Kontakty a další informace

ZÁPIS Z oKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OSL V DĚČÍNĚ


Zápis z Okresního shromáždění České lékařské komory v Děčíně,
které se konalo dne 23. ledna 2002 v Rumburku

V 15.20 zahájil předseda OSL MUDr. Plhoň zasedání ve velkém sále Restaurace Dýmník v Rumburku.

Na úvod byli přítomní seznámeni s programem:

  1. Uvítání členů a hostů

  2. Volba pracovního předsednictva

  3. Volba mandátové komise

  4. Zpráva o předsedy OSL o činnosti

  5. Zpráva mandátové komise

  6. Zpráva revizní komise

  7. Zpráva čestné rady

  8. Diskuse k zprávám a vystoupení hostů

  9. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu

  10. Diskuse

Návrh programu byl přítomnými schválen.

Z hostů se zúčastnil okresní přednosta Ing. Benedikt, ředitel OP VZP MUDr. Marek, starosta města Rumburku Jan Sembdner. Prezident ČLK MUDr. Rath a JUDr. Mach dorazili opožděně asi v 16. 30.

Ad 4. Zpráva o předsedy OSL o činnosti

Předseda OSL přivítal hosty, omluvil okresní zdravotní radovou, která je prý pracovně vytížena. Omluvil i pozvaného krajského hejtmana. Ohlášený prezident ČLK se dosud nedostavil, i když účast přislíbil (přijel opožděně).

Zhodnotil přípravu voleb nového představenstva ČLK na XIII. sjezdu ČLK v listopadu 2001 - navržen a zvolen byl MUDr. Liehne z Ústí.

Představenstvo OSL pracovalo v 11 členech, nově doplnily stav MUDr. Louková (za MUDr. Trněného) a MUDr. Koudelová (za MUDr. Hermanovou).

Shrnul to, co přinesl poslední sjezd - valorizace členských příspěvků, úpravy licenčního řádu.

Stížnosti byly řešeny již podle nového Disciplinárního řádu České lékařské komory, jedna z nich byla silně medializovaná, její řešení trvalo téměř rok.

Spolupráce s okresním referátem zdravotnictví je trochu problematická. Došlo ke sporům o vydávání omluvenek lékařem.

Představenstvo OSL řešilo opakovaně problém potulné ultrazvukové denzitometrie, provozované lékařem z Prahy. Na území okresu je kvalitní dvoufotonový denzitometr, který nemá obdoby ani v kraji Ústeckém ani v Libereckém, ale ač jeho pořízení bylo ze soukromých prostředků, Ministerstvo zdravotnictví upřednostňuje budoucí zakoupení denzitometru do MN Ústí! S tím představenstvo rozhodně nesouhlasí.

Předseda dále informoval o novinkách ve způsobu úhrad ambulantním specialistům, o snaze představenstva vést tyto specialisty k lepší koordinaci dovolených a ordinačních dob v zájmu zajištění péče o pacienty. Informoval také o vydání katalogu nehrazených služeb (a o řízení před ÚOHS v Brně).

Předseda upozornil na rozpory mezi ambulancemi a nemocnicemi, snahu některých lůžkových zařízení "přetahovat" pacienty ambulantním lékařům, a rozpor mezi požadovanou kvalifikací lékaře pro určité výkony v ambulanci a kvalifikací lékařů, provádějících tytéž výkony v nemocnici.

Dalším problémem, který se v okrese rýsuje, je hrozba nedostatku praktických lékařů v horizontu několika let.

V závěru své zprávy informoval předseda OSL

- o lékařích, kteří v posledním roce rozšířili řady našeho OSL,

- uvedl počty okresním sdružením vydaných potvrzení a licencí,

- o výběrových řízení, kterých se OSL účastnilo,

- o schůzkách a zasedáních, kterých se účastnil.

(plné znění zprávy)

Ad 5. Zpráva mandátové komise

Předsedkyně mandátové komise oznámila, že se účastní 87 (z Děčínska 36 a z Rumburska 51) z 319 zapsaných členů - shromáždění tedy není usnášeníschopné.

Ad 6. Zpráva revizní komise

Předsedkyně RK OSL MUDr. Sellnerová referovala o činnosti.

Zástupce RK byl vždy přítomen na zasedání představenstva a nepozastavili žádné usnesení.

Platby členských příspěvků jsou bez problémů (již 4 roky nemáme neplatiče!).

Kontrola peněžního deníku i hotovosti v pokladně proběhla bez závad.

Dále předsedkyně objasnila postup šetření stížností podle nového Disciplinárního řádu České lékařské komory. V roce 2001 řešila RK jednu stížnost z roku 2000 a 12 stížností z roku 2001. Dvě stížnosti byly předány čestné radě k zahájení disciplinárního řízení.

V závěru zdůraznila důležitost kvalitní dokumentace i na LSPP.

Ad 7. Zpráva čestné rady

Předseda (odstupující) čestné rady pan MUDr. Mikš informoval o složení ČR. Ode dnešního dne se novou členkou a současně i předsedkyní stává MUDr. Černá, při posledních volbách řádně zvolená náhradnice.

Disciplinární činnost ČR OSL byla v roce 2001 méně obsáhlá pod vlivem novely Disciplinárního řádu České lékařské komory - ČR řešila pouze 3 stížnosti, jedna podle starých předpisů ke schválení odložení, další 2 stížnosti vedly k vznesení disciplinární žaloby.

Předseda se také 10. 9. 2001 zúčastnil volby Rytíře českého lékařského stavu (MUDr. Macháček, nar., 1916). Seznámil účastníky s CV jubilanta.

Ad 8. Diskuse k zprávám a vystoupení hostů

a) pan Sembdner: poděkoval za uspořádání OS v Rumburku

b) MUDr. Marek - ředitel OP VZP: pozdravil všechny lékaře i smluvní zdravotnická zařízení. Seznámil všechny s tím, že letos pracuje VZP již 10 let. Zdůraznil statut VZP jako ze zákona zřízené instituce, ne státního orgánu - řídí se právními předpisy, nadřízena je jí jen poslanecká sněmovna! Seznámil s rozdělením pojištěnců mezi ZP: 1. je VZP, pak 211, třetí je 217 (výjimečné postavení v okrese Děčín). V souvislosti s ekonomikou loňského roku informoval o zlepšení situace odprodejem pohledávek Konsolidační bance. OP VZP financuje asi 50-60 mil. měsíčně. V okrese 134 000 obyvatel, VZP má 75% pojištěnců.

c) Ing. Benedikt - uvítal členy v severní oblasti. Zřízením ZZS o. DC považuje za velký přínos pro péči o pacienty, k 1. 1. 2002 byla i DRNR převedena pod DZS. Problémem je ohledávání mrtvých v době mezi LSPP. Také dosud nedořešená je otázka preventivní zdravotní péče pro zaměstnance školství. Zmínil se o důsledku reformy státní zprávy - přesun registrujícího úřadu z okresu na kraj.

Poukázal na potřebu řešit problémy některých lékařů v LSPP, kteří se chovají nedobře.

d) MUDr. Vytlačil, ředitel Nemocnice Děčín - poukázal na izolaci krajského zdravotního výboru, který nekontaktoval největší poskytovatele. Detailně pohovořil o problematice odběrů tkání v souvislosti s medializovanou stížností. V současnosti je odběr tkání v nemocnici pozastaven. Dále ředitel ocenil pomoc terénních lékařů při organizaci pohotovostních služeb a vyzval je k další spolupráci. Nemocnice se nebrání ani jednání o zvyšování odměny v rozumných konstruktivních mezích. Na závěr pozval na ples zdravotníků v Děčíně dne 23. 3. 2002.

e) MUDr. Kučera, ředitel ZZS - zmínil se o problematice LSPP a odměny za ní (jako PO nemohou překročit svůj rozpočet)

f) MUDr. Rath - omluvil se za zpoždění, vyzval k diskusi. Informoval

- o projednávaných verzích zákona o vzdělávání ZP, snad dojde k sloučení obou návrhů,

- očekává se od 1. 4. 2002 navýšení "režijního bodu", hodnota "výkonového bodu" se patrně nezmění

- pravděpodobně od 1. 3. 2002 vzrostou platy o 18% v tarifech,

- k problematice LSPP: v jednotlivých okresech se vedou jednání o odměnách, uzavřené smlouvy jsou podmínkou účasti lékaře,

- katalog nehrazených služeb je doporučením, ceny si vytvoří každý sám,

- odběry tkání jsou především etickým problémem, řadí naši republiku k rozvojovým zemím, teprve budoucí právní úprava snad situaci vyjasní.

MUDr. Kučera - k LSPP: slouží k neakutním ošetřením. Soukromí lékaři mohou vyjednávat, ale nyní nelze změnit rozpočet na rok 2002, také je nutno hledět na situaci zaměstnanců, kteří mají platy nižší.

Dále kratší výměna názorů k problematice LSPP, ÚPS a jejich odměny, k problematice potvrzování omluvenek při návštěvě ordinace.

Ad 9. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu

Loňské hospodaření bylo téměř vyrovnané, deficit 8 000 Kč. Také letošní rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, s jen mírným navýšením proti roku 2001. Celkový plánovaný obrat okresního sdružení je 352000 Kč. Okresní shromáždění vzalo návrh na vědomí.

Poté bylo shromáždění ukončeno.

Zapsal MUDr. Sucharda

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster