Kontakty a další informace

OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
2001


Zápis z Okresního shromáždění lékařů ČLK Děčín,

které se konalo dne 24. 1. 2001
ve Společenském domě města Děčína na Střelnici.

PROGRAM:


1) Uvítání
2) Volba pracovního předsednictva
3) Volba komisí

mandátové
volební
návrhové
4) Schválení programu
5) Zpráva předsedy
6) Zpráva mandátové komise
7) Vystoupení hostů:
MUDr. Staňka - člena představenstva ČLK
Ing. Benedikta, přednosty OkÚ Děčín
MUDr. Vágnerové - RL zdr. pojišťovny METAL-ALIANCE
8) Diskuse k předneseným zprávám
9) Zpráva volební komise, volby člena představenstva pro oblast Šluknovsko
10) Vyhlášení výsledků voleb
11) Zpráva předsedkyně revizní komise
12) Zpráva předsedy čestné rady
13) Návrh rozpočtu + hospodaření (místopředseda MUDr.Ullrych)
14) Diskuse ke zprávám a návrhu rozpočtu
15) Vystoupení hostů - OP VZP, RZ OkÚ
16) Návrh usnesení

HOSTÉ:

MUDr. Ivan S t a n ě k - představenstvo ČLK

Ing. Jiří B e n e d i k t - přednosta OkÚ Děčín

MUDr. Břetislav M a t ý s e k - referát zdravotnictví OkÚ Děčín

MUDr. V á g n e r o v á - zástupce ZP Metal-Aliance

Ad 1) Uvítání

MUDr. Plhoň přivítal přítomné členy OS ČLK a hosty a uvedl generálního sponzora OS Glaxo Smith Kline - regionální zástupkyni p. Alenu Špalkovou, která přednesla průřez informací o přípravku uvedené firmy.

Ad 2) Volba pracovního předsednictva

Do pracovního předsednictva zvoleni: MUDr. Plhoň, MUDr. Ullrych, MUDr. Šrámková, MUDr. Hruška, MUDr. Popelka, MUDr. Flusek, Herrmannová D., MUDr. Staněk-host. Okresní shromáždění řídil MUDr. Plhoň.

Ad 3) Volba komisí

Mandátová: MUDr. Danuše Čermáková, MUDr. Zbyněk Goldammer, MUDr. Petr Lissek - předsedkyní zvolena MUDr. Čermáková.
Volební: MUDr. Ivan Sucharda, MUDr. Vladimír Zahradník, MUDr. Petr Janák - předsedou zvolen MUDr. Sucharda.
Návrhová: MUDr. Vlasta Čapková, MUDr. Marcela Černá, MUDr. Hana Vejlová.

Ad 4) Schválení programu

Schválení programu - předložený program byl přítomnými členy hlasováním schválen.

Ad 5) Zpráva předsedy okresního sdružení

Zpráva předsedy OS - stručný přehled

(Plné znění výroční zprávy předsedy OS za rok 2000 je v příloze.)

MUDr. Plhoň přednesl zprávu o činnosti představenstva za období od 9.1.2000 do 24.1.2001. Byla vznesena otázka, zda uspořádat anketu s dotazy na členskou základnu, jaký termín a jaké místo konání zvolit v příštích letech pro uspořádání Okresního shromáždění. Letos byla zvolena varianta pracovního dne s nadějí, že se zvýší počet přítomných členů, což se nikterak výrazně oproti minulému konání OS na účasti neprojevilo. Představil přítomné hosty - za představenstvo ČLK nového člena představenstva, zvoleného za severní Čechy, MUDr. Ivana Staňka z ústecké nemocnice. Jako první náhradník nahradil mosteckého MUDr. Poláka, který z představenstva pro svůj nesouhlas s vedením Komory odstoupil. Za vedení okresu pan ing. Jiřího Benedikta - přednostu Okresního úřadu, pana MUDr. Břetislava Matýska, pověřeného řízením Referátu zdravotnictví. Byli pozváni zástupci zdravotních pojišťoven, které v našem regionu převažují. Za ZP Metal-Aliance se zúčastnila z pověření ředitelky MUDr. Vágnerová, za OP VZP její ředitel MUDr. Michal Marek. Svou neúčast na poslední chvíli omluvili i pozvaní ředitelé ústecké pobočky Vojenské ZP p. ing. Milan Moučka a ústecké pobočky ZP MV p. ředitel ing. Milan Měkota, kteří pro pracovní vytížení se nemohli zúčastnit.

Přítomní byli informováni o aktuálním problému v oblasti lůžkové složky, kde se těžko hledá řešení dopadů novely Zákoníku práce do režimu a úhrad pohotovostních ústavních služeb. Byl připomenut nárůst stížností pacientů, kteří stále více podávají stížnosti současně na několik institucí, včetně trestních oznámení.
Představenstvo OS se zabývalo otázkou, jak předcházet vzniku stížností, protože se setkalo s některými případy léčebného postupu non lege artis i v případě, kdy k podání stížnosti nedošlo. I z naší iniciativy se touto otázkou zabývalo představenstvo ČLK a vydalo závazný pokyn k tomu, aby se podobné kasuistiky probíraly na výhradně kasuistických seminářích s cílem odstranit nedostatky tak, aby se ostatní mohli poučit a zamezilo se chybám a předcházelo se tak stížnostem.

Od 1.1. 2001 vešla v platnost novela Stavovského předpisu č. 4 DŘ. V minulém roce se uskutečnily, kromě řádného sjezdu ještě dva mimořádné sjezdy, které změnily základní stavovské předpisy, tj. Organizační řád, volební řád a jednací řád, které může měnit jen sjezd. Dále byly změněny i další předpisy jako Licenční řád, Předpis o kontinuálním vzdělávání lékařů, nově byl vytvořen Finanční řád. Na řádném sjezdu pak byl změněn SP č. 7 o příspěvcích na činnost. V souladu s novým zněním Organizačního řádu byl v našem okrese zvolen řádný místopředseda, jímž se stal dosavadní tajemník MUDr. Martin U l l r y ch a máme nyní kvótu pouze tří delegátů sjezdu místo původních 4. Podle nového organizačního řádu a volebního řádu se stanovuje, že z dané kvóty musí jedním z delegátů být implicitně předseda Okresního sdružení.

Dosavadními před rokem zvolenými delegáty sjezdu byli: MUDr. Novotný, MUDr. Sucharda, MUDr. Čermáková a MUDr. Plhoň. Doktor Novotný v průběhu roku na svoji funkci rezignoval, prvním řádně zvoleným náhradníkem byla MUDr. Šrámková, která se již zúčastnila řádného sjezdu v listopadu 2000 v Hradci Králové. Koncem roku na funkci delegáta sjezdu rezignoval MUDr. Sucharda v souvislosti s jeho funkcí člena Revizní komise Komory. Nyní je jeden delegát je za "jih", jeden za"sever" okresu a třetím delegátem je předseda.

Představenstvo pracovalo ve složení: Předseda - MUDr. František Plhoň, tajemník - od 1.11.2000 místopředseda - MUDr. Martin Ullrych, členové - MUDr. Vlasta Čapková, MUDr. Danuše Čermáková, MUDr. Markéta Englerová (Cvachová), MUDr. Daniela Herrmannová, MUDr. Jiří Hruška, MUDr. Jiří Flusek, MUDr. Zdeněk Popelka, MUDr. Trněný abdikoval na vlastní žádost 17.5.2000 a nahradil ho první náhradník za "jih" MUDr. Vladimír Kovtun. MUDr. Martin Novotný - abdikoval 15.10.00. Protože za "sever" již nebyl žádný náhradník do představenstva, představenstvo rozhodlo, že budou uspořádány na toto místo na dnešním okresním shromáždění doplňovací volby.

Předseda dále informoval o kampani Představenstva Komory za informovanost obyvatelstva, o vydávání nového časopisu pro naše nemocné, o snaze udělat katalog placených služeb a vyzval přítomné, aby byli nápomocni při určování nákladů našich ordinací pro potřeby dalších cenových jednání tím, že vyplní nákladové dotazníky připravené Komorou. (viz též diskuse MUDr. Staňka)

Předložená zpráva o činnosti a celoroční práci představenstva okresního sdružení byla přítomnými členy OS ČLK Děčín vzata pro neschopnost usnášení pouze vzata na vědomí.

Ad 6) Zpráva mandátové komise

Ke dni 24.1. 2001 je zaregistrováno v OS ČLK Děčín celkem 313 členů. Z oblasti Děčín je 204 členů a z oblasti Rumburk 109 členů. Dle presenční listiny přítomno: Z oblasti Děčín: 68 lékařů, tj. 33, 3 % členů Z oblasti Rumburk: 21 lékařů, tj. 19, 3 % členů Celkem se zúčastnilo: 89 lékařů, tj. 28,4 % lékařů z celkového počtu zaregistrovaných členů. Vzhledem k počtu přítomných členů není OS usnášení schopné.

Ad 7) Vystoupení hostů

MUDr. Staněk (zástupce představenstva ČLK)

informoval o připravovaném katalogu zdravotní péče, který sestavuje MUDr. Vedral. Prostřednictvím kanceláře je možné zasílat návrhy. Upozornil na nový časopis Osobní lékař, který má za cíl popularizovat lékařský stav a zdravotnictví jako takové, bude informovat i pacienty o finančním zatížení, měl by motivovat k péči o zdraví. Články o osobnostech spjatých ke zdravotnictví by mohly zaručit jeho čtivost. Vyzval k možnosti dodávání námětů a upozornil na formulář - prokázání nákladovosti ZZ. Smysl formuláře, který bude na www stránkách centrální Komory a informace o tomto formuláři budou zveřejněny v časopise ČLK TEMPUS. Apeluje na všechny k vyplnění těchto formulářů, jež byly vypracovány společně s daňovými poradci. Je zpracováván materiál - Moderně pojatý systém činnosti nemocnic. Do měsíce by mělo být zveřejněno, jako podklad pro diskusi. Byl utvořen poradní orgán rady kraje, reprezentující oblast zdravotnictví, kde jsou zástupci 7 okresů, vytváření směrných čísel pro vytvoření sítě. MUDr. Staněk informoval všechny členy o kulturní akci - 17.3.2001 se koná ples ČLK.

Ing. Benedikt (přednosta Okresního úřadu v Děčíně)

informace o konkursu na ředitele Nemocnice Děčín. Jmenování nového ředitele by mělo posílit management nemocnice. S pomocí poslance Ing. Laštůvky byly získány finanční prostředky na stavební úpravy v nemocnici ze státního rozpočtu. Město Děčín poskytlo finanční dar přes 10 mil. na přístrojové vybavení. Přesto je pokrytí finančních nákladů nedostatečné a stále probíhají další jednání.

MUDr. Vágnerová (zástupce ZP METAL-ALIANCE)

Kladně hodnotí výrazný nárůst pojištěnců v děčínském regionu. V současné době jsou vypracovávány dodatky ke smlouvám, vyzývá ke spolupráci a děkuji za dosavadní činnost.

Ad 8) Diskuse ke zprávě předsedy

MUDr. Zeman vystoupil jako zástupce LOK Nemocnice Děčín, který zastupuje 2/3 lékařů. Upozorňuje na nespolupráci vedení nemocnice s odbory při dojednání postupů k uplatňování Zákoníku práce platného od 1.1.2001 při organizaci pohotovostních služeb a režimu přesčasové práce. Neprobíhala žádná jednání, návrhy LOKu nebyly akceptovány. Zaměstnavatel váže podpis jím jednostranně napsaného dodatku k pracovní smlouvě o práci přes čas s umožňováním účasti lékařů na vzdělávacích akcích. Jen ten, kdo podepíše výše uvedený dodatek, má možnost se školit. Žádá o pomoc představenstvo OS ČLK v této otázce.

V diskusi vystoupila i MUDr. Briestenská, náměstkyně ředitele nemocnice Děčín, která se nedomnívá, že by bylo se zaměstnanci jednáno nedostatečně. Sama bude nadále prosazovat navýšení platů všem zaměstnancům.

Ad 9) Doplňovací volby

Za severní část okresu navržení kandidáti: MUDr. Louková Liana a MUDr. Olejár Anton.
Hlasováním všech přítomných lékařů bylo rozhodnuto, že volby proběhnou opět "mandátovým" způsobem, tj. že se budou týkat pouze členů ze Šluknovského výběžku.

Ad 10) Výsledky doplňovacích voleb

Volby proběhly tajnou volbou.

Rozdáno : 21 volebních lístků
Odevzdáno : 21 volebních lístků
Platných : 21 volebních lístků

 

MUDr. Liana Louková 13 hlasů 61,9%
MUDr. Anton Olejár 6 hlasů 28,6%
MUDr. Monika Léblová 1 hlas 4,8%
MUDr. Petr Richter 1 hlas 4,8%

Členem představenstva za severní část okresu se stává MUDr. Liana L o u k o v á.

Náhradníkem za člena představenstva pro severní část okresu se stává MUDr. Anton Olejár a MUDr. Monika Léblová, MUDr. Pavel Richter se vzdává funkce náhradníka.

Ad 11) Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2000

Zprávu revizní komise přednesla předsedkyně OS RK MUDr. Sellnerová.
Revizní komise OS ČLK v Děčíně pracovala ve složení, které vzešlo z voleb v r. 2000. Jejími členy jsou MUDr. Jaroslava Lešanovská, MUDr. Petr Matiášek, MUDr. Richard Šebek, MUDr. Pavel Rükl a předsedkyně MUDr. Alena Sellnerová. Hlavním úkolem RK je
- kontrola činnosti členů a orgánů okresního sdružení,
- kontrola hospodaření okresního sdružení lékařů a
- činnost revizní komise okresního sdružení v rámci disciplinární pravomoci ČLK

Činnost RK OS ČLK při kontrole činnosti OS

Žádné rozhodnutí představenstva nebylo pozastaveno. Pozornost byla věnována aktualizaci členské základny a s tím souvisí i kontrola placení členských příspěvků. Předsednictvo OS určilo klíč k posuzování slevy členského příspěvku a projednalo všechny žádosti o úlevy v placení. S  radostí bylo konstatováno, že většina našich členů je velmi zodpovědných a platí v termínu t.j. do 1. března každého roku.

Činnost RK OS ČLK v rámci kontroly ekonomiky

Byla provedena kontrola hospodaření OS. Systém papírových dokladů, peněžního deníku, stav na účtu a hotovost souhlasí.

 

Činnost RK OS ČLK v rámci disciplinární pravomoci ČLK

RK v r. 2000 registrovala 14 stížností. 13 jich bylo důkladně přešetřeno členy RK, včetně znaleckých posudků, 11x byl podán návrh na odložení věci, 2x disciplinární řízení. 14. stížnost byla podána 28. 12. 2000 a tudíž nemohla být uzavřena. Dvě stížnosti byly řešeny z r. 98 a 99.
Nad stížnostmi strávili členové RK mnoho hodin a zvažovali všechna pro a proti, než byla učiněna rozhodnutí. Je to práce poučná pro všechny lékaře. Všichni přítomní byli upozorněni na důsledné vedení písemné dokumentace a trpělivou a stálou komunikaci s pacientem.

Ad 12) Zpráva o čínnosti čestné rady v roce 2000

Zprávu čestné rady přednesl předseda MUDr. Jaroslav Mikš.
ČR pracovala v uplynulém roce ve složení: Předseda MUDr. Jaroslav Mikš, MUDr. Josef Tošovský, (zástupce předsedy) a členové: MUDr. Jitka Dragounová, MUDr. Taťána Lazarová, MUDr. Eliška Vítová.

Celkem bylo projednáno 12 případů stížností, s výsledkem:

10 x odložení věci (z toho: 1x pro uplynutí promlčecí doby a 1x pro nepřípustnost disciplinárního řízení)
1x zproštění obvinění
1x peněžitá pokuta
2x důtka (v jedné stížnosti)

 

MUDr. Mikš informoval o novém DŘ, ve kterém se uplatňuje více sledování a řízení projednávaných případů orgány Komory, zejména v řízení revizní komise. DŘ platný od 1.1.2001 - novinky:
Zastoupení lékaře
jiným členem Komory i právním zástupcem,
Smírčí řízení
vyrovnání mezi stěžovatelem a obviněným,
Možnost podání námitky proti rozhodnutí senátu
má ten, kdo podal stížnost ČR,
Při posuzování disciplinárního provinění
odpadají obecná ustanovení obsažená v § 1, odst. 1) a - n starého DŘ
(Vychází se z ustanovení obsažených v Etickém kodexu.),
Senát může uznat lékaře vinným, ale může upustit od uložení disc. opatření
místo něho se navrhne potřebné doškolení, příp. přezkoušení,
Odložení věci
odpadá jednání v plénu ČR,
Archivace originálu disciplinárního spisu
bude uchováno v disciplinárním registru v Praze.

Osobně se předseda čestné rady zúčastnil volby Rytíře českého lékařského stavu v sídle ČLK v Praze. Zvolen byl prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, Dr.Sc. Slavnostního aktu pasování na rytíře, který proběhl 12.1.2001 v Praze na Pražském hradě se zúčastnil společně s MUDr. Plhoněm.

Bylo vysloveno poděkování členům čestné rady, kteří s nim trvale spolupracují a rovněž i revizní komisi v čele s MUDr. Sellnerovou.

Ad 13) Hospodaření v roce 2000 a návrh rozpočtu na rok 2001

Zprávu o hospodaření přednesl MUDr. Ullrych - místopředseda OS.

Hospodaření skončilo s dvěma tisíci pěti sty korunami překročením nákladů.
Byl předložen vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2001.

Ad 14) Diskuse ke zprávám a návrhu rozpočtu

Protože OS není s počtem 89 přítomných členů usnášení schopné, je rozpočet pouze vzat přítomnými na vědomí.
Nebyl žádný diskusní příspěvek.

Ad 15) Vystoupení hostů

 

MUDr. Michal Marek - ředitel OP VZP

Vyšlo vládní nařízení - financování lůžkové péče - navýšení o 6%. Pojišťovna ve svých plánech s tímto nepočítala, nejsou volné finanční prostředky. Pokud bude toto prosazeno, projeví se to v ambulantní sféře.

Vyhláška MZdr. ČR - Rámcové smlouvy - stanoví postupy - smluvní ujednání mezi všemi pojišťovnami a ZZ. Doba splatnosti faktur je stanovena na 20 kalendářních dnů při zpracovávání na magnetickém mediu a 40 dnů pří zpracování klasickým "papírovým způsobem". Toto platí od 1.1.2001.
Smluvní partneři - pojišťovna a ZZ mohou a nemusí nasmlouvávat penalizaci a smírčí řízení

Pokud nedojde k dohodě o ceně bodu (je novelizován zákon č. 48 podle usnesení Ústavního soudu) - zůstává v platnosti cena bodu za minulé pololetí. Pokud dojde k nedohodě, MZdr ČR vydá ve Věstníku, jak se bude odvíjet cena bodu pro jednotlivé segmenty. Doporučuje upozornit na tyto změny na internetu.

Prezentace dlužného pojistného v médiích neodpovídá situaci. Pojišťovna má dluhy, ale má i pohledávky. Vymáhání dlužného pojistného je dlouhodobá záležitost a nelze ji řešit pouze podáním trestních oznámení. Situace se řeší, není to však neschopností VZP. Je zde nutnost dodržení zákonných postupů.

Výzva k lékařům, aby sami osvětlili veřejnosti, že platba od pojišťoven se nerovná mzdě lékaře.

VÚSC: VZP reagovala na krajské zřízení pověřením dvou stávajících ředitelů MUDr. Veselského /Teplice/ a Ing.Christova /Ústí n.L./ jako koordinátorů.

MUDr. Břetislav Matýsek, pověřený řízením referátu zdravotnictví OkÚ Děčín

Okresní úřady by měly být do dvou let zrušeny.

Situaci ve zdravotnictví nelze řešit jen ekonomicky, došlo by k likvidaci zdravotnictví v příhraničních okresech Je snaha centralizovat vše do větších měst.

Lékaři by neměli dopustit, aby na ně bylo útočeno novináři. Značně přibývá počet stížností a hlavně se množí podaná trestní oznámení , bohužel v některých případech oprávněných. Lékař by se měl v prvé řadě věnovat pacientovi, informatiku a další by měl přenechat jiným.

Ad 16) Návrh usnesení

Okresní shromáždění konstatuje, že řádně proběhly doplňovací volby, rozpočet je vzat na vědomí.
Okresní shromáždění pověřuje představenstvo OS, aby realizovalo některé závěry a požadavky z diskuse.

 

Zapsala: Z. Hamerníková

Za správnost: MUDr. František P l h o ň


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster