Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Prosinec 2002


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

11. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 4.12.2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Koudelová, Čapková, Čermáková, Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Ullrych, Kovtun, Hruška, Popelka, Englerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Dragounová, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster:MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS - zajištění LSPP
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [zorganizuje v lednu schůzku praktických lékařů] - domluveno s MUDr. Blažkovou čtvrtek 9. 1. 2003 - KDE bude upřesněno. Možná témata: Ohledávání mrtvých, Vystavování PN, Předávání dokumentace, Výchova nových PL, Zdravotnická dokumentace, Zastupování, Vyšetření pro OSSZ, kazuistika, LSPP v novém režimu ...

 • [kontaktovat regionální tisk] - napsán článek do Deníků Bohemia "Aby pohotovost zachraňovala", splněno 9. 10. 2002, nebylo uveřejněno v krajském vydání, po úpravě nabídneme okresnímu vydání, Děčínskému deníku. (bude- li zájem, nabídneme okresnímu vydání po aktualizaci)

 • [dopis senátorovi a do obcí v okrese] - dopis senátorovi odeslán 11. 11. 2002

 • [dopis do nemocnice, upozornění na změnu režimu zřizovatele] - nutnost licencí - odesláno 21. 11. 2002

 • [připravit s pí Hamerníkovou návrh na změnu rozpočtu] - viz RŮZNÉ

MUDr. Sucharda -

 • [koncept dopisu na Úřad práce -pochybení zaměstnanců úřadu práce, když kopírují těhotenské průkazy] - splněno, dopis bude odeslán 5. 12. 2002

Všichni -

 • [Názor na návrh změny termínu schůzí na každé 2. pondělí v měsíci] - splněno, viz RŮZNÉ

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o zabezpečení LSPP v Ústeckém kraji

Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor zdravotnictví - dodal

 • 25. 11. 2002 - informace Bc. Petra Severy o možném modelu LSPP na území Ústeckého kraje (zasláno v příloze s programem na dnešní jednání)

 • 3. 12. 2002 - materiál předkládaný Radě Ústeckého kraje k LSPP- k připomínkování:

  • Zabezpečení lékařské služby první pomoci na území Ústeckého kraje od 1. 1. 2003

  • Smlouva o zabezpečení výkonu LSPP pro dospělé

  • Smlouva o zabezpečení výkonu LSPP pro děti a dorost (rozdáno k připomínkování)

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Id.č. 01-32-002 pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P.

Věc bude znovu posouzena RK OSL Děčín na základě znaleckých posudků. RK požádala o posudek Vědeckou radu ČLK (dne 20. 5. 2002). Ta požádala o vypracování posudků tři oborových komisí - PL, internisti, TRN. Čeká se jen na vyjádření prim. Kotíka - již řadu týdnů. Telefonická urgence u Vědecké rady -> internisti posudek ještě nedodali, určitě bude do konce listopadu - samozřejmě opět není, znovu urgováno.

Id.č. 02-32-376 pí. Z. Z. x MUDr. B.

Žádost o přešetření léčebných metod MUDr. B. - zda nedošlo k zanedbání gynekologické péče. Posudek vypracoval nezávislý gynekolog z Plzně. Schůzka členů RK se konala 26. 9. 2002 - závěr RK - na základě nezávislého posudku nedoporučí zahájit DŘ. Obviněnému lékaři bude vytknuta neúplnost zápisů v dokumentaci. Rozhodnutí RK OS ČLK Děčín + informace podavatelce - lékař nevinen - rozesláno 4.11.2002.

Paní Z. Z. podala dne 13. 11. 2002 námitku. Spis odeslán i s námitkou RK ČLK v Praze dne 13. 11. 2002. Stížnost už nebude uváděna v přehledu nevyřešených kauz.

Id. č. 02-32-591 pí. Z. H. x lékaři neurologického odd. Nemocnice Děčín

Do Děčína postoupeno z kanceláře prezidenta ČLK - přijato 2. 9. 2002. Údajné nejasnosti ohledně stanovené diagnózy a postupu léčby před úmrtím. Posudek vypracoval MUDr. Jára - předáno 22. 11. 2002. Šetřením kauzy pověřen MUDr. Rűkl.

Id. č. 02-32-802 pí. H. M. x MUDr. A. O.

Stížnost podána 15. 10. 2002. Podavatelky stížnosti se domnívají, že bylo pochybeno při určení diagnózy a následném léčení jejich matky p. S.   RK zahájí šetření.

Id. č. 02-32-826 MUDr. S. x MUDr. P. R.

Stížnost podána 22. 10. 2002. Nekolegiální jednání - odchod ze služby LSPP bez zajištění náhrady. RK zahájí šetření.

Nové stížnosti

Id. č. 02-32-896 p. F. S. x MUDr. R. D.

Stížnost podána 20. 11. 2002. Stížnost na dlouhé čekací doby při preventivních prohlídkách - odmítnutí vydání dokumentace. Odesláno do centrálního registru ČLK v Praze k zaevidování 20. 11. 2002.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Nemá v současné době v řešení žádnou stížnost.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Gabriela R o j a r o v á, podáno 12. 11. 2002 - licence pro obor dětská ORL. Atestace ORL I. st. v r. 1975, atestace z foniatrie v r. 1988.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce 14. 11. 2002.

MUDr. Jitka P o l á k o v á, podáno 18. 11. 2002 - licence pro obor dětská ORL. Atestace ORL I. st. v r. 1981.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce 18. 11. 2002

MUDr. Zdeňka S k a l o v á - D i m i t r o v o v á, podáno 22. 11. 2002 - licence pro obor dětská ORL. Atestace ORL I. st. v r. 1981, ORL II. st. 1987.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce 26. 11. 2002

MUDr. Ivan S t r í b r s k ý, podáno 29. 11. 2002 - licence pro obor dětská ORL + licence pro výkon funkce vedoucího lékaře - primáře. Atestace ORL I. st. v r. 1982, ORL II. st. 1992.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce 2. 12. 2002

Představenstvem schváleno.

MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á - licence pro výkon samostatné praxe na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství. Atestace interna. I. st. v r. 1997. Lektorská smlouva uzavřena s MUDr. Englerovou. Připravuje se k atestaci ze všeob. lék.

Představenstvo vítá záměr MUDr. Pavlovičové doplnit si odbornost PL, kterých je nedostatek. Protože není t. č. naléhavá potřeba zabezpečit obvod PL, nejsou splněny podmínky na vystavení nestandardní licence "na dobu určitou". Pokud by vznikla akutní nutnost zastoupit nebo vystřídat některého lékaře, je možno kdykoliv bez problémů takovou licenci doporučit a vystavit. Hlasováním nebyla žádost doporučena. MUDr. Pavlovičové předseda situaci vysvětlí a ona rozhodne, zda bude trvat na odeslání nedoporučené žádosti do Olomouce nebo žádost stáhne.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Martina H ó s o v á - změna místa provozování, podáno 18. 11. 2002. Místo provozování Pohraniční 1288/1, v Děčíně I, ordinace oftalmologie. K žádosti přiložena smlouva o smlouvě budoucí. Vyjádření hygienika doloženo, kontrolu prostor provedla 26. 11. MUDr. Čermáková.

Vyjádření vydáno 28. 11. 2002. Představenstvo SOUHLASÍ.

1. Zdravotní Rumburk a. s., o. z. Lužická poliklinika - změna odborného zástupce pro obor oftalmologie - MUDr. Jitka Dragounová. Místo provozování: Varnsdorf, Lesní 3063, Vydáno 19. 11. 2002.

Představenstvo SOUHLASÍ.

MUDr. Jitka M a l e č k o v á - ordinace PL pro dospělé a internisty. Převzetí ordinace po zemřelé MUDr. Hankové. Podáno 20. 11. 2002.
Personální vybavení: Licence na dobu určitou pro MUDr. Malečkovou na obor všeobecné lékařství bude projednávána představenstvem ČLK 14. 12. 2002.
Místo provozu: Poliklinika Rumburk, Jiráskova 4. Ordinace prověřena MUDr. Popelkou. Doložena nájemní smlouva, vyjádření hygienika, provozní řád. Přiložen zápis z jednání na OkÚ.

Představenstvo SOUHLASÍ s vydáním kladného vyjádření za předpokladu, že MUDr. Malečkové bude 14. 12. 2002 (zasedání představenstva ČLK Olomouc) schváleno udělení licence na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství.

MUDr. Karel K r á t k ý - podáno 25. 11. 2002. Místo provozování Lodní ul. 107/6, v Děčíně I -ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (rozšíření registrace). K žádosti přiložena nájemní smlouva + vyjádření hygienika a provozní řád. Kontrolu prostor provedla 25. 11. 2002 MUDr. Čermáková.

Souhlas vydán 26. 11. 2002. Představenstvo SOUHLASÍ.

MUDr. Milan P r o v a z n í k - změna místa provozování - podáno 25. 11. 2002. Místo provozování Lodní ul. 107/6, v Děčíně I - ortopedická ambulance. K žádosti přiložena nájemní smlouva + vyjádření hygienika a kopie licence pro obor ortopedie. Kontrolu prostor provedla 25. 11. 2002 MUDr. Čermáková.

Souhlas vydán 26. 11. 2002. Představenstvo SOUHLASÍ.

Žádost o schválení lektorské smlouvy

MUDr. Jana M a l e č k o v á - školenec, MUDr. Petr S t r a k a - školitel. Změna školitele -sSmlouva uzavřena 25. 11. 2002.

SCHVÁLENO

MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á - školenec MUDr. Markéta E n g l e r o v á - školitel.. Lektorská smlouva uzavřena s MUDr. Englerovou 3. 12. 2002.

SCHVÁLENO

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Anna K r á l o v á -zaměstnanec OSSZ - požádala 18. 11. 2002 o prodloužení platnosti oprávnění.

Vydáno. Představenstvo SOUHLASÍ.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla přijata žádná žádost

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

Veškerá došlá pošta je k nahlédnutí v kanceláři Okresního sdružení!

 • Dne 12. 11. 2002 doručen zápis představenstva z 23. 10. v Praze:
  • Zápis bloku RK - říjen
  • Přijatí členové- k 23. 10 (MUDr. Veselá D.)
  • Stanovisko právního odd. - možnost DŘ s "nedohledatelným lékařem" po dohledání
  • Seznam vydaných licencí na vědomí - (ke dni 28. 10. schválen MUDr. Šedivý - obor gyn. por.)
  • 26. 11. 2002 zaslán z pražské kanceláře vzor darovací smlouvy (dar postiženým povodněmi)
  • 26. 11. 2002 pozvánka představenstva ČLK na Vánoční koncert -pátek 13. 12. od 20 hod. v Basilice Nanebevzetí Panny Marie - Strahovské nádvoří Praha 1
  • 29. 11. 2002 doručen DIPLOM celoživotního vzdělávání (6 kusů), který byl schválen představenstvem ČLK k používání. Dotisk diplomů je umožněn na základě objednávky a úhrady v ústředí ČLK. OS ČLK
   Představenstvo konstatuje nepraktičnost formátu A3 a nutnosti jeho dotisků v profesionálním studiu.

Okresní úřad:

Kancelář přednosty OkÚ

Vyhlášení VŘ

 • Vyhlášení VŘ na provozování ambulantního ZZ v oboru chirurgie pro území města Benešov n. Pl. a okolí. Přihlášky do 18. 12. 2002. (žádá MUDr. Ant. Zamykal ml.)

Konání VŘ

 • pro obor chirurgie pro území města Rumburk a okolí - VŘ se zúčastnil 20. 11. 2002 MUDr. Plhoň Účastníci: Jediným uchazečem MUDr. Kolařík. (1. místo)
 • pro obor endokrinologie pro území města Děčín a okolí - VŘ se zúčastnil 20. 11. 2002 MUDr. Plhoň
  (žadatel MUDr. Vlasta Richterová) Jediným uchazečem MUDr. Richterová V. (1. místo)
 • pro obor alergologie a klinická imunologie pro území města Děčín a okolí - VŘ se zúčastnil 20. 11. 2002 MUDr. Plhoň (žadatel MUDr. Michal Marek. ml) Jediným uchazečem MUDr. Marek. (1. místo)
 • pro obor všeobecné lékařství pro území města Varnsdorf a okolí - VŘ se zúčastnil 20. 11. 2002 MUDr. Plhoň (žadatel MUDr. P. Richter) Jediným uchazečem MUDr. Richter P. (1. místo)
 • pro obor gynekologie a porodnictví pro území města Děčín a okolí -VŘ 20. 11. se zúčastnil MUDr. Ullrych. (žadatel MUDr. Hana Spáčilová). Jediná uchazečka (1. místo)

Referát zdravotnictví

 • Oznámení o odcizení jmenovky MUDr. Alice Lodlové - odborné dětské lékařky, orazítkované recepty PL pro děti a dorost Děčín IX, recepty s razítkem LSPP pro děti a dorost, Děčín I, blankety - žádost o podporu při ošetřování člena rodiny, výměnný list-poukaz. Na všech dokumentech razítko Nemocnice Děčín
 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (říjen 2002)
 • Dne 22. 11. 2002 zaslána pro informaci Vyhláška 479 ze dne 1. 11. 2002, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci
 • Vydané registrace - na vědomí

  • MUDr. Alena Charouzdová - změna trvalého pobytu
  • MUDr. Hana Spáčilová - nová registrace
  • MUDr. Michal Marek ml. - změna- rozšíření
  • MUDr. Vlasta Richterová - nová registrace
  • MUDr. Antonín Zamykal ml. - nová registrace
  • MUDr. Zdeňka Skalová - Dimitrovová - změna trvalého pobytu a příjmení

Další korespondence :

 • Dopis OSSZ - úhrady lékařských zpráv pro účely OPKSZ - odesláno 18. 11. 2002 - odpověď 3. 12. 2002 - budou seznámeni PL na schůzce 13. 1. 2002 (BUDE na našich www až po zpracování tematiky)

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • změna rozpočtu na rok 2002 - (přesun finančních prostředků z kapitoly Osobní náklady, položka Náhrady za ztrátu času - přesun 6000,- Kč do položky Mzdy)

Schváleno.

 • Změna termínu pravidelných měsíčních schůzí představenstva OS ČLK - Všichni souhlasí s konáním zasedání vždy druhé pondělí v novém měsíci od 16 hodin (příští zasedání 13. 1. 2003 - RUMBURK)
 • Pohřeb MUDr. Věry Hankové - zúčastnil se MUDr. Straka a MUDr. Šrámková.
  Nekrolog do Děčínský deníku a Tempusu napsal MUDr. Straka.
 • MUDr. Dana Kučerová - dotaz prostřednictvím kanceláře OS Děčín představenstvu ČLK o možnosti prodloužení platnosti licence na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství. Platnost do 31. 12. 2003. Představenstvo se shodlo na tom, že v současné době je nevhodné žádat o prodloužení platnosti licence, pouhých několik týdnů po té, co byla vydána. MUDr. Kučerové bude doporučeno, aby klasickou žádost o vydání licence na dobu určitou (prodloužení platnosti) podala v červnu 2003 společně s uvedením odstážované praxe a chybějících školení, pak bude vhodné žádost projednat a případně i doporučit.
 • MUDr. Sellnerová předložila k posouzení smlouvu o ústavní pohotovostní službě, kterou nabízí sloužícím lékařům Nemocnice Děčín. - bude posouzeno právním odd. ČLK
 • Na Okresním shromáždění se bude nutné zvolit dalšího člena představenstva a delegáta na sjezd (ohlášený odchod MUDr. Čermákové)
 • MUDr. Plhoň sdělil představenstvu, že zvažuje podání stížnosti na kolegy (PL+TRN) - dle jeho názoru došlo k "vitium artis" u pacienta p. O. (Zanedbání řádného vyšetření při jasné symptomatologii maligního tumoru). Představenstvo doporučuje svolat schůzku s lékaři, kterých se případ týká. Schůzky se zúčastní předsedkyně RK a předsedkyně ČR+ MUDr. Plhoň. U lékařky TRN již byl podobný případ řešen. TRN je klinický obor, ale pacientům není zřejmě prováděno kompletní fyzikální vyšetření, jen přístrojové a snímek. (Téma by bylo vhodné jako kazuistika na schůzku PL) Zpracuje MUDr. Plhoň
 • MUDr. Plhoň upozornil na případ v LDN Varnsdorf - pacientka pí. A.J.- byl pozván na konzilium, byla velmi pravděpodobná fraktura lícní kosti a baze lební, která snad nebyla poznána a ani zjišťována. Pacientka, ač po úrazu hlavy a s neurologickou symptomatologií, nebyla neurologicky vyšetřena. Náhodně se dozvěděl, že pacientka zemřela. Žádá podání informace do příštího jednání (MUDr. Louková, MUDr. Sucharda)
 • Výběrová řízení po 15. 12. 2002 (k tomuto datu dochází ke stěhování RZ OkÚ Děčín) se budou konat na území Krajského úřadu v Ústí nad Labem - vždy budou pozvání regionální zástupci.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • zorganizuje v lednu schůzku praktických lékařů - kontaktovat MUDr. Uhrovou
 • aktualizace článku LSPP do místního tisku
 • svolat schůzku k podání vysvětlení (PL+TRN)
 • zpracovat kasuistiku pro jednání a schůzku PRL.

MUDr. Sucharda + MUDr. Louková:

 • informace - chorobopis pacientky A. J. (LDN Varnsdorf)

Všichni:

 • hledat vhodné kandidáty na zvolení do představenstva za abdikujícího člena

Kancelář:

 • oslovit MUDr. Pavlovičovou, zda bude trvat na odeslání nedoporučené žádosti do OL

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň, předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster