Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Říjen 2002


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

9. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2.10.2002 ve Varnsdorfu

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Popelka, Hruška, Englerová, Flusek

Omluveni MUDr.: Čapková, Čermáková, Kovtun, Louková

Čestná rada MUDr.: Dragounová, Tošovský

Revizní komise MUDr.: Šebek (omluvena Sellnerová)

Delegátka sjezdu MUDr. Šrámková

Webmaster:MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [zajistit pronájem malého sálu na Střelnici na Okresní shromáždění] - potvrzeno na středu 12.2.2003 sál zajištěn
 • dne 5. 9. 2002 představenstvu ČLK odeslána žádost MUDr. Kozlíka
 • dne 16.9.2002 odesláno negativní stanovisko představenstva OS Děčín na dopis z RZ OkÚ - "očkování proti depresi."

MUDr. Plhoň -

 • [kontaktovat regionální tisk - o LSPP, RZP - Zdravotní výchova, honorování lékařů LSPP] ÚKOL TRVÁ - (napsán článek do Deníků Bohemia "Aby pohotovost zachraňovala")
 • [zorganizovat schůzku s ambulantními specialisty] - konána 2. 10. 2002 po schůzi představenstva
 • [zorganizuje schůzku praktických lékařů] - datum bude dohodnuto s MUDr. Uhrovou (dohodnout nejlépe na některý čtvrtek) - spolupráce s MUDr. Blažkovou. Schůzka PL by se svolala až po sjezdu praktických lékařů, který se bude konat začátkem  října v Milovech.
 • [schůzka s 1. Zdravotní Rumburk - Dr. Kořínek - žádost o rozšíření registrace pro obor neurologie] Konala se schůzka v pátek  4.10.2002, MUDr. Plhoň a MUDr. Kořínek, MUDr. Karbula, ing. Krejčí si ujasnili strukturu 1. zdravotní a.s. Rumburk a její členění. Bude dána žádost o nový souhlas s materiálním a personálním vybavením 1. Zdravotní a.s. Rumburk v souvislosti s novými lékaři v nemocnici a rozvojem Lužické polikliniky o.z. Byli jsme ujištěni snahou o spolupráci s privátními ambulantními specialisty. Nové kapacity by byly zřizovány jen po dohodě tam, kde služby chybí - informace bude podána na příštím jednání představenstva.
 • [poděkování ČLK všem zdravotnickým pracovníkům v době povodní v regionálním tisku] - (rozesláno do Děčínského deníku, Principu, Našeho města) - 16.9.2002 zveřejněno
 • [připomínka k Návrhu změny SP č. 1 - Organizačnímu řádu] - napsána. Bylo odesláno po připomínkování MUDr. Suchardou, za OS ČLK Děčín na ČLK v Praze na všechna OS 30.9.2002. Představenstvo bylo informováno o změnách.

MUDr. Popelka -

 • [do 30.9. 2002 posoudí vybavení ordinace MUDr. Hambálkové (ordinaci vybaví až po VŘ)] - ordinace byla posouzena 23.9.2002 - vyhovuje. Souhlas vydán 23.9.2002 bez omezení.

MUDr. Čermáková -

 • [posouzení žádosti MUDr. Krátkého a MUDr. Provazníka] - prostory byly zatopeny, odkládá se na neurčito.

MUDr. Sucharda -

 • [dotaz jak postupovat v případě nutnosti funkčních licencí tam, kde dříve třeba nebyly] - vydávání funkčních  licencí v mimořádném režimu - odesláno jako námět k řešení sjezdem  2.10.2002 představenstvu ČLK  a na všechna OS.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o zasedání zdravotního výboru Kraje v Roudnici n. L. 30.9.2002

LSPP není ze zákona deklarována, pouze RZP, čeká se na stanovisko MZd ČR, hodinové sazby za služby v okrese Děčín - sazba se  vyrovná jiným okresům.

Byla již po jednání představenstva dohodnuta celokrajská hodinová sazba pro rok 2003

všední den na  170,- Kč/hod.

víkend a svátky 225,- Kč/hod.

Počítá se s redukcí stanovišť LSPP v kraji z  15 na 11-12 v roce 2003. Tam, kde budou obce trvat na stanovišti LSPP, budou si muset dojednat a zaplatit (smluvně) sami.

Diskuse o změnách v legislativě a činnosti Komory v souvislosti s krajským zřízením od r. 2003

VŘ v roce 2003:

 • Kdo se bude zúčastňovat jednání výběrových komisí, kde budou tato jednání ?
 • Měla by vzniknout komunikační jednotka na úrovni kraje - KÚ, RZ. Rada kraje se schází 2-3x do roka.
 • Od ledna 2003 přechází všechny státní nemocnice na KÚ - stanou se z nich NZZ - sjednocení legislativy. Budou nutné licence všude.
  • Problémy funkčních licencí tam, kde dosud nebyly třeba.
  • Kdo je bude vydávat?
  • Kdo schválí stávajícím státním nemocnicím registraci a  kdo a na podkladě čeho ji bude vydávat ?

Podnět  pro Krajskou radu a MUDr. Liehneho, zástupce kraje v Představenstvu -  je vhodné urychleně iniciovat legislativní změny zejména v přechodném období.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Id.č. 01-32-002 pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P

Věc bude znovu posouzena RK OSL Děčín na základě znaleckých posudků. RK požádala o posudek Vědeckou radu ČLK (dne 20.5.2002) - čekáme na jeden posudek ze tří, měl by být do 14 dnů.

Id.č. 02-32-376 pí. Z. Z. x MUDr. B.

Dne 16.5.2002 doručen dopis p. Z.- žádost o přešetření léčebných metod MUDr. B. - zda nedošlo k zanedbání péče. Posudek vypracoval nezávislý odborník z Plzně. Schůzka členů RK se konala 26.9.2002 - závěr RK: na základě nezávislého posudku  nedoporučí zahájit DŘ. Obviněnému lékaři bude vytknuta neúplnost zápisů v dokumentaci.

Id.č. 02-32-406 Zvláštní škola x MUDr. A. Z. st.

Dne 29.5.2002 podána stížnost na lékaře pro děti a dorost , který měl zpětně omlouvat nepřítomnost žáků ve škole, aniž by žáci byli u něj ošetřeni. Dne 10.6.2002 byla stížnost upřesněna rozpisem dat a jmen žáků. Po provedení šetření se RK usnesla, že nebude podán návrh na zahájení DŘ, obviněnému lékaři bude doporučeno, aby dodržoval metodický pokyn.

Id. č. 02-32-591 pí. Z. H. x lékaři neurologického odd. Nemocnice Děčín

Do Děčína postoupeno z kanceláře prezidenta ČLK - přijato 2.9.2002. Paní H. si stěžuje, že po úmrtí manžela vznikly nejasnosti ohledně stanovené diagnózy a postupu léčby před úmrtím. Bude požádán nezávislý neurolog o vypracování posudku. (MUDr. Jára).

Id. č. 02-32-689 pí. R. H. x MUDr. J. S.

Stížnost přijata dne 3.9.2002 do kanceláře v Děčíně. Paní H. si stěžuje na prohřešek proti etice při ordinaci MUDr. S. na LSPP (nevhodné oblečení a neupravenost lékaře.) Kopie odeslána do centrálního registru v Praze. Pověřený člen RK ČLK MUDr. Sucharda informoval, že stížnost byla ČLK odmítnuta a byla předána  k dalšímu řešení řediteli RZS okresu Děčín.

Nové stížnosti

Stížnost paní Ř. na MUDr. M. P.

předána nám z RZ OkÚ Děčín k přímému vyřízení dne 30.9.2002. Vše bylo odesláno do centrálního registru v Praze. OkÚ byl informován, že stížnost bude s největší pravděpodobností řešit OS ČLK Ústí n. L., jelikož MUDr. P. je tam zaregistrován v ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id.č. 012/00 pí. H. L. x Nemocnice Děčín (odd. neurologie + patologie)

Případ nebyl ještě ČR ČLK uzavřen.

Id. č. 01-32-628 sl. J. G. x MUDr. K.

Případ řeší ČR ČLK - neuzavřeno. MUDr. Sucharda podal informaci, že byl přítomen jednání krajské znalecké komise k tomuto případu - bylo potvrzeno rozhodnutí RK  OS ČLK Děčín - nebyla zjištěna příčinná souvislost se smrtí pana G.. Znalecká komise se pochvalně vyjádřila k diagnóze PL (MUDr. Englerové), která správně diagnostikovala onemocnění pana G. Bylo upozorněno na velký počet případů břišních příhod končících smrtí, které v poslední době znalecká komise řeší.

Představenstvo OS ČLK Děčín vyslovilo kritizující stanovisko centrálním orgánům ČLK - nespokojnost nad neodůvodněně dlouhými termíny řešených kauz, které byly na základě námitek podavatelů stížností odeslány centrální komoře k rozhodnutí.  Tato kumulace stížností je zřejmě důsledek změn v Disciplinárním řádu, které se v praxi neosvědčily, protože umožňují opakované odvolávání se k ústřední Čestné radě, která nával případů k řešení nezvládá. Mělo by se tím zabývat Představenstvo Komory .

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Jaroslav K o t r b a (pracoviště v Lužické nemocnici) - podáno 17. 9.2002 - licence pro obor gynekologie a porodnictví + pro obor klinická onkologie  Atestace gyn. por. I. st.  v r. 1987, klinická onkologie 2000. Předloženo potvrzení o praxi na Slovensku. Doporučená žádost odeslána do Olomouce 18.9.2002

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Vladimír  K o l a ř í k - podáno 24. 9.2002. Místo provozování Jiráskova 4, v Rumburku, ordinace chirurgie. K žádosti přiložena podnájemní smlouva a kopie licence na obor chirurgie. Jde o ordinaci po MUDr. Lankašovi. MUDr. Šrámková ordinaci prověřila, doporučila vydání souhlasu.

Souhlas vydán 25.9.2002. Schváleno.

MUDr. Michal M a r e k - podáno 1.10.2002. Místo provozování Čs. Legií 10, Děčín IV, ordinace alergologie a klinická imunologie. K žádosti přiložena podnájemní smlouva - jde o ordinaci, kde MUDr. Marek již provozuje činnost asistenta v ordinaci PLDD jako zaměstnanec MUDr Markové - své matky. Ordinace je již z minulosti proto schválena. Dále předložil  kopii licence na obor alergologie, at. diplom. + vyjádření hygienika.

Schváleno.

Žádosti o přijetí za člena ČLK:

MUDr. Daniela V e s e l á - absolvent z r. 2002, pracuje na ORL odd. Nemocnice Děčín. Žádost podána 13.9., po výzvě doložena dne 24.9.2002 i kopii diplomu. 26.9.2002 bylo  odesláno do OL s doporučením k přijetí. Představenstvo schválilo.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

Žádná přeregistrace se neuskutečnila.

Lékaři, kteří byli přijati do Lužické nemocnice (viz zápis 09-02) neprojevili zájem o přeregistraci (bylo nabídnuto všem lékařům:

 • MUDr. Driáková - zatím neuvažuje,

 • MUDr. Stehlík + MUDr. Šturc + MUDr. Pospíšil nechce,

 • MUDr. Walter - není rozhodnut.

Všichni zůstali registrována v jiném kraji tj. v České Lípě. Považujeme za nešťastnou registraci mimo místo hlavního pracoviště. Mělo by se novelizovat!

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/02/005 Revmatologie a bolest

Pořádá: prim. MUDr. Alexandra Vaňková

Přednášející: MUDr. Roman Záhora - revmatologie Terezín

Program:

 • Bolest revmatologického pacienta
 • Diskuse
 • Prezentace přípravků firmy PRO.MED.CS Praha a.s. pro léčbu bolesti
 • Večeře

Datum: 17.10.2002 v 17,00, Restaurace Dýmník v Rumburku

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Informace ke sjezdu  ČLK 1. - 3. 11.2002  od 19 hod v Brně - byl vysloven nesouhlas s hodinou zahájení sjezdu vzhledem k volbám , připojilo se OS Litoměřice a Praha 6. Bude projednáno i v Krajské radě, která se koná 7.10.v Ústí n. L. MUDr. Plhoň zkontaktuje MUDr. Lukeše.

  Představenstvo jednomyslně schválilo podat protest předsedovi RK ČLK MUDr. Merhautovi se žádostí o  pozastavení platnosti rozhodnutí představenstva ČLK o datu a hodině zahájení sjezdu. Budou-li chtít delegáti uplatnit své volební právo (1. 11. 2002 od 14 hod), nemůže být zaručeno, že v 19 hod. bude sjezd usnášení schopný. Nepřítomnost kompletního počtu delegátů navozuje možnost manipulace při volbě předsednictva sjezdu a komisí.

  MUDr. Černá  v diskusi navrhla předat protest představenstva předsedům OS v kraji - schváleno

 • Seznam udělených licencí (16.9.schváleno MUDr. Richterová V. + MUDr. Pokorná k 5.9.2002)
 • Dne 24.9. 2002 - žádost o poskytnutí informace (MUDr. Juřina RK ČLK), zda bylo při letošním volebním Okresním shromážděním naše OS ČLK usnášeníschopné či nikoliv - odpověď e-mailem 25.9. 2002 - OS z 23.1.2002 nebylo usnášeníschopné ani nebylo volební. Kopie zápisu z OS včetně návrhu rozpočtu byla odeslána na Komoru v Praze a Olomouci 5.2.2002. Schválení rozpočtu bylo oznámeno 12.3.2002 MUDr. Merhautem.
 • Pozvánka - porada právního odd. ČLK (zváni jsou i právníci, kteří pracují pro jednotlivá OS). Takoví u nás nejsou. Porada se koná 15. 10.2002 od 14,30 hod. v sídle ČLK v Praze 5.

Okresní úřad:

Kancelář přednosty OkÚ

Vyhlášení VŘ

pro obor oftalmologie pro území města Děčína a okolí - přihlášky byly uzavřeny do 27. 9. 2002, (žadatel MUDr. Hósová) Jednání komise pro VŘ se bude konat dne 16. 10. 2002 - za OS ČLK půjde MUDr. Ullrych 

pro obor chirurgie  pro území města Rumburk a okolí - přihlášky do 25. 10. 2002, (žadatel Lužická nemocnice 1.Zdravotní a.s. Rumburk).Termín jednání komise pro VŘ není zatím stanoven, zúčastní se MUDr. Plhoň.

Referát zdravotnictví

 • Oznámení o rezignaci na funkci ředitele Nemocnice Děčín - MUDr. Vytlačil, MUDr. A. Briestenská je pověřená řízením  od 1.9.2002. Bereme na vědomí.
 • MUDr. Plhoň informoval, že VŘ na ředitele bude vyhlašovat až Kraj.
 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (srpen 2002)
 • Na vědomí- informace o opatření MZd. ČR - mimořádné očkování dětí proti hepatitidě A
 • Oznámení o ztrátě razítek  a receptů - jich zneužití
 • Dne 1.10. 2002 žádost p. Blažkové - vedoucí referátu - upozornit lékaře v našem okrese na nutnost úpravy telef. čísel na razítkách svých ZZ.
 • Stanovisko přednosty OkÚ Děčín - výsledek VŘ na ambulanci urologie v Rumburku ze dne 12.9.2002: MUDr. Hambálková na 1. místě

Další korespondence :

 • MUDr. Alena Zdeňková oznámila dne 6.9.2002, že ke dni 31.12.2002 končí svou lékařskou praxi v gynekologické ambulanci
 • MUDr. Romana Tylová - oznámila, že 1.9.2002 nastoupila po MD na zpět OHS Děčín
 • OS ČLK Praha 5 - zaslal otevřený dopis - nesouhlas se zápisem představenstva ČLK - nesrovnalosti v inventarizaci v PC (p. Šmilauerová)
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Předseda Krajské rady MUDr. Michal Lukeš - předseda OS Most oznámil, že v pondělí 7.10.2002 v Ústí nad Labem se bude konat schůzka delegátů sjezdu ČLK Ústeckého kraje.(od 17 hod.) Zde se bude prezentovat kandidát na prezidenta MUDr Ivan Sucharda.
 • Policie ČR OŘ Děčín - podalo žádost o sdělení rozhodnutí ve věci stížností kverulanta pana MVDr. M. Dne 23.9.2002 bylo osobně předáno rozhodnutí ve věcech:
  • MVDr. M. x MUDr. Rojarová rok - 1995
  • MVDr. M. x MUDr. Ondečková, MUDr. Melšová - rok 1998
  • MVDr. M. x MUDr. Plhoň - rok 2001
 • Dne 30.9.2002 zaslal MUDr. Bělka právnímu odd. ČLK prosbu o pomoc - spor s VZP- limitace (v kopii na OS ČLK Děčín)
 • Krajská rada hl. města Prahy -  Návrhy změn SP 1,7,11,17 a PVT
 • Volby - kandidát na prezidenta ČLK MUDr. Ivan Sucharda - Informace MUDr. Plhoně - MUDr. Sucharda je podporován Sdružením PL ČR ( zpráva MUDr. Šmatlák) - kandidaturu podporujeme
 • MUDr. Hanková - telefonicky oznámila záměr ukončit činnost ve svém ZZ (do konce roku)
 • Podnět  MUDr. Sucharda -
  • PL (Dr. J. S.) rozhoduje, zda vyjede v době LSPP k pacientovi nebo zda má jet RZP, měl by rozhodnout dispečink a ne sloužící lékař.
  • Lékař v pohotovostní službě nezabezpečil službu (nevolnost) a odešel. Jedná se o neetické jednání vůči kolegovi, který musel zajistit LSPP - podnět stížnost komoře a OkÚ - sepíše MUDr. Sucharda
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • zorganizuje schůzku praktických lékařů
 • zkontaktovat MUDr. Lukeše - předsedu Krajské rady - nesouhlas s hodinou zahájení sjezdu (splněno)
 • Protest proti rozhodnutí představenstva ČLK s termínem a hodinou zahájení sjezdu - MUDr. Merhautovi (splněno)

MUDr. Sucharda:

 • podnět - PL rozhoduje, zda vyjede při LSPP k pacientovi
 • podnět - PL opustil pracoviště LSPP - nezajištění zástup kolegy

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster