Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Listopad 2002


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

10. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5.11.2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Čermáková, Popelka, Englerová, Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Čapková, Kovtun, Hruška

Čestná rada MUDr.: Černá, Dragounová (omluvena Lazarová)

Revizní komise MUDr.: Lešanovská (omluvena Sellnerová)

Delegátka sjezdu MUDr. Šrámková

Webmaster MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [zorganizuje schůzku praktických lékařů] - Představenstvo se shodlo na svolání schůzky v lednu 2003 - MUDr. Plhoň domluví s MUDr. Uhrovou ze SPL.

 • [kontaktovat regionální tisk - LSPP, RZP - trendy, honorování lékařů LSPP] - napsán článek do Deníků Bohemia "Aby pohotovost zachraňovala" - splněno 9. 10. 2002, ale neotištěno v krajském vydání, po úpravě nabídneme okresnímu vydání, Děčínskému deníku.

 • [1. Zdravotní Rumburk - Dr. Kořínek - schůzka žádost o rozšíření registrace - obor neurologie] - (splněno 4. 10. 2002) - informace MUDr. Plhoň: byla projednána otázka

  • dětské neurologie, 1. zdravotní a.s nebude tuto ordinaci provozovat, je zajištěna MUDr Lazarovou,

  • ambulance gynekologie ve Varnsdorfu se plánuje pouze ordinace klinické onkologie - gyn. a event. UZ pracoviště.

  • 1. zdravotní a.s. nebude gynekologické pacientky registrovat a upraví registraci dle skutečného stavu.

 • [zkontaktovat MUDr. Lukeše - předsedu Krajské rady - nesouhlas s hodinou zahájení sjezdu] - splněno.

 • [Protest proti rozhodnutí představenstva ČLK s termínem a hodinou zahájení sjezdu - MUDr. Merhautovi] - splněno - v odpovědi MUDr. Merhaut sděluje, že protest je bezpředmětný, rozhodnutí nelze změnit později než měsíc před termínem sjezdu.

 • [Dopis představenstvu ČLK- dlouhé termíny řešených kauz centrálními orgány] - splněno 15. 10. 2002

MUDr. Sucharda -

 • [podnět - PL rozhoduje, zda vyjede při LSPP k pacientovi] - rozhodl se nepodat
 • [podnět - PL opustil pracoviště LSPP - nezajištění zástup kolegy] - podnět RK podán 22. 10. 2002

Úkoly (kromě jednoho) splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace o průběhu sjezdu

Detailní informace podali MUDr. Čermáková a MUDr. Plhoň. MUDr. Čermáková na základě nedůstojného jednání členů představenstva a atmosféře, která na sjezdu panovala, podala abdikaci na své funkce v OS ČLK Děčín - členky představenstva a delegátky sjezdu. Po diskusi připustila, že ve funkci členky představenstva a delegáta sjezdu setrvá do Okresního shromáždění, (12. 2. 2003) kde bude zvolen náhradník.

Na sjezdu byly přijaty změny stavovských předpisů:

 • SP č. 1 - doplněny krajské rady ČLK,
 • SP č. 7 - příspěvky - navýšení o cca 5%,
 • SP č. 17 - audit na účetnictví Komory
 • SP č. 18 - Statut Etické komise
(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Id.č. 01-32-002 pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P.

Věc bude znovu posouzena RK OSL Děčín na základě znaleckých posudků. RK požádala o posudek Vědeckou radu ČLK (dne 20. 5. 2002). Ta požádala o vypracování posudků tři oborových komisí - PL, internisti, TRN. Čeká se jen na vyjádření prim. Kotíka - již řadu týdnů. Telefonická urgence u Vědecké rady -> internisti posudek ještě nedodali, určitě bude do konce listopadu - cena za posudky: internisti nevíme, PL 1500,- Kč, TRN 2400,- Kč.

Id.č. 02-32-376 pí. Z. Z. x MUDr. B.

Žádost o přešetření léčebných metod MUDr. B. - zda nedošlo k zanedbání gynekologické péče. Posudek vypracoval nezávislý gynekolog z Plzně. Schůzka členů RK se konala 26. 9. 2002 - závěr RK - na základě nezávislého posudku nedoporučí zahájit DŘ. Obviněnému lékaři bude vytknuta neúplnost zápisů v dokumentaci. Rozhodnutí RK OS ČLK Děčín + informace podavatelce - lékař nevinen - rozesláno 4.11.2002

Id. č. 02-32-406 Zvláštní škola x MUDr. A. Z.

