Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
srpen 2000


7. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 8. 2000 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Čapková, Kovtun, Čermáková, Popelka, Cvachová, Novotný, Flusek.

Omluveni MUDr.: Hermannová, Hruška, Lešanovská, Šebek, Matiášek, Rükl

Čestná rada MUDr.: Mikš, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Delegát sjezdu MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda - informace ze schůzky RK ČLK

 • pojem délky praxe u školitele, primáře a bývalého garanta - stanovisko Tento úkol byl vyřešen částečně vydáním závazného pokynu ČLK a bude nutno ještě i vydat závazné stanovisko i k dalším problémům, které vznikly uplatňováním nového LŘ. Všechny otázky byly tématem diskuse. Je nutné, aby Licenční řád byl doplněn.
 • problém garancí vzdělávacích akcí OS ČLK – úkol trvá

pí. Hamerníková - zajištění nástěnky – vývěsky na poliklinice – Dle sdělení MUDr. Lazarové, pan Schejbal se dosud k možnosti umístění nevyjádřil (stále je zaneprázdněn). MUDr. Lazarová má vytipovat místo na poliklinice pro umístění informační tabule, p. Schejbal zváží, zda bude moci býti realizováno. /tel. 2.8./

MUDr. Plhoň

 • - dopis p. Křížové a MUDr. Finkousové - odesláno 13.6.00
 • dopis MUDr. Rathovi – reakce na požadavek sdělit názor na vybavenost ordinací jednotlivých oborů
 • upozornění ředitelství Nemocnice Děčín na změny v Licenčním řádu – požadavky na předložení primářských licencí všech primářů ve státní nemocnici Děčín - dopis odeslán 19.6.00

+ MUDr. Ullrych - pohovor s MUDr. M. se uskutečnil 3.7.00. Dopis přednostovi OkÚ odeslán 14.6.00

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

ZPRÁVA O SCHŮZCE AMBULANTNÍCH SPECIALISTŮ VE VARNSDORFU

Dne 29. 6. 2000 se konala ve Varnsdorfu schůzka ambulantních specialistů všech oborů v okrese Děčín. Schůzka byla uspořádána v aktuální době ve spolupráci s firmou ASTA MEDICA. Tématem schůzky bylo:

 • Problematika ČLK
 • Problematika smluv a úhrad poskytnuté zdravotní péče ZP ve 2. pol. 2000
 • Problematika licencí

Zprávu přednesl MUDr. Plhoň

ZPRÁVA PŘEDSEDY O SCHŮZCE PŘEDSEDŮ V PRAZE

Stav přípravy a schvalování zdravotnických zákonů, Cenová jednání, informace o připomínkovém řízení k novým stavovským předpisům, problematika „Indexací I.a II. at" při uplatňování nového sazebníku od 1.7.2000.

Diskuse o licenčním řádu –

 • Jak řešit problémy vzniklé rušením odborných garancí na již stávající ordinace, kterým byla udělena licence a smlouva s pojišťovnami právě jen tím, že dříve OG nahrazoval doklad o plné způsobilosti výkonu samostatné praxe.
 • V diskusi na toto téma se v předsednictvu OS ČLK Děčín vyskytl názor, že pokud nebude Licenční řád doplněn či do jisté míry novelizován, tak za krátkou dobu bude nedostatek praktických lékařů, protože noví se nemají kde vzdělávat a pro přecházející kliniky z jiných oborů nejsou ještě stanovena kriteria pro doplňkové vzdělání a hlavně není zajištěno jejich materiální zabezpečení, když z nemocnic již odejdou a jako samostatní praktičtí lékaři ještě pracovat nemohou. Jak se budou školit? Kde a za jaké prostředky.?

Předseda se dotáže jak ve sdružení praktických lékařů tak vedení ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 005/00 Y. H. x Nemocnice Děčín (odd. gyn.-por)

Podáno do kanceláře 7.7.2000 i cestou OkÚ – RZ 10.7.2000.

Stížnost na nesprávný postup při komplikovaném porodu. MUDr. Sucharda bude požádán o vypracování posudku. Primář gyn. por. odd. zaslal vyjádření + kompletní dokumentaci. MUDr. Suchardovi předáno na zasedání.

Ev. č. 006/00 J. H. x Lužická nemocnice (interní odd. + RZP)

Stížnost byla podána cestou OkÚ – RZ 10.7.2000.

Obsahem je nedostatečná komunikace lékařů interního odd. s rodinou pana S. a nezajištění posádky sanity při převozu.

Primářka interního odd. a ředitel záchranné služby zaslali vyjádření k uvedené záležitosti.

Zpracováním bude pověřen MUDr. Rükl. /Čekáme na vyjádření MUDr. Kučery/.

Ev. č. 007/00 S. Z. x MUDr. B. M.

Podáno 10.7.2000 přes centrální Komoru.

Nekonkrétní stížnost – uvedení napadení sousedem a žádost o prošetření způsobilosti k výkonu lékařské praxe. Dne 19.7.00 odeslán p. Z. dopis s výzvou, aby svou stížnost zkonkretizovala a bylo ji doporučeno, aby podala trestní oznámení na souseda, který ji ohrožuje. Paní Z. nezaslala dosud žádnou odpověď.

Neodpoví-li do poloviny srpna bude navrženo k odložení.

Ev. č. 008/00 J. K. x MUDr. E. B.

Podáno dne 19.7.00 cestou OkÚ RZ.

Stížnost se týká zanedbání péče. Pro nedostatečnou péči je pacientka v onkologické péči. Po obdržení kopií zpráv o provedených vyšetření a cytologických vyšetření bude MUDr. Sucharda požádán o zhodnocení péče MUDr. B.

KONTROLNÍ ČINNOST RK

Dne 18.7.00 byla provedena kontrola:

 • hotovosti pokladny dle peněžního deníku – bez závad
 • hospodaření leden – červen v porovnání s rozpočtem na rok 2000–čerpání nákladů na 51,19%
 • inventarizace majetku OSL Děčín – Představenstvo OS ČLK Děčín souhlasí s tím, aby MUDr. Sucharda měl nadále v užívání kopírovací stroj CANON.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 005/99 pí. M. K. x lékaři nemocnice a pohotovosti v Děčíně

Dne 13.7.00 se konalo zasedání senátu. ČR přijala návrh RK: MUDr. M. - rozhodnuto o odložení věci, MUDr. S. - důtka, MUDr. Z. - důtka. Rozhodnutí rozesláno 17.7.00.

Ev. č. 004/00 pí. J. N. x MUDr. K. + oční odd. Nemocnice Děčín

Doručeno z OkÚ RZ dne 9.5.00. Skutek, jehož se stížnost týká, se udál v roce 1996. RK podala návrh ČR na odložení věci. Čestná rada potvrdila návrh RK. Rozhodnutí bude předáno v nejbližších dnech.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence:

MUDr. Jiří Voráček – podáno dne 7.7.00. Licence pro výkon fce VL - primáře pro obor gyn. – por. Doložen atestační diplom gynekologie II. + potvrzení zaměstnavatele o délce praxe.

Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení dne 13.7.00. (Dle informace z OL schváleno ke dni 21.7.00)

MUDr. Josef Ulvr - podáno dne 10. 7.00. Licence pro výkon fce lektora LP pro obor všeob. lék. Doložen atestační diplom + čestné prohlášení k délce praxe (38 let).

Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení 11.7.00. (Dle informace z OL schváleno ke dni 21.7.00)

MUDr. Libuše Trudáková – podáno 12.7..00. Licence pro výkon fce VL - primáře pro obor gyn. –por. Doložen atestační diplom gynekologie II. + potvrzení zaměstnavatele o délce praxe.

Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení dne 13.7.00. (Dle informace z OL schváleno ke dni 21.7.00)

MUDr. Blanka Andršová – podáno 7.7.00. Žádost o udělení výjimky – licence pro obor neurologie. Doložen atestační diplom z r. 1994, atestační index + čestné prohlášení k délce praxe. Čistá praxe v oboru do 8/97 uvedena 50 měsíců. V oboru nepracuje v pravidelném úvazku.

Na základě hlasování nebylo doporučeno k udělení z důvodu chybění požadované praxe v podstatném rozsahu.

MUDr. Martin Richter – podáno 17. 7. – Žádost o udělení výjimky – licence pro obor všeobecné lékařství. Přiloženo zdůvodnění podání žádosti + potvrzení bývalého zaměstnavatele.

Na základě hlasování bylo doporučeno k udělení s tím, že výjimka by měla být udělena na dobu 5-ti let, do té doby musí složit atestaci z všeobecného lékařství.

MUDr. Jiří Slavík – podáno 1. 8. 2000 – Žádost o udělení výjimky – licence pro obor všeobecné lékařství. Přiloženo zdůvodněné podání žádosti + potvrzení bývalého zaměstnavatele a odborného garanta

Na základě hlasování bylo doporučeno k udělení s tím, že výjimka by mohla být udělena na dobu jednoho roku, do té doby musí složit atestaci z všeobecného lékařství.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Štěpán Hós – podáno 19.6.00.- ordinace lékaře v oboru FBLR. Jedná se o pracoviště:

 1. REHACENTRUM spol.s.r.o.-Poliklinika Děčín U Plovárny 14, Děčín,
 2. Rehabilitace Ivana Kopecká, Lidická 197, Č. Kamenice,
 3. Rehabilitace KATEŘINA, Teplická 148, Děčín IV,
 4. Rehabilitace KATEŘINA, Teplická 215, Jílové u Děčína.

Pracoviště prověřila MUDr. Čermáková.

Dne 22.6.00 vydáno kladné vyjádření. Představenstvo dodatečně souhlasí s vydáním vyjádření.

MUDr. Petr Vondráček – podáno 17. 7. 2000. – ordinace lékaře v oboru kardiologie. Pracoviště – ul. 9. května 10, Rumburk. Předložen seznam vybavení, který bude na leasing zakoupen po VŘ. Pracoviště prověřil MUDr. Popelka.

Vyjádření vydáno 18.7.2000. Představenstvo souhlasí s vydáním vyjádření s tou podmínkou, že MUDr. Vondráčkovi bude odeslán dopis, že do listopadu r. 2000 musí být ordinace vybavena přístrojovým vybavením nutným pro provozování ordinace kardiologa. (MUDr. Plhoň) Potom bude vybavenost ordinace prověřena a v případě nesplnění by musel vrátit registraci. Prověří pak případně opět MUDr. Popelka.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Šárka Kubátová – dne 26.6.00 byla přeregistrována z důvodu změny zaměstnavatele na OS ČLK Ústí nad Labem. Bývalé pracoviště DO Nemocnice Děčín. Nyní MN Ústí nad Labem.

Žádost o přijetí za člena ČLK

MUDr. Daniela Skořepová – podáno dne 28. 7. 00 společně s ověřenou kopii promočního diplomu. Promoce 10.7.00. Pracoviště DO Nemocnice Děčín. Registrační poplatek uhrazen.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Břetislav Matýsek

MUDr. Hugo Engelhart

MUdr. Otto Švec

MUDr. Karel Brichzin

MUDr. Luboš Bílý

Představenstvo souhlasí se všemi vydanými oprávněními.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/00/020 Poruchy chování ve stáří a jejich léčba

Přednášející:prim. MUDr. Alena Jiroutková (LDN Liberec)

Pořádalo: Interní odd. Lužické nemocnice Rumburk, Restaurace U Montyho Rumburk dne 21. 6. 2000 v 18,30

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 7. 6. 00 - Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv –květen 2000
 • Dne 12.6.00 - Rozhodnutí o registraci:
  • MUDr. Otakar Urban- změna místa provozování
  • MUDr. Josef Školník. – nová nájemní smlouva
  • MUDr. Petr Janák – rozšíření registrace
  • MUDr. Martin Richter – rozšíření registrace
 • Dne 19. 6.00 - Upozornění na platnost nového zákona zdrav. prostředcích (č. 123/2000 Sb.)
 • Dne 21. 6. 00 – žádost o podání návrhu lékaře s psychiatrickým zaměřením, který by byl přednostovi OkÚ navržen k jmenování na fci člena Okresní protidrogové komise – navržen MUDr. Pavel Kozlík – představenstvo dodatečně souhlasí.
 • Dne 7. 7. 00 - Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv – červen 2000
 • Dne 7. 7. 00 Metodický návod k postupu při hrazení zdr. výkonů pro potřeby odvodního a přezkumného řízení při použití Seznamu výkonů s bodovými hodnotami
 • Dne 11. 7. 00 – Vyhlášení VŘ na provozování AZZ v oboru FBLR (MUDr. Hós). Přihlášky do 22. 8. 00 ( zástupce ČLK do komise při výběrovém řízení: Bude-li se VŘ konat ještě do konce srpna je pověřen k účasti MUDr. Ullrych)
 • Dne 14. 7.00 – Sdělení o zcizení receptů na chirurgické ambulanci Nemocnice Děčín
 • Dne 17. 7.00 – oznámení o svolání schůzky na RZ OkÚ s cílem optimalizovat pohřební služby v okrese DC v souvislosti s reálnými možnostmi a platnými předpisy. (datum bude upřesněno)
 • Dne 18. 7.00 – upozornění na platnost novely zákona č. 149/2000 Sb.
 • Dne 25. 7. 00 informace o odcizení služebního průkazu zaměstnance Okresní hygienické stanice Rokycany –Jaroslava Kotyzová ev.č. 26. Tento průkaz je od 25.7.00 neplatný
 • Dne 27. 7. 00 doručen dopis RZ OkÚ s výzvou k vyjádření k věcnému obsahu ke službě RZP v Rumburku 14.7.00 Dopis je adresovaný MUDr. Matiáškovi společně s přílohou kopie novinového článku ze dne 21.7.00.
 • Dne 28. 7.00 – vyhlášení VŘ na provozování ambulantního ZZ v oboru kardiologie pro území města Rumburk a okolí (MUDr. Vondráček). Přihlášky do 8.9.00. Zástupce ČLK do komise na VŘ bude stanoven na zářijovém zasedání

Centrum ČLK:

 • dne 20.6.00 doručen zápis z 25.5.00 ze zasedání představenstva v Třeboni
 • zápis bloku RK ze dne 25.5. – k tomuto zápisu sdělil MUDr Sucharda podrobnosti zejména k problematice provádění revize hospodaření ČLK, kde vznikla značně napjatá situace při financování nového sídla ČLK v Lékařské ulici v Praze 5. Bude muset být řešeno rozpočtovými opatřeními případně zvýšením příspěvků na nejbližším řádném sjezdu Komory.
 • seznam schválených a neschválených licencí ke dni 25.5.00 + ke dni 26.6.00
 • seznam přijatých lékařů ke dni 25.5.00
 • pozvánka na 22.6.00 - Večery s Faustem „Občanská společnost: vize a realita"
 • upozornění MUDr.Klimovičové na: změnu LŘ, používání tiskopisů žádostí o licence, důležitost vyplněných údajů týkajících se délky praxe
 • informace o problému indexace u úhrad VZP – indexace I – II.atestace při placení výkonů pojišťovnami
 • informace o předběžném výsledku jednání s VZP
 • návrhy SP- Disciplinární řád, Organizační řád, Volební řád. Poslední ze tří schůzek ke SP se konala 27.7.00
 • informace Dr. Ratha pro ambulantní specialisty s I. atestací:: ČLK doporučuje, aby lékaři s jednou atestací v dodatcích smluv se ZP si nasmlouvali pouze nové kódy pokud takové v novém Seznamu výkonů mají. Původní kódy a kódy klinických vyšetření ať ponechají podle původní smlouvy respektive dřívějších dodatků.
 • dne 26.7.00 doručen zápis z 25. a 26.6.00 ze zasedání představenstva v Praze + zápis bloku RK Ze zápisu vzešel podstatný dokument a to Závazný pokyn pro prokazování délky předepsané praxe pro účely vydávání osvědčení ( licencí) a dále návrh na zakotvení do SP o lhůtě ve které možno podávat návrhy na změnu SP před sjezdem.
 • Zápis ze semináře právníků spolupracujících s ČLK ze dne 22.6.00.
 • Dne 26.7.00 doručena informace, že VZP automaticky prodlužuje stávající smlouvy ambulantním lékařům na podkladě typové smlouvy jejíž změní bylo dohodnuto. ( 5 let PL pro dospělé , lékařům bez atestace PL na 3 roky, rovněž na 5 let PL pro děti a dorost a ambul. specialistům specializované péče se smluvním úvazkem 0,8 až plným úvazkem. Ambul. specialistům s nižším úvazkem bude prodloužena nejdéle na tři roky- zde bude zřejmě potřeba obnoveného výběrového řízení.
 • Dne 2.8.00 zápis o schválených a zamítnutých licencích ke dni 24.7.00 (MUDr. Jeníková –schváleno)
 • Dne 2.8.00 byla z právního odd. ČLK zaslána poslední verze navrhovaných stavovských předpisů (sjezd 7.10.00 v Praze), připomínky nebo upozornění na formální či věcné chyby adresovat centrální Komoře. Znění těchto předpisů dostanou všichni naši delegáti sjezdu

Další korespondence (VZP):

 • Dne 19.6.00 doručen dopis PharmDr. Zajíčka s disketou a informací, že číselník LEKY verze 350 vychází mimořádně opožděně, proto doporučuje předání našim členům. Dle tlf. rozhovoru předsedy a PharmDr. Zajíčka nemůže Komora suplovat povinnosti pojišťovny – nicméně uveřejněno ke stažení na naše stránky www (zařídil MUDr Sucharda).
 • Dne 28.6.00 – dopis ředitele OP VZP – ohrazuje se proti uveřejnění pokynů na internetových stránkách Komory - „Aktivity VZP ČR k vykazování výkonů dle atestací". Sdělení, že VZP žádné takové kroky nechystá a informace na www stránkách zbytečně destabilizují situaci.
 • Dne 19.7.00 byla doručena odpověď adresovaná ředitelství OP VZP týkající se hlášení nepřítomnosti lékařů v ordinaci. – Dle sdělení ředitele: „ K tomuto postupu nás vedlo ustanovení §46 odst. 1 z. č. 48/97 Sb, o veřejném pojištění."

Představenstvo bere uvedenou korespondenci na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • K licencím a smlouvám s VZP na serveru PL www.zdravotnictvi.cz – „Je již dojednáno pro segment PRL a PLDD, že pojišťovna hodlá prodloužit smlouvy o 5 let, těm, kteří nejsou plně kvalifikováni na 3 roky" (MUDr. Plhoň)
 • MUDr Rathem bylo při jednání v Praze předsedovi OS ČVK MUDr Plhoňovi doporučeno, aby MUDr Richter a příp. i MUDr Slavík podali žádost o výjimku z LŘ, že bude jistě vzhledem k jejich situaci akceptováno. (jako odpověď na dotaz zda iniciovat rušení registrací podle nového LŘ.)
 • Dopis MUDr. Klimovičové – dotaz na problém MUDr. Richtra a MUDr. Slavíka – platnost registrace na základě garance lékaře s licencí – odpověď MUDr.Klimovičové – nebude se deformovat LŘ
 • Dle ústního jednání s MUDr Rathem byl MUDr Plhoň ujištěn na rozdíl od Dr Klimovičové, že bude muset být provedena nějaká oprava v LŘ pro podobné případy jako je MUDr Richter a byl odeslán dopis představenstvu ČLK – dotaz, zda máme iniciovat zrušení registrace u lékařů, kterým skončí platnost odborného garantování jiným lékařem. Předběžná odpověď na tuto otázku učiněna MUDr Rathem v osobním jednání s Dr Plhoněm v Praze 11. 7. 2000 ( viz též výše) Tato otázka by stejně ale byla aktuální až k 1. 1. 2001 až začne nový licenční řád platit.
 • Dne 7.7.00 zaslal ředitel Lužické nemocnice na vědomí dopis adresovaný OP VZP Děčín – Nedostatečný způsob úhrady ošetřovatelských lůžek, což vedlo k jednostrannému aktu zrušení 25 lůžek následné péče v Lužické nemocnici - krizová situace vede k ohrožení základní péče pro klienty VZP. Představenstvo bere na vědomí.
 • Dne 22.7.00 zaslal Svaz pacientů ČR návrh novelizace Sazebníku výkonů a výzvu prezidentovi ČLK k setkání. Doporučují, aby v adresových odkazech na www byla zveřejněna adresa www.pacienti.cz. Korespondence byla přeposlána centrální Komoře. Představenstvo souhlasí, aby odkaz www.pacienti.cz byl umístěn v odkazech na našich www stránkách. (MUDr. Sucharda)
 • Dne 24.7.00 zaslal MUDr. Plhoň dotaz MUDr. Rathovi jakým způsobem lze vynutit dodržování LŘ ČLK i ve státních nemocnicích (primáři pracující bez licence) Zatím bez odpovědi
 • Dne 28.7.00 bylo doručena informace ke studii č. 999910/100 Sero-Undeca-Pn 100, která byla schválena 15.11.1999 (Zápis z představenstva 1.12.99) – prodloužení do října r. 2000. Nejedná se o změnu postupu, ale o pouze administrativní prodloužení studie. Dle informace MUDr. Suchardy se nemůže Komora vyjadřovat k žádným studiím, je to vázáno Vyhláškou /ETICKÉ KOMISE/ (Informace o právní úpravě podá na příštím zasedání MUDr. Čermáková)
 • Dne 28.7.00 zaslal MUDr. S. vyjádření ke stížnosti p. J. J. Stížnost zatím nebyla do kanceláře doručena. Dle informace sekretariátu Nemocnice DC, zde byla stížnost podána i s informací, že kopie je zaslána příslušným orgánům ČLK (Praha). Zřejmě bude v nejbližších dnech předáno z centra k vyřízení.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • dopis MUDr. Vondráčkovi
 • E-mail vedení sdružení PL a ČLK o ohrožení výchovy nových PL MUDr. Čermáková

MUDr. Sucharda:

 • informace o termínu konání odborného semináře „Právo ve zdravotnictví". Na zářijovém zasedání bude stanoven datum konání semináře, který by se měl uspořádat v měsíci říjnu.
 • uveřejnění odkazu na: www.pacienti.cz.
 • problém garancí vzdělávacích akcí OS ČLK + otázka funkčních licencí

MUDr. Lazarová::

 • zjistí možnost umístění informativní nástěnky pro lékaře na poliklinice (úkol trvá)

Revizní komise:

Stížnosti 00/005 až 00/008

Čestná rada:

Stížnost 00/004

pí. Hamerníková:

Rozeslat návrhy SP všem delegátům.

Příští zasedání představenstva OS Děčín se bude konat dne 6. září 2000 v 15:00 hodin ve velké zasedací mistnosti OkÚ Děčín.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis(zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster