Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
ÚNOR 2000


2. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 2. 2000 v Děčíně

Přítomni: MUDr. Plhoň, Ullrych, Čapková, Čermáková, Popelka, Hruška, Cvachová, Novotný, Flusek.

Omluveni: MUDr. Herrmannová, Trněný,

Čestná rada: MUDr. Mikš, Vítová, Lazarová, Dragounová (neomluven Tošovský)

Revizní komise: MUDr. Sellnerová, Lešanovská, Rűkl, (omluven Matiášek, neomluven Šebek,)

Delegát sjezdu: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU

 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

 3. REVIZNÍ KOMISE

 4. ČESTNÁ RADA

 5. ŽÁDOSTI

 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

 7. KORESPONDENCE

 8. RŮZNÉ

 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň:

 • Dopis vědecké radě stížnost 5/99 – odesláno 19.1.2000.
  Odpověď MUDr. Štrofa, Csc, výkonného sekretáře Vědecké rady ČLK:“ Dokumentace byla předána soudnímu znalci, který dosud nepředal ani posudek a ani nevrátil materiály. Bude opětovně vyzván k navrácení a dokumentace bude předána jinému soudnímu znalci.

„Představenstvo doporučuje, napsat dopis paní Křížové - dceři zemřelé paní Mottlové a nabídnout ji osobní schůzku. Kopie odpovědi MUDr. Štrofa ji bude odeslána. (MUDr. Plhoň)

MUDr. Sucharda:

 • stížnost 20/98 – předáno MUDr. Sellnerové

MUDr. Tošovský:

 • dopis panu Mervartovi – odesláno 20.1.2000

MUDr. Flusek:

 • fyzická kontrola chirurgické ambulance Nemocnice Varnsdorf –  souhlasné  vyjádření vydáno na základě sdělení MUDr. Fluska o nezávadnosti prostor i vybavení. Zpráva o provedené kontrole předána.

Úkol uložený okresním shromážděním:

 • Dne 20.1. 2000 rozeslán na doporučení Okresního shromáždění všem pojišťovnám působícím v okrese Děčín požadavek pravidelně informovat ZZ našeho okresu o jejich limitech pro čerpání prostředků z fondu zdravotního pojištění na předepsaná léčiva a indukovanou péči ve srovnání s porovnávacím obdobím pro jednotlivá. ZZ. Byl vysloven požadavek, aby při vyúčtování každého kvartálu byly tyto údaje zasílány pravidelně každému ZZ, aby jednotliví lékaři mohli tomuto regulačnímu limitu přizpůsobit svoje diagnostické a léčebné postupy a vyhnuli se tak případnému sankcionování. Dopisy byly odeslány na OP VZP Děčín, VoZP Ústí nad Labem, ZP ministerstva vnitra v ÚL, Metal Aliance, OZP ÚL, Česká národní ZP. Zdravotní pojišťovny by měly regulační limity stanovovat předem a ne až po dodatečném výpočtu .

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy a další vnitřní záležitosti

Ustanovení nových orgánů OS ČLK.:

Tajemník kanceláře:

byl opět zvolen MUDr Ullrych, který se i v minulém funkčním období osvědčil

Komise pro kontrolu podmínek pro udělování osvědčení (licencí) a vyjádření k PVaMV ZZ dle Z.160/92:

Zvoleni: MUDr. Čapková, MUDr. Čermáková, MUDr. Hruška.

Komise pro kontrolu kontinuálního vzdělávání -

Zatím nebyla ustavena, protože celá koncepce je zatím nejasná. K problematice se představenstvo vrátí po sjezdu ČLK, kdy, jak se předpokládá, budou provedeny změny ve Stavovských předpisech. Představenstvo zdůrazňuje, že nebude napříště dodatečně zařazovat již konané akce do systému KVL. Akce musí být nahlašovány předem a musí být přístupny všem členům bez omezení.

Další komise nebyly zatím určeny

Podpisové právo, podpisové vzory u ČS spořitelny:

MUDr. Plhoň, MUDr. Ullrych, MUDr. Trněný, MUDr. Čermáková

Lustrace ve smyslu Zákona 451/91 Sb:

Každý nový člen představenstva či revizní komise nebo Čestné rady okresu, který dosud nepředložil lustrační osvědčení souhlasí s tím, aby byla žádost o provedení lustrace hromadně odeslána prostřednictvím centrální Komory na Ministerstvo vnitra. Kopie negativního osvědčení bude založena v kanceláři.

Navíc bude vyžádáno opět provedení lustrace předsedy na jeho vlastní žádost. (Lustrace MUDr Plhoně z roku 1993 byla negativní)

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 20/98 - dle sdělení bude věc do poloviny února předána ČR s návrhem na svolání senátu.

Ev. č.  5/99 - Nebylo dosud navráceno z Vědecké rady.

NOVÁ STÍŽNOST Ev. č.  01/00 - stížnost na četnost operačních zákroků po provedené operací prasklého slepého střeva otci stěžovatele v roce 1998. Stížnost byla zaslána i z OkÚ RZ .  Revizní komise požádala primáře chirurgického odd. MUDr. Jirku o vyjádření a zároveň o kopie zdravotní dokumentace pacienta p. Jiřího Koláře. Šetřením pověřen MUDr. Matiášek.

Závěr RK do příštího jednání.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č.  9/99 - ČR rozhodla o odložení věci. Rozesláno 12.1.2000

Ev. č. 13/99  – dne 5.1.1999 se konalo zasedání senátu, který rozhodl o potrestání obviněného MUDr K. Obě strany se vzdaly práva na odvolání, proto nabylo rozhodnutí právní moci ihned. Rozhodnutí ČR a senátu  zatím nebyly doručeny do kanceláře. Prostřednictvím kanceláře bude zaurgováno u MUDr. Tošovského. Rozhodnutí musí být v nejbližších dnech rozesláno!

Ev. č. 14/99 – návrh RK na odložení věci. ČR potvrdila návrh RK. Rozhodnutí  rozesláno 12. 1. 2000.
Dne 17.1.2000 byl doručen dopis stěžovatelky, ve kterém vyjadřuje hrubou nespokojenost k postupu šetření jejího případu. Předseda MUDr. Plhoň odpověděl, že její dopis neuvádí žádné nové skutečnosti. Pokud nebude akceptovat doporučení všech lékařů, kteří až dosud ji vyšetřovali či léčili tj. psychiatrické vyšetření, nebudeme se jejími dopisy dále zabývat, pokud se nebudou týkat nových skutečností.
Představenstvo souhlasí s postupem předsedy.

Ev. č. 15/99 – návrh RK na odložení věci. ČR rozhodla o odložení věci. Rozhodnutí rozesláno 12.1.2000.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence:

MUDr. Iva Matušáková – osvědčení pro obor pediatrie. Atestace v r 1999. Podáno 27.1.2000.

Doporučená žádost byla dne 31.1.00 odeslána do Olomouce licenční komisi. Představenstvo souhlasí.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

Mateřská dovolená:

MUDr. Dana Ácsová - MD pokračuje v MD. Podáno 17. 1. 2000.

MUDr. Romana Bačová - žádá o úlevu – MD. Podáno 27.1.2000.

MUDr. Lucie Burešová - pokračuje v MD. Podáno 19. 1. 2000.

MUDr. Jana Culková – MD- v roce 2000 čerpání MD. Podáno 31.1.2000.

MUDr. Kateřina Krčmářová - MD Podáno 7. 1. 2000.

MUDr. Jarmila Pavlovičová - MD. Podáno 8.1.2000.

MUDr. Romana Tylová - MD. Podáno 13.1.2000.

MUDr. Markéta Žáčková – pokračuje v MD. Podáno 20. 1. 2000.

Všem schváleno osvobození, resp. úleva - příspěvek ve výši 0,- Kč.

MUDr. Petra Kmínková - MD, přičemž 1 – 2x měsíčně služby na LSPP. Měsíčně odpracováno15 –30 hod. Žádost o úlevu na výši členského příspěvku adekvátně k počtu odpracovaných hodin. Podáno 10.1.2000.

Schválena úleva ve výši 50% . Bude uhrazeno jednorázově 600,-Kč

Důchodci - nepravidelně pracující:

MUDr. Pavel Samek - příležitostný zástup, rovněž žádá o platbu rozloženou do 2 splátek.

Představenstvo schválilo úlevu ve výši 50%. Splatnost rozložena do dvou splátek 1.3.2000 a 1.9.2000 (600,-)

MUDr. Pavel Čejka – starobní důchodce pravidelně pracující na částečný úvazek. Podáno 12. 1.2000.

Představenstvo neschválilo úlevu. Nesplňuje podmínky pro udělení úlevy. Je v zaměstnaneckém poměru Musí být jednorázově uhrazeno 1200,-Kč.

MUDr. Milena Čermáková – ojedinělý zástup – několik týdnů v roce. Podáno 13.1.2000. Čestné prohlášení MUDr Čermákové, že nepředložila svůj výdělek ze zástupů k samostatnému zdanění o ničem nevypovídá, protože, jak bylo v diskusi potvrzeno, její výdělek zdaňovala ZZ, v kterých zástup prováděla přímo.

Představenstvo proto na základě hlasování schválilo úlevu ve výši 50%. Příspěvek v částce 600,-Kč bude uhrazen jednorázově.

MUDr. Dagmar Krejčová – ojedinělý zástup – několik týdnů v roce. Podáno 13. 1. 2000.Bylo doloženo potvrzení o výdělku za rok 1999.

Představenstvo na základě hlasování schválilo úlevu ve výši 50%. Příspěvek v částce 600,-Kč bude uhrazen jednorázově.

Důchodci - nepracující

MUDr. Františka Finkousová podala čestné prohlášení, že v roce 2000 již nepracuje. Je nyní nepracující důchodce, který nevykonává žádnou (ani občasnou činnost) v léčebné a prev. péči. Již uhrazeno 300,-Kč

Představenstvo bere na vědomí.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Olga Vodičková – žádost podána 12.1.2000. Změna místa provozování – do ul. Lesní 3013 ve Varnsdorfu. Hygienické vyjádření bylo předáno Dne 21.1.2000. MUDr Plhoněm provedena fyzická kontrola pracoviště. Je velmi pěkné a vybavené vším potřebným. Písemná zpráva předána do kanceláře.

Předseda podepsal souhlas s materiálním vybavením, personální se nemění. Představenstvo schválilo.

Žádost o přijetí za člena ČLK:

MUDr. Mykola  Holod - promoce 1995 v Užhorodu. Pracoviště – chirurgické odd. Lužické nem.

MUDr. Radomil Šulc - promoce 17.1.2000. Pracoviště – chirurgické odd. Lužické nemocnice

Obě doporučené žádosti odeslány do Olomouce ke schválení představenstvu

Představenstvo souhlasí.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Radka Burešová – žádost podána 27.1.2000. Z důvodu změny pracoviště žádá o přeregistraci na OS ČLK Chomutov. Přeregistrace bude uskutečněna až po uhrazení čl. příspěvku na r.2000.

MUDr. Petr Zahradník – žádost podána dne 26.1.2000. Přeregistrace na OSL Ústí nad Labem. Členský příspěvek uhrazen.

Představenstvo bere na vědomí.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Františka Finkousová -důchodce. Podáno 10.1.2000. Oprávnění vydáno 10.1.2000.

MUDr. Pavel Samek - důchodce. Podáno 11.1.2000. Oprávnění vydáno 11.1.2000.

Představenstvo schválilo.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Vzdělávací akce jsou uvedeny jinde.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 12.1.00 – Zasláno opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv- prosinec 1999 – bereme na vědomí (uveřejněno na www stránkách)

 • Dne 21.1.00 – Informační materiál z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o povinnostech ZZ vůči Národnímu zdravotnickému informačnímu systému v roce 2000. – vzato na vědomí.

 • Dne 9.2.2000 (středa) od 11,00 hodin se koná na RZ OkÚ Děčín výběrové řízení – MUDr. Kozlík (dětská ambulantní psychiatrie). Za obor se zúčastní MUDr Mališ. Za OS ČLK Děčín delegován MUDr. Ullrych.

Centrum ČLK:

 • Pozvánka na schůzku předsedů – sobota 5.2.2000 od 11,00 hod

 • Dne 23.1.00 dopis pro předsedy OS – promyšlení a prodiskutování problematiky mimořádného sjezdu ČLK

 • Stanovisko OS ČLK Děčín k otázce mimořádného sjezdu – nebudeme iniciovat. Toto stanovisko bude zastávat předseda na schůzi v Praze. Stačí termín proponovaného mimořádného sjezdu v dubnu 2000.

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK 8.-9.1. 2000

  • - Zápis bloku RK

  • - Seznam garantovaných akcí

  • - Seznam nově přijatých členů

  • - Licence (MUDr. Bílý – žádost pozastavena – doporučeno, aby si zažádal o přezkoušení. Dle toho bude licenční komise postupovat dále.

 • Cenová jednání

  • Prohlášení prezidenta ČLK k aktuální situaci 17. 1. 2000

  • Zpráva pro ČTK 17. 1. 2000

  • Informace MZdr. ČR 17.1.2000

  • Dohoda o podmínkách úpravy maximálních úhrad za zdrav.  péči ambul. spec v 1. pol.

  • Dopis MUDr. Rybové - otevřený dopis adresovaný místopředsedovi vlády ČR JUDr Rychetskému otištěný v Lidových novinách.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Dne 27. 1.00 se konala informační schůzka ambulantních odborných lékařů z jižní části okresu – cenová jednání.

Výzva OS ČLK Olomouc ke svolání mimořádného sjezdu ČLK (nepřipojíme se)

Prohlášení představenstva OSL Praha 5 – podpora aktivity prezidenta ČLK k současné situaci ve zdravotnictví. (vzato na vědomí).

O svolání mimořádného sjezdu ČLK by mělo rozhodnout představenstvo ČLK spolu s předsedy OS ČLK na společné schůzi  5.2.2000. – OSL Praha 5. – Dle Stavovských předpisů  nemůže přeci, jak navrhuje OS ČLK Praha 4 a Praha 5 o svolání mimořádného sjezdu rozhodovat představenstvo ani předsedové okresů. Musí se vyjádřit jednotlivá OS ČLK a to alespoň jejich 1/3.

Naše stanoviska pro schůzi předsedů OS ČLK, která se bude konat 5. 2. 2000 v Praze.

Souhlasíme s postupem předsedy ČLK MUDr Ratha , ale máme výhrady k nešťastně formulovanému požadavku na sponzoring. Tato okolnost se obrátila spíše proti lékařům, zejména, když MUDr Rathovi nebyl ve sdělovacích prostředcích dán dostatečný prostor k tomu, aby to řádně objasnil. Obhajování úplatků ve zdravotnictví nelze ale konvenovat! Představenstvo zavazuje předsedu k tlumočení tohoto stanoviska, stejně jako závěrů ze schůzky  odborných ambulantních lékařů lékařů  s akcentací požadavku na právní oddělení Komory k posouzení situace a případné vypracování vzorových žalob na protiprávnost obsahu cenových dodatků a způsobu stanovování cen péče ve zdravotnictví.-  urychlené jednání

Text výzvy „Svazu pacientů ČR“  (Upozornění pro lékaře – zákaz výběru sponzorských příspěvků)

Na pamflet nebudeme reagovat

Pozvánka na odborný seminář pro praktické lékaře – 10.2.2000 v Litoměřicích. Akce je garantována ČLK a ohodnocena v Systému KVL 1 bodem (na vědomí)

Představenstvo souhlasí s uložením  finančních prostředků z běžného účtů na termínovaný vklad k běžnému účtu na 14 dnů až 3 týdny částka 160 000,-Kč . Po odvodu členských příspěvků do centra bude rozhodnuto jakou částku a na jaký druh termínovaného vkladu budou zbylé prostředky uloženy. Nesouhlasí se s uložením prostředků na méně jisté formy investováním (např.peněžní fondy)

Do příští schůze představenstva vyhodnotí možnosti a podá konkrétní návrh na formu vkladu tajemník MUDr Ullrych

Představenstvo schvaluje zvýšení úvazku pracovnice kanceláře OS ČLK Děčín paní Hamerníkové z 0,7 na 0,8. Mzda se zvýší úměrně s výší úvazku.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

-          dopis paní Křížové – osobní pozvání

Ostatní úkoly jsou uvedeny v zápisu.

Zapsala: Z. Hamerníková

Za správnost: MUDr František Plhoň - předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster