Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
září 2000


8. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7. 9. 2000 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Herrmannová, Kovtun, Čermáková, Popelka, Hruška, Cvachová, Novotný, Flusek

Omluveni MUDr.: Ullrych, Čapková, Sellnerová, Rűkl

Čestná rada MUDr.: Mikš, Lazarová, Dragounová

Revizní komise MUDr.: nebyl nikdo přítomen

Delegát sjezdu MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS - SEZNÁMENÍ S DEFIN. NÁVRHY NOVEL STAV. PŘEDPISŮ
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 • problém garancí vzdělávacích akcí OS ČLK - ÚKOL TRVÁ
 • Lektor lékařské praxe pro obor je licence pro lékaře vyučujícího jiného kolegu, v žádném případě nenahrazuje dřívějšího odborného garanta. Funkce i bývalá náplň licence odborného garanta byla zcela zrušena a již nelze garantovat lékaři bez licence jeho samostatnou činnost. Lékař bez licence může pracovat pouze v zaměstnaneckém poměru. Lektor vede odbornou přípravu a praxi a připravuje k atestaci, případně k získání licence.
 • otázka funkčních licencí – RK doporučí představenstvu, aby byl proveden dodatek k licenčnímu řádu (viz též níže)
 • informace o termínu konání odborného semináře “Právo ve zdravotnictví” – datum nebylo zatím stanoveno, vhodnost uspořádání semináře bude nyní až v závěru roku, po sjezdu ČLK. MUDr. Sucharda osloví JUDr. Stolínovou, zda by nedoporučila některého svého kolegu znalého práva ve zdravotnictví, pokud nebude sama moci seminář uskutečnit.
 • žádost Svazu pacientů ČR o uveřejnění odkazu na www.pacienti.cz – bude v nejbližších dnech uveřejněno

MUDr. Plhoň -

 • dopis MUDr. Vondráčkovi – vybavení ordinace do listopadu t.r. – odesláno 7.8.00
 • E-mail vedení sdružení PL a ČLK o ohrožení výchovy nových PL – bude muset dojít ke změně LŘ. Není zajištěn a to v našem okrese platí,v dostatečné míře a kvalitě zácvik lékařů, kteří budou nahrazovat postupně PRL odcházející do důchodu.

MUDr. Čermáková -

 • informaci o právní úpravě -Vyhláška MZdr. ČR č. 394/91 sb. /ETICKÉ KOMISE/.

§ 6 Poradní orgány: Ředitel léčebného zařízení a hyg. stanice rozhodne podle konkrétních podmínek jaké poradní orgány zřídí. Jedním z těchto orgánů je etická komise.

Chystá se novelizace stavovských předpisů – Organizační řád. Bude-li potřeba na OS ČLK vyjádření Etické komise, bude komise vytvořena ad hoc.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

MUDr Sucharda společně s MUDr. Plhoněm informovali o podstatných připravovaných změnách SP

/Organizační řád, Jednací řád, Volební řád, Disciplinární řád, Finanční řád/

Bylo zvláště upozorněno na nestandardnost uvádění data účinnosti stavovských předpisů a problematické návrhy zejména ve volebním řádu. Představenstvo OS nesouhlasí s redukcí počtu delegátů sjezdu ! Klíč 1 : 100 vyhovuje a měl by být zachován , případně i za cenu spoluúčasti OS na placení nákladů na pobyt delegátů na sjezdu.
Pokud sjezd přesto odhlasuje klíč 1 : 150, pak musí být stanovena časová prodleva nejméně 1 rok, aby ve všech okresech proběhly volby podle nového klíče. Je to zřejmě vhodné tento časový mezník spojit s předpokládaným datem rušení okresů, tj. 1.1. 2002. V žádném případě není možné administrativně nyní restringovat počet delegátů jiným sborem ( sjezdem) než voliteli těchto delegátů. Neproveditelné je to tam, kde se volilo mandátově, protože nelze použít návrh na odejmutí mandátu delegátovi s nejmenším obdrženým počtem hlasů, protože soubor volitelů u mandátových voleb není souměřitelný navzájem.

Vznikne řada nejasností, kdyby měla být účinnosti volebního řádu hned na letošním řádném sjezdu. Např. bude-li prodlouženo funkční období představenstva na 4 roky nemělo by se týkatjiž tohoto funkčního období. Proto je slušné, aby účinnost volebního řádu nastala až po vyhlášení standardním způsobem nebo od 1.1. 2001. Není zde nebezpečí z prodlení.

Je nutno opět doplnit článek o neopakovatelnosti volby do stejné funkce v Komoře po více než dvě za sebou následující funkční období.

Bude nutno příslušným způsobem upravit o přechodná ustanovení

Byly pak připomínkovány nedostatky v dalších řádech a to zejména

SP 12 – funkční licence

 • otázka funkčních licencí – RK doporučí představenstvu, aby byl proveden dodatek k licenčnímu řádu – v současné době neexistuje žádný školitel oprávněný k vydávání těchto licencí

SP 11 – licenční řád.

 • Nedostatky jsou ve vynutitelnosti používání SP 11 (LŘ) - k tomu odpověď Mgr Buriánka z právního oddělení Komory, kde je doporučen určitý postup.
 • Jde zejména otázku primářských licencí ve Státních ZZ a problém s pracovišti, kde pracují lékaři bez licence, kteří až dosud byli jen garantováni jinými kolegy, protože doplnění jejich kvalifikace nyní bude velmi ztíženo až prakticky znemožněno. Jedná se zejména o kategorii praktických lékařů. Vše řešit výjimkami možné nebude.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Okresní zdravotní rada tlumočil telefonicky přání vedoucího okresního úřadu ing. Benedikta o urychlení vyřizování stížností.

Zpráva RK byla přečtena z písemného sdělení MUDr Sellnerové, která se omluvila z jednání

Ev. č. 005/00 pí. Y. H. x Nemocnice Děčín odd. gyn.-por.

Stížnost na nesprávný postup při komplikovaném porodu. MUDr. S. požádán o vypracování posudku, posudek + vyjádření ošetřující gynekoložky nyní zpracovává RK – schůzka členů je plánována na 14.9.00 v Děčíně. Čeká se na vyjádření urolog. odd. MN v ÚL)

Ev. č. 006/00 pí. J. H. x Lužická nemocnice interní odd. + RZP

Stížnost byla podána cestou OkÚ – RZ 10.7.2000. Obsahem je nedostatečná komunikace lékařů interního odd. s rodinou pana S. a nezajištění posádky sanity při převozu. (šetří MUDr. Rűkl – zpráva předána předsedkyni RK, zřejmě bude navrženo k odložení)

Ev. č. 007/00 pí. S. Z. x MUDr. M.

Podáno 10.7.2000 přes centrální Komoru. Nekonkrétní stížnost – uvedení napadení nemocným sousedem a žádost o prošetření způsobilosti MUDr. M. k výkonu lékařské praxe. Dne 19.7.00 odeslán pí. Z. dopis s výzvou, aby svou stížnost zkonkretizovala. Paní Z. nezaslala do 16.8. žádnou odpověď, RK předala ČR s návrhem na odložení.

Ev. č. 008/00 pí. J. K. x MUDr. B.

Podáno dne 19.7.00 cestou OkÚ RZ. Stížnost se týká zanedbání péče. Pro nedostatečnou péči je pacientka v onkologické péči. MUDr. S. požádán o zhodnocení vyšetření MUDr. B.. (posudek MUDr. S. zpracovává RK – schůzka, kde bude rozhodnuto plánována na 14.9.00)

Nová podání:

Ev. č. 009/00 p. J. J. x MUDr. S.

Předáno 17.8.00 z centrální RK k vyřízení. Stížnost na profesní výkon lékaře ORL v Nemocnici Děčín. V minulém zápisu ze 2.8.00 byla informace o vyjádření MUDr. S. k uvedené záležitosti. RK čeká na vyjádření prim. ORL odd.

Ev. č. 010/00 manželé U. x MUDr.G.

Předáno 10.8.00 z RZ OkÚ Děčín k přímému vyřízení. Stížnost na postup lékařky při předávání dokumentace.(předáno ČR s návrhem na odložení)

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 004/00 pí. J. N. x MUDr. K. + oční odd. Nemocnice Děčín

Doručeno z OkÚ RZ dne 9.5.00. Skutek, jehož se stížnost týká, se udál v roce 1996. ČR potvrdila návrh RK na odložení pro promlčení. Rozhodnutí o odložení věci bylo rozesláno 7.8.00

Ev. č. 007/00 pí. S. Z. x MUDr. M.

RK navrhuje k odložení. Předseda ČR si u MUDr. M. ověří, zda je pacient uvedený ve stížnosti paní Z. v jeho péči. Představenstvo s postupem ČR souhlasí.

Ev. č. 010/00 manželé U. x MUDr.G.

Předáno ČR s návrhem na odložení. ČR potvrdila návrh RK.

Předseda Čestné rady MUDr Mikš se zúčastní 14. září 2000 v Praze volby Rytíře lékařského stavu pro rok 2000. Začátek aktu je v 17 hodin. Pro problémy s vlakovým spojením bude použito vozidla MUDr. Plhoně. Cestovné bude proplaceno. Představenstvo souhlasí.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Jan R e j h o l e c – podáno dne 5.9.00. Licence pro výkon fce VL-primáře pro obor chirurgie. Doložen atestační diplom chirurgie II st. + potvrzení současného zaměstnavatele o délce praxe. Očekáváme doložení potvrzení od bývalého zaměstnavatele. Jsou splněny kvalifikační předpoklady i délka praxe.

Do Olomouce bude odesláno po doložení potvrzení z Ústí nad Labem.Představenstvo doporučuje k udělení.

MUDr. Jan R e j h o l e c – podáno 5. 9. 00. Licence ve funkční specializaci esofagogastroduodenoskopie. Dle informace v ČLK Olomouc zatím nikdo nepožádal o licenci školitele lékařského výkonu, tedy nelze poskytnout seznam “školitelů”. Je tedy možnost zaslat žádost o funkční licenci Licenční komisi ČLK, kde bude projednávána jako výjimka.

Kolega splňuje předpoklady minulého LŘ pro udělení funkční licence – doporučujeme k udělení

MUDr. Václav J á r a – podáno dne 5.9.00. Žádost o udělení výjimky z licenčního řádu - licence pro výkon samostatné lékařské praxe pro obor FBLR. Doloženo zdůvodnění podání žádosti, potvrzení MUDr. Vaskivského.

Představenstvo nedoporučuje k udělení, protože MUDr Jára nemá atestaci z oboru a ani není zařazen v přípravě na tuto atestaci. Není znám ani jediný případ, kdy by byla licence udělena aniž by dotyčný nebyl alespoň v přípravě k atestaci. Doporučuje MUDr. Járovi, aby se přihlásil s předloženými doklady ke složení atestační zkoušky z oboru FBLR. Dopis MUDr. Járovi MUDr. Plhoň.

MUDr. Jarmila Z u v a č o v á – podáno dne 6.9.00. Licence pro výkon fce VL-primáře pro obor interní lékařství. Doložen atestační diplom interní lékařství II.st. + potvrzení současného zaměstnavatele o délce praxe. Očekáváme doložení potvrzení od bývalého zaměstnavatele. Jsou splněny kvalifikační předpoklady i délka praxe.

Do Olomouce bude odesláno po doložení potvrzení z Ústí nad Labem. Představenstvo doporučuje k udělení.

MUDr. Vítězslav V e s e l ý - podáno dne 6.9.00. Licence pro výkon fce VL-primáře pro obor ORL. Doložen atestační diplom ORL II.st. + potvrzení zaměstnavatele o délce praxe.Kvalifikační předpoklady i délka praxe splněna.

Představenstvo doporučuje k udělení.

Žádost o přijetí za člena ČLK:

MUDr. Taťána R o s ů l k o v á – podáno dne 6. 9. 00 společně s ověřenou kopii promočního diplomu. Promoce 2.8.00. Pracoviště interní odd. Lužická nemocnice. Registrační poplatek uhrazen.

Představenstvo doporučuje ke přijetí.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Zdeněk P i n t a – dne 6.9.00 byl přeregistrován na OS ČLK Praha 10- do místa svého trvalého bydliště. V současné době je nepracující důchodce.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Jan R e j h o l e c – dne 7. 8.00 byl přeregistrován z důvodu změny zaměstnavatele z OS ČLK Ústí nad Labem. Bývalé pracoviště. MN Ústí nad Labem, nyní Nemocnice Děčín – primář chirurgického odd. Přeregistrační poplatek uhrazen.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádná nová akce nenahlášena.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

Výběrová řízení proběhlá

 • provozování AZZ v oboru FBLR se konalo 30.8.00 od 10 hod. na RZ - MUDr. Ullrych za OS ČLK Děčín . Vítěz MUDr. Hós.

Výběrová řízení vyhlášená

 • na provozování AZZ v oboru kardiologie pro území města Rumburk a okolí - přihlášky do 8.9.00 /termín zatím nestanoven – zúčastní se MUDr. Plhoň
 • na provozování AZZ v oboru PRLDD pro území města Jiříkov a okolí – přihlášky do 25.9.00 /termín zatím nestanoven – zúčastní se MUDr. Čermáková
 •  

 • Zápis z jednání na RZ 10.8.00 – porada problematika pohřebních služeb v okrese a etický pohled zdravotníka na způsob uplatňování jejich konkurenčního úsilí. Informaci podal MUDr. Plhoň – viz níže

Centrum ČLK:

 • Zápis ze schůze představenstva v srpnu 2000 v Rožnově –
  V materiálu je pozoruhodná diskuse kolem odstoupení MUDr Jelínka a MUDr Poláka z Představenstva Komory, zejména obvinění MUDr Poláka a Jelínka MUDr Klimovičovou a hodnocení činnosti doc. Svobody, jemuž sjezd při ukončení mandátu vyslovil poděkování za činnost. Dále zmínka o jednání se SPL, praktickém rozpadu oddělení vzdělávání a usnesení o finanční pomoci rodinám tragicky zesnulých kolegů v Nymburce a na Kladně při výkonu povolání. V souvislosti s navazováním nových smluv se vedení ČLK rozhodlo podat stížnost Úřadu pro hospodářskou soutěž na zneužití monopolního postavení VZP
 • Seznam projednávaných licencí v srpnu 2000 (schválena licence MUDr. Slavíka, doporučeno udělení výjimky po přezkoušení u MUDr. Richtra, neschválena MUDr. Andršová)
 • Dne 15.8.00 dopis Mgr. Buriánka z právního odd. – informace k vynutitelnost dodržování licenčního řádu ve státních nemocnicích.
 • Seznam přijatých lékařů ke dni 4.8.00 (Děčín: MUDr., bc., Daniela Skořepová)
 • Zápis bloku RK ze dne 4. – 5. 8.00
 • Dne 14.9.00 v 17,00 se v pražském sídle ČLK koná volba Rytíře lékařského stavu – dva nominovaní:
  • prof. MUDr. Václav Špičák, Csc.
  • prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.

Další korespondence :

 • Informace SÚKL – změna ve způsobu informování terénu o přijatých opatřeních při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv
 • Informace SÚKL - závady  léčiv v měsíci srpnu 2000
 • Dne 5.9.00 doručena opožděná odpověď z MZdr. ČR na Stanovisko OS ČLK k úhradám ambulantních specialistů pro 1. pol. 2000 /zdůvodnění nedostatku finančních prostředků/

 • Dne 5.9.2000 doručena pozvánka na setkání a kalibraci názorů, auditorů, technických expertů v oblasti zdravotnictví, pořádané certifikačním orgánem CERT-ACO Kladno. Setkání je zaměřeno na téma: Implementace požadavků norem řady ISO 9000:2000 v oblasti zdravotnictví

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Pohřební služba p. Janek ( Děčínská pohřební služba)

Zaslána stížnost na personál interny, který dle jeho názoru preferuje konkurenci (pohřební službu Zvěřina). Dopis předán vedení nemocnice, netýká se lékaře, ale sestry.

Jednání s pohřebními službami a vedeními nemocnic

Svolal ho okresní zdravotní rada MUDr. Matýsek následně po konfliktu v nemocnici v Děčíně. Za OS ČLK pozván předseda MUDr Plhoň. Z naší strany byl tlumočen názor, že nás nezajímá konkurenční boj pohřebních služeb, ale ať nikdo nechce od lékařů nebo ČLK, aby agitovali ve prospěch některé pohřební služby. Je to neetické a lékaři se k tomu nesníží. Pokud by se tak stalo, prosíme o zprávu a projednali bychom to v ČLK. Bylo doporučeno, aby v kancelářích nemocnic byl seznam všech pohřebních služeb v okrese, ale na zdravotnickém pracovišti je to nevkusné. Stejně jako požadovaný souhlas s filiálka pohřební služby sídlící v areálu nemocnice.

Situace ve Velvetě Varnsdorf - informace MUDr Vodičkové

Přestupy pacientů k jinému lékaři na základě zaslaného letáku jsou pro dotyčné lékaře jistě nepříjemné, ale Komora v tomto případě nemůže zasáhnout. Představenstvo bere informační leták Velvety na vědomí.

Informace o výsledku šetření v případě neodůvodněného napadení MUDr Matiáška v tisku

Provedl okr. zdravotní rada a zjistil naopak, že soudní lékař vyslovil poděkování za spolupráci a ocenil přístup MUDr Matiáška v případě násilného úmrtí mladé ženy, což poznal až po mikroskopickém vyšetření tkání zemřelé. Osočení MUDr Matiáška v Děčínském deníku paní Vlčkovou, která napsala, že ohledávající lékař pochybil, když neinformoval policii, bylo neodůvodněné. Představenstvo pověřuje předsedu OS zaslat do DD dopis s požadavkem na uveřejnění vysvětlení o správném postupu ohledávajícího lékaře s požadavkem na omluvu MUDr Matiáškovi

MUDr. Plhoň informoval přítomné o pravděpodobném pochybení kolegy – PL a lékařky TRN, kteří stanovili zjevně chybnou diagnózu u svého pacienta, který jen shodu šťastných náhod nezemřel. Tento případ je alarmující pro všechny lékaře, proto představenstvo doporučuje, aby Čestná rada projednala tento případ s dotyčným lékařem, i když stížnost nebyla podána. MUDr. Plhoň zajistí veškerou dokumentaci pacienta – nálezy z ORL, TRN. Bylo by vhodné po přešetření, případ uveřejnit jako anonymní kazuistiku na našich www pro poučení všech kolegů, případně zaslat do časopisu ČLK.

Bylo usneseno podobné kauzy řešit tímto způsobem, protože je zde mezera v Komorové legislativě

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • dopis MUDr. Járovi – doporučení ke složení atestace v oboru FBLR
 • dopis do Děčínského deníku – uveřejnění omluvy MUDr. Matiáškovi
 • nálezy /ORL +TRN/ od pacienta, který je v péči PL - předat ČR
 • účast na VŘ na AZZ kardiologie Rumburk.
 • Odvoz MUDr Mikše na schůzi předsedů Čestných rad do Prahy svým vozidlem 14.9.2000
 • Zašle ještě poslední připomínky našeho OS ke Stavovským předpisům pro mimořádný legislativní sjezd Komory dne 8.10. 2000 v Praze do kanceláře Komory.

MUDr. Sucharda:

 • problém garancí vzdělávacích akcí (dvouhodinové akce dříve evidované na OS ČLK)
 • konání odborného semináře “Právo ve zdravotnictví”- dotaz u JUDr. Stolínové, zda by nedoporučila některého svého kolegu znalého práva ve zdravotnictví.
 • uveřejnění odkazu na: www.pacienti.cz

MUDr. Mikš: se zúčastní volby rytíře lékařského stavu pro rok 2000

MUDr. Čermáková: se zúčastní konání VŘ na PRLDD pro obvod Jiříkov.

Příští zasedání představenstva OS Děčín se bude konat dne 4. října 2000 v 15:00 hodin ve velké zasedací mistnosti OkÚ Děčín.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster