUDr. Ullrych:

 •  dopis odd. ORL Nemocnice Děčín - nevhodné chování v kolisi s SP 10

MUDr. Popelka:

 • zajistí místnost pro jednání v březnu (malá jídelna na Interně v Rumburku)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster