Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ LEDEN 2002


1. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 9.1.2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Čapková, Čermáková, Hruška, Englerová, Louková.

Omluveni MUDr.: Kovtun, Popelka, Flusek

Čestná rada MUDr.: Mikš, Lazarová, Vítová, Dragounová, Černá (omluven Tošovský)

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster: MUDr. Sucharda

Delegátka sjezdu: MUDr. Šrámková

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. JEDNÁNÍ O PRODEJI LÉKŮ V ORDINACI. Příprava OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • zjistit kontakty na ženy, které daly podnět k napsání článku v Rumburských novinách., poté předat MUDr. Šebkovi (předáno 20.12.2001 -e-mailem)
 • osobní dopisy ředitelům nemocnic - účast lékařů na OS (splněno 13.12.2001). Účast na zasedání potvrdil MUDr. Vytlačil.
 • pozvánky hostům (splněno 19.12.2001)
 • dopis Nemocnici Varnsdorf - vysvětlena zbytečnost jejich požadavku na dva odborné zástupce pro obor chirurgie.(splněno 13.12.2001)
 • dopis zdravotní radové ve věci potvrzování nepřítomnosti žáků - potvrzování krátkodobé neschopnosti žáka v důsledku nemoci nebo vyšetření. (splněno 19.12.2001) Na danou problematiku navazuje dopis přednosty okresního úřadu ing. Benedikta (viz korespondence)
 • dopis o vybírání poplatku za garanci školících akcí (splněno 19.12.01) další viz bod různé
 • bude vyvíjet mediální aktivitu s cílem docílit kladného posouzení pracoviště osteodenzitometrie MUDr. Dimitrova komisí pro vybranou zdravotnickou techniku Ministerstva zdravotnictví, aby mohly být uzavřeny smlouvy s pojišťovnami. (v reakci na odvolání MUDr. Dimitrova k výroku této komise z 26. 10. 2001a k naší žádosti, adresované ministru zdravotnictví Fišerovi, komise pro vybranou zdravotnickou techniku MZd dne 28. 11. 2001 formulovala upravené stanovisko - v tom smyslu, že sice platí rozhodnutí komise z 26. 10. 2001, ale současně doporučuje uzavření smlouvy mezi MUDr. Dimitrovem a MN v ÚL. Ředitel MN ÚL MUDr. J. Madar reagoval na tuto skutečnost dopisem, kterým zve na 3.1.2002 MUDr. Dimitrova k jednání v této věci.
  Předseda OS ČLK Děčín vyjádřil v dopise rovněž doporučení ke kladnému výsledku jednání.

MUDr. Herrmannová -

 • schůzka se zdravotní radovou - výdej "opiátových receptů":
  Dle sdělení MUDr. Herrmannové postupuje RZ OkÚ dle metodického pokynu bývalého zdravotního rady a to tak, že recepty musí být před vydáním žadateli zaplaceny v pokladně OkÚ, na základě předloženého dokladu o zaplacení jsou pak vydávány (pondělí + středa). Zdravotní radová sdělila, že bude možné vydávat tyto recepty po celý týden v pracovní době referátu zdravotnictví. Recepty údajně nemohou být vydávány v severní části okresu, protože tam není trezor odpovídající bezpečnostním požadavkům. Padl názor, proč nemůže být částka za recepty zaplacena bezhotovostně a recepty vydávány na severu. Představenstvo pověřuje MUDr. Plhoně k jednání s přednostou OkÚ Ing. Benediktem, protože se zdráhá uvěřit tomu, že při troše dobré vůle by nemohly padnout překážky ke změně dosavadního postupu, který nutí lékaře, aby kvůli jedinému bloku receptů na omamné látky byl nucen jet do okresního města a k tomu na dvě od sebe značně vzdálená místa jen proto, že se nenajde vhodný trezor v Rumburku, resp. není možno zaplatit předem požadovanou částku např. bankovním převodem (při jednání by se mohly řešit i otázky omluvenek.).

MUDr. Lazarová -

 • organizace schůzky ambulantních specialistů (schůzka se bude konat 9.1.2002 na OkÚ v 18,00 hod)

Pí. Hamerníková -

 • zajistí podklady pro jednání (SS10 a zákon o léčivech - splněno)
 • finanční úhrady lékařům za služby v nemocnicích - (splněno)
 • pozvání MUDr. Černé na jednání 9.1.2002 (domluvil MUDr. Mikš)

Revizní komise -

 • RK zpracuje vybrané stížnosti jako kasuistiku pro poučení lékařské veřejnosti. Jednalo by se o zpracování asi 3 zajímavých případů z poslední doby á 20 min.
  Sdělení RK: Pokud by se jednalo o zveřejnění ve Zdravotnických novinách tak asi ano, ale v našem okrese bude snadno identifikovatelné, kdo byl disciplinárně obviněna postižen.
  Představenstvo bere na vědomí názor revizní komise, ale trvá na zpracování dvou až tří zajímavých kasuistik, aby se mohla lékařská veřejnost poučit. Termín - do půl roku (červen 2002)

MUDr. Sucharda -

 • měl zjistit, zda máme nárok na originály znaleckých posudků, když jsme si je vyjednali a za ně zaplatili
 • zjistí, zda byla projednávána žádost adresovaná představenstvu ČLK 17.10.2001 viz různé v zápise ze 7.11.2001 - (urgence do Prahy). Na doporučení právního odd. ČLK byl vznesen dotaz na představenstvo ČLK, aby jednoznačně stanovilo, kdy se jedná o poskytování zdravotní (léčebné a preventivní péče) spadající pod právní rámec zákona o NZZ a kdy ne (měření denzitometrem apod.)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Jednání o prodeji léků v ordinaci.

MUDr. Plhoň seznámil MUDr. A. s příčinou jeho pozvání na dnešní schůzi dopisem a informoval i jeho právní zástupkyni po telefonu. Tyto skutečnosti znovu zopakoval.
Vyskytlo se podezření z porušování Etického kodexu ČLK (čl. 6) - vybírání poplatku za registraci do alternativní poradny a podezření na opětný prodej homeopatických léčiv v ordinaci rodičům pacientů (upozornění již v r.1999).
MUDr. A. ujistil přítomné, že po upozornění z roku 1999 již homeopatika ani jiná léčiva ve své ordinaci neprodává, jedná se pouze o potravinové doplňky a to pouze na žádost rodičů dětí. Tyto výrobky jim nevnucuje, výrobky jsou kupovány dle jeho tvrzení zcela dobrovolně.
Poplatek vybírá pouze za pacienty, které nemá registrované - dle ceníku za nadstandardní výkon.
Cítí se poškozen formulacemi v zápisech uveřejňovaných na našich www stránkách a bude žádat změnu formulací, protože se domnívá, že i když je zápis anonymní, obsahuje příliš mnoho identifikačních znaků, které ukazují na jeho osobu.

MUDr. Šrámková sdělila, že cílem schůzky je vyjádřit si názory. Rodiče dětí ji náhodně sdělili, že v ordinaci MUDr. A. platí za léčivé přípravky, viděla i účtenku za registraci do alternativní poradny.
Představenstvo se po jednání usneslo na tomto prohlášení:

Jednání představenstva OS ČLK Děčín dne 9.1.2002 se zúčastnil na pozvání představenstva kolega MUDr. A.
MUDr. A. informoval přítomné o způsobu provozování své lékařské praxe. Připustil, že během své běžné ordinační doby prodává pouze potravinové doplňky. Ujištění MUDr. A., že žádné léky v ordinaci neprodává, považuje představenstvo za dostatečné k tomu, aby tomuto tvrzení věřilo.
Představenstvo se po jednání shodlo na tom, že má výhradu k prodeji čehokoliv v souvislosti s ordinací lékařem nebo sestrou přímo v ordinaci. Nepovažujeme to z etického hlediska za vhodné. Představenstvo trvá na důsledném oddělení provozování alternativní medicíny od ordinačních hodin praktického lékaře pro děti a dorost. Prokáže-li se v budoucnu, že toto není plněno, vyhrazuje si představenstvo právo tento problém znovu otevřít.
Představenstvo připouští, že hodnocení činnosti MUDr. A., které se objevilo v předchozích zápisech z jednání představenstva, nevhodným způsobem předcházelo "vysvětlení (projednání)" zmíněné sporné záležitosti dne 9.1. 2002.

Příprava OS

 • Bylo doporučeno pravidelně vždy na Okresním shromáždění představován nových členů.
  (paní Hamerníková připravila seznam - přečte buď předseda či místopředseda - dohodneme se na místě)
  Členové přijatí v roce 2001: Dudová Anna, MUDr. Karbula Dalibor, MUDr. Koršinskij Mykola, MUDr. Kocourková Dana, MUDr. Waldauf Petr, MUDr. Kadlec Miloš, MUDr. Ranglová Silvie, MUDr. Dobiášová Petra, MUDr. Slavíčková Radka, MUDr. Kovácsová Zdeňka, MUDr.Kreuzingerová Kateřina.

 • Bude oznámeno uskutečnění změny vedoucího RZ OkÚ - zdravotní radová Ing. K. Milerová, pokud bude přítomna, bude představena.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

 Id. č. 01-32-628, ev.č. 008 - pí. J.G. ca. chirurgické odd. LN v Rumburku

Žádá přešetření, zda nedošlo k zanedbání péče nebo ke stanovení chybné diagnózy u jejího otce r. 1945 - zemřel 21.7.2001 na 4.interní klinice v Praze, kam byl 4.7.2001 převezen z Lužické nemocnice v Rumburku). RK požádala o znalecký posudek prim. Rejholce. Stížnost šetří MUDr. Matiášek. RK v nejbližších dne podá návrh na zahájení DŘ.

Id. č. 01-32-750, ev.č. 011 - manželé S. ca. MUDr. J.

Dne 30.10.2001 zaslán na vědomí dopis, adresován Polici ČR "Věc: podání trestního oznámení. Na vědomí zasláno ČLK Děčína ČLK Praha k rukám MUDr. Ratha."
V podání je uvedeno, že dne 20.10.2001 byla zavolána pohotovost k ošetření syna pí. S., pana L. S. (ročník 56). Pohotovostní návštěvu vykonal MUDr. J. Dne 21.10.2001 p. Ladislav Shejbal zemřel (byl nalezen mrtev ve svém bytě). Paní S. uvádí, že je přesvědčena, že určení správné diagnosy by zachránilo jejímu synovi život. Přístup i celé nedostatečné vyšetření považuje za hrubý lékařský přestupek.
Kopie dopisu odeslána do centrálního registru dne 31.10.2001. Dne 15.11.2001 vyžádán u prim. Fialky (soudní lékařství MN v ÚL) opis pitevního protokolu (doručen 26.11.2001).
Dne 14.11.2001 doručen dopis Policie ČR z Varnsdorfu, kde se žádá o provedení vlastního šetření případu a zaslání písemné zprávy.
Zpracovává MUDr. Šebek

 

Z centrální registru bylo zasláno rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK ve věci stížnosti paní P. proti MUDr. J. K. Stížnost byla odmítnuta, protože řízení je v tomto případě nepřípustné. Skutek, který je předmětem stížnosti je delší než jeden rok.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Jednání se zúčastnila MUDr. Marcela Černá, která jako první náhradnice dle pořadí při minulých volbách do čestné rady bude po odstoupení MUDr. Mikše (do 23.1.2002) členkou čestné rady. Byla uskutečněna volba nového předsedy Čestné rady.

Dle sdělení členů Čestné rady byla jimi předsedkyní zvolena právě MUDr. Marcela.Černá.

Id.č. 012/00 - pí. H.L. ca. Nemocnice Děčín

Patolog nebyl shledán vinným - vinu nelze dokázat. Proti ortopedovi, neurologovi a pracovištím neurologického a chirurgického odd. děčínské nemocnice nebude zahájeno DŘ - dle názorů RK nejsou vinni. RK dala návrh na zahájení DŘ proti internímu konsiliáři + PL. Jednání senátu ČR se konalo 7.1.2002. Byly uděleny pokuty ve výši 5000,- Kč a 2000,- Kč.
Zprávu podal MUDr. Mikš.

Id.č. 01/32/001 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice. 

Závěr stížnosti:

Čestná rada ČLK rozhodla dne 7. 12. 2001 o disciplinárním opatření - pokuta 5000,- pro každého obviněného.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Alena Sellnerová - licence lektora lékařské praxe pro obor alergologie. Do OL odesláno 3.1.2002.

Představenstvem schváleno.

MUDr. Martin Richter - o výjimku pro obor všeobecné lékařství.

Představenstvo jednohlasně doporučilo udělení výjimky pro MUDr. Richtera.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. Ivana M a m u l o v á - oznámení o ukončení pracovního poměru a nástupu na MD

MUDr. Ivana M i š k o v s k á - oznámení o čerpání MD

MUDr. Romana T y l o v á - oznámení o čerpání MD (předpokládaný nástup 9/2002)

MUDr. Iva M a t u š á k o v á - oznámení o čerpání MD

Lékařky, které oznámí, že nastupují nebo pokračují v čerpání MD dle usnesení sjezdu ČLK neplatí členské příspěvky jsou od této povinnosti osvobozeny.

MUDr. Hugo E n g e l ha r t - nepracuje soustavně, příležitostně zastupuje MUDr. Váchu

MUDr. Jaroslav M i k š - nepravidelné zástupy

MUDr. Josef M a c a s - občasný zástup

Uvedení důchodci, kteří chodí nepravidelně zastupovat a žádají o úlevu, uhradí v roce 2002 Kč 600,-

MUDr. Františka F i n k o u s o v á - žádá úlevu pro nepracující důchodce.

Dle usnesení sjezdu uhradí Kč 310,-

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Bohumil M a l i š - změna místa provozování psychiatrické ambulance v Rumburku. Nové prostory jsou na tř. 9. května 11/4, Rumburk. Prostory prověřil MUDr. Popelka.

Kladné vyjádření vydáno ke dni 13.12.2001

Neurologie Jiřetín - MUDr. Jára - žádost o aktualizace věcného a personálního vybavení u všech pracovišť daného NZZ. Pracoviště navštívil MUDr. Plhoň 21.12 2001. Pracoviště odpovídají a vyhovují pro provádění deklarovaných činností jak lékaři tak SZP. Bylo současně žadateli doporučeno, aby při novelizaci registrace byl uveden odborný zástupce i pro obor FBLR, protože tato činnost v daném oboru je kromě neurologie v daném NZZ podstatná (posudek v příloze):

 • Pracoviště NZZ "Klára" - Jiřetín pod Jedlovou

  • rehabilitační lůžková složka

  • pracoviště lékaře neurologa a lékaře s odborností FBLR - ambulantní složka

 • Pracoviště NZZ - rehabilitace v Krásné Lípě /prostory bývalé LDN/

  • rehabilitační pracovnice SZP, není zde ordinace lékaře (nemuseli bychom se ani vyjadřovat)

 • Pracoviště NZZ neurologická ambulance ve Varnsdorfu

  • pracoviště lékaře + sestry.

  Vydáno ke dni 9.1.2002. Představenstvem schváleno.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Jana Širlová - na vlastní žádost přeregistrace na OSL v Ústí n. L. (19.12.2001)

MUDr. Kateřina Palacká na vlastní žádost přeregistrace na OSL v Ústí n. L. (19.12.2001)

MUDr. Petra Straussová na vlastní žádost přeregistrace na OSL v Litoměřicích (7.1.2002)

Představenstvo bere přeregistrace na vědomí.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Radka Slavíčková - z OSL Ústí nad Labem /pracoviště OSSZ Děčín/ ke dni 11.12.2001

Představenstvo bere přeregistrace na vědomí.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Milena Veberová - IMUNOBACT. Oprávnění bylo vydáno ke dni 2.1.2002.

MUDr. Františka Finkousová - nepracující důchodkyně./Oprávnění vydáno 8.1.2002/

Představenstvem schváleno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádné akce nenahlášeny.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání dne 2.11.2001 v Brně

 • Sdělení právního odd. ČLK - změny stavovských předpisů ČLK jsou účinné od 20.11.2001

 • Formulář "Plná moc" - zplnomocnění profesního sdružení Česká lékařská komora o.s. - zastupování v dohadovacím řízení o úhradě zdravotní péče. Pokud některé NZZ bude chtít pověřit jednáním ČLK o.s. bude formulář k dispozici. Každý se ale sám může rozhodnout, koho pověří jednáním. (formulář je otištěn v časopise Tempus Medicorum nebo je možno ho stáhnout ZDE)

Okresní úřad:

 • Kancelář přednosty

  • Dne 8.1.2002 zaslal přednosta OkÚ Stanovisko MZd ČR - omlouvání nepřítomností žáků ve škole ze zdravotních důvodů - poskytnutí písemného vyjádření jako závěru posouzení dočasné neschopnosti žáka ke studiu. Pan přednosta žádá, aby Komora seznámila příslušné lékaře.

  • Na vyžádání bylo zasláno stanovisko právního odd. (9.1.2002 Mgr. Aleš Buriánek) - stanovisko k tomu, jak jsou ošetřeny v právním řádu potvrzenky návštěv žáka u lékaře.

Problematika vydávání potvrzení o návštěvě žáků u lékaře není žádným obecně závazným právním předpisem přímo řešena. V této souvislosti se nejčastěji objevuje otázka, zda je povinností lékaře omluvenky, např. formou razítka do žákovské knížky, dávat či nikoliv, případně, zda se jedná o činnost hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nebo zda si vydání omluvenky hradí pacient sám. Touto otázkou se právní oddělení ČLK již několikrát zabývalo a naše závěry plně vystihuje stanovisko JUDr. Macha, uveřejněné v časopise Informace pro lékařské praxe č. 5/2001, v článku nazvaném "Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole ze strany lékařů" (viz příloha).

Povinnost vydávat žákům omluvenky není lékaři uložena žádným právním předpisem, jedná se o dobrou vůli lékaře.
Vydávání omluvenek není výkonem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Tvrzení, že tato činnost je zahrnuta v kalkulaci výkonu či v kapitaci, neboť jde o totéž jako vystavování potvrzení o pracovní neschopnosti, nemůže obstát. Vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti je posudkovou činností lékaře, která má svá přesná pravidla a je právně upravena. Razítkování žákovských knížek a omluvenek není posudkovou činností lékaře.
Lékař samozřejmě může tímto způsobem pacientovi potvrdit, že byl na vyšetření či ošetření, nejde však o jeho povinnost, ale dobrou vůli. Navíc musí dbát, aby nedošlo ke zneužití jeho razítka a podpisu.
Má-li škola pochybnost o omluvách nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů, může pouze v odůvodněných případech požádat rodiče, aby zdravotní důvody doložili. Rodiče pak mohou požádat lékaře o vystavení potvrzení o překážkách ve školní docházce dítěte ze zdravotních důvodů. Toto potvrzení jsou rodiče povinni lékaři uhradit (viz ust. § 15 odst. 9 zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění).

Představenstvo rozhodlo, že panu přednostovi Okresního Úřadu zašle předseda odpověď na jeho dopis s naším názorem na danou problematiku, který se liší od jeho stanoviska. Bude přiložen též právní názor právního odd.ČLK + nález JUDr. Macha (přepis zajistí MUDr. Sucharda). MUDr. Sucharda vyjádří písemnou formou i vlastní postřehy, které prezentoval na schůzi a které použije předseda v odpovědi na dopis ing. Benedikta. (Omluvenku může vydávat jen právní zástupce dítěte.) Představenstvo OS ČLK Děčín odmítá interpretaci MZd jako právně nepodloženou

 • Referát zdravotnictví:

  • Vyhlášení výběrového řízení pro provozování AZZ

   •  Jednání výběrové komise pro provozování AZZ pro gastroenterologie a interní lékařství pro území města Děčína a okolí (inicioval MUDr. Jiří Zeman). Jednání se za OS ČLK zúčastnil dne 20.12.2001 MUDr. Ullrych - komise stanovila na prvním pořadí MUDr. J. Zemana

   • Jednání výběrové komise pro provozování AZZ - v oboru neurologie pro Rumburk a okolí. Jednání se za OS ČLK zúčastnil dne 20.12.2001 MUDr. Plhoň
    Výsledek :
    1. místo 1. Zdravotní Rumburk a.s.(konkrétně zaměstnankyně MUDr. Kučerová nemá dosud licenci pro obor neurologie)
    2. místo Neurologie s.r.o.
    Smlouva s pojišťovnami bude uzavřena teprve po doložení, že v 1. Zdravotní a.s. Rumburk pracuje lékařka, která má licenci z neurologie (MUDr. Kučerová)

   • Jednání výběrové komise na provozování AZZ - celotělové kostní denzitometrie (řízení inicioval MUDr. Dimitrov). Jednání se za OS ČLK zúčastnil dne 20.12.2001 MUDr. Plhoň.
    Komise se usnesla na tomto závěru: "Komise nebude projednávat v rámci VŘ provozování celotělové kostní denzitometrie, protože přihlášený subjekt (MUDr. Dimitrov) nemá souhlas komise pro vybranou zdravotnickou techniku při MZd. Dle vyhlášky MZd je podmínkou úspěšnosti výběrového řízení u provozování přístroje s hodnotou nad 2 miliony Kč souhlas této komise. Z výše uvedeného vyplývá, že výběrová komise v daném čase nebyla kompetentní k rozhodování v této věci neb žadatel nesplnil požadovaná kriteria" (souhlas uvedené komise ministerstva)

   • Vyhlášení VŘ - zajištění mammografického screeningu v rámci programu prevence rakoviny prsu. Pro území okresu Děčín - přihlášky do 14.1.2002 (jednání komise předběžně dohodnuto na 24.1.2002) VŘ se za OS ČLK zúčastní MUDr. Plhoň

  •  Registrace - zasláno z OkÚ

   • Zrušení registrace: MUDr. Josef Školník - k 31.12.2001

  • Oznámení o zcizení a zfalšování razítek

  • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv - listopad 2001

Další korespondence :

 • MUDr. Jiří Vytlačil oznámil písemně dne 6.12.2001, že záležitost svého členství v ČLK si vyřizuje na Praze 10. Omluvil svou pozdní odpověď. (prověříme jeho přihlášku v lednu 2002) 

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Kontrola personálního vybavení ambulancí nemocnic
  Představenstvo určilo pracovní komisi ve složení: MUDr. Čapková, MUDr. Englerová a MUDr. Kovtun. Komise do dvou měsíců zkontroluje vydané registrace, případně zřizovací listiny všech nemocnic v našem okrese (včetně následné péče NZZ Jiřetín), zda se vykonávají v jejich ambulancích pouze takové činnosti, na které byla registrace vydána a zda jsou ve smyslu nového licenčního řádu pro tyto činnosti nemocnice dostatečně personálně vybaveny lékaři s příslušnými licencemi pro obor nebo mají deklarovaného odborného zástupce pro danou činnost zaměstnaného v daném ZZ nebo alespoň lektorský dohled u těch, kteří činnost provozují bez příslušné licence. (U děčínské nemocnice se zjistí, zda prováděná ambulantní činnost je v souladu se zřizovací listinou.)

 • Dodatečně bylo provedeno telefonické hlasování členů představenstva o nákupu kopírovacího stroje do kanceláře (kopírovací stroj MINOLTA EP 1030 za 23 500,- Kč). Po souhlasném stanovisku byl přístroj objednán a dodán 27.12.2001

 • Schůzka lékařů - ambulantních specialistů - Bude se konat v 18,00 na OkÚ po skončení zasedání představenstva. Předmětem schůzky by měla být čerstvě vydaná Vyhláška MZd o hrazení poskytnuté péče v pojišťovnami I. pololetí 2002 a dále situace při vybírání dovolených a absencích - koordinace zástupů, požadavků na spolupráci s nemocnicemi v zajištění ústavních pohotovostních služeb a posouzení dostatečnosti finančních úhrad za tyto služby.

 • Změna v objednávání sanitek DZS
  Dne 2.1.2001 oznámeno MUDr. Kučerou:

Od 1.1.2002 přechází DRNR do působnosti ZZS Děčín.

Postup při objednávání převozů vozidly DRNR ZZS Děčín

Mění se provozní doba dispečinku v Nemocnici Děčín - dispečink bude provozován v pracovních dnech od 6,00 hod. do 13,00 hod. Mimo tuto dobu bude zajišťovat provoz Centrální dispečink ZZS Děčín.
Od 1.1.2002 budete objednávat převozy pacientů v pracovních dnech v době od 6 hod. do 13 hod. na nemocniční lince 333 a mimo tuto dobu v pracovních dnech, o sobotách a nedělích i ve svátek na Dispečinku ZZS okresu Děčín na č.709912. Každý pacient bude mít předem vystavenou žádanku o převoz, i když se bude jednat o vnitroústavní převoz. Bez žádanky nebude pacient převezen.

 • Vybírání poplatku za garanci školících akcí - sdělení MUDr. Čermákové, která tlumočila názor prim. MUDr. Pánka, že nebude moci pořádat Dětské odd. nemocnice Děčín - prim. Pánek - školící akce, protože poplatek je vysoký. Představenstvo hlasováním odmítlo revokovat usnesení z minulého zasedání (tento závěr nevylučuje v případě, že při školící akci nebude firemní spolupořadatel, individuální projednání žádosti na prominutí tohoto poplatku) Bude opravena chybná formulace dopisu, který rozhodnutí Představenstva oznamuje, kde by mělo být jednoznačné, že hlavním pořadatelem akce musí být, pokud je žádáno o garanci v rámci vzdělávání, komora. Firma však může akci sponzorovat.

 • MUDr. Daniela Herrmannová požádala o uvolnění z funkce členky představenstva z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. Jako další náhradník do Představenstva za "jih"je MUDr. Božena Koudelová z České Kamenice. Předseda napíše dopis, zda přijme místo členky představenstva (dle tel. informace funkci přijímá).

  (zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • ve spolupráci s MUDr. Suchardou zkompletuje nález právního odd. k vystavování omluvenek žákům - vše bude odesláno přednostovi OKÚ

 • schůzka s přednostou (opiátové recepty)

 • oznámení o tiskové konferenci po skončení OS místním redakcím

 • dopis MUDr. Koudelové

MUDr. Čermáková:

 • jednání s MUDr. A. - formulace do zápisu 

MUDr. Sucharda::

 • urgence dotazu pro představenstvo ČLK (dotaz podán 17.10.2001 a urgován 4.1.2002)

 • znalecké posudky (originály)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. František Plhoň, předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

 • ( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 •  

   

  ( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

  Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
  Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
  Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
  (C) 2002-2005 Webmaster