Dne 29. 5. 2002 podána stížnost na lékaře pro děti a dorost v B., který měl zpětně omlouvat nepřítomnost žáků ve škole, aniž by žáci byli u něj ošetřeni, Po provedení šetření se RK usnesla, že nebude podán návrh na zahájení DŘ, obviněnému lékaři bude doporučeno, aby dodržoval metodický pokyn. Rozhodnutí RK OS ČLK Děčín + informace podavateli - lékař nevinen - rozesláno 4. 11. 2002.

Id. č. 02-32-591 pí. Z. H. x lékaři neurologického odd. Nemocnice Děčín

Do Děčína postoupeno z kanceláře prezidenta ČLK - přijato 2. 9. 2002. Paní H. si stěžuje, že po úmrtí manžela vznikly nejasnosti ohledně stanovené diagnózy a postupu léčby před úmrtím. Byl požádán nezávislý neurolog o vypracování posudku.

Nové stížnosti

Id. č. 02-32-802 pí. H. M. x MUDr. A. O.

Stížnost podána 15. 10. 2002. Podavatelky stížnosti se domnívají, že bylo pochybeno při určení diagnózy a následném léčení jejich matky p. S. při náhlé mozkové příhodě. Dopis odeslán do centrálního registru ČLK v Praze, odkud předán RK OSL.

Id. č. 02-32-826 Dr. S. x MUDr. P. R.

Nekolegiální jednání - odchod ze služby LSPP bez zajištění náhrady. Odesláno do centrálního registru.

Představenstvo vzalo zprávu revizní komise na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 012/00 pí. H. L. x Nemocnice Děčín /odd. neurologie + patologie/

V OSL Děčín bylo dořešeno, námitka nebyla dosud ČR ČLK v Praze uzavřen. Protože se jedná o námitku proti již pravomocnému rozhodnutí RK OSL v Děčíně, rozhodlo představenstvo, že případ nebude dále sledovat.

Id. č. 01-32-628 sl. J. G. x MUDr. P. K.

Případ nebyl dosud ČR ČLK v Praze uzavřen rozhodnutím o námitce. I tento případ považujeme za vyřešený a nebudeme dále sledovat.

Představenstvo vzalo zprávu čestné rady na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Martin Š e d i v ý - (pracoviště gyn. por. odd. Děčín) podáno 7. 10. 2002 - licence pro obor gynekologie a porodnictví. Atestace gyn. por. I. st. v r. 1996.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce

MUDr. Olga V o d i č k o v á - licence lektor lékařské praxe pro obor všeobecné lékařství, Atestace všeob. lékařství 1983, praxe v oboru celkem 24 let.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce

MUDr. Petr S t r a k a - licence lektor lékařské praxe pro obor všeobecné lékařství, Atestace všeob. lékařství II. st. 1988, praxe v oboru celkem 23 let.

Doporučeno k udělení a odesláno do Olomouce

MUDr. Jana M a l e č k o v á - (pracoviště interní odd. Rumburk) podáno 5. 11. 2002 - licence pro výkon samostatné praxe na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství. Atestace interna. I. st. v roce 1994, kardiologie v roce 1999.
Doloženo: písemné zdůvodnění - převzetí obvodu dlouhodobě nemocné (a 14. 11. 2002 zemřelé) MUDr. Hankové v Rumburku,  RZ OkÚ v Děčíně potvrdil, že obvod není jinak zajištěn. Školitel určený ILFem je MUDr. Petr Straka,  uzavřená smlouva o lektorském dohledu - MUDr. Petr Lissek, držitel licence lektor lékařské praxe. Schválit výjimku musí Představenstvo Komory.

Představenstvo jednomyslně doporučilo udělení licence na dobu určitou

 Žádost o schválení lektorské smlouvy

MUDr. Jana M a l e č k o v á - školenec, MUDr. Petr L i s s e k - školitel. Smlouva uzavřena 4. 11. 2002

Představenstvem schváleno.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Vlasta R i ch t e r o v á - podáno 2. 10. 2002. Místo provozování Teplická 1850, v Děčíně IV, ordinace endokrinologie. K žádosti přiložena podnájemní smlouva, schválený provozní řád + posudek hygienika, licence na obor endokrinologie udělena. MUDr. Čermáková ordinaci prověřila a doporučila vydání souhlasu.

Souhlas vydán 10. 10. 2002.

IMUNOBACT, s.r.o. mikrobiologická laboratoř - MUDr. Milena Veberová - změna místa provozování - laboratoř přestěhována do vlastních prostor na ul. Kamenická 566/42, Děčín II. Laboratoř prověřil MUDr. Plhoň, doporučuje vydání kladného vyjádření.

Představenstvem schváleno.

SENIOR CZ., s.r.o. - MUDr. Petr Žižkovský - psychiatrická ambulance, podáno 6.11.2002. Místo provozu: Masarykovo nám. 191/18, Děčín I. Doložen schválený provozní řád + nájemní smlouva. MUDr. Plhoň provedl kontrolu ZZ .

Představenstvem schváleno.

MUDr. Antonín Zamykal ml. - chirurgická ambulance, podáno 6.11.2002. Místo provozu: Děčínská ul. 352, Benešov nad Ploučnicí. Ambulance prověřena MUDr. Čermákovou, která doporučuje vydání kladného vyjádření.

Představenstvem schváleno.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Vladimír K o l a ř í k - přeregistrace z Loun.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Luboš B í l ý -důchodce - požádal dne 9. 10. 2002 o prodloužení platnosti oprávnění.

Vydáno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádná akce nebyla hlášena.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Seznam udělených licencí (1. 10. 2002 schváleno MUDr. Bednaříková - lektor LP všeob. lék., MUDr. Popelka - VL - nefrologie, MUDr. Dragounová - VL oftalmologie. Seznam k 9. 10. 2002)
 • Dne 8. 10. 2002 byl zaslán formulář žádosti o vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti - pro lékaře ucházející se o práci v zahraničí - pověřený člen představenstva OSL podpisem potvrdí správnost vyplněných údajů. Potvrzení je možné vydat lékaři ve třech jazycích (anglicky, německy, francouzsky). Kancelář v Olomouci dle požadavku lékaře vystaví požadovaný certifikát a zašle je na adresu bydliště žadatele.
 • Dne 14. 10. 2002 doručen zápis představenstva ze 13. a 14. 9. 2002 ve Valticích
  • Zápis bloku RK - září
 • Přijatí členové - k 13. 9. 2002
 • Závazné stanovisko č. 2/2002 - Personální vybavení pracovišť klinické biochemie
 • Stanovisko právního odd. - předčasný odchod lékařů do důchodu
 • Blok víceprezidentky - cenová jednání AS + dialýzy
 • Bonifikace PL- srovnání- září 2002- zpracoval Dr. Henzl
 • Seznam lékařů žádajících o bezúročnou půjčku - lékaři poškození povodněmi
 • Informace: Výsledek jednání o cenách ambulantní specializované péče na I. pol 2003- ze dne 4. 9.2002
 • Protokol z jednání ZP a skupiny poskytovatelů ambul. spec. zdr. péče pro období 1. pol. 2003
 • Sdělení Ministerstva práce a soc. věcí - odbor mzdové politiky - stanovisko k systému odměňování zaměstnanců ZZ, u kterých v současné době dochází ke změně zřizovatelů:
Změna zřizovatele nemá vliv na způsob odměňování zaměstnanců převážné většiny ZZ.

Okresní úřad:

Kancelář přednosty OkÚ:

 • Vyhlášená VŘ - výsledky:
  Stanovisko přednosty - VŘ MUDr. Hósové - umístila se na 1. místě

Vyhlášení VŘ

 • pro obor všeobecné lékařství pro území města Varnsdorf a okolí - přihlášky do 15. 11. 2002 (žadatel MUDr. P. Richter)
 • pro obor gynekologie a porodnictví pro území města Děčín a okolí - přihlášky do 15. 11. 2002 (žadatel MUDr. Hana Spáčilová)
 • pro obor chirurgie pro území města Rumburk a okolí - přihlášky byly do 25. 10. 2002. Účastníci: Lužická nemocnice 1.Zdravotní a.s. Rumburk a MUDr Kolařík
 • pro obor endokrinologie pro území města Děčín a okolí - přihlášky do 20. 11. 2002 (žadatel MUDr. Vlasta Richterová)
 • pro obor alergologie a klinická imunologie pro území města Děčín a okolí - přihlášky do 19. 11. 2002 (žadatel MUDr. Michal Marek ml.)

Referát zdravotnictví

 • Podmínky poskytování zdravotní péče žadatelům o udělení azylu na území ČR
 • Informace pro lékaře, kteří zajišťují prohlídky branců, aby vyúčtování za 2. pol. 2002 provedli nejpozději do konce listopadu 2002. Pokud nebude dodržen uvedený termín, nebude možné faktury proplatit (ukončená činnost OkÚ)
 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (září 2002)
 • Dne 17. 10. 2002 doručen dopis vedoucí RZ - žádost o posouzení - odborné stanovisko OS ČLK Děčín k problému popisovaném v přiloženém dopise ředitele Soukromé SOU a U obchodu a služeb s.r.o. v Ústí nad Labem - škola registruje v tomto školním roce velké % žáků, kteří doložili lékařské doporučení k osvobození od výuky od TV. Lékařské potvrzení vydávají kromě odborných lékařů i lékaři praktičtí. Není uveden důvod osvobození ani diagnóza onemocnění. Lékař, který v současné době osvobozuje od TV potvrdil na přihlášce ke studiu - schopen.

Odpověď MUDr. Plhoň 23. 10. 2002 - nelze zpochybňovat vydaná rozhodnutí odborných ani PL. Diagnosy a důvody uvolnění z TV nelze škole sdělovat.

 • Rozhodnutí o registraci - změny
  • MUDr. Ivana Kubíková - změna T. P.
  • 1. Zdravotní Rumburk, a. s. - rozšíření o neurologickou ambulanci (OZ MUDr. Macková) a ambulanci TRN (OZ MUDr. Ulrich).
   Registrace vydaná 13. 2. 2002 bude znít na: "NZZ 1. Zdravotní Rumburk, a. s., o. z. Lužická poliklinika" - obor ambulantní oftalmologie (OZ MUDr. Dragounová), TRN a neurologie
 • Nová registrace:
  • MUDr. Štěpánka H a m b á l k o v á - Rumburk Tř. 9. května - urologická ambulance
  • SENIOR CZ, s. r. o. - jednatel MUDr. Žižkovský - Poliklinika Varnsdorf
  • MUDr. Martina H ó s o v á - Teplická 371/72, Děčín - oftalmologie
  • MUDr. Zoran V i k a l o - Nemocnice Varnsdorf, obor RDG
  • MUDr. Vladimír K o l a ř í k - Poliklinika Rumburk, obor chirurgie

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

 • Dne 4. 10. 2002 doručen dopis MUDr. Bubeníka a MUDr. Muchové (RDG) z Liberce -
  na jejich akreditovaném pracovišti je schváleno provádění mammografického skríningu, s žádostí o rozeslání přiložené informace obvodním lékařům pro dospělé a všem gynekologům nebo zaslání adres uvedených lékařů.
  Odpověď MUDr. Plhoň - 7. 10. 2002: Adresy nejsme oprávněni poskytnout, ale bude-li zájem, můžeme sami rozeslat za poskytnuté známky a obálky. V odpovědi dohoda o předání materiálu zástupcům PRL v okrese - tedy MUDr. Olze Vodičkové.
 • 8. 10. 2002 nabídka nebytových prostor - lékařské ordinace v Krupce - (Akciová společnost BiB a. s. Ústí n. L.). Odpověď 10. 10. 2002 - bude-li zájem o uveřejnění na našich www stránkách, rádi zveřejníme.
 • Dne 16. 10. 2002 doručeno rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření Senátem OS ČLK Prahy 10 - MUDr. Petra H. - lékař byl uznán vinným z provozování potulné praxe v ultrazvukové denzitometrii - vyslovena důtka. Dle sdělení nebylo rozhodnutí převzato.
 • 9. 10. 2002 byly doručeny poznámky k návrhu novely Organizačnímu řádu od Mgr. Jana Buriánka z Prahy 5.
 • 21. 10. 2002 - dopis ředitelky ZP METAL-ALIANCE Mgr. Součkové - žádost o spolupráci a pomoc. Řeší problémy se ZZ, které nemají uzavřenou smlouvu o úhradě vykázané péče s jejich pojišťovnou. Pacienti ošetření na rekreaci jsou vystaveni neetickému jednání pracovníků těchto ZZ. Pokud budou klienti jejich pojišťovny ošetřeni a péče bude vykázána, bude i uhrazena. Vždy zohledňují, že je to pro ZZ práce navíc a jsou si vědomi, že nemají pokrytí ve všech okresech. Platby neodkládají a nekomplikují. Dochází k tomu, že lékaři někdy trestají pacienta, že si zvolil pro ně nevhodnou ZP. (Dopis odeslán MUDr. Suchardovi ke zveřejnění na www)
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Předseda požádal (přítomné) členy představenstva, aby zvážili případnou změnu termínu pravidelných měsíčních schůzí představenstva. Důvodem je jeho angažování v komisích, které jednávají ve středu. Navrhuje pondělí či čtvrtek.
  Příští jednání (prosinec) bude ještě ve středu 4. 12. 2002. Na prosincovém zasedání budou osloveni všichni členové představenstva, předběžně by vyhovovalo vždy 2. pondělí v měsíci od 15 hodin.

Schváleno.

 • Dne 15. 10. 2002 zemřel primář gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice v Děčíně, MUDr. Jiří Voráček. Pohřeb MUDr. Voráčka se konal 21. 10. 2002 - zúčastnil se MUDr. Plhoň - kytice dodatečně schválena. Nekrolog pro WWW, Děčínský deník a Tempus napsala MUDr. Černá.
 • Dne 14. 11. 2002 zemřela dlouholetá praktická lékařka v Rumburku, MUDr. Věra Hanková.
 • Informace předsedy ze schůzky ambulantních specialistů (2. 10. 2002) - Úkol ze schůzky AS - vyjádřit ředitelství Nemocnice Děčín nespokojenost lékařů sloužících v nemocnici - vpuštění aut do areálu nemocnice.
 • Informace předsedy ze schůzky delegátů sjezdu ČLK 7. 10. 2002 v Ústí n. L.
 • Dne 15. 10. 2002 odeslán dopis ředitelství Nemocnice Děčín - upozornění na provozování ordinace praktického lékaře v nemocnici - lékař bez licence ČLK a bez atestace ze všeobecného lékařství zajišťuje pro zaměstnance nemocnice závodní preventivní péči.
 • Návrh na mimořádnou odměnu zaměstnancům paní Hamerníkové, event. p. Kalvasovi
 • Upozornění na režim NZZ, který vznikne v nemocnici Děčín i jinde v kraji. Kdo bude vyhlašovat výběrové řízení - postupy v případě registrace zařízení., primářské licence, specialisační licence etc.
 • Upozornění gynekologů: Opakovaně se ve svých praxích setkávají s případy, kdy pracovníci Úřadu práce vyžadují od uchazeček o zaměstnání v případě těhotenství kopii těhotenského průkazu - MUDr. Sucharda sestaví koncept dopisu, který bude odeslán řediteli Úřadu práce v Děčíně o možném porušování zákona o ochraně osobních údajů (těhotenská průkazka je určena jen lékařům a obsahuje citlivá osobní data).
 • Návrh na mimořádnou odměnu zaměstnancům paní Hamerníkové, a p. Kalvasovi - schválena odměna pí. Hamerníkové za rok 2002 ve výši 4000,- Kč, p. Kalvasovi 500,-Kč.
 • Současně byla schválena změna v rozpočtu OS ČLK na rok 2002. (přesun finančních prostředků - z kapitoly: Osobní náklady - z položky Náhrady za ztrátu času.- přesun 6000,-Kč do položky Mzdy).
 • 2. 10. 2002 - Názor předsedy OSL Beroun - doplnění OŘ
 • 15. 10. 2002 oznámil MUDr. Ivań Sucharda na všechna OSL svoji kandidaturu na funkci prezidenta ČLK
 • Představenstvo doporučuje odeslat všem obecním a městským úřadům dopis s nabídkou spolupráce v řešení otázkách zdravotnictví. Totéž i novému senátorovi panu Josefu Zoserovi.
 • Připomínka MUDr. Černé k průběhu mammografického a osteologického krajského semináře:
  Domnívala se, že byla nevhodná videoprezentace pracoviště dr. Dimitrova. a některé údaje o semináři v novinách byly nepřesné. MUDr. Englerová, která se semináře zúčastnila, naopak sdělila, že videoprezentace byla v natištěném programu předem avizována. Případné nedostatky jdou na vrub pořadatele a nebyly natolik závažné, aby někoho poškodily, ostatně žádná stížnost nebyla podána. Za články v novinách odpovídají novináři.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • zorganizuje v lednu schůzku praktických lékařů
 • dopis senátorovi a do obcí v okrese
 • připraví s pí Hamerníkovou návrh na změnu rozpočtu
 • dopis do nemocnice, upozornění na změnu režimu zřizovatele - nutnost licencí.

MUDr. Sucharda:

 • koncept dopisu na Úřad práce - pochybení zaměstnanců úřadu práce - kopírování těhotenských průkazů.

Všichni zúčastnění:

 • promyslí si do příští schůzky změnu termínu ze středy na pondělí.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